ATC CODE: G03AA12

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls94253/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Yosefinne 0,02 mg/3mg potahované tablety

Ethinylestradiolum/ Drospirenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Co je přípravek Yosefinne a k čemu se používá

 • Yosefinne jsou antikoncepční pilulky a jsou používány k prevenci otěhotnění.
 • Každá z 24 růžových tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů, konkrétně drospirenon a ethinylestradiol.
 • 4 bílé tablety neobsahují žádnou léčivou látku a nazývají se také placebo tablety
 • Antikoncepční pilulky, které obsahují dva hormony, se nazývají „kombinované“ pilulky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yosefinne užívat

Obecné poznámky
Dříve, než začnete užívat přípravek Yosefinne, Vám lékař položí několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu Vašich nejbližších příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést v závislosti na Vaší osobní situaci ještě další vyšetření. V této příbalové informaci je popsáno několik situací, kdy byste měla přestat užívat přípravek Yosefinne, nebo kdy může být spolehlivost přípravku Yosefinne snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metody neplodných dní nebo metodu měření teploty v pochvě. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Yosefinne ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.
Přípravek Yosefinne, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, Vás nechrání proti infekci HIV (AIDS) nebo jakýmkoli jiným pohlavně přenosným chorobám.


Neužívejte přípravek Yosefinne:

 • jestliže máte (nebo jste někdy měla) krevní sraženinu (trombózu) v krevních cévách dolních končetin (trombózu), plic (plicní embolie) nebo jiných orgánů
 • jestliže máte (nebo jste někdy měla) srdeční záchvat nebo mrtvici
 • jestliže máte (nebo jste někdy měla) onemocnění, které může být znamením srdečního záchvatu v budoucnu (např. angina pectoris, která způsobuje prudkou bolest na hrudníku) nebo mrtvice (např. přechodná lehká mrtvice bez následků)
 • pokud máte závažné onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku sraženiny v tepnách. Toto se týká následujících stavů: 
  • diabetes (cukrovka) s poškozeným krevních cév
  • velmi vysoký krevní tlak
  • velmi vysoká hladina tuku v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů)
 • jestliže máte poruchu srážlivosti krve (např. nedostatek proteinu C)
 • jestliže máte (nebo jste někdy měla) jistou formu migrény (s tzv. fokálními neurologickými příznaky)
 • jestliže máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitis)
 • jestliže máte (nebo jste někdy měla) onemocnění jater a funkce vašich jater není ještě v normálu
 • jestliže Vám nepracují správně ledviny (selhání ledvin)
 • jestliže máte (nebo jste někdy měla) nádor jater
 • jestliže máte (nebo jste někdy měla) rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni existuje podezření
 • jestliže trpíte nevysvětleným krvácením z pochvy
 • jestliže jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na kteroukoli z ostatních složek přípravku (uvedených v bodě 6). To může způsobovat svědění, kožní vyrážku nebo otoky

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Yosefinne je zapotřebí:

V některých situacích je třeba dbát zvláštní opatrnosti, pokud užíváte přípravek Yosefinne nebo jakoukoli jinou kombinovanou pilulku, a je třeba, abyste pravidelně navštěvovala lékaře. Jestliže se Vás týká některý z následujících stavů, musíte to sdělit lékaři ještě předtím, než začnete užívat přípravek Yosefinne. Také oznamte svému lékaři, jestliže se při užívání přípravku Yosefinne některý z následujících stavů u Vás objeví nebo zhorší:

 • jestliže někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu
 • jestliže máte onemocnění jater nebo žlučníku
 • jestliže máte diabetes (cukrovku)
 • jestliže trpíte depresí
 • jestliže máte Crohnovu chorobu nebo zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitidu)
 • jestliže máte krevní onemocnění zvané HUS (hemolyticko-uremický syndrom, onemocnění krve, které způsobuje poškození ledvin)
 • jestliže máte onemocnění krve zvané „srpkovitá anemie“ (dědičné onemocnění červených krvinek)
 • jestliže máte epilepsii (viz „Další léčivé přípravky a Yosefinne“)
 • jestliže máte onemocnění imunitního systému zvané SLE (systémový lupus erythematodes)
 • jestliže máte onemocnění, které se poprvé objevilo během těhotenství nebo při dřívějším užívání pohlavních hormonů (např. ztráta vlasů, onemocnění krve zvané porfyrie, kožní vyrážka s puchýři během těhotenství (herpes gestationis), nervové onemocnění způsobující náhlé pohyby těla (Sydenhamova chorea)
 • jestliže máte nebo jste někdy měla zlatohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště na obličeji a krku, známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma). Pokud ano - vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo ultrafialovému záření.
 • Jestliže máte dědičný angioedém, přípravky obsahující estrogeny Vám mohou vyvolat nebo zhoršit jeho příznaky.
 • Jestliže se u Vás objeví příznaky angioedému jako je otok obličeje, jazyka a/nebo krku a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, musíte okamžitě navštívit lékaře.

Yosefinne a krevní sraženiny v žilách a tepnách

Užívání jakýchkoli kombinovaných pilulek přináší s sebou zvýšené riziko výskytu krevních sraženin v žilách (žilní trombózy) ve srovnání s ženami, které neužívají žádné antikoncepční pilulky.

Riziko žilní trombózy se u Vás jako uživatelky kombinovaných pilulek zvyšuje:

 • se zvyšujícím se věkem
 • jestliže máte nadváhu nebo obezitu
 • pokud někdo z Vašich přímých příbuzných někdy měl v mladším věku krevní sraženinu v dolních končetinách, plicích (plicní embolie) nebo v jiných orgánech v mladém věku
 • pokud musíte podstoupit operaci, jestliže jste měla vážnější úraz nebo jste nepohyblivá po delší dobu. Je důležité, abyste předem informovala lékaře, že užíváte přípravek Yosefinne, neboť jej možná budete muset přestat užívat. Lékař Vám poradí, kdy budete moci přípravek Yosefinne užívat znovu. To je obvykle za dva týdny poté, kdy jste schopná se opět normálně pohybovat.

Při užívání pilulek se riziko výskytu krevních sraženin zvyšuje.

 • Ročně asi 5 – 10 žen z 100 000 za rok, které neužívají antikoncepční pilulky a nejsou těhotné, může prodělat krevní sraženinu
 • Ročně 30 – 40 žen z 100 000, které užívají pilulky jako Yosefinne, může prodělat krevní sraženinu; přesný počet není znám.
 • Ročně okolo 60 z 100 000 těhotných žen může prodělat krevní sraženinu.

Krevní sraženina v žilách může putovat do plic a zablokovat v nich cévy (tomuto se říká plicní embolie). Tvorba krevních sraženin v žilách může skončit smrtí v 1 – 2 % případů.

Výše rizika může být různá podle typu pilulek, které užíváte. Poraďte se s lékařem, které mohou být pro Vás vhodné.

Užívání kombinovaných pilulek je spojováno se zvýšeným rizikem výskytu krevní sraženiny v tepnách (arteriální trombóza), např. v cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).

Riziko výskytu krevních sraženin v tepnách se u Vás jako uživatelky kombinovaných pilulek zvyšuje:

 • v důsledku kouření. Důrazně doporučujeme přestat kouřit, pokud užíváte přípravek Yosefinne, zejména jste-li starší 35 let.
 • jestliže máte vysoké hladiny cholesterolu nebo triglyceridů v krvi
 • jestliže máte nadváhu jestliže některý z Vašich blízkých příbuzných prodělal srdeční záchvat nebo mrtvici v mladém věku
 • jestliže máte vysoký krevní tlak
 • jestliže trpíte migrénou jestliže máte problémy se srdcem (vada srdeční chlopně, poruchy srdečního rytmu)

Přestaňte užívat přípravek Yosefinne a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás náhle objeví příznaky možného vzniku krevní sraženiny, jako je například:

 • prudká bolest a/nebo otok jedné z dolních končetin
 • náhlá, prudká bolest na hrudníku, která se může šířit do levé paže
 • náhlý záchvat dušnosti
 • náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny
 • neobvyklé, prudké nebo dlouhotrvající bolesti hlavy nebo zhoršení migrény
 • částečná nebo úplná ztráta vidění nebo dvojité vidění
 • porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči
 • závrať nebo mdloby
 • slabost, nezvyklý pocit nebo necitlivost jakékoli části těla


Yosefinne a rakovina
Ve srovnání s ženami, které neužívají kombinované antikoncepční pilulky, bylo u žen, které je užívají, zjištěno mírně zvýšené riziko rakoviny prsu. Není ale známo, zda je toto způsobeno přímo jejich užíváním. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinované pilulky, protože častěji navštěvují lékaře. Výskyt nádorů na prsou se postupně snižuje poté, co ženy přestanou kombinované antikoncepční pilulky užívat. Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa, a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, navštívila svého lékaře.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Vyhledejte lékaře, jestliže pociťujete neobvykle prudké bolesti břicha.

Krvácení mezi periodami
Během prvních měsíců užívání přípravku Yosefinne můžete mít neočekávané krvácení (krvácení mimo období, kdy užíváte placebo tablety). Pokud krvácení přetrvává déle než několik měsíců nebo pokud se objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit, proč tomu tak je.

Co dělat, jestliže se krvácení neobjeví během dnů, kdy užíváte placebo tablety:
Jestliže jste užívala všechny růžové tablety správně, nezvracela jste nebo neměla těžší průjem a neužívala jste žádné jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dva měsíce za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Okamžitě kontaktujte svého lékaře. Začněte užívat další tablety, pouze pokud jste si jista, že nejste těhotná.

Další léčivé přípravky a Yosefinne
Informujte vždy Vašeho lékaře, které léky nebo rostlinné přípravky již užíváte. Také řekněte jakémukoli jinému lékaři nebo zubnímu lékaři, který Vám předepisuje jiný lék (nebo lékárníkovi), že užíváte přípravek Yosefinne. Mohou Vám poradit, zda budete muset používat navíc další antikoncepční opatření (např. kondom), a jestliže ano, jak dlouho.

Některé léky mohou snížit účinnost přípravku Yosefinne v prevenci otěhotnění nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi takové léky patří léky užívané k léčbě:

 • epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbamazepin)
 • tuberkulózy (např. rifampicin)
 • HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako
 • griseofulvin, penicilin, tetracyklin)
 • vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan) a rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou

Přípravek Yosefinne může mít vliv na účinek jiných léků, například:

 • léků obsahujících cyklosporin
 • antiepileptického léku lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti epileptických záchvatů)

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakékoli jiné léky.

Užívání přípravku Yosefinne s jídlem a pitím:
Yosefinne může být užíván s jídlem i bez jídla, v případě potřeby zapijte malým množstvím vody.

Laboratorní vyšetření
Jestliže potřebujete vyšetření krve, informujte lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte antikoncepční pilulky, protože hormonální antikoncepce může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, nesmíte užívat přípravek Yosefinne. Jestliže otěhotníte během užívání přípravku Yosefinne, musíte okamžitě přestat užívat tablety a vyhledat lékaře. Jestliže otěhotníte, můžete přestat užívat přípravek Yosefinne kdykoli (viz také „Jestliže přestanete užívat Yosefinne“).
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli lék.

Kojení
Užívání přípravku Yosefinne není obecně doporučováno u kojících žen. Jestliže si přejete užívat pilulky při kojení, poraďte se se svým lékařem.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení vozidel a obsluha strojů
Nejsou k dispozici žádné údaje naznačující, že přípravek Yosefinne má vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Yosefinne obsahuje laktózu
Jestliže trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, poraďte se s lékařem, než začnete užívat přípravek Yosefinne.

Jak se přípravek Yosefinne užívá

Jeden blistr obsahuje 24 aktivních růžových tablet a 4 bílé placebo tablety.

Tyto dva odlišně zbarvené druhy tablet přípravku Yosefinne jsou seřazeny podle pořadí, ve kterém se mají užívat. Jeden blistr obsahuje 28 tablet.

Užívejte jednu tabletu Yosefinne denně, a je-li třeba, zapijte malým množstvím vody. Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Je však třeba, abyste užívala tabletu vždy přibližně ve stejnou denní dobu.

Tablety nezaměňujte. Užívejte prvních 24 dnů růžové tablety a poslední 4 dny tablety bílé. Poté začněte rovnou užívat z nového blistru (24 růžové a pak 4 bílé tablety). Mezi spotřebováním starého a začátkem užívání z nového blistru tedy není žádná přestávka.

Vzhledem k odlišnému složení tablet je nutné brát první tabletu z horního levého konce blistru a užívat tablety každý den. Užívejte tablety podle šipek vyznačených na blistrech.

Příprava blistru
Pro kontrolu pravidelného denního užívaní tablet je pro každý blistr přípravku Yosefinne přiloženo 7 samolepicích štítků s názvy 7 dnů v týdnu („týdenní štítek“). Vyberte si ten týdenní štítek, který začíná tím dnem, ve kterém jste začala užívat tablety. Například, jestliže začnete užívat tablety ve středu, vezměte si týdenní štítek, který začíná nápisem „St“ (středa).

Nalepte týdenní štítek podél horního okraje blistru, kde je vytištěno „Zde nalepte samolepku se jmény dnů“, tak aby byl první den nad tabletou označenou číslem „1“. Tím je každá tableta označena dnem, a tak můžete vidět, zda jste si v příslušný den vzala odpovídající tabletu. Šipky ukazují pořadí, v jakém je třeba brát tablety.
Během 4 dnů, když právě užíváte bílé placebo tablety („dny užívání placeba“), by se u Vás mělo objevit krvácení (tzv. krvácení z vysazení). Toto krvácení začíná obvykle druhý nebo třetí den po užití poslední růžové aktivní tablety přípravku Yosefinne. Poté, co jste si vzala poslední bílou tabletu, začněte užívat tablety z dalšího blistru bez ohledu na to, zda krvácení přestalo nebo ne. To znamená, že byste měla začínat s novým blistrem vždy ve stejný den v týdnu, a že krvácení z vysazení by se mělo objevit každý měsíc ve stejný den.

Užíváte-li Yosefinne tímto způsobem, jste chráněna před otěhotněním také během 4 dní, kdy užíváte placebo tablety.

Kdy začít užívat tablety z prvního blistru?

 • Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek Yosefinne začněte užívat první den cyklu (to znamená první den krvácení). Pokud začnete užívat přípravek Yosefinne první den Vašeho krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.

 • Jestliže přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepce, kombinovaného antikoncepčního poševního kroužku nebo transdermální náplasti

Užívání přípravku Yosefinne můžete zahájit nejlépe den následující po užití poslední aktivní tablety (tablety s obsahem léčivých látek) Vaší předchozí kombinované hormonální antikoncepce, ale nejpozději ihned další den následující po ukončení intervalu bez užívání tablet Vašich předchozích antikoncepčních pilulek (nebo po využívání poslední neaktivní tablety předchozích antikoncepčních pilulek). Pokud přecházíte z vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti, řiďte se pokyny svého lékaře.

 • Pokud přecházíte z antikoncepce obsahující pouze progestogen (pilulky obsahující pouze progestaogen, injekce, implantáty nebo progestogen uvolňující nitroděložní tělísko-IUD)

Z užívání pilulek jen s progestogenem můžete přejít kdykoli (z implantátů nebo IUD můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech případech používejte prvních 7 dní další antikoncepční opatření (například kondom).

 • Po potratu nebo samovolném potratu v prvních třech měsících těhotenst

Poraďte se se svým lékařem.

 • Po porodu nebo potratu během druhého trimestru těhotenství

Po porodu nebo potratu ve druhém trimestru těhotenství můžete začít užívat přípravek Yosefinne mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete později než 28. den, použijte prvních sedm dní užívání přípravku Yosefinne bariérovou metodu (například kondom). Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat přípravek Yosefinne, ujistěte se, že nejste těhotná nebo vyčkejte do příští menstruace.

 • Pokud kojíte a chcete po porodu znovu začít užívat přípravek Yosefinne

Přečtěte si část "Kojení".

Pokud si nejste jista, kdy můžete začít přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Yosefinne, než jste měla:
Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku Yosefinne.
Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.
Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Yosefinne, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Yosefinne:
Poslední 4 tablety ve čtvrté řadě blistru jsou placebo tablety. Jestliže některou z nich zapomenete užít, nemá to žádný vliv na spolehlivost přípravku Yosefinne. Zapomenutou placebovou tabletu znehodnoťte.

Pokud jste vynechala růžovou aktivní tabletu (tabletu 1 - 24 v blistru), postupujte podle následujících doporučení:

 • Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, ochrana proti otěhotnění není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tablety užijte v obvyklou dobu.
 • Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, ochrana proti otěhotnění může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko snížení účinnosti.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala růžovou tabletu na začátku nebo na konci blistru. Měla byste proto zachovávat následující pravidla (viz také diagram níže):

Více než jedna vynechaná tableta v balení (blistru)
Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná v den 1 - 7 (první řádek)
Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření, například kondom. Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před tím, než jste zapomněla užít tabletu, můžete být těhotná. V tomto případě požádejte o radu svého lékaře.

1 tableta vynechaná v den 8 - 14 (druhý řádek)
Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.

1 tableta vynechaná v den 15 - 24 (třetí nebo čtvrtý řádek)
Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:

1) Užijte zapomenutou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte v užívání tablet v obvyklou dobu. Místo abyste začala užívat bílé placebo tablety, vyřaďte je a začněte užívat následující balení (den zahájení užívání bude odlišný).

Krvácení z vysazení pravděpodobně budete mít až na konci druhého balení (blistru), během užívání bílých placebo tablet, ale v době užívání druhého balení se může objevit slabé krvácení (špinění) nebo krvácení.

2) Můžete také ukončit užívání aktivních, růžových tablet a přejít ihned na užívání 4 bílých placebo tablet (před užíváním placeba si zaznamenejte den, kdy jste tabletu zapomněla užít). Pokud budete chtít začít užívat nové balení ve Vašem obvyklém dnu v týdnu, zkraťte užívání placeba na méně než 4 dny.

Pokud se budete řídit jedním z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

Pokud jste zapomněla užít tabletu(y) z balení (blistru) a krvácení se během užívání placebo tablet nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než začnete užívat další balení (blistr), požádejte o radu svého lékaře.

YOSEFINNE - příbalový leták

Co dělat, trpíte-li zvracením nebo těžším průjmem
Pokud zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití aktivní růžové tablety nebo máte silný průjem, existuje riziko, že léčivé látky nebyly Vaším tělem zcela vstřebány. Důsledek je téměř stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) blistru. Pokud možno, musíte tabletu užít během 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo více než 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části "Jestliže jste zapomněla užít přípravek Yosefinne".

Oddálení krvácení: co je třeba vědět
Menstruaci (krvácení z odnětí, krvácení z vysazení) můžete oddálit, i když se to příliš nedoporučuje, a to do konce využívání druhého blistru, pokud vynecháte bílé placebo tablety ve čtvrté řadě a začnete ihned užívat tablety z druhého balení přípravku Yosefinne. V průběhu užívání druhého blistru se může objevit špinění nebo menstruaci podobné krvácení. Dokončete druhý blistr užitím 4 bílých tablet ze 4. řádku. Pak začněte užívat další blistr.

Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, měla byste se poradit se svým lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co je třeba vědět
Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, začnete pokaždé krvácet během dní užívání placeba. Pokud chcete tento den změnit, zkraťte (nikdy neprodlužujte - 4 dny je maximum!) počet dní, kdy užíváte placebo. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a Vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího blistru o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že v této době nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit slabé krvácení nebo krvácení podobné menstruačnímu.

Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.

Jestliže chcete ukončit užívání přípravku Yosefinne:
S užíváním přípravku Yosefinne můžete přestat kdykoli si přejete. Jestliže si nepřejete otěhotnět, poraďte se s lékařem o jiných spolehlivých antikoncepčních metodách. Přejete-li si otěhotnět, přestaňte užívat Yosefinne a před pokusy o otěhotnění počkejte na první menstruační krvácení. Budete moci snadněji spočítat předpokládané datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Yosefinne nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Níže je uveden seznam nežádoucích účinků, které byly pozorovány při užívání přípravku Yosefinne:

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen ze 100):

 • změny nálady
 • bolesti hlavy
 • nevolnost
 • bolest prsou, problémy s periodou (např. nepravidelné periody nebo jejich vymizení)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen z 1000):

 • deprese, nervozita, ospalost
 • závratě, pocit mravenčení a brnění
 • migréna, křečové žíly, zvýšený krevní tlak
 • bolesti žaludku, zvracení, poruchy trávení, střevní plyny, zánět žaludku, průjem
 • akné, svědění, vyrážka
 • bolesti, například zad a končetin, svalové křeče
 • plísňové infekce pochvy, pánevní bolesti, zvětšení prsou, benigní bulky v prsu, děložní / vaginální krvácení (které obvykle vymizí při dalším užívání přípravku), výtok z genitálií, návaly horka, zánět pochvy (vaginitida), potíže s periodou, bolestivé periody, nepřítomnost menstruačního krvácení, velmi silné menstruační krvácení, suchost pochvy, abnormální nález ve stěru děložního hrdla, snížení zájmu o sex
 • nedostatek energie, zvýšené pocení, zadržování tekutin
 • přibývání na váze

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 osob z 10 000):

 • kandidóza (infekce kvasinkami)
 • anémie (snížení množství červených krvinek v krvi), trombocythemie (zvýšení počtu krevních destiček)
 • alergická reakce
 • hormonální (endokrinní) porucha
 • zvýšená chuť k jídlu, nechutenství, abnormálně vysoká koncentrace draslíku či abnormálně nízká koncentrace sodíku v krvi
 • neschopnost dosáhnout orgasmu, nespavost
 • závrať, třes
 • oční poruchy, například zánět očního víčka, suché oči
 • abnormálně rychlý srdeční tep
 • zánět žil, krvácení z nosu, mdloby
 • zvětšení břicha, střevní poruchy, pocit nadmutí, kýla žaludku, plísňová infekce úst, zácpa, pocit sucha v ústech
 • bolesti žlučovodu nebo žlučníku, zánět žlučníku
 • žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, vypadávání vlasů, zánět kůže podobný akné, suchost kůže, zánětlivé bulky na kůži, nadměrný růst ochlupení, kožní poruchy, pajizévky (strie) na kůži, zánět kůže, zánět kůže s citlivostí na světlo, uzlíky v kůži
 • obtíže nebo bolest při pohlavním styku, zánět pochvy (vulvovaginitida), krvácení po pohlavním styku, krvácení z vysazení, cysty v prsu, zvýšený počet buněk prsu (hyperplazie), zhoubné bulky v prsech, abnormální nárůst sliznice hrdla děložního, úbytek nebo ztráta děložní výstelky, cysty na vaječnících, zvětšení dělohy
 • celkový pocit nevolnosti
 • úbytek na váze

Následující nežádoucí účinky byly rovněž hlášeny, ale jejich četnost nelze odhadnout z dostupných údajů: přecitlivělost (hypersenzitivita), multiformní erytém (kožní vyrážka se zarudnutím podobným terči nebo boláky).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Yosefinne uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte lék po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za zkratkou „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léky nevyhazujte do odpadních vod ani do domácího odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak máte likvidovat léky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Yosefinne obsahuje

 • Léčivými látkami přípravku jsou drospirenonum a ethinylestradiolum.
 • Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,02 mg ethinylestradiolum a drospirenonum 3,00 mg.
 • Bílá potahovaná tableta neobsahuje léčivou látku.
 • Dalšími složkami přípravku jsou:
 • Růžové aktivní potahované tablety:
  Jádro tablety: Monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon K 30 (E1201), sodná sůl kroskarmelosy, polysorbát 80, magnesium-stearát (E572)
  Potahová vrstva tablety:
   Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172)
 • Bílé placebo potahované tablety 
  Jádro tablety: Laktosa, povidon K 30(E1201), magnesium-stearát (E572) 
  Potahová vrstva tablety: Polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek

Jak Yosefinne vypadá a co obsahuje toto balení:
Jeden blistr obsahuje 24 růžových, aktivních potahovaných tablet v 1., 2., 3. a 4. řádku blistru a 4 bílé, placebo potahované tablety ve 4. řádku blistru.

Tablety přípravku Yosefinne, a to jak růžové, tak bílé jsou potahované filmem, tj. jádro tablety je potaženo.

Tablety přípravku Yosefinne se dodávají v krabičkách o obsahu 1, 3, 6 a 13 blistrů, v každém blistru je 28 (24 + 4) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
WH-Pharma s.r.o.
Kutná Hora
Česká republika

Výrobce:
Laboratorios Leon Farma, S.A.
C/La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera
24008 Navatejera – León
Španělsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Nizozemí Iradier
Česká republika Yosefinne
Německo Iradier
Španělsko Iradier
Itálie Lerna
Francie Iradier
Norsko Iradier
Polsko Vixpo
Švédsko Iradier
Velká Británie Armentinar


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.8.2012

Držitel rozhodnutí o registraci:
WH-Pharma s.r.o.

Ke stažení:
Yosefinne

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.2.2016