ATC CODE: G03AA12

Tento lék je na předpis.

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

YAZ 0,02 mg/3 mg potahované tablety

ethinylestradiolum / drospirenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

CO JE YAZ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ.

 • YAZ je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.
 • Každá z 24 světle růžových tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to drospirenon a ethinylestradiol.
 • 4 bílé tablety neobsahují žádné léčivé látky; říká se jim také placebo tablety.
 • Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované pilulky“.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE YAZ UŽÍVAT

Obecné poznámky
Než začnete užívat YAZ, lékař Vám položí několik otázek ohledně zdravotního stavu Vašeho i Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v závislosti na Vaší osobní situaci.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání YAZ přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku YAZ snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože YAZ ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

YAZ, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

 

Kdy byste neměla YAZ užívat

 • pokud máte (nebo jste měla v minulosti) krevní sraženinu (trombózu) v cévách dolních končetin, plic (embolie) nebo jiných orgánů
 • pokud máte (nebo jste měla v minulosti) srdeční záchvat nebo mrtvici
 • pokud máte (nebo jste měla v minulosti) onemocnění, které by mohlo být předzvěstí srdečního záchvatu (například angina pectoris, která způsobuje silné bolesti na hrudníku) nebo mrtvice (například přechodná lehká mrtvice bez následků)
 • pokud máte onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku trombózy v tepnách. Toto se týká následujících stavů:
  o diabetes (cukrovka) s postižením cév
  o velmi vysoký krevní tlak
  o výrazně zvýšená hladina krevních tuků (cholesterolu nebo triglyceridů)
 • pokud máte poruchy krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C)
 • pokud máte (nebo jste měla) zvláštní formu migrény (s tak zvanými fokálními nervovými příznaky)
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitis)
 • pokud máte nebo jste v minulosti měla onemocnění jater a jaterní funkce ještě není v normě
 • pokud Vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin)
 • pokud máte nebo jste měla nádor jater
 • pokud máte nebo jste měla rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni existuje podezření
 • pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna
 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na ethinylestradiol, drospirenon nebo na některou jinou složku přípravku YAZ Přecitlivělost se může projevit svěděním, vyrážkou nebo otoky.

Co byste měla vědět, než začnete YAZ užívat?

V některých situacích můžete potřebovat při užívání YAZ nebo jiné kombinované antikoncepce zvláštní péči; pak je nutné, aby Vás lékař pravidelně kontroloval. Pokud se Vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, musíte informovat svého lékaře ještě před začátkem užívání YAZ. Také se musíte poradit s lékařem, jestliže se u Vás během užívávání YAZ vyskytne (nebo se zhorší) některý z dále vyjmenovaných stavů:

 • někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo měl rakovinu prsu
 • máte onemocnění jater nebo žlučníku
 • jestliže máte cukrovku
 • trpíte depresí
 • máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev)
 • máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – porucha, která způsobuje poškození ledvin)
 • máte srpkovitou anémii (vrozené onemocnění červených krvinek)
 • trpíte epilepsií (viz "Užívání jiných léčivých přípravků společně s YAZ")
 • máte systémový lupus erythematodes (SLE – onemocnění imunitního systému)
 • máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů, například porucha sluchu, porfyrie (krevní choroba), těhotenský herpes (kožní puchýřkovité onemocnění během těhotenství), Sydenhamova chorea (nervové onemocnění projevující se nečekanými pohyby těla)
 • máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé pigmentové skvrny na kůži, zvané těhotenské skvrny, zvláště v obličeji). Pokud ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření.
 • Pokud máte vrozený angioedém; přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit příznaky angioedému. Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, okamžitě musíte navštívit lékaře.

YAZ a krevní sraženiny (trombóza) v tepnách a žílách

Užívání jakékoliv kombinované pilulky, včetně YAZ, zvyšuje pro ženu riziko vzniku venózní trombózy (tvorby krevní sraženiny v žílách), ve srovnání s ženami, které žádnou antikoncepční pilulku neužívají.

Riziko žilní trombózy u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:

 • s věkem
 • jestliže máte nadváhu
 • pokud někdo z Vašich přímých příbuzných měl v mladším věku trombózu v nohách, plicích (plicní embolie) nebo jiných orgánech
 • pokud musíte podstoupit závažnou operaci, musíte být delší dobu upoutána na lůžko, nebo pokud jste prodělala vážnější úraz. V takovém případě nezapomeňte lékaře předem informovat, že užíváte YAZ - možná bude muset být užívání přerušeno. Lékař Vám poradí, kdy můžete YAZ znovu začít užívat. Obvykle můžete začít užívat za dva týdny poté, kdy jste schopná se opět pohybovat.

Užívání kombinovaných pilulek je spojeno se zvýšením rizika arteriální trombózy (uzavření tepny sraženinou), například v krevních cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).

Riziko trombózy v tepně u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:

 • Pokud kouříte. Jestliže užíváte YAZ, důrazně doporučujeme přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let.
 • jestliže máte zvýšené množství tuku v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů)
 • jestliže máte nadváhu
 • jestliže měl někdo z Vašich přímých příbuzných v mladším věku infarkt nebo mozkovou mrtvici
 • jestliže máte vysoký krevní tlak
 • jestliže trpíte migrénou
 • jestliže máte srdeční potíže (postižení chlopní, porucha srdečního rytmu)

Přestaňte užívat YAZ a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás náhle objeví příznaky možné trombózy, jako je například:

 • silná bolest a/nebo otok některé dolní končetiny
 • náhlá silná bolest na hrudníku, která se může šířit do levé paže
 • náhle vzniklý pocit dechové tísně
 • náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny
 • neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény
 • částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění
 • porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči
 • závrať nebo mdloba
 • slabost, nezvyklý pocit nebo necitlivost některé části těla

 

YAZ a rakovina
Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno léčbou. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinované pilulky proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsy, a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulek pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte nezvykle silnou bolest břicha, okamžitě kontaktujte lékaře.

Krvácení mezi periodami

Během několika prvních měsíců užívání YAZ můžete mít neočekávané krvácení (mimo období, kdy užíváte placebo tablety). Pokud krvácení trvá déle než několik měsíců nebo pokud se objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit příčinu.

Co musíte udělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placeba

Pokud jste světle růžové (aktivní) tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dvakrát za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte užívání dalšího balení, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná.

Užívání jiných léčivých přípravků spolu s přípravkem YAZ

Vždy informujte lékaře, který Vám YAZ předepisuje, o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který Vám lék vydává), že užíváte YAZ. Mohou Vám poradit, zda máte používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu.
 • Některé léky mohou způsobit, že má YAZ nižší antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří léky k léčbě
  - epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin)
  - tuberkulózy (například rifampicin)
  - HIV infekce (ritonavir) nebo jiných infekčních onemocnění (griseofulvin, ampicilin, tetracyklin)
  - a přípravky obsahující třezalku tečkovanou.
 • YAZ může snížit účinnost jiných léků, například
  - léků obsahujících cyklosporin
  - nebo antiepileptika lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Užívání přípravku YAZ s jídlem a pitím

YAZ můžete užívat s jídlem i bez jídla, v případě potřeby zapijte malým množstvím vody.

Laboratorní vyšetření

Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože hormonální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých testů.

Těhotenství

YAZ nesmíte užívat, jste-li těhotná. Pokud během jeho užívání YAZ otěhotníte, ihned užívání ukončete a kontaktujte lékaře. Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku YAZ kdykoli ukončit (viz také “Pokud chcete užívání přípravku YAZ ukončit”).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení

Obecně se užívání YAZ během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení užívat, poraďte se s lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že YAZ ovlivňuje řízení nebo používání strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku YAZ

YAZ obsahuje laktosu.
Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete YAZ užívat.

JAK SE YAZ UŽÍVÁ

Každé balení (blistr) obsahuje 24 světle růžových potahovaných tablet s léčivou látkou a 4 bílé potahované tablety placeba.

Tablety obou barev jsou seřazeny podle pořadí, v němž je užíváte. Balení obsahuje 28 tablet.

Užívejte jednu tabletu YAZ denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete užívat tabletu nezávisle na jídle, ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Dejte pozor na záměnu tablet: světle růžové tablety užívejte prvních 24 dní a poté další 4 dny bílé tablety. Poté musíte ihned začít užívat nové balení (24 světle růžových a poté 4 bílé tablety). Mezi baleními tedy není přestávka.

Vzhledem k různému složení tablet je nutné začít první tabletou vlevo nahoře a užívat jednu tabletu denně. K zajištění správného pořadí dodržujte směr šipek na balení.

Příprava balení

K usnadnění kontroly užívání je ke každému balení přibaleno 7 samolepících proužků (s různou kombinací dní v týdnu). Zvolte proužek začínající dnem, kdy začínáte užívat tablety. Například pokud začnete ve středu, použijte proužek, jehož týden začíná “ST".

Nalepte proužek podél horní hrany balení přes nápis “Zde nalepte proužek se dny v týdnu" tak, aby byl první den nad tabletou označenou číslem 1.

Teď máte nad každou tabletou uvedený den a ihned uvidíte, zda jste si v daný den tabletu vzala. Šipky ukazují pořadí, v němž tablety máte užívat.

Během 4 dnů, kdy užíváte bílé tablety (placebové období) by se mělo dostavit krvácení (tzv. „krvácení z vysazení“). Toto krvácení obvykle začíná druhý nebo třetí den po poslední světle růžové (účinné) tabletě YAZ. Další balení začněte užívat ihned po užití poslední bílé tablety předchozího balení, nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu

Pokud budete YAZ užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním i během čtyř dní užívání placebo tablet. , a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Kdy můžete začít užívat první balení?

 • Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala
  YAZ začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního krvácení). Pokud jej začnete užívat první den krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Můžete začít užívat také ve 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte navíc používat ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.
 • Přechod z jiného typu kombinované hormonální antikoncepce nebo kombinované antikoncepce pomocí vaginální kroužku nebo náplasti 
  YAZ můžete začít užívat, jakmile skončí období bez užívání tablet (nebo po poslední neaktívní tabletě) Vaší předchozí pilulky. Při přechodu z kombinované antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti, postupujte podle pokynů lékaře.
 • Přechod z antikoncepce obsahující pouze progestagen (progestagenová pilulka, injekce, implantát nebo nitroděložní tělísko uvolňující progestagen - IUD) 
  Z užívání pilulek s progestagenem můžete přejít na užívání YAZ kdykoliv (z implantátů nebo IUD můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech případech musíte prvních 7 dní používat další antikoncepční opatření (například kondom).
 • Po potratu 
  Poraďte se se svým lékařem.
 • Po porodu 
  Po porodu můžete začít užívat YAZ mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete užívat po 28. dnu, musíte použít prvních sedm dní bariérovou metodu (například kondom). 
  Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat YAZ, musíte si být jistá, že nejste těhotná nebo musíte vyčkat do příští menstruace.
 • Pokud kojíte a chcete po porodu znovu začít užívat YAZ 
  Přečtěte si část „Kojení“.

Pokud si nejste jista, kdy můžete začít přípravek užívat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užila více tablet přípravku YAZ, než jste měla

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet YAZ.

Pokud užijete několik tablet najednou, můžete Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.

Pokud jste užila příliš mnoho tablet YAZ, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla YAZ užít

Poslední 4 tablety ve 4. řádku balení jsou placebo tablety. Jestliže některou z nich zapomenete užít, nemá to žádný vliv na spolehlivost přípravku. Zapomenutou placebovou tabletu vyřaďte.

Pokud vynecháte světle růžovou, účinnou tabletu (tablety 1-24 v balení), postupujte takto:

 • Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte, a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.
 • Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, účinnost ochrany před otěhotněním může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko otěhotnění.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram):

 • Více než jedna vynechaná tableta v tomto balení (blistru) Poraďte se se svým lékařem.
 • 1 tableta vynechaná v den 1 - 7 (první řádek)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření (například kondom). Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, existuje riziko otěhotnění. V takovém případě kontaktujte lékaře.

 • 1 tableta vynechaná v den 8 - 14 (druhý řádek)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.

 • Jedna tableta vynechaná v den 15 - 24 (třetí nebo čtvrtý řádek) Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:
 1.  Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Místo užívání bílých placebových tablet v tomto balení tyto tablety vyřaďte, a začněte užívat další balení (den zahájení užívání bude odlišný). 
  Krvácení z vysazení pravděpodobně budete mít až po využívání druhého balení (až budete užívat bílé placebo tablety), ale v době užívání druhého balení se může objevit špinění a intermenstruační krvácení.
 2. Můžete také ukončit užívání účinných světle růžových tablet a rovnou začít užívat 4 bílé tablety placeba (před užíváním placeba si zaznamenejte den, kdy jste tabletu zapomněla užít). Pokud budete chtít začít užívat nové balení ve Vašem obvyklém dnu v týdnu, zkraťte užívání placeba na méně než 4 dny.

Pokud se budete řídit některým z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

 • Pokud jste zapomněla užít některou z tablet v balení a očekávané krvácení v placebovém období se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

YAZ 0,02 mg/3 mg - příbalový leták

Co musíte dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu

Pokud zvracíte za 3 – 4 hodiny po užití účinné, světle růžové tablety nebo máte průjem, léčivé látky se nemusely zcela vstřebat do těla. Důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou světle růžovou tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud možno tabletu užijte do 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, řiďte se pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla YAZ užít“.

Oddálení krvácení: co musíte vědět

Menstruaci je možné oddálit, i když se to příliš nedoporučuje. Místo obvyklého užívání bílých tablet placeba ze 4. řádku začněte užívat další balení YAZ a toto využívejte. V průběhu užívání druhého balení se může objevit špinění nebo menstruaci podobné krvácení. Dokončete druhé balení užitím 4 bílých tablet ze 4. řádku. Pak začněte užívat další balení. 
Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, měla byste se poradit s lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co musíte vědět

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete pokaždé začínat krvácet v některý den v době užívání placebových tablet. Pokud tento den potřebujete změnit, zkraťte (nikdy neprodlužujte - 4 dny je maximum!) počet dní, kdy užíváte placebo. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že v této době nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění (kapky nebo skvrny) nebo intermenstruační krvácení.
Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.

Pokud chcete užívání přípravku YAZ ukončit

Užívání YAZ můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce. Chcete-li otěhotnět, užívání YAZ ukončete, a před pokusem o otěhotnění vyčkejte na menstruaci. Pak budete moci snáze vypočítat očekávané datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i YAZ nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Seznam nežádoucích účinků spojených s použitím přípravku YAZ:

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen ze 100):

 • změny nálady
 • bolesti hlavynevolnost
 • bolest prsů, problémy s periodou (např. nepravidelné periody nebo jejich vymizení).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen z 1000):

 • deprese, snížení zájmu o sex, nervozita, ospalost
 • závratě, pocit mravenčení
 • migréna, křečové žíly, zvýšený krevní tlak
 • bolesti žaludku, zvracení, poruchy trávení, střevní plyny, zánět žaludku, průjem
 • akné, svědění, vyrážka
 • bolesti, například zad a končetin, svalové křeče
 • plísňové infekce pochvy, pánevní bolesti, zvětšení prsů, benigní bulky na prsu, děložní a vaginální krvácení (které obvykle vymizí při dalším užívání přípravku), výtok z genitálií, návaly horka, zánět pochvy (vaginitida), potíže s periodou, bolestivé periody, nepřítomnost menstruačního krvácení, velmi silné menstruační krvácení, suchost pochvy, abnormální nález ve stěru děložního hrdla
 • nedostatek energie, zvýšené pocení, zadržování tekutin
 • přibírání na váze

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 osob z 10 000):

 • kvasinky (infekce)
 • anémie, nárůst počtu krevních destiček v krvi
 • alergická reakce
 • hormonální (endokrinní) poruchy
 • zvýšená chuť k jídlu, nechutenství, abnormálně vysoká koncentrace draslíku či abnormálně nízká koncentrace sodíku v krvi
 • neschopnost dosáhnout orgasmu, nespavost
 • závrať, třes
 • oční poruchy, například zánět očního víčka, suché oči
 • abnormálně rychlý srdeční tep
 • zánět žil, krvácení z nosu, mdloby
 • zvětšení břicha, střevní poruchy, pocit nadmutí, kýla žaludku, plísňová infekce úst, zácpa, pocit sucha v ústech
 • bolesti žlučovodu nebo žlučníku, zánět žlučníku
 • žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, vypadávání vlasů, zánět kůže podobný akné, suchost kůže, zánět kůže s bulkami, nadměrný růst ochlupení, kožní poruchy, pajizévky (strie) na kůži, zánět kůže, zánět kůže s citlivostí na světlo, uzlíky v kůži
 • obtíže nebo bolest při pohlavním styku, zánět pochvy (vulvovaginitida), krvácení po pohlavním styku, krvácení při vysazení léku, cysty v prsu, zvýšený počet buněk prsu (hyperplazie), zhoubné bulky v prsech, abnormální nárůst na sliznici hrdla děložního, úbytek nebo ztráta děložní výstelky, cysty na vaječnících, zvětšení dělohy
 • celkový pocit nevolnosti
 • úbytek na váze

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (stačí i podezřen na ně), sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK PŘÍPRAVEK YAZ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Použitelnost

Nepoužívejte YAZ po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za slovy „Použitelné do:“ nebo "EXP:“.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Co YAZ obsahuje

 • Léčivými látkami jsou: ethinylestradiolum (ve formě betadexum clathratum) a drospirenonum. Jedna účinná světle růžová potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,020 mg (ve formě betadexum clathratum) a drospirenonum 3 mg.
 • Bílé potahované tablety neobsahují léčivé látky.
 • Pomocnými látkami jsou:
 • Účinné světle růžové potahované tablety: 
  Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát (E470b) 
  Obal tablety: hypromelosa (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).

 

 • Neúčinné (inaktivní) bílé potahované tablety: 
  Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon K25, magnesium-stearát (E470b) 
  Obal tablety: hypromelosa (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171)

Jak YAZ vypadá a co obsahuje toto balení

 • Každé balení (blistr) přípravku YAZ obsahuje 24 účinných světle růžových potahovaných tablet v 1.,2.,3. a 4. řadě a 4 bílé neúčinné bílé potahované tablety ve 4. řadě.
 • Tablety YAZ (světle růžové i bílé) jsou tak zvané potahované tablety; jádro tablety je potaženo obalovou vrstvou.
 • Tablety s léčivými látkami jsou světle růžové, kulaté a bikonvexní, na jedné mají straně vyražena písmena „DS“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.
 • Tablety s placebem jsou bílé, kulaté a bikonvexní, na jedné mají straně vyražena písmena „DP“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.
 • YAZ je dostupný v baleních s 1, 3 a 6 blistry (každý blistr obsahuje 28 tablet).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlín
Německo

Výrobce
Bayer Schering Pharma AG, Berlín, Německo a
Schering GmbH & Co Produktions KG, Weimar, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropské unie pod následujícími názvy:

 • Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie: YAZ / Yaz
 • Nizozemsko: YAZ 24+4
 • Norsko: Yazzigo
 • Rumunsko: YAZ Bayer

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
11. 6. 2008

Ke stažení:
YAZ 0,02 mg/3 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.2.2016