ATC CODE: B01AB11

Tento lék je na předpis.

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Vessel Due F měkké tobolky

Sulodexidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co jsou tobolky Vessel Due F a k čemu se používají

Indikační skupina
Antitrombotikum, antisklerotikum

Charakteristika
Sulodexid, léčivá látka tobolek Vessel Due F, je přírodní látka se silným ochranným a léčebným  účinkem na krev, žíly a tepny. Svými účinky zlepšuje fyzikální parametry krve: podporuje rozpouštění krevních sraženin a působí proti srážení krve. Sulodexid dále snižuje zvýšené hladiny cholesterolu, krevních tuků a fibrinogenu (bílkovina krevní plazmy důležitá pro krevní srážení). Svými účinky na cévy a krev brání rozvoji kornatění tepen. V konečném důsledku přípravek svým komplexním působením výrazně ovlivňuje zejména bolestivé příznaky onemocnění cév, k jejichž léčbě je určen (bolesti v dolních končetinách při chůzi i v klidu, křeče v dolních končetinách).

Tobolky Vessel Due F jsou určeny především k předcházení a dlouhodobé léčbě onemocnění s rizikem srážení krve v cévách a se změněnou reologií (prouděním) krve. Působí jak na tepenný tak i na žilní systém. Přípravek je vhodný pro léčbu nedokrevnosti dolních končetin, u onemocnění srdečních cév (ischemická choroba srdeční), postižení cév mozku (po cévní mozkové příhodě, stařecká zmatenost).
Užívá se též při léčbě cévních komplikací u cukrovky a v očním lékařství (některá onemocnění cév). Dále je přípravek užíván při léčbě příznaků vzniku krevní sraženiny v cévách (posttrombotický syndrom), vleklých žilních komplikacích (varikosního komplexu) a k dlouhodobému zajištění pacientů po operačních výkonech na cévním systému.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete tobolky Vessel Due F užívat

Neužívejte tobolky Vessel Due F

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulodexid nebo na kteroukoli další složku tobolek Vessel Due F,
  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na heparin a heparinové deriváty,
  • jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení.

Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí nebyla ověřena v klinických studiích, proto nelze jeho podávání dětem doporučit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek Vessel Due F může zesilovat působení jiných látek účinných proti srážení krve.
Účinek léčby může být v některých případech zvyšován současným podáním léků ovlivňujících shlukování krevních destiček (kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, fenylbutazon, indometacin, dipyridamol, dextran).

Užívání tobolek Vessel Due F s jídlem a pitím
Přípravek ve formě tobolek se užívá po jídle.

Těhotenství a kojení
Pro použití přípravku v těhotenství nebo během kojení musí být zvlášť závažné důvody.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak se tobolky Vessel Due F užívají

Vždy užívejte tobolky Vessel Due F přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčbu je vhodné zahájit podáváním přípravku Vessel Due F ve formě injekcí v dávce 1 injekce denně nitrosvalově nebo nitrožilně po dobu 10 - 20 dnů, případně podle rozhodnutí lékaře až po dobu 30 dnů. Poté se pokračuje v podávání tobolek, obvykle v dávce 1 - 2 tobolky 2x denně po jídle. Tobolky se užívají nerozkousané. Podle uvážení lékaře je možné přípravek užívat i cyklicky, a to nejčastěji po dobu 3-4 měsíců 2x ročně.

Pokud máte závažné onemocnění jater nebo ledvin, Váš lékař může sledovat krevní srážlivost a případně upravit dávkování.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vessel Due F, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tobolek dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vessel Due F
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Vessel Due F
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Vessel Due F ve formě tobolek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je velmi dobře snášen, výjimečně se mohou objevit zažívací obtíže (např. nevolnost, zvracení, pocit těžkého žaludku).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak tobolky Vessel Due F uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Vessel Due F ve formě tobolek obsahuje
Léčivá látka: Sulodexidum 250 LSU
Pomocné látky: sodná sůl lauroylsarkosinu, srážený oxid křemičitý, triacetin, želatina, sodná sůl ethylparabenu, sodná sůl propylparabenu, glycerol, oxid titaničitý, červený oxid železitý.

Jak tobolky Vessel Due F vypadají a co obsahuje toto balení
Vessel Due F, tobolky jsou měkké želatinové oválné tobolky cihlově červené barvy, obsahující
suspenzi bílé až našedlé barvy.
Balení obsahuje 50 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (PE), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
23.12.2009

Držitel rozhodnutí o registraci:
Alfa Wassermann S.p.A.

Ke stažení:
Vessel Due F

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 27.2.2016