ATC CODE: D11AF

Tento lék je na předpis.

Příbalový leták - Příbalová informace : Informace pro uživatele

Verrumal kožní roztok

Fluorouracilum, Acidum salicylicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

Co je Verrumal a k čemu se používá

Co je Verrumal ?

Verrumal obsahuje léčivé látky: fluorouracilum 0,5g, acidum salicylicum 10,0g ve 100g roztoku
Verrumal je kožní roztok k místnímu podání při léčbě bradavic.

Verrumal je vysoce účinný kombinovaný lék k odstraňování bradavic nekrvavým a bezbolestným způsobem. Výraznou měrou snižuje též riziko opětovného výsevu. Léčivá látka fluorouracil ničí chorobně se množící buňky bradavic. Fluorouracil (FU) patří mezi cytostatika (léky tlumící růst buněk). Účinek FU je dán působením na buňky ve stadiu růstu (jako je tomu u bradavic) a to na úrovni přepisu genetických informací nukleových kyselin. Kyselina salicylová působí v roztoku jako keratolytikum - změkčuje a odstraňuje rohovinu a současně usnadňuje průnik léčivé látky do hloubky bradavice. Další složka přípravku, dimethylsulfoxid, zajišťuje dokonalé rozpuštění léčivých látek v roztoku.

Verrumal se používá k léčbě bradavic (Verrucae vulgares - bradavice obecné, Verrucae planae - ploché bradavice, Verrucae plantares - bradavice na ploskách nohou, Verrucae filliformes et digitatae - nitkovité a prstovité bradavice).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Verrumal používat

Přípravek Verrumal se nesmí užívat

  • pokud jste přecitlivělý/á na některou z léčivých látek anebo některou z pomocných látek
  • pokud trpíte ledvinnou (renální) nedostatečností
  • pokud jste těhotná, kojíte, anebo těhotenství nelze vyloučit
  • nepoužívejte na plochu větší než 25 cm2

Zvláštní opatrnosti při užívání Verrumalu je zapotřebí
U bradavic, které jsou umístěné v místech s tenkou pokožkou, je třeba omezit počet nanášení Verrumalu a průběh léčby se má častěji kontrolovat, protože silným působením kyseliny salicylové obsažené v roztoku může dojít k tvorbě nežádoucích jizev. U bradavic se silnou tendencí k rohovatění je někdy na místě vhodná předléčba s náplastí s kyselinou salicylovou. Po každém použití je nutno lahvičku dobře uzavřít, protože přípravek velmi rychle vysychá a stává se nepoužitelným. Je nutno věnovat pozornost tomu, aby roztok při nanášení nepřišel do styku s textiliemi a umělými akrylátovými hmotami (dětská vanička), protože roztok způsobuje na jejich povrchu neodstranitelné skvrny.
Klinické studie u dětí nebyly dosud provedeny.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nebyly dosud zaznamenány.

Užívání přípravku Verrumal s jídlem a pitím
Použití léku Verrumal není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Verrumal není jídlem ani nápoji ovlivněn.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Verrumal nesmíte používat pokud jste těhotná, kojíte nebo pokud nelze těhotenství vyloučit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje .

Důležité informace o některých složkách přípravku Verrumal
Pozor, roztok je hořlavina!

Jak se přípravek Verrumal užívá

Verrumal užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste zcela jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka:
Obvykle se nanáší štětečkem 2-3krát denně. Přípravek nanášejte pouze na místa s bradavicemi. Je nutno se vyvarovat potřísnění zdravé kůže v okolí bradavice. Je vhodné chránit tato místa pokrytím pastou nebo mastí. Doporučuje se štěteček před nanášením otřít o hrdlo lahvičky. U velmi malých bradavic můžete použít místo štětečku k nanášení párátko nebo špejli s hrotem. U bradavic umístěných poblíž nehtu nebo pod nehtem je třeba dbát na to, aby se přípravek nedostal do nehtového lůžka.
Před každým dalším použitím roztoku se musí zbývající povlak na bradavici odstranit. Celkově ošetřovaná plocha nesmí být větší než 25cm2.
Průměrná doba léčby je 6 týdnů a při příznivé léčbě je možné ji prodloužit na 7 týdnů. Důležité je důsledné denní používání.
Je doporučováno konzultovat průběh léčby s lékařem, který též může odstranit odumřelou tkáň bradavice před dalším ošetřováním, což je důležité u bradavic na chodidlech a u bradavic výrazně vystupujících nad povrch kůže.

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Verrumal než jste měl/a:
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Verrumal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:

Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob
Vzácné: méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených osob, včetně ojedinělých případů


Nežádoucí účinky:
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale v ojedinělých případech se mohou vyskytnout nežádoucí účinky typu pálení kůže, zvláště při nanášení přípravku. Vzácně též může v místě aplikace přípravku dojít k lokální zánětlivé reakci, která se projevuje otokem, zarudnutím, bolestivostí, zvýšenou citlivostí, pocitem napětí v místě aplikace. Méně často se může objevit povrchové poškození kůže zasahující jen pokožku. Vzácně může vést silné pálení k přerušení léčby. Díky silnému změkčujícímu účinku na horní vrstvy kůže může dojít, obzvláště v okolí bradavice, ke zbělení kůže a k jejímu následnému olupování.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Verrumal uchovávat

Nepoužívejte přípravek po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na lahvičce a na
papírové krabičce.
Pozor, hořlavina!
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Po použití přípravku pečlivě lahvičku se zbytkem přípravku uzavřete, abyste zamezili případnému vyschnutí přípravku a tím nemožnosti dalšího použití. Jakmile jednou Verrumal vyschne, nesmí být již více použit.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co obsahuje Verrumal
Léčivou látkou je fluorouracilum (fluorouracil) 0,5g a acidum salicylicum (kyselina salicylová) 10,0g ve 100g roztoku.
Pomocné látky jsou: dimethyl-sulfoxid, ethyl-acetát, pyroxylin, kopolymer methylmetakrylátu a butylmetakrylátu, bezvodý ethanol.

Jak přípravek Verrumal vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý, viskózní roztok v průhledné lahvičce z bezbarvého skla s plastickým šroubovacím uzávěrem a papírové krabičce.

Verrumal je dostupný v balení 13 ml.
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Německo
tel.: (040) 72704-0, fax: (040) 7229296
www.hermal.de

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.10.2009

Držitel rozhodnutí o registraci:
Almirall Hermal GmbH

Ke stažení:
Verrumal

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 27.2.2016