ATC CODE: D06BB04

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls27649/2013

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Wartec Cream

(Podophyllotoxinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek Wartec Cream používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Wartec Cream a k čemu se používá

Účinnou látkou přípravku Wartec je podophyllotoxin.
Podophyllotoxin je rostlinný extrakt s protivirovým účinkem.
Používá se k léčbě condyloma accuminatum, to je onemocnění způsobující kožní výrůstky /condylomata/ podobné bradavicím v oblasti zevních pohlavních orgánů a konečníku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Wartec Cream používat

Nepoužívejte přípravek Wartec Cream

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Wartec Cream.
 • jste už měl/a alergickou reakci na podophyllotoxin
 • jestliže jste těhotná
 • jestliže kojíte
 • jestliže již používáte jiný lék, který obsahuje podophyllotoxin
 • na otevřené rány - např. po chirurgickém zákroku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Wartec Cream je zapotřebí

 • Buďte opatrní při nanášení přípravku.
  Přípravek patří pouze na výrůstky /condylomata/.

  Lék obsahuje účinnou farmaceutickou látku, která může být škodlivá, když zůstává v kontaktu se zdravou kůží.

  Jestliže se krém rozšíří na zdravou kůži, omyjte jej vodou a mýdlem.

  Po každé aplikaci si důkladně omyjte ruce.
 • Jestliže se vám Wartec dostane do očí, důkladně oči propláchněte vodou a poraďte se s lékařem.
 • Wartec je přípravek k zevnímu použití. V případě náhodného požití přípravku okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo místní nemocnici. Tento leták a tubičku s krémem si vezměte s sebou.
 • Během léčby se vyhněte sexuálnímu styku. Jestliže to není možné, použijte kondom.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Nepoužívejte přípravek Wartec Cream pokud jste těhotná nebo pokud kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jak se přípravek Wartec Cream používá

Vždy používejte přípravek Wartec Cream přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 1. Před nanesením přípravku Wartec Cream omyjte postižená místa mýdlem a vodou a důkladně osušte.
 2. Při aplikaci vám může pomoci, když budete na postižená místa dobře vidět. Posaďte se a umístěte zrcátko tak, aby Vám umožnilo snazší aplikaci.
 3. Konečky prstů naneste dostatečné množství léku na každé condyloma /výrůstek/. Krém by měl být do výrůstků vetřen.

Wartec používejte dvakrát denně - ráno a večer, tři po sobě následující dny, potom čtyři dny přípravek nepoužívejte /jedna léčebná kúra/.

Jestliže u vás condylomata přetrvávají po 7 dnech léčby, zopakujte léčebnou kúru ještě jednou /dvakrát denně 3 dny, potom 4 dny pauza/.

Celkem je možno projít 4 léčebné kúry. Jestliže condylomata přetrvávají po 4 kúrách, navštivte znovu lékaře.

V případě, že rozsah condylomat přesahuje plochu 4 čtverečních centimetrů, je dobré léčbu provádět pod přímým dohledem zdravotnických pracovníků.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Wartec Cream nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Druhý nebo třetí den léčby, když condylomata začínají mizet, se může vyskytnout podráždění, svědění, zvýšená citlivost a bolestivost. Ve většině případů bývají tyto obtíže mírné a vymizí. Jestliže podráždění a bolestivost přetrvává, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Wartec Cream uchovávat

Wartec Cream se uchovává při pokojové teplotě. Po použití přípravku tubičku dobře uzavřete.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Wartec Cream nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Wartec Cream obsahuje

Léčivou látkou je Podophyllotoxinum 1,5 mg/g.

Pomocnými látkami jsou: Metylparaben, propylparaben, kyselina sorbová, kyselina fosforečná 85%, stearylalkohol, cetylalkohol, isopropylmyristát, tekutý parafín, upravený kokosový olej, butylhydroxyanizol, složený stearomakrogolový emulgátor, čištěná voda.

Jak přípravek Wartec Cream vypadá a co obsahuje toto balení

Wartec Cream je bělavý krém. K usnadnění aplikace obsahuje každé balení zrcátko.

Balení: 5g, 10g
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline, s.r.o.,
Praha, Česká republika

Výrobce:
Stiefel Laboratories (Irsko) Ltd., Sligo, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne: 22.2.2013

Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline s.r.o.

Ke stažení:
Wartec Cream

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.2.2016