ATC CODE: M01AC05

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls137310/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Xefo Rapid 8 mg - potahované tablety

Lornoxicamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je Xefo Rapid a k čemu se používá

Xefo Rapid je nesteroidní protizánětlivá léčivá látka a antirevmatikum (NSAID) ze skupiny oxikamů.
Je určen ke krátkodobé léčbě akutní mírné až středně silné bolesti.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xefo Rapid užívat

Neužívejte Xefo Rapid,

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lornoxikam nebo na kteroukoli další složku přípravku Xefo Rapid 8 mg, potahované tablety;
 • jestliže užíváte jiná NSAID jako kyselina acetylsalicylová (např. aspirin), ibuprofen a inhibitory COX-2;
 • jestliže jste přecitlivělý/á na jiná NSAID včetně kyseliny acetylsalicylové (např. aspirin);
 • jestliže trpíte trombocytopenií (nedostatkem krevních destiček, který zvyšuje riziko krvácení nebo výskytu podlitin);
 • jestliže trpíte závažnou srdeční poruchou;
 • jestliže trpíte gastrointestinálním krvácením (krvácením do zažívacího ústrojí), protržením a krvácením z mozkových cév nebo jinými poruchami krvácení;
 • jestliže jste prodělal/a gastrointestinální krvácení nebo perforaci (proděravění), související s předchozím podáváním NSAID;
 • jestliže trpíte aktivním peptickým vředem (defekt ve sliznici žaludku nebo dvanáctníku), nebo jste prodělal/a vředovou chorobu opakovaně v minulosti;
 • jestliže trpíte závažnou poruchou jater;
 • jestliže trpíte závažnou poruchou ledvin;
 • jestliže jste v poslední třetině těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití Xefo Rapid je zapotřebí,

 •  jestliže máte narušenou funkci ledvin;
 • jestliže jste měl/a vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání;
 • jestliže trpíte ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou chorobou (zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů nebo zánětlivé onemocnění střeva postihující jeho různé úseky);
 • pokud máte nebo jste dříve měl/a sklony ke krvácení;
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a průduškové astma;
 • jestliže trpíte SLE (systémový lupus erythematodes, vzácné onemocnění imunity).

Lékař může sledovat váš stav prostřednictvím průběžných laboratorních vyšetření,

 • jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti;
 • jestliže trpíte sníženou funkcí jater;
 • jestliže jste starší;
 • nebo jestliže budete užívat Xefo Rapid déle než 3 měsíce.

Pokud se máte současně s podáváním přípravku Xefo Rapid léčit heparinem nebo takrolimem, informujte prosím o tom svého lékaře.

Pokud se u vás objeví jakékoliv neobvyklé obtíže v oblasti břicha, jako například krvácení do dutiny břišní, kožní reakce jako vyrážka, postižení sliznice nosu, úst, očních víček, uší, genitálií nebo konečníku nebo jiné známky přecitlivělosti, měli byste přerušit užívání přípravku Xefo Rapid a neprodleně kontaktovat svého lékaře.

Léčivé přípravky, jako je Xefo Rapid, mohou být spojovány s malým zvýšením rizika srdeční příhody („infarkt myokardu“) nebo s rizikem mrtvice. Jakékoliv riziko je pravděpodobnější u vysokých dávek a při delším trvání léčby. Nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu trvání léčby.

Poraďte se o léčbě se svým lékařem nebo lékárníkem,

 • jestliže máte problémy se srdcem;
 • jestliže jste prodělali mrtvici;
 • nebo jestliže se domníváte, že u vás takové riziko hrozí (např. pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysokou hladinu cholesterolu, nebo kouříte.

Při onemocnění planými neštovicemi se doporučuje přípravek Xefo Rapid neužívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Xefo Rapid souběžně s jinými NSAID, jako je například kyselina acetylsalicylová, ibuprofen a inhibitory COX-2. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Xefo Rapid se může vzájemně ovlivňovat s jinými léčivými přípravky. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí, pokud užíváte kterékoliv z těchto látek:

 • cimetidin - užívá se k léčbě pálení žáhy a peptických vředů;
 • antikoagulancia jako heparin, fenprokumon - přípravky zabraňující vzniku krevních sraženin;
 • kortikosteroidy;
 • metotrexát - užívá se k léčbě rakoviny a onemocnění imunitního systému;
 • lithium;
 • imunosupresivní látky (látky potlačující činnost imunitního systému) jako cyklosporin, takrolimus;
 • přípravky používané k léčbě onemocnění srdce, jako například digoxin, ACE inhibitory, betaadrenergní blokátory;
 • diuretika (močopudné přípravky);
 • chinolonová antibiotika;
 • prostředky snižující funkci krevních destiček - přípravky působící proti srdečním záchvatům a mrtvici;
 • SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) - užívá se k léčbě deprese;
 • sulfonyl-močovina, např. glibenklamid - užívá se k léčbě cukrovky;
 • induktory a inhibitory izoenzymů CYP2C9, jako antiobiotika rifampicin nebo přípravek působící proti houbám flukonazol - mohou ovlivňovat způsob, jakým tělo rozkládá přípravek Xefo Rapid;
 • blokátory receptoru pro angiotensin II - užívá se k léčbě vysokého krevního tlaku, poškození ledvin kvůli cukrovce a městnavému srdečnímu selhání;
 • pemetrexed - užívá se k léčbě některých forem rakoviny plic.

Užívání Xefo Rapid s jídlem a pitím
Potahované tablety Xefo Rapid jsou určeny k perorálnímu podání (k vnitřnímu užití), užívejte přípravek před jídlem a zapíjejte tablety dostatečným množstvím tekutiny.

Užívání přípravku současně s jídlem se nedoporučuje, protože to může snížit jeho účinnost.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Fertilita
Použití přípravku Xefo může ovlivnit plodnost a nedoporučuje se ženám, které se pokoušejí otěhotnět. Ženy, které mají problémy s otěhotněním nebo jsou vyšetřovány pro neplodnost, by se měly poradit se svým lékařem, který zváží ukončení léčby přípravkem Xefo Rapid.

Těhotenství
Přípravek Xefo Rapid neužívejte během prvních šesti měsíců těhotenství, pokud to výslovně nedoporučí váš lékař. Nesmíte užívat Xefo Rapid během posledních tří měsíců těhotenství.

Kojení
Jestliže kojíte, neužívejte přípravek Xefo Rapid, pokud to výslovně nedoporučí váš lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Xefo Rapid nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se Xefo Rapid užívá

Vždy užívejte Xefo Rapid přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka u dospělých je 8-16 mg rozdělených do dávek po 8 mg: užívá se 8 mg dvakrát denně nebo se užívá 8 mg jednou denně. První den léčby přípravkem Xefo Rapid lze podat 16 mg a o 12 hodin později 8 mg. Po prvním dni léčby neužívejte více než 16 mg denně.

Tablety přípravku Xefo Rapid je nutno zapít dostatečným množstvím tekutiny. Neužívejte přípravek Xefo Rapid s jídlem, současný příjem potravy může snížit účinnost přípravku Xefo Rapid.

Podávání přípravku Xefo Rapid dětem a mladistvým do 18 let se vzhledem k chybějícím údajům nedoporučuje.

Jestliže jste užil/a více Xefo Rapid než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Xefo Rapid než bylo předepsáno, obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

V případě předávkování lze očekávat tyto příznaky: pocit na zvracení, zvracení, příznaky spojené s centrálním nervovým systémem jako závrať nebo poruchy vidění.

Jestliže jste zapomněl/a užít Xefo Rapid
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Xefo Rapid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Léčivé přípravky, jako je Xefo Rapid, mohou být spojovány s malým zvýšením rizika srdeční
příhody („infarkt myokardu“) nebo s rizikem mrtvice.

Pokud se u vás objeví jakékoliv neobvyklé obtíže v oblasti břicha, jako například krvácení do dutiny břišní, kožní reakce jako vyrážka, postižení sliznice nosu, úst, očních víček, uší, genitálií nebo konečníku nebo jiné známky přecitlivělosti, měli byste přestat užívat přípravek Xefo Rapid a neprodleně kontaktovat svého lékaře.

Pokud se u vás vyskytnou níže uvedené nežádoucí účinky, přerušte užívání přípravku a vyhledejte neprodleně lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici:

 • zkrácený dech, bolest na hrudi, nebo vznik či zhoršení otoku kotníků;
 • silná nebo trvalá bolest žaludku nebo černá stolice;
 • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) – to jsou známky problému s játry;
 • alergická reakce - včetně projevů na kůži, jako jsou vředy a puchýře, nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, které mohou způsobit obtíže s dýcháním;
 • horečka, výskyt puchýřů, vyrážka nebo zánět zvláště na rukou a nohou nebo v ústech (Stevens-Johnsons syndrom);
 • výjimečně, závažná infekce kůže v případě onemocnění planými neštovicemi.

Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Xefo Rapid jsou uvedeny níže.

Časté nežádoucí účinky (vyskytuje se u 1 až 10 pacientů ze 100)

 • mírná a přechodná bolest hlavy, závrať;
 • nevolnost, bolest břicha, poruchy trávení, průjem a zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 1 000)

 • pokles tělesné hmotnosti (anorexie), nespavost, deprese;
 • zánět spojivek (konjunktivitida);
 • závratě, ušní šelesty (tinitus);
 • srdeční selhání, nepravidelné bušení srdce, zrychlená srdeční činnost, překrvení;
 • zácpa, plynatost, říhání, sucho v ústech, zánět žaludku, vřed žaludku a dvanáctníku, bolest v horní části krajiny břišní, vřed ve dvanáctníku, vředy v ústech;
 • zvýšené hodnoty jaterních testů (vyhodnoceno dle testů krve) a pocit nepohody (neklidu);
 • vyrážka, svědění, zvýšené pocení, červená vyrážka (erytém), angioedém (rychlý otok hlubších vrstev kůže, obvykle v obličeji), kopřivka (urticaria), otok, plný nos jako důsledek alergie (rýma);
 • vypadávání vlasů;
 • artralgie (bolest kloubů).

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

 • zánět nosohltanu;
 • chudokrevnost, nedostatek krevních destiček, nedostatek bílých krvinek (trombocytopenie a leukopenie), slabost;
 • přecitlivělost, anafylaktoidní reakce a anafylaxe (reakce organismu projevující se obvykle otokem obličeje, návaly, dýchacími potížemi a závratěmi);
 • zmatení, nervozita, neklid, ospalost (somnolence), mravenčení (paraestesie), nechutenství, třes, migréna, poruchy vidění;
 • zvýšený krevní tlak, návaly horka;
 • krvácení, podlitiny (modřiny), prodloužená doba krvácení;
 • dušnost (dyspnoe), kašel, zúžení průdušek (bronchospasmus);
 • protržení vředu, zvracení krve, krvácení do zažívacího ústrojí, dehtově černá stolice;
 • zánět dutiny ústní, zánět jícnu (esofagitis), návrat žaludečních šťáv do jícnu (gastroezofageální reflux), poruchy polykání, aftózní stomatitida (afty), zánět jazyku;
 • abnormální jaterní funkce;
 • zánět kůže jako ekzém, vyrážka;
 • bolest kostí, svalové křeče, bolest svalů;
 • poruchy močení jako potřeba močení uprostřed noci (nocturnie) nebo zvýšení hladiny dusíku močoviny a kreatininu v krvi.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 10 000 )

 • poškození jater, zánět jater (hepatitida), žloutenka, cholestáza (přerušený tok žluči z jater);
 • tvorba modřin, otoky, závažné onemocnění kůže (Steven-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza);
 • aseptická meningitida;
 • onemocnění spojená s užíváním skupiny NSAID: neutropenie, agranulocytóza, aplastická anémie, hemolytická anémie, toxické postižení ledvin.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak Xefo Rapid uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.
Xefo Rapid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo na lahvičce po označení Použitelné do:. Datum se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod ani domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co obsahuje Xefo Rapid

 • Léčivou látkou je lornoxicamum.
 • Jedna potahovaná tableta obsahuje 8 mg lornoxikamu.
 • Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, hydrogenuhličitan sodný, hydrogenfosforečnan vápenatý, částečně substituovaná hyprolóza, hyprolóza, calcium-stearát.
Potahová vrstva: oxid titaničitý (E171), mastek, propylenglykol, hypromelóza.

Jak Xefo Rapid vypadá a co obsahuje toto balení
Potahovaná tableta přípravku Xefo Rapid 8 mg je bílá až nažloutlá kulatá bikonvexní potahovaná tableta.

Velikost balení: 6, 10, 20, 30, 50,100 a 250 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Nycomed Austria GmbH
St. Peter str. 25
A- 4020 Linz
Rakousko

Výrobce
Nycomed Danmark ApS, Roskilde, Dánsko
Nycomed GmbH, Oranienburg, Německo

Tento přípravek byl v členských zemích EHP registrován pod následujícími názvy:

DK/H/123/006

Belgie Xefo Acute 8mg filmomhulde tabletten
Bulharsko Ксефо Рапид
Bulharsko Xefo Rapid 8 mg
Dánsko Xefo Rapid
Estonsko Xefo Rapid
Francie Xefoacu
Irsko Xefo Rapid
Itálie XEFO RAPID
Litva Xefo Rapid 8 mg pėvele dengtos tabletės
Lotyšsko Xefo Rapid 8 mg apvalkotā tablete
Lucembursko Xefo Acute 8 mg comprimés enrobés
Maďarsko Xefo Rapid 8 mg filmtabletta
Nizozemsko Xefo Rapid
Polsko Xefo Rapid
Portugalsko Acabel Rapid
Rakousko Xefo Rapid 8 mg - Filmtabletten
Rumunsko Xefo Rapid 8 mg
Řecko Xefo Rapid
Slovenská republika Xefo Rapid filmom obalené tablety 8 mg
Slovinsko Xefo Rapid 8 mg filmsko obložene tablete
Španělsko Acabel Rapid 8 mg comprimidos recubiertos con película
Švédsko Xefo Akut
Velká Británie Xefo Rapid 8 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14.12.2011

Držitel rozhodnutí o registraci:
Takeda GmbH

Ke stažení:
Xefo Rapid 8 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.2.2016