ATC CODE: B03BA01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls17967/2009

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VITAMIN B12 LÉČIVA 300 μg injekční roztok

(Cyanocobalaminum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co je přípravek Vitamín B12 Léčiva a k čemu se používá

Vitamín B12 (kyanokobalamin) je spolu s kyselinou listovou nezbytný pro syntézu DNA, obalu nervových vláken a bílkovin. Usnadňuje využití kyseliny listové. Nedostatek vitaminu B12 vede k defektní syntéze DNA, což má za následek poruchu tvorby krve v kostní dřeni a degeneraci míchy i periferních nervů.

Vitamín B12 Léčiva se užívá k:

  • léčbě perniciózní anémie (chudokrevnost způsobená nedostatkem vitaminu B12; makrocytární, megaloblastová),
  • prevence a léčba nedostatku vitaminu B12 (funikulární myelóza - degenerativní onemocnění postihující míchu, alkoholizmus, zánět žaludku, postižení jaterního a žlučového traktu, postižení ledvin, dlouhodobý stres, zvýšená činnost štítné žlázy , těhotenství, stav po částečném odstranění žaludku).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamín B 12 Léčiva používat

Neužívejte přípravek Vitamín B12 Léčiva

  • jestliže jste alergický(á) na cyanocobalamin nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6),
  • jestliže trpíte vrozeným onemocněním zraku zvaným Leberova hereditární optická neuropatie

Upozornění a opatření
Při anémii nesmí být přípravek podáván dokud není stanovena diagnóza typu anémie.

Další léčivé přípravky a přípravek Vitamín B12 Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Vysoké a dlouhodobě podávané dávky kyseliny listové mohou snižovat hladinu vitaminu B12 v krvi. Hormonální antikoncepce může klinicky nevýznamně snížit sérovou hladinu vitaminu B12. Podávání chloramfenikolu pacientům s deficitem vitaminu B12 léčených vitaminem B12 může vzácně vést ke snížení klinické odpovědi na vitamin B12.

Vitamín B12 Léčiva s jídlem a pitím
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství a kojení a fertilita
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Vitamín B12 Léčiva prochází placentární bariérou a do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Jak se přípravek Vitamín B12 Léčiva používá

Dávkování předepsané lékařem je třeba přesně dodržovat.

Vitamin B12 se podává intramuskulárně nebo hluboko subkutánně, může být též podán intravenózně kapénkovou infuzí jako součást parenterální výživy. Vitamin B12 nepodáváme intravenózně v injekci.

Terapeuticky:

Dospělí: V hematologické indikaci bez neurologických projevů se podává 1000 μg ob den intramuskulárně 5-7krát, pak dle postupu normalizace krevního obrazu jednou týdně až 1x za 2 týdny. Udržovací dávka 1 000 μg postačí 1x za 3 měsíce. Při postižení nervového systému se podává 1 000 μg ob den až do známek zlepšení a pak ještě tak dlouho, dokud zlepšování pokračuje.

Děti a mladiství: U nekomplikované perniciózní anémie nebo malabsorbce vitamínu B12 se podává 30-50 μg denně po dobu 2 nebo více týdnů do celkové dávky 1 000 – 5 000 μg. Následuje udržovací dávka 100 μg jednou za měsíc. Při kongenitálním deficitu transkobalaminu se podává 1 000 μg 2x týdně.

Diagnosticky:
1 mg/1 000 μg/i.m. jednorázově.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamín B12 Léčiva než jste měl(a)
Předávkování nebylo dosud popsáno.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání vitaminu B12 byly pozorovány následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Vzácně (postihují až 1 z 1 000 léčených pacientů): alergické reakce (svědění, kožní zarudnutí, kopřivka)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit častost výskytu): akné

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Jak přípravek Vitamín B12 Léčiva uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Přípravek Vitamín B12 Léčiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Vitamín B12 Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je Cyanocobalaminum 300 μg v 1 ml
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci

Jak přípravek Vitamín B12 Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Vitamín B 12 Léčiva je čirý červený injekční roztok bez viditelných částic.
Velikost balení: 5 ampulek po 1 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.11.2012.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Vitamín B12 Léčiva 300 mcg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 27.2.2016