ATC CODE: P02CA01

Tento lék je na předpis.

sp.zn.: sukls243844/2011
a k sp.zn.: sukls28888/2010, sukls10402/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VERMOX tablety

mebendazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Vermox a k čemu se používá

VERMOX je antihelmintikum, přípravek působící proti střevním cizopasníkům.
VERMOX je určen k léčbě napadení jedním nebo několika ze jmenovaných cizopasníků:

 • roup dětský (Enterobius vermicularis);
 • tenkohlavec bičíkový (Trichuris trichiura);
 • škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides);
 • měchovci (Ancylostoma duodenale, Necator americanus);
 • hádě střevní (Strongyloides stercoralis);
 • tasemnice (Taenia spp.).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vermox užívat

Neužívejte VERMOX
Neužívejte VERMOX jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Děti
O léčbě dětí rozhoduje vždy pouze lékař. Vzhledem k lékové formě přípravek není určen pro děti mladší 3let. Pro mladší děti použijte přípravek Vermox perorální suspenze.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky obsahující cimetidin (léčivo proti překyselení žaludku). V tomto případě je možné, že bude zapotřebí přizpůsobit dávkování přípravku VERMOX. Měl byste se vyvarovat užívání přípravku VERMOX spolu s přípravky obsahujícími metronidazol (léčivo určené proti infekcím způsobených bakteriemi a prvoky).

Užívání přípravku VERMOX s jídlem a pitím
Tablety je zapotřebí zapíjet. Užívání přípravku VERMOX s jídlem, zvláštní dieta ani užití projímadel nejsou nutné.

Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete užívat VERMOX.

Kojení
Pokud kojíte, informujte předem svého lékaře, který rozhodne, zda můžete užívat VERMOX

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek VERMOX nemá vliv na soustředění při řízení nebo obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku VERMOX
Tento přípravek obsahuje barvivo oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce.

Jak se Vermox užívá

Vždy užívejte VERMOX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování přípravku VERMOX se řídí druhem cizopasníka a je vždy určeno lékařem.

Obvyklé dávkovací schéma

Onemocnění roupy
Užijete 1 tabletu jednorázově.
K úplnému potlačení infekce užijete po 2 a 4 týdnech opět 1 tabletu.
Je to nutné k úplnému zbavení se cizopasníka. První dávka ničí cizopasníky, avšak nikoli jejich zárodky, které mohou působit další napadení.

Onemocnění tenkohlavcem bičíkovým, škrkavkami, měchovci nebo několika různými cizopasníky
Užijete 1 tabletu ráno a jednu tabletu večer 3 po sobě jdoucí dny.

Onemocnění háďaty nebo tasemnicemi
Dospělí: 2 tablety ráno a 2 tablety večer tři po sobě jdoucí dny.
Děti od 3 let: 1 tableta ráno a 1 tableta večer tři po sobě jdoucí dny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku VERMOX, než jste měl(a)
Pokud jste užil (a) větší dávku, než jaká Vám byla předepsána, nebo pokud užíváte přípravek VERMOX dlouhodobě, mohou se objevit krevní, jaterní a ledvinové poruchy, které mohou být závažné. Také se v některých případech může objevit padání vlasů, které je přechodné.

V případě požití většího množství tablet přípravku VERMOX se mohou dostavit žaludeční křeče, nevolnost, zvracení a průjem. V tomto případě se poraďte s lékařem, který Vám může doporučit užít aktivní uhlí. To vstřebá VERMOX, který je přítomný v žaludku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Informace pro lékaře v případě předávkování

 • Specifické antidotum není k dispozici.
 • V případě potřeby lze podat aktivní uhlí.
 • Během první hodiny po požití je možné provést výplach žaludku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i VERMOX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby přípravkem VERMOX byly hlášeny a mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

 • závrať (točení hlavy)
 • bolesti žaludku, nadýmání a průjem
 • kožní vyrážka
 • kopřivka
 • padání vlasů, které je někdy přechodné
 • krevní a jaterní potíže
 • ledvinové obtíže se mohou objevit při dlouhodobém užívání přípravku VERMOX v dávkách podstatně vyšších než doporučených (mnohem vyšších než je obvykle předepisováno).

Jestliže se projeví některý z následující nežádoucích účinků, ihned vyhledejte lékaře:

 • Vážné kožní potíže projevující se vyrážkou, puchýři na kůži nebo v ústech, očích nebo v oblasti konečníku a genitálií, doprovázené horečkou.
 • Reakce, která se může dostavit krátce po užití přípravku a je charakterizována kožní vyrážkou, svěděním, dušností a/nebo otokem v obličeji.
 • Vážné reakce přecitlivělosti, které se mohou objevit krátce po užití přípravku a jsou charakterizovány kožní vyrážkou, svěděním, zčervenáním a potížemi s dýcháním společně s dalšími možnými příznaky.
 • U kojenců se mohou objevit křeče (záchvaty). O léčbě dětí rozhoduje vždy lékař.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Vermox uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte VERMOX po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

Obsah balení a další informace

Co VERMOX obsahuje

 • Léčivou látkou je mebendazolum (mebendazol).
 • Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek, kukuřičný škrob, dihydrát sodné soli sacharinu, magnesium-stearát, hydrogenovaný bavlníkový olej, pomerančové aroma, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, oranžová žluť (E 122).

Jak VERMOX vypadá a co obsahuje toto balení
VERMOX tablety jsou slabě oranžové barvy, kulaté, ploché, se zkosenými hranami, s nápisem Me/100 na jedné straně a JANSSEN na druhé straně.

Přípravek je balen po 6 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Janssen-Cilag S.p.A., Borgo San Michele, Itálie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
21.8.2013

Držitel rozhodnutí o registraci:
Janssen-Cilag s.r.o.

Ke stažení:
Vermox

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 27.2.2016