ATC CODE: J01MA03

Tento lék je na předpis.

sp.zn.sukls162125/2014

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ABAKTAL 400 mg potahované tablety

pefloxacinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Abaktal a k čemu se používá

Co je přípravek Abaktal

Přípravek Abaktal obsahuje léčivou látku pefloxacinum, která patří mezi antibiotika fluorovaných chinolonů.

K čemu se používá přípravek Abaktal

Abaktal 400 mg tablety je určen k léčbě následujících infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na pefloxacin:

 • infekce močových cest (včetně zánětu prostaty)
 • infekce dýchacího systému (nové vzplanutí chronického zánětu průdušek, zápal plic vzniklý nákazou z pobytu v nemocnici, infekční komplikace cystické fibrózy)
 • chronický zánět vedlejších nosních dutin, závažná infekce zevního zvukovodu
 • nitrobřišní infekce a infekce jater a žlučových cest
 • závažné bakteriální infekce zažívacího ústrojí
 • nosičství salmonel
 • infekce kostí a kloubů (osteomyelitida způsobená gramnegativními mikroorganismy)
 • infekce kůže a měkkých tkání vyvolané stafylokoky rezistentními na protistafylokokové peniciliny
 • otrava krve bakteriemi (sepse)
 • zánět mozkových blan (pokud je vyvolávající původce citlivý pouze na pefloxacin)
 • kapavka.

Pefloxacin je účinný samostatně nebo i v kombinaci s jinými antibiotiky. Rovněž je účinný pro léčbu a k ochraně pacientů s poruchou obranyschopnosti (imunity).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Abaktal užívat

Neužívejte přípravek Abaktal:

 • jestliže jste alergický(á) na pefloxacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) a/nebo pokud se u Vás v minulosti vyskytla alergická reakce na jiné přípravky ze skupiny chinolonů
 • přípravek nesmí být podáván dětem a dospívajícím v období růstu, neboť u dětí může pefloxacin způsobit postižení růstových chrupavek
 • pokud se u Vás v minulosti vyskytlo poškození šlach způsobené chinolony.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Abaktal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Poškození jater: Pokud máte poškozenou funkci jater, Váš lékař Vám upraví dávkování tohoto přípravku.
 • V průběhu léčby přípravkem Abaktal se vyvarujte vystavení se přímému slunečnímu záření i umělému ultrafialovému záření (solária). Pokud se vyskytnou jakékoliv kožní reakce, navštivte svého lékaře. Vystavení se přímému slunečnímu záření nebo UV záření (solária) se nedoporučuje dříve než za 4 dny po ukončení léčby. V opačném případě je třeba použít vhodný oděv nebo ochranný krém (s vysokým UV faktorem).
 • Pokud zaznamenáte příznaky zánětu šlach (tendinitidy), postiženou končetinu znehybněte a ihned vyhledejte lékaře.
 • Pokud máte křeče nebo máte ke vzniku křečí dispozice, při užívání přípravku Abaktal je třeba zvýšené opatrnosti. Poraďte se se svým lékařem.
 • Pokud se u Vás během léčby objeví příznaky neuropatie (onemocnění nervů projevující se např. poruchami citlivosti, hybnosti, reflexů, trávení nebo erekce), vyhledejte svého lékaře.
 • Pokud jste vyššího věku, trpíte sníženým prokrvením mozku, změnami ve struktuře mozku nebo jste měl(a) mozkovou příhodu, poraďte se s lékařem.
 • Pokud trpíte myastenií gravis, poraďte se dříve, než začnete tento přípravek užívat, se svým lékařem.
 • Při užívání přípravku Abaktal: Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře.
 • Během léčby přípravkem Abaktal se může vyskytnout průjem. Pokud je průjem závažnějšího charakteru, je třeba vyhledat lékaře.
 • U ostatních antibiotik patřících do stejné skupiny jako přípravek Abaktal (fluorochinolony) byly pozorovány poruchy srdečního rytmu (viditelné na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti), proto svého lékaře informujte, pokud jste v minulosti měl(a) problémy s abnormálním srdečním rytmem.
 • Pokud se vyskytne alergická reakce, přestaňte tento přípravek užívat a ihned vyhledejte lékaře.
 • U některých pacientů se doporučuje pečlivé sledování glukosy v krvi.
 • U pacientů s deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy by měla být použita jiná léčba, pokud je dostupná. Pokud je léčba pefloxacinem nutná, musí být pacient sledován na výskyt poruch krve.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Abaktal
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Svého lékaře informujte, zejména pokud užíváte některý z následujících přípravků:

 • kortikosteroidy
 • theofylin
 • antacida (léky snižující kyselost žaludeční šťávy) obsahující hliník, vápník, hořčík, nebo přípravky obsahující železo a/nebo zinek.
 • perorální antikoagulancia (užívané při potížích se srážlivostí krve).

Přípravek Abaktal s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety mají být užívány během jídla, aby se předešlo možným zažívacím potížím. Tablety se polykají celé, nerozkousané a zapíjejí se tekutinou. Během léčby přípravkem Abaktal se nedoporučuje pití alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Abaktal by během těhotenství neměl být užíván.

Během užívání přípravku Abaktal má být kojení přerušeno.

Ohledně účinků přípravku Abaktal na lidskou plodnost nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů může mít přípravek Abaktal nežádoucí účinky na nervovou soustavu, jako např. závratě, halucinace, zmatenost a dezorientace. Při výskytu těchto nežádoucích účinků neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

Přípravek Abaktal obsahuje laktosu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se dříve, než začnete tento přípravek užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak se Abaktal užívá

Vždy užívejte přípravek Abaktal podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování určí vždy lékař.

Obvyklá denní dávka pro dospělé je 800 mg. Pefloxacin má být podáván dvakrát denně, tzn. jedna 400mg tableta každých 12 hodin.

U infekcí močových cest se vzhledem k vysoké koncentraci pefloxacinu v moči obvykle užívá pouze jedna 400mg tableta jedenkrát denně, každých 24 hodin. Aby se zabránilo zažívacím potížím, má být přípravek užíván současně s jídlem.

U léčby nekomplikované kapavky je jednotlivá dávka 800 mg dostačující u žen i mužů.

Snížení dávky pefloxacinu se doporučuje u starších pacientů.

Nejvyšší denní dávka pro dospělé je 1200 mg, tj. nejvíce 3 tablety.

U nemocných s poruchou ledvinných funkcí není nutné, aby lékař upravoval dávkování.

Pefloxacin není odstraňován hemodialýzou, není tedy nutné na závěr hemodialýzy podávat doplňkovou dávku.

U pacientů se závažným stupněm jaterní nedostatečnosti je vylučování pefloxacinu výrazně prodlouženo, a proto je doporučována úprava dávkování. Obvykle se v těchto případech užívá jedna 400mg tableta jedenkrát denně, každých 24-48 hodin. Přesné dávkování v těchto případech určí vždy lékař dle charakteru onemocnění u konkrétního pacienta.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Abaktal, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), nebo pokud přípravek omylem požilo dítě, neprodleně vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Abaktal
Jakmile si vzpomenete, užijte zapomenutou dávku a pokračujte v léčbě. Pokud se již blíží doba, kdy máte užít další dávku, vynechanou dávku neužívejte a pokračujte v užívání v souladu s dávkovacím schématem. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Abaktal
Nepřestávejte užívat přípravek dříve, než Vám předepsal lékař, přestože se cítíte lépe. Je zapotřebí určitý čas k tomu, aby byly definitivně zničeny všechny mikroorganismy, které zapříčinily Vaši nemoc. Jestliže zastavíte léčbu předčasně, některé mikroorganismy mohou dále přežívat v těle a nemoc se může navrátit. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pefloxacin je obvykle dobře snášen, mohou se však vyskytnout nežádoucí účinky, které mají obecně stejný charakter a závažnost jako u jiných chinolonových přípravků. Mezi tyto nežádoucí účinky patří:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • nespavost
 • bolest břicha, nevolnost, zvracení
 • kopřivka
 • bolest kloubů, bolest svalů.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • eosinofilie (zvýšení počtu určitých bílých krvinek)
 • závratě
 • bolesti hlavy
 • průjem
 • citlivost na světlo.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • trombocytopenie (nedostatek krevních destiček v krvi)
 • halucinace
 • podrážděnost
 • pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého střeva)
 • zvýšení hladin transamináz, alkalických fosfatáz a bilirubinu v jaterních testech
 • erytém (červené zbarvení kůže způsobené rozšířením krevních cév a zvýšeným prokrvením)
 • svědění.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • selhání ledvin.

Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit):

 • změny v krevním obraze
 • otok v oblasti obličeje, potíže s dýcháním, anafylaktický šok
 • zmatenost, křeče, dezorientace
 • zvýšený tlak uvnitř lebky (zejména u mladých pacientů po delším podávání pefloxacinu, ve většině případů s příznivým výsledkem po přerušení léčby a nasazení odpovídající léčby)
 • krátké svalové záškuby
 • noční můry
 • mravenčení
 • znecitlivění, brnění, pálení a/nebo slabost rukou nebo chodidel
 • zhoršení myastenie (onemocnění, které se projevuje slabostí svalů)
 • vaskulární purpura (tečkovité krvácení do kůže)
 • erythema multiforme (onemocnění kůže)
 • Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom (závažná onemocnění kůže)
 • zánět šlach
 • přetržení šlachy
 • efuze v kloubech (naplnění kloubu tekutinou).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Abaktal uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Abaktal obsahuje

Léčivou látkou je pefloxacinum 400 mg ve formě pefloxacini mesilas dihydricus 558,56 mg v jedné potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, povidon, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý E 171, mastek, makrogol 400, karnaubský vosk.

Jak přípravek Abaktal vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až slabě žluté, oválné, bikonvexní, potahované tablety.
Blistr (Al/PVC) obsahující 10 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.10.2014

Držitel rozhodnutí o registraci:
Lek Pharmaceuticals d.d.

Ke stažení:
Abaktal 400 mg tablety

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 11.11.2017