ATC CODE: S01XA20

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls246745/2009

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VIDISIC oční gel

(carbomerum 980)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Vidisic musíte pro maximální účinek používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  •  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Vidisic a k čemu se používá

Přípravek se používá jako náhrada slzní tekutiny při nedostatečné produkci slz, při léčbě příznaků suchého oka (suchý zánět spojivek) a jako ochrana proti dalšímu podráždění.

Vznik suchého oka může mít řadu příčin: snižující se produkce slz ve stáří, práce v klimatizovaných prostorách, práce u monitoru, hormonální změny v přechodu atd. Také negativní vlivy životního prostředí a klimatu hrají při vzniku suchého oka svou roli. Díky své vysoké viskozitě se Vidisic gel vkapává do oka. Přípravek vytváří ochranný film s vysokou přilnavostí a trvanlivostí a udržuje rohovku a spojivku dlouho vlhké.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vidisic používat

Nepoužívejte,

jestliže jste alergický/á na carbomerum nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přestože není známé ovlivnění účinku přípravku jinými současně používanými očními léky, prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při současné terapii jinými očními kapkami nebo mastí má být mezi použitím obou přípravků časový odstup nejméně 5 minut. Vidisic, oční gel má být v každém případě aplikován jako poslední.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek mohou používat po konzultaci s lékařem i těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bezprostředně po aplikaci může oční gel Vidisic i při správném používání způsobit krátkodobé a částečné zamlžení oka. Po tuto dobu nesmíte řídit motorové vozidlo ani vykonávat činnost, která vyžaduje zvýšenou pozornost.

Jak se Vidisic používá

Vždy používejte Vidisic přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á použitím přípravku, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař nedoporučí jinak, obvyklá dávka přípravku je 1 kapka do spojivkového vaku 3 až 5krát denně. Doporučuje se nakapat do oka i 30 minut před spaním. Po vkapání pohybujte okem, aby se gel rovnoměrně rozptýlil. Při léčbě suchého oka, která je zpravidla dlouhodobá či trvalá, je zapotřebí v pravidelných intervalech navštěvovat očního lékaře. Vidisic, oční gel je vhodný i pro dlouhodobou terapii. Léčba syndromu „suchého oka“ vyžaduje individuální dávkování. Jestliže pociťujete bolest v oku, změny vidění, přetrvávající zčervenání nebo podráždění, a nebo pokud obtíže, pro které byl přípravek nasazen, přetrvávají déle než 72 hodin, nebo se dokonce zhorší, přerušte používání přípravku a navštivte lékaře! Váš oční lékař by měl být informován o tom, že používáte Vidisic gel i při předepisování jiných očních léků.

Návod ke kapání
Při aplikaci držte tubu kolmo nad okem, čímž snadno dosáhnete vytvoření dostatečně velké kapky. Po uzavření můžete tubu postavit v kolmé poloze na uzávěr, a tím usnadnit jeho další použití.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Vidisic, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou
dávku, ale pokračujte dál dle stanoveného schématu terapie.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Vidisic nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Oční gel Vidisic je pacienty velmi dobře snášen, jen vzácně může dojít k reakcím z přecitlivělosti. U pacientů citlivých na cetrimid může přípravek v očích vyvolat slabé pálení, zčervenání, pocit cizího tělíska.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.

Jak Vidisic uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Po prvním otevření tuby nepoužívejte přípravek déle než 6 týdnů.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co Vidisic obsahuje

  • Léčivou látkou je carbomerum 980 v množství 2,0 mg v 1 g očního gelu
  • Pomocnými látkami jsou cetrimid, sorbitol, hydroxid sodný, voda na injekci

Jak Vidisic vypadá a co balení obsahuje
Kombinovaná laminátová tuba (HDPE, Al, LDPE) s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem, krabička
Balení: 1 x 10 g, 3 x 10 g, 10x10 g
Ne všechna registrovaná balení musí být uvedeny na trh.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Dr.Gerhard Mann, Chem-pharm. Fabrik, GmbH.
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin / Německo
Tel.: +49 30 33093 376
Fax: +49 30 33093 357

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka
V Domově 71
130 00 Praha 3
www.bausch.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
12.5. 2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Dr.Gerhard Mann

Ke stažení:
Vidisic

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 27.2.2016