ATC CODE: D10AF52

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls213668/2013

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

ZINERYT kožní roztok

erythromycinum, zinci acetas dihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek ZINERYT a k čemu se používá

Přípravek ZINERYT je dermatologikum. Je určen k léčbě všech forem trudovitosti (akné).
Léčivá látka erytromycin je antibiotikum zamezující růstu baktérií, které se podílejí na vzniku akné. V případě ošetřování zanícených kožních mazových žláz erytromycinem dochází k jejich postupnému hojení. Příměs zinku zvyšuje účinnost erytromycinu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZINERYT používat

Nepoužívejte přípravek ZINERYT

 • jestliže jste alergický(á) na erytromycin a zinek nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku ZINERYT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Připravený roztok používejte nejdéle po dobu 7 týdnů ode dne přípravy, bude-li nutno v léčbě pokračovat, lékař Vám předepíše nové balení.
 • Při náhodném požití přípravku dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.
 • Přípravek by neměl přijít do styku s okem, sliznicí nosu a úst.

Děti a dospívající

 • Přípravek mohou používat dospívající i děti starší šesti let.

Další léčivé přípravky a přípravek ZINERYT
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Při používání přípravku ZINERYT může dojít ke vzniku současné necitlivosti mikroorganizmů na jiná antibiotika s podobnou chemickou strukturou. Bez porady s lékařem nepoužívejte na ošetřená místa další léčivé přípravky.
 • Pokud nedojde ke zlepšení stavu během 12 týdnů, je možno uvažovat o bakteriální rezistenci.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Během těhotenství nepoužívejte Zineryt, pokud to není nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neočekává se, že by přípravek ZINERYT měl vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Jak se přípravek ZINERYT používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Roztok připravený k použití se nanáší na celou postiženou plochu kůže 2 x denně (nejlépe ráno a večer) po předchozím umytí mýdlem. Po nanesení se roztok nechá zaschnout, čímž se stane bezbarvým.
 • V případě vynechání časový odstup mezi jednotlivými ošetřeními nezkracujte, nýbrž pokračujte dále v podávání 2 x denně.
 • Ke zlepšení či vymizení projevů akné dochází zpravidla do 10 – 12 týdnů od zahájení léčby.

Návod pro přípravu kožního roztoku ZINERYT a způsob podání

 • Krabička obsahuje 2 lahvičky a aplikátor – speciální zakončení s houbičkou k ošetřování kůže. Odstraňte uzávěry z obou lahviček. Uzávěr z lahvičky s práškem uschovejte.
 • Vlijte tekutinu z jedné lahvičky do druhé obsahující prášek. Prázdnou lahvičku můžete zlikvidovat.
 • Našroubujte zpět uzávěr na lahvičku obsahující nyní tekutinu s práškem.
 • Ihned protřepejte po dobu jedné minuty.
 • Odšroubujte uzávěr z lahvičky a vložte aplikátor do uzávěru.
 • Přitlačte uzávěr s aplikátorem na plnou lahvičku a dobře utáhněte.
 • Nyní můžete opět odstranit uzávěr z lahvičky a přesvědčit se, že aplikátor je dobře upevněn v hrdle lahvičky. Můžete jej ještě vtlačit dovnitř, pokud je třeba.
 • Roztok lze používat 7 týdnů po naředění. Poznamenejte si konečné datum použitelnosti na lahvičku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ZINERYT
V případě vynechání nezkracujte časový odstup mezi jednotlivými ošetřeními, nýbrž pokračujte dále v podávání 2 x denně.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout podráždění kůže.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob) :

 • pálení, štípání, svědění nebo lehké začervenání ošetřeného okrsku kůže
 • suchost nebo šupinatění kůže

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 ze 10000 osob)

 • přecitlivělost

Uvedené projevy jsou přechodného charakteru a zpravidla samy rychle zmizí.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek ZINERYT uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Roztok připravený podle návodu je možno používat nejdéle 7 týdnů ode dne jeho přípravy.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek ZINERYT obsahuje

 • Léčivými látkami jsou: Erythromycinum 40 mg, zinci acetas dihydricus 12 mg v 1 ml roztoku připraveného k použití.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou: bezvodý ethanol, diisopropyl-sebakát pro přípravu roztoku.

Jak přípravek ZINERYT vypadá a co obsahuje toto balení

 • Lahvičky z HDPE se šroubovacím uzávěrem, samostatně balený aplikátor s houbičkou, krabička
 • Velikost balení: 1 lahvička s práškem
 • 1 lahvička s 30ml, 70ml nebo 90ml rozpouštědla

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Astellas Pharma s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Česká republika

Výrobce:
Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden
Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 11.6.2014.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Astellas Pharma s.r.o.

Ke stažení:
Zineryt

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 29.2.2016