ATC CODE: J01MA01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls250959/2012

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ZANOCIN 200 mg potahované tablety

Ofloxacinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co je přípravek ZANOCIN a k čemu se používá

Ofloxacin obsažený v přípravku Zanocin 200 mg je antibakteriální látka (nazývaná antibiotikum). Patří do skupiny léčiv nazývaných 4-chinolonové antibakteriální látky. Působí tak, že ničí některé bakterie vyvolávající infekci.

Zanocin (ofloxacin) se užívá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

 • infekcí ledvin a močových cest,
 • infekce prostaty;
 • infekce mužských a ženských pohlavních orgánů (pohlavního ústrojí). To zahrnuje kapavku, což je sexuálně přenosná infekce postihující jak muže, tak ženy.
 • infekce kůže a měkkých tkání. infekcí kostí a kloubů
 • infekcí žaludku a žlučových cest infekce uší, nosu a hrdla (kromě akutní tonzilitidy),
 • infekce dýchacích cest (kromě komunitní pneumonie),
 • prevence infekcí způsobených patogeny citlivými na ofloxacin (profylaxe infekcí také selektivní dekontaminací střeva) u pacientů s významným poklesem rezistence na infekce (např. při stavech neutropenie).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZANOCIN užívat

Neužívejte přípravek Zanocin a oznamte svému lékaři pokud:

 • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ofloxacin nebo jiná chinolonová antibiotika nebo jakoukoliv pomocnou látku tohoto léku (uvedenou v bodě 6). Příznaky alergické reakce zahrnují: vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, obličeje, krku nebo jazyka
 • jste někdy prodělali zánět šlach (tzv. tendinitidu) např. v zápěstí nebo Achillovy šlachy způsobený fluorochinolony
 • jestliže trpíte epilepsií, nebo u Vás existuje riziko záchvatů
 • máte problém s červenými krvinkami známý jako „deficit glukosa–6–fosfátdehydrogenázy“
 • jste těhotná nebo kojíte (viz bod Těhotenství a kojení)
 • u dětí a mladistvých do 18 let věku nebo stále ve fázi růstu

Pokud se Vás týká některé z výše uvedeného, neužívejte tento lék. Pokud si nejste jistí, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, než začnete užívat Zanocin.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete užívat Zanocin, pokud:

 • trpíte nebo se u Vás rozvine závažný přetrvávající průjem (pseudomembranózní kolitida). Léky, které potlačují peristaltiku (vlnitý pohyb stěn střeva) se nesmí v tomto případě používat
 • máte problémy s játry nebo ledvinami (viz bod 4)
 • máte nebo jste někdy měli problémy s duševním zdravím
 • trpíte onemocněním nazývaným mystenia gravis (svalová slabost)
 • jste diabetik(čka)

Pokud se u Vás vyskytnou nové příznaky při užívání Zanocinu, řekněte to svému lékaři.

Pokud zaznamenáte příznaky neuropatie jako je bolest, pálení, brnění, necitlivost a/nebo slabost během užívání tohoto léku, řekněte to svému lékaři.

Ofloxacin může ovlivnit výsledky některých laboratorních vyšetření moče. Pokud je nutné vyšetřit moč, informujte lékaře, že užíváte Zanocin.

Vyhýbejte se silnému slunečnímu nebo UV záření (horské slunce, solárium), protože při užívání tohoto léku máte zvýšené riziko citlivosti kůže (může způsobit, že se Vaše kůže snadno spálí, nebo tvorbu puchýřů)

Srdeční poruchy
Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal/a srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient(ka) nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Další léčivé přípravky a Zanocin:).

Pokud si nejste jistí, jestli se Vás něco z výše uvedeného týká, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, dříve než začnete užívat Zanocin.

Další léčivé přípravky a Zanocin:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

To je kvůli tomu, že Zanocin a některé jiné léky se mohou navzájem ovlivňovat.

Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus:

 • léky, které patří do skupiny antiarytmik (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),
 • tricyklická antidepresiva.
 • některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik),
 • některá antipsychotika.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:

 • antacida obsahující hořčík nebo hliník – používaná k léčbě trávicích potíží
 • sukralfát – používaný na léčbu žaludečních vředů
 • léky, které obsahují železo (na anémii) nebo zinek
 • theofylin -lék na léčbu dýchacích astmatických potíží.
 • nesteroidní protizánětlivé léky – používané k úlevě od bolesti a zánětu (jako je fenbrufen, ibuprofen, diklofenak nebo indomethacin)
 • léky na snížení srážlivosti krve
 • perorální antidiabetika (např. glibenklamid) nebo inzulín – používané k léčbě cukrovky (viz bod 4)
 • probenecid - na léčbu dny
 • cimetidin - na zažívací potíže
 • léky na odvodnění (diuretika), jako je furosemid
 • methotrexát - k léčbě revmatismu nebo rakoviny
 • kortikosteroidy – k léčbě zánětu

Zanocin s jídlem a pitím
Během užívání Zanocinu nepijte alkohol.

Těhotenství a kojení
Neužívejte tento lék pokud:

 • jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět
 • kojíte nebo plánujete kojit

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání tohoto léku můžete cítit ospalost, závratě, poruchu pozornosti nebo mít problémy se zrakem. Pokud toto u sebe zaznamenáte, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Zanocin obsahuje laktosu
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete Zanocin užívat.

Jak se přípravek ZANOCIN užívá

Vždy užívejte přípravek Zanocin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař rozhodne, kolik tablet Zanocinu máte užívat.

Dospělí:
Doporučená denní dávka pro dospělé je v rozmezí mezi 200 a 800 mg denně podle typu a závažnosti infekce. Dávka bude také záviset na druhu infekce, kterou trpíte.

V závislosti na funkci ledvin může být vyžadována úprava dávky u starších pacientů.

Při zhoršené funkci jater nebo ledvin Vám může lékař předepsat i nižší dávku.

Použití u dětí a dospívajících
Tento lék není určen dětem a dospívajícím.

Cesta a způsob podání

 • užívejte tento lék ústy
 • spolkněte tabletu celou s dostatečným množstvím tekutiny
 • tablety je možné užívat s jídlem nebo bez jídla
 • antacida (na trávení nebo pálení žáhy) se nemají podávat během 2 hodin před nebo po užití Zanocinu
 • dávky do 400 mg se užívají jako jedna dávka ráno
 • vyšší dávky mají být rozděleny do dvou dávek, jedné ráno a jedné večer

Pokud pociťujete účinek léku jako příliš slabý nebo silný, neměňte si dávku sami, ale poraďte se s lékařem.

Trvání léčby
Doba léčby bude záviset na závažnosti infekce. Léčba by neměla být delší než 2 měsíce.

Jestliže jste užil(a) více Zanocinu, než jste měl(a)
Pokud užijete více Zanocinu, než jste měl/a, oznamte to lékaři nebo jděte okamžitě na pohotovost nejbližší nemocnice. Vezměte si s sebou toto balení léku, aby lékař věděl, co jste požil/a. Mohou nastat následující příznaky: pocit zmatenosti nebo závratě, ztráta vědomí, křeče, pocit na zvracení nebo krev ve stolici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zanocin
V případě, že si dávku léku zapomenete vzít, vezměte si ji okamžitě, jakmile si na to vzpomenete. Jestliže to je však v době, kdy byste měli užít další dávku, tak předchozí dávku vynechejte a užijte dávku následující a dále pokračujte dle předepsaného dávkovacího režimu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít více dávek, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat Zanocin
Užívejte Zanocin, dokud Vám lékař neřekne, že můžete přestat. Nepřestávejte užívat Zanocin jen proto, že se cítíte lépe. Pokud přestanete, infekce se může znovu zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zanocin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky
Přestaňte užívat Zanocin a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků – budete možná potřebovat okamžitou lékařkou pomoc.

Pokud máte alergickou reakci

 • příznaky alergické reakce mohou zahrnovat: vyrážku, potíže s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka
 • závažné kožní vyrážky, které mohou zahrnovat puchýře nebo olupování kůže okolo rtů, očí, úst, nosu a genitálií; polékovou vyrážku
 • zánět krevních cév (známý jako vaskulitida), který se může projevit jako narudlé puchýře a malé hrbolky na kůži s tvorbou krust

Další nežádoucí účinky
Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte cokoliv z následujícího:

Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100)

 • mykotické infekce, rezistence patogenů
 • neklid, potíže se spaním nebo poruchy spánku
 • bolest hlavy, závratě nebo neklid
 • podráždění oka
 • kašel, zánět nosohltanu
 • nevolnost, zvracení, průjem nebo bolest břicha
 • kožní vyrážka nebo svědění

Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1000)

 • anafylaktická reakce, anafylaktoidní reakce, angioedém
 • ztráta chuti k jídlu
 • psychické problémy, např. halucinace, úzkost, zmatenost, noční můry, deprese, ospalost
 • brnění nebo necitlivost rukou nebo chodidel
 • změny vnímání chuti nebo čichu
 • porucha zraku
 • zrychlení srdečního tepu, ,snížení krevního tlaku
 • dušnost
 • zánět střeva způsobený těžkým průjmem zahrnující někdy krvácení
 • zvýšení hladin jaterních enzymů a bilirubinu kopřivka, a nadměrné pocení
 • bolest, citlivost, někdy omezená pohyblivost šlach (zánět šlach)
 • zvýšení hladiny sérového kreatininu

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

 • krvácení nebo tvorba podlitin snadněji než je obvyklé, přetrvávající bolest v krku a časté infekce a/nebo anémie
 • anafylaktický šok, anafylaktoidní šok
 • necitlivost nebo slabost rukou a nohou
 • křeče
 • neobvyklé pohyby zahrnující chvění a třes rukou a prstů, krouživé pohyby těla, šouravá chůze a ztuhlost rukou a nohou
 • ušní šelest, ztráta sluchu
 • vodnatý průjem, který může obsahovat krev, případně žaludeční křeče a vysoká horečka
 • problémy s játry, které mohou způsobit zežloutnutí očí a kůže (žloutenka), těžké poškození jater
 • kožní vyrážky způsobené slunečním zářením
 • fialové nebo červenohnědé skvrny prosvítající kůží, poléková vyrážka
 • bolest svalů a kloubů, ruptura šlachy, například Achillovy šlachy. To může nastat v průběhu 48 hodin léčby a může nastat na obou stranách. Pokud se u Vás objeví jakékoliv příznaky zánětu šlachy (příznaky zahrnují bolest, otok, citlivost, někdy omezenou pohyblivost), přestaňte užívat tento lék a poraďte se s lékařem
 • akutní selhání ledvin

Neznámá četnost (četnost nelze z dostupných údajů stanovit)

 • časté infekce, jako je horečka, zimnice, bolest v krku nebo vředy v ústech (nedostatek bílých krvinek), selhání kostní dřeně
 • nízké hladiny cukru (glukózy) v krvi. Příznaky jsou pocení, slabost, hlad, závratě, třes, bolest hlavy, zčervenání nebo bledost, necitlivost, rychlý výrazný tlukot srdce. To může nastat, pokud se Zanocin užívá společně s antidiabetiky (léky na léčbu cukrovky)
 • psychické poruchy a deprese se sebepoškozujícím chováním zahrnujícím sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování
 • abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce).
 • otok plic v důsledku alergie
 • závažné obtíže při dýchání
 • dočasné ochrnutí nebo slabost svalů a/nebo svalové bolesti, svalová ochablost nebo slabost, která není způsobená cvičením, svalová slabost, natržení nebo ruptura svalu
 • akutní problémy s ledvinami
 • ofloxacin může vyvolat záchvat porfyrie (vzácné onemocnění ovlivňující metabolismus) u některých pacientů

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Jak přípravek ZANOCIN uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivý přípravek neužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek ZANOCIN 200 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je ofloxacinum 200 mg v jedné potahované tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou laktosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát, hyprolosa, polysorbát 80, hypromelosa 2506/5, makrogol 400, oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek Zanocin vypadá a co obsahuje toto balení
Zanocin jsou bílé až téměř bílé, kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně s půlící rýhou, na druhé straně je vyraženo 200.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení:

1 x 10 potahovaných tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
Ranbaxy (UK) Ltd.
Building 4, Chiswick Park
Londýn, W4 5YE
Velká Británie

Výrobce
Ranbaxy Ireland Ltd.
Spafield, Cork Road, Cashel,
Co Tipperary, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.3.2013

Držitel rozhodnutí o registraci:
Ranbaxy (UK) Ltd.

Ke stažení:
Zanocin 200 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.2.2016