ATC CODE: M01AB05

Tento lék je na předpis.

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VERAL 50 mg enterosolventní tablety

(Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechejte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

Co je VERAL 50 mg a k čemu se používá

VERAL 50 mg patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky a používají se při léčení bolesti a zánětu.
VERAL 50 mg odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.
VERAL 50 mg je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

VERAL se užívá k léčbě následujících stavů:

 • zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a páteře (artritida a artróza).
 • různé formy mimokloubního revmatismu ( ztuhlé rameno, tenisový loket, zánět šlach, zánět šlachové pochvy) .
 • poúrazové stavy ( podvrtnutí, pohmoždění,vymknutí)
 • bolest a otok po chirurgickém zákroku na pohybovém aparátu
 • bolest v zádech
 • migrenózní bolest
 • bolestivá menstruace
 • záchvat dny.

Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek VERAL 50 mg účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VERAL 50 mg užívat

Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte VERAL 50 mg:

 • pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku. (viz odstavec Složení na konci této příbalové informace), na salicyláty ( např. kyselinu acetylsalicylovou) nebo jiná nesteroidní antirevmatika (např. ibuprofen)
 • pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
 • pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl/a tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků
 • při závažných srdečních selháních
 • při poruchách krvácivosti
 • v posledních třech měsících těhotenství.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte VERAL 50 mg. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku VERAL 50 mg je třeba:

 • pokud užíváte VERAL 50 mg současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová (aspirin), dále kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) nebo léky na deprese (antidepresiva) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.
 • pokud jste někdy měl/a potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků.
 • pokud máte nebo jste měl/a srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
 • pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
 • pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater včetně vzácné poruchy nazývané porfyrie.
 • pokud trpíte alergiemi, astmatem.

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím, než začnete VERAL 50 mg užívat.

Léky jako je VERAL mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

VERAL 50 mg a starší lidé
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek antikoagulancií, např. warfarinu, může být zvýšen současným podáváním nesteroidních antirevmatik mezi které VERAL 50 mg patří.
Léky obsahující kortikoidy zvyšují riziko tvorby vředů a krvácení v oblasti žaludku a střev.
Současné podávání antiagregačních látek např. kyselina acetylsalicylová nebo SSRI (antidepresiva) rovněž zvyšují riziko krvácení v oblasti žaludku a střev.

Přípravek VERAL 50 mg dále může ovlivnit účinek následujících léků:

 • zvyšuje účinek lithia, digoxinu, fenytoinu
 • může ojediněle ovlivnit účinnost léků užívaných k léčbě cukrovky kromě inzulínu
 • může oslabit účinnost léků užívaných ke zvýšenému vylučování moče (diuretika) a proti vysokému krevnímu tlaku
 • zvyšuje možnost výskytu nežádoucích účinků při současné kombinaci s jinými nesteroidními protizánětlivými léčivy, jako jsou např. kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin) nebo ibuprofen
 • může ovlivnit účinek některých léků užívaných k léčbě infekčních onemocnění (jako jsou chinolony)

Současné požití alkoholu ještě více tlumí reakční schopnost pacienta.

Užívání přípravku VERAL 50 mg s jídlem a pitím
VERAL 50 mg se doporučuje užívat při jídle nebo bezprostředně po něm. Je-li potřeba dosáhnout rychlejší nástup analgetického účinku, je vhodné podat lék před jídlem.
Doporučuje se lék zapít sklenicí vody a po aplikaci zůstat sedět nebo stát 15 – 30 minut jako prevence uvíznutí léku v jícnu, kde by mohl způsobit podráždění sliznice. Tablety se polykají celé
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. VERAL 50 mg by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i VERAL 50 mg se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při
porodu.
VERAL 50 mg může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Kojení
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. VERAL 50 mg prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala VERAL 50 mg měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost. Jestliže se však u Vás v průběhu léčby objeví některé nežádoucí účinky jako ospalost, závratě, rozmazané vidění, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku VERAL 50 mg
Přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr). Jestliže Vám lékař oznámil, že nesnášíte některé cukry (intolerance laktózy), kontaktujte jej, než začnete užívat tento přípravek.

Jak se VERAL 50 mg užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo snížit.

Dospělí a mladiství od 15 let
Na počátku léčby se obvykle užívá 2krát nebo 3krát denně 1 tableta. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 2 hodiny.
Při méně závažných stavech anebo při dlouhodobé léčbě obvykle stačí 1krát denně 1 tableta anebo 2krát denně 1 tableta.
Celková denní dávka nesmí překročit 150 mg (3 tablety).

Děti a mladiství do 15 let
Vzhledem k množství léčivé látky v přípravku, není VERAL 50 mg určen k léčbě dětí a mladistvých do 15 let.

Jestliže jste užil/a více přípravku VERAL 50 mg, než jste měl/a
Jestliže jste nedopatřením užil/a více tablet , než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a užít VERAL 50 mg
Při vynechání dávky užijte lék ihned, jak si vzpomenete. Jestliže se přiblížila doba pro užití další doporučené dávky, dávku vynechejte. Nikdy neužívejte dvojnásobnou dávku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může i VERAL 50 mg u některých lidí vyvolat nežádoucí účinky.
Zejména na začátku léčby přípravkem se mohou vyskytnout zažívací obtíže - bolesti v podbřišku, poruchy trávení, průjmy, zácpa, nevolnost, zvracení, střevní plynatost, zánět tračníku. Vyskytnou-li se silnější bolesti, krev ve zvratcích anebo černě zbarvená stolice, je třeba léčbu přerušit a ihned vyhledat lékaře!

Z dalších nežádoucích účinků byly popsány přechodné bolesti hlavy, lehké závratě, ospalost, únava, malátnost, nespavost, zvýšení jaterních testů, zánět jater či žloutenka, poruchy krvetvorby, zadržování tekutin a solí, příznaky z přecitlivělosti - kožní vyrážky a svědění, kopřivka, vypadávání vlasů či otoky.
Velmi vzácně se objevují kožní změny spojené s tvorbou puchýřů se sklonem ke krvácení na kůži a sliznicích nebo zarudnutí pokožky přecházející v cárovité odlučovaní pokožky.
V souvislosti s léčbou přípravkem VERAL 50 mg může rovněž docházet k otokům, zvýšení krevního tlaku a k srdečnímu selhání.
Léky jako je VERAL mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři.

Jak přípravek VERAL 50 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek VERAL 50 mg obsahuje
Léčivá látka : Diclofenacum natricum, 50 mg (diklofenaku) v 1 enterosolventní tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, Povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát, disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, hypromelóza, acetyltriethyl-citrát, makrogol 400, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý,

Jak přípravek VERAL 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
VERAL 50 mg jsou světle hnědé, bikonvexní, válcovité, enterosolventní potahované tablety
Balení obsahuje 20 nebo 50 tablet v PVC blistru a příbalovou informaci.

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
15.2.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Herbacos Recordati s.r.o.

Ke stažení:
Veral 50 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 26.2.2016