ATC CODE: G03AA12

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls274189/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Yasminelle 0,02 mg/ 3 mg potahované tablety

Ethinylestradiol / Drospirenon

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

 • Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

CO JE YASMINELLE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

 • Yasminelle je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.
 • Každá potahovaná tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to drospirenon a ethinylestradiol.
 • Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované“ pilulky.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE YASMINELLE UŽÍVAT

Obecné poznámky
Než začnete užívat Yasminelle, lékař vám položí několik otázek týkajících se vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v závislosti na vaší osobní situaci.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání Yasminelle přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost Yasminelle snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože Yasminelle ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Yasminelle, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

 

Kdy byste neměla Yasminelle užívat

Neužívejte Yasminelle

 • pokud máte (nebo jste někdy měla) krevní sraženinu v cévách dolních končetin, plic (plicní embolie) nebo jiných orgánů
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) srdeční záchvat nebo mrtvici
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) onemocnění, které by mohlo být ukazatelem srdečního záchvatu v budoucnu (například angina pectoris, která způsobuje silné bolesti na hrudníku) nebo mrtvice (například přechodná lehká mrtvice bez následků)
 • pokud máte závažné onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku sraženiny v tepnách. Toto se týká následujících stavů:
  • diabetes (cukrovka) s postižením krevních cév
  • velmi vysoký krevní tlak
  • výrazně zvýšenou hladinu krevních tuků (cholesterolu nebo triglyceridů)
 • pokud máte poruchy krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C)
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) zvláštní formu migrény (s tak zvanými fokálními nervovými příznaky)
 • pokud máte (nebo jste někdy) měla onemocnění jater a jaterní funkce ještě není v normě
 • pokud vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin)
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) nádor jater
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni existuje podezření
 • pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna
 • pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na některou jinou složku Yasminelle. Přecitlivělost může způsobit svědění, vyrážku nebo otok.

Co byste měla vědět, než začnete Yasminelle užívat

V některých situacích můžete potřebovat při užívání Yasminelle nebo jiné kombinované pilulky zvláštní péči a váš lékař vás bude muset pravidelně vyšetřovat.
Pokud se vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, řekněte to svému lékaři ještě před začátkem užívání Yasminelle. Také, jestliže se vás týká některý z následujících stavů, nebo se u vás vyskytne, případně zhorší během užívávání Yasminelle, poraďte se s lékařem:

 • někdo z vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu
 • máte onemocnění jater nebo žlučníku
 • máte diabetes (cukrovku)
 • trpíte depresí
 • máte Crohnovu chorobu nebo zánětlivé onemocnění střeva (ulcerózní kolitidu)
 • máte krevní onemocnění zvané HUS (hemolyticko-uremický syndrom), které způsobuje poškození ledvin
 • máte krevní onemocnění zvané srpkovitá anémie
 • trpíte epilepsií (viz strana 5 „Užívání jiných léčivých přípravků společně s Yasminelle“)
 • máte onemocnění imunitního systému zvané SLE (systémový lupus erythematodes)
 • máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů, například porucha sluchu, krevní choroba zvaná porfyrie, kožní vyrážka s puchýřky během těhotenství (těhotenský herpes), nervové onemocnění způsobující nečekané pohyby těla (Sydenhamova chorea)
 • máte nebo jste někdy měla chloasma (skvrny na kůži, zvláště na obličeji a krku, známé jako „těhotenské skvrny“). Pokud ano – vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo ultrafialovému záření.
 • pokud máte vrozený angioedém, přípravky obsahující estrogeny mohu způsobit nebo zhoršit jeho příznaky. Jestliže se u vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo krku a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, okamžitě musíte navštívit lékaře.

Yasminelle a krevní sraženiny v žílách a tepnách

Užívání jakékoliv kombinované pilulky, včetně Yasminelle, zvyšuje pro ženu riziko vzniku krevní sraženiny v žílách (žilní trombózy), ve srovnání s ženami, které žádnou antikoncepční pilulku neužívají.
Riziko žilní krevní sraženiny u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:

 • s věkem
 • pokud máte nadváhu
 • pokud někdo z vašich přímých příbuzných někdy měl v mladším věku krevní sraženinu v nohách, plicích (plicní embolie) nebo v jiných orgánech
 • pokud musíte podstoupit operaci, pokud jste prodělala vážnější úraz nebo pokud jste po delší dobu nepohyblivá. Je důležité, abyste předem sdělila lékaři, že užíváte Yasminelle, protože může být nutné, abyste přerušila užívání. Lékař vám poradí, kdy můžete znovu začít užívat. To je obvykle za dva týdny poté, kdy jste schopná se opět pohybovat.

Riziko výskytu krevní sraženiny je zvýšeno při užívání pilulky.

 • u žen, které neužívají pilulku a nejsou těhotné, se může vyskytnout krevní sraženina u 5 až 10 na 100 000 žen během jednoho roku
 • u žen, které užívají pilulku jako je Yasminelle, se může vyskytnout krevní sraženina u 30 až 40 na 100 000 žen během jednoho roku, přesný počet není znám
 • u těhotných žen se může krevní sraženina vyskytnout u 60 na 100 000 žen během jednoho roku

Krevní sraženina v žílách může cestovat krevním oběhem do plic a blokovat tak krevní cévy (tzv. plicní embolie). Tvorba krevních sraženin v žílách může mít smrtelné následky v 1-2% případů.

Výše rizika se může lišit podle typu pilulky, kterou užíváte. Poraďte se s lékařem, jaké možnosti máte k dispozici.

Užívání kombinované pilulky je spojeno se zvýšením rizika krevní sraženiny v tepnách (arteriální trombózy), například v krevních cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).

Riziko vzniku krevní sraženiny v tepně u uživatelek kombinované pilulky stoupá:

 • Pokud kouříte. Jestliže užíváte Yasminelle, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let.
 • jestliže množství tuku ve vaší krvi je zvýšeno (cholesterolu nebo triglyceridů)
 • jestliže máte nadváhu
 • jestliže někdo z vašich přímých příbuzných někdy měl srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici v mladším věku
 • jestliže máte zvýšený krevní tlak
 • jestliže trpíte migrénou
 • jestliže máte potíže se srdcem (postižení srdečních chlopní nebo poruchu srdečního rytmu)
Přestaňte užívat Yasminelle a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u vás náhle objeví příznaky možné krevní sraženiny, jako je například:
 • silná bolest a/nebo otok některé dolní končetiny
 • náhlá silná bolest na hrudníku, která se může šířit do levé paže
 • náhle vzniklý pocit dechové tísně
 • náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny
 • neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény
 • částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění
 • porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči
 • závrať nebo mdloba
 • slabost nebo nezvyklý pocit nebo necitlivost některé části těla


Yasminelle a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinovanou pilulku, ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno léčbou. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinovanou pilulku proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte silnou, nezvyklou bolest břicha, okamžitě kontaktujte lékaře.

Krvácení mezi periodami

Během několika prvních měsíců užívání Yasminelle můžete mít neočekávané krvácení (krvácení mimo týden bez užívání tablet). Pokud se krvácení objevuje déle než několik měsíců nebo pokud se objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit, proč tomu tak je.

Co dělat, jestliže se neobjeví krvácení během týdne, kdy se tablety neužívají

Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dvakrát za sebou, můžete být těhotná. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte užívání dalšího balení, dokud nemáte jistotu, že nejste těhotná.

Užívání jiných léčivých přípravků spolu s Yasminelle

Vždy informujte svého lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který vám předepisuje další lék (nebo lékárníka), že užíváte Yasminelle. Mohou vám poradit, zda potřebujete používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu.


Některé léky mohou způsobit, že má Yasminelle nižší antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří:

 • léky k léčbě
  • o epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin)
  • tuberkulózy (například rifampicin)
  • HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako griseofulvin, penicilin, tetracyklin)
  • vysokého krevního tlaku v cévách plic (bosentan)
 • přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Yasminelle může ovlivnit účinnost jiných léků, například

 • léků obsahujících cyklosporin
 • antiepileptika lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Užívání Yasminelle s jídlem a pitím

Yasminelle lze užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle, v případě potřeby s malým množstvím vody.

Laboratorní vyšetření

Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože hormonální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých testů.

Těhotenství

Yasminelle neužívejte, jste-li těhotná. Pokud byste otěhotněla během užívání Yasminelle, ihned ukončete užívání a kontaktujte svého lékaře. Pokud chcete otěhotnět, můžete užívání Yasminelle kdykoli ukončit (viz také stranu 10 „Jestliže chcete ukončit užívání Yasminelle“).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení

Obecně se užívání Yasminelle během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení užívat, poraďte se s lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že Yasminelle ovlivňuje řízení nebo používání strojů.

Důležité informace o některých složkách Yasminelle

Yasminelle obsahuje laktosu.
Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete Yasminelle užívat.

JAK SE YASMINELLE UŽÍVÁ

Užívá se jedna tableta Yasminelle denně, zapíjí se potřebným množstvím vody. Můžete užívat tabletu nezávisle na jídle, ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Balení (blistr) obsahuje 21 potahovaných tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Například, pokud začínáte užívat tablety ve středu, užijte první tabletu z políčka označeného „Středa“(„St“). Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 21 tablet.

Následujících 7 dnů žádné tablety neužívejte. Během těchto 7 dnů (týden bez užívání) by se mělo dostavit krvácení. Toto tak zvané „krvácení z vysazení“ začíná obvykle druhý nebo třetí den týdnu bez užívání. Další balení Yasminelle byste měla začít užívat 8. den po užití poslední tablety Yasminelle, nezávisle na tom, zda krvácení již skončilo nebo ještě nikoli. To znamená, že každé balení byste měla načínat vždy ve stejném dnu v týdnu, a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Pokud budete Yasminelle užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním také během sedmi dní, kdy tablety neužíváte.

Kdy můžete začít užívat první balení?

 • Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala
  Yasminelle začněte užívat první den cyklu (to znamená první den krvácení). Pokud začnete užívat první den vašeho krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.
 • Pokud přecházíte z kombinované hormonální antikoncepce nebo kombinované antikoncepce pomocí poševního kroužku nebo náplasti
  Užívání Yasminelle můžete zahájit nejlépe ihned další den po ukončení užívání poslední aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozí antikoncepční pilulky, nejpozději však den následující po ukončení intervalu bez užívání tablet vaší předchozí antikoncepční pilulky (nebo po využívání poslední neaktivní tablety předchozí antikoncepční pilulky). Pokud přecházíte z kombinované antikoncepce vaginálním kroužkem nebo náplastí, řiďte se pokyny lékaře.
 • Pokud přecházíte z antikoncepce obsahující pouze progestagen (progestagen obsahující pilulky, injekce, implantáty nebo progestagen uvolňující nitroděložní tělísko-IUD)
  Z užívání pilulek s progestagenem můžete přejít na užívání Yasminelle kdykoliv (z implantátů nebo IUD můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech případech používejte prvních 7 dní další antikoncepční opatření (například kondom).
 • Po potratu
  Poraďte se se svým lékařem.
 • Po porodu
  Můžete začít užívat Yasminelle mezi 21. a 28. dnem po porodu dítěte. Pokud začnete užívat po 28. dnu, použijte prvních sedm dní bariérovou metodu (například kondom).

  Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat Yasminelle, ujistěte se, že nejste těhotná nebo vyčkejte do příští menstruace.
 • Pokud kojíte a chcete po porodu znovu začít užívat Yasminelle
  Přečtěte si část „Kojení“ na straně 6.

V případě, že si nejste jistá, kdy můžete s užíváním začít, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užila více tablet Yasminelle, než jste měla

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet Yasminelle. Pokud užijete několik tablet najednou, můžete vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.
Pokud jste užila příliš mnoho tablet Yasminelle, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla Yasminelle užít

 • pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.
 • pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, účinnost ochrany před otěhotněním může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko otěhotnění.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto zachovávat následující pravidla (viz také diagram na straně 9):

 • Více než jedna vynechaná tableta v tomto balení (blistru)
  Poraďte se se svým lékařem.
 • 1 tableta vynechaná v 1. týdnu
  Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření (například kondom). Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před tím, než jste zapomněla užít tabletu, můžete být těhotná. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.
 • 1 tableta vynechaná ve 2. týdnu
  Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.
 • 1 tableta vynechaná ve 3. týdnu
  Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:
 1. Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Místo abyste začala obvyklý interval bez užívání, začněte užívat následující balení (den začátku užívání může být odlišný).
  Krvácení z vysazení pravděpodobně budete mít až po využívání druhého balení, ale v době
  užívání druhého balení se může objevit slabé krvácení (špinění) nebo krvácení podobnémenstruačnímu.
 2. Můžete také ukončit užívání tablet ze současného balení a zahájit 7 dní bez užívání tablet (započítat musíte i den, kdy jste tabletu zapomněla užít). Pokud budete chtít začít užívat nové balení v den, kdy obvykle začínáte nové balení užívat, zkraťte interval bez užívání tablet na méně než 7 dní.

Pokud se budete řídit jedním z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

 • Pokud jste zapomněla užít tabletu(y) z balení a krvácení se během intervalu bez užívání nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než začnete užívat další balení, kontaktujte lékaře.

Yasminelle - příbalový leták


Co dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu

Pokud zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití tablety nebo máte průjem, existuje riziko, že aktivní látky nebyly vaším tělem zcela vstřebány. Důsledek je téměř stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud možno, musíte tabletu užít během 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla Yasminelle užít“ na straně 8.

Oddálení krvácení: co je třeba vědět

Menstruaci (krvácení z odnětí) můžete oddálit, i když se to příliš nedoporučuje. Místo obvyklého intervalu bez užívání se začnete s užíváním tablet z dalšího balení Yasminelle a dokončíte jej. V průběhu užívání druhého balení se může objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu. Další balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, měla byste se poradit s lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co je třeba vědět

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, začnete pokaždé krvácet během týdne bez užívání tablet. Pokud chcete tento den změnit, snižte počet dní bez užívání tablet (nikdy jej nezvyšujte - 7 dní je maximální počet!). Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), začněte užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se stát, že v těchto dnech nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu

Nejste-li si jistá,co dělat, poraďte se s lékařem.

Jestliže chcete ukončit užívání Yasminelle

Užívání Yasminelle můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce. Pokud budete chtít otěhotnět, přestaňte Yasminelle užívat a vyčkejte na první menstruační krvácení, než se pokusíte otěhotnět. Takto bude možné snáze vypočítat předpokládané datum porodu.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Yasminelle nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Výskyt níže vyjmenovaných nežádoucích účinků byl spojován s užíváním Yasminelle.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 uživatelek ze 100):

 • bolest hlavy
 • změny nálady
 • bolest břicha
 • akné
 • bolest prsů, zvětšení prsů, napětí prsů, bolestivé nebo nepravidelné periody
 • přírůstek hmotnosti.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 uživatelek z 1000):

 • kvasinkové infekce (kandidové infekce)
 • opar (herpes simplex)
 • alergické reakce
 • zvýšená chuť k jídlu
 • deprese, nervozita, poruchy spánku
 • pocit mravenčení, točení hlavy (závrať)
 • poruchy zraku
 • nepravidelná akce srdeční nebo nezvykle rychlý puls
 • krevní sraženina (trombóza) v cévách dolních končetin nebo plic (plicní embolie), vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, migréna, křečové žíly
 • bolest v krku
 • nevolnost, zvracení, zánět žaludku a/nebo střev, průjem, zácpa
 • náhle vzniklý otok kůže a/nebo sliznic (například jazyka nebo krku), a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání (angioedém), vypadávání vlasů (plešatění), ekzém, svědění, vyrážky, suchá kůže, poruchy kůže s nadměrnou tvorbou mazu (seboroická dermatitida)
 • bolest krku, bolest končetin, svalové křeče
 • infekce močového měchýře
 • uzlíky v prsu (nezhoubné i rakovina), tvorba mléka mimo těhotenství (galaktorea), vaječníkové cysty, návaly horka, nepřítomnost menstruačního krvácení, velmi silné krvácení, výtok z pochvy, suchost pochvy, bolesti v podbřišku, abnormální nález ve stěru děložního hrdla (Pap stěr), snížený zájem o sex
 • zadržování tekutin, nedostatek energie, výrazná žízeň, zvýšené pocení
 • úbytek hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen z 10 000):

 • astma
 • poruchy sluchu
 • ucpání cév krevními sraženinami vytvořenými kdekoli v těle
 • erythema nodosum (bolestivé zarudlé uzlíky v kůži)
 • erythema multiforme (vyrážka s terčovitým zarudnutím nebo vředy).

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo pokud si myslíte, že by mohlo jít o nežádoucí účinek, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK YASMINELLE UCHOVÁVAT?

Uchovávejte Yasminelle mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Doba použitelnosti
Nepoužívejte Yasminelle po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Co Yasminelle obsahuje

 • Léčivými látkami jsou: ethinylestradiolum (ve formě betadexum clathratum) a drospirenonum
  Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,020 miligramů (ve formě 
  betadexum clathratum) a drospirenonum 3 miligramy.
 • Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát (E470b) hypromelosa, (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).

Jak Yasminelle vypadá a co obsahuje toto balení

 • Každý blistr Yasminelle obsahuje 21 světle růžových potahovaných tablet.
 • Tablety Yasminelle jsou tak zvané potahované tablety; jádro tablety je potaženo. Tablety jsou světle růžové kulaté bikonvexní, na jedné straně jsou vyražena písmena „DS“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.
 • Yasminelle je dostupná v baleních s 1, 3, 6 nebo 13 blistry (každý blistr obsahuje 21 tablet).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlín
Německo

Výrobce
Bayer Pharma AG, 13342 Berlín, Německo
a
Bayer Weimar GmbH und Co KG, 99427 Weimar, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:

 • Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Island, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie: Yasminelle
 • Maďarsko: Aliane
 • Francie: Jasminelle

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.3.2013

Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer Pharma AG

Ke stažení:
Yasminelle 0,02 mg/ 3 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.2.2016