ATC CODE: R05CB01

Tento lék je na předpis.

sp.zn.sukls132923/2014

Příbalový leták - Příbalová informace: Informace pro uživatele

ACC injekt 100 mg/ml injekční roztok a roztok k rozprašování

acetylcysteinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci Viz bod 4.

Co je přípravek ACC injekt a k čemu se používá

Mukolytikum (léčivý přípravek snížující vazkosti hlenu)
Léčivá látka rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání. Acetylcystein působí také antioxidačně, a tak podporuje obranné mechanismy organismu.
Acetylcystein se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, které jsou spojené s intenzivní sekrecí (tvorbou) vazkého hlenu.
Zejména se užívá u akutní i chronické bronchitidy (zánětu průdušek), bronchiektázií (rozšíření průdušek), bronchiálním astmatu (průduškové astma), bronchiolitidy (zánětu průdušinek), cystické fibrózy (mukoviscidózy).
Přípravek je možno podávat dospělým a dětem starším než 1 rok.
Novorozencům a dětem mladším než 1 rok je možno podávat ACC injekt pouze v nemocnici při stavech, které ohrožují jejich život.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACC injekt používat

Nepoužívejte přípravek ACC injekt:

 • jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku ACC injekt se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

 • máte bronchiální (průduškové) astma
 • jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.

Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (Stevensův-Johnsonův syndrom - závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev, Lyellův syndrom - závažné kožní
onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem a ukončete užívání tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění.

Další léčivé přípravky a přípravek ACC injekt
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud současně užíváte ACC injekt a antitusika (léky tlumící kašel) může snížením kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách.
Pro současné užívání ACC injekt a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s ACC injekt pouze na výslovné doporučení lékaře.

Při současném perorálním užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí přípravek ACC injekt užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef).

Při současném užívání ACC injekt a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních destiček. Pokud je souběžná léčba přípravkem ACC injekt a přípravky s nitroglycerinem nutná, bude Vás Váš lékař pečlivě sledovat z důvodu možného závažného poklesu krevního tlaku, který se může projevit bolestí hlavy.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen na doporučení lékaře.

Jak se přípravek ACC injekt používá

Dávkování je přísně individuální podle stavu pacienta.

Doporučená dávka přípravku je:

Injekční léčba
Dospělí:
1-2 krát denně 1 ampulku (300 mg) k intravenóznímu (k podání do žíly), intramuskulárnímu (k podání do svalu).

Použití u dětí a dospívajících
Děti: ve věku 6-14 let
1-2 krát denně 1/2 ampulky (150 mg) do žíly nebo do svalu.
U dětí mladších 6 let lékař obvykle podává jiný přípravek, který je možné užívat perorálně (ústy). Pokud je nutno použít injekční léčbu, obvykle se podává 10 mg/kg tělesné hmotnosti.

Inhalační léčba
Dospělí inhalují obsah 1 ampule dvakrát denně (což odpovídá 600 mg acetylcysteinu).

Použití u dětí a dospívajících
Děti ve věku 6-14 roků inhalují obsah ½ ampule ACC injekt jednou až dvakrát denně (což odpovídá 150-300 mg acetylcysteinu).

Způsob podání
Injekční roztok je určen k intravenóznímu (k podání do žíly), intramuskulárnímu (k podání do svalu) a inhalačnímu podání.
První intravenózní dávka by měla být rozředěna 1:1 0,9 % roztokem NaCl nebo 5 % roztokem glukózy. Další podávání je vhodné provádět v dlouhodobé infúzi. Injekční léčbu provádí lékař nebo zdravotní sestra.
V případě inhalační aplikace se inhalace neředěného roztoku přípravku provádí pomocí nebulizátoru. Způsob inhalace Vám vysvětlí Váš ošetřující lékař nebo lékárník.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ACC Injekt, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít ACC Injekt
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Použijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) používat ACC Injekt
Poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky:

 • Reakce přecitlivělosti
 • Bolesti hlavy
 • Hučení v uších
 • Zrychlený tep
 • Nevolnost, zvracení, zánět sliznice dutiny ústní, bolest břicha, průjem
 • Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
 • Horečka

Vzácné nežádoucí účinky:

 • Dušnost, stažení průdušek, výtok z nosu
 • Trávicí obtíže

Velmi vzácné nežádoucí účinky:

 • Anafylaktická (akutní/ závažná alergická) reakce až šok
 • Krvácení
 • Nízký krevní tlak

Není známo:

 • Zčervenání
 • Otok obličeje

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které  nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek ACC injekt uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před mrazem.
Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byly chráněny před nárazem.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za „Použitelné do: “ a na injekční lahvičce za “EXP”.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek ACC injekt obsahuje
Léčivou látkou je acetylcysteinum 300 mg v 3 ml injekčního roztoku.
Dalšími složkami jsou dihydrát edetanu disodného, kyselina askorbová, roztok hydroxidu sodného 10 g/l, voda na injekci.

Jak přípravek ACC injekt vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je čirý, bezbarvý roztok. Je balený v ampulkách z hnědého skla a v krabičce.

Velikost balení:
5 ampulek po 3 ml roztoku.
50 ampulek po 3 ml roztoku.
100 ampulek po 3 ml roztoku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
EVER Pharma Jena GmbH, Jena, Německo
LEK Pharmaceuticals d.d, Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.1.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
Hexal AG

Ke stažení:
ACC injekt

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 28.9.2017