Tento lék je na předpis.

Sp.zn. sukls233214/2018

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 500 mg/125 mg potahované tablety

amoxicillinum / acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám (nebo Vašemu dítěti). Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan a k čemu se používá

Přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekce.
Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků nazývaných “peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) tomu zabraňuje.

Přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a vedlejších nosních dutin
 • infekce dýchacích cest
 • infekce močových cest
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan užívat

Neužívejte přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan:

 • jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci na jakékoli jiné antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku;
 • jestliže jste v minulosti měl(a) při užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže).

Pokud se Vás kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan neužívejte. Nejste-li si jistý(á), obraťte se předtím, než začnete přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte infekční mononukleózu
 • jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy
 • jestliže u Vás nedochází k pravidelnému močení.

Jestliže si nejste jistý(á), zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se předtím, než začnete tento lék užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který způsobuje infekci. V závislosti na výsledcích Vám může být podána jiná síla kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová nebo jiný lék.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornost

Amoxicilin/kyselina klavulanová může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Ty zahrnují alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během užívání amoxicilinu/kyseliny klavulanové je nutné věnovat pozornost některým příznakům, aby se snížilo riziko vzniku možných problémů. Viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“.

Krevní testy a testy moči

Pokud podstupujete krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo testy jaterních funkcí) nebo testy moči (ke stanovení glukózy), lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan. To proto, že amoxicilin/kyselina klavulanová mohou ovlivnit výsledky těchto testů.

Další léčivé přípravky a přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků.

 • alopurinol (lék užívaný k léčbě dny) může se zvýšit pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická kožní reakce;
 • probenecid (další lék užívaný k léčbě dny), Váš lékař může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan;
 • léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je acenokumarol nebo warfarin), pak může být potřebné provádět další krevní testy;
 • methotrexát (lék používaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění);
 • mofetil-mykofenolát (lék užívaný k zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan může mít nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, pokud se nebudete cítit dobře.

Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 500 mg/125 mg

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg a více

Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 500 mg/125 mg

 • doporučená dávka je 1 tableta třikrát denně.

Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 875 mg/125 mg

 • doporučená dávka je 1 tableta dvakrát denně
 • doporučená vyšší dávka je 1 tableta třikrát denně.

Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg

 • Děti ve věku 6 let nebo mladší nebo vážící méně než 25 kg mají být přednostně léčeny kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová ve formě perorální suspenze.
 • Pokud podáváte přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan tablety dětem s tělesnou hmotností menší než 40 kg, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety nejsou vhodné pro děti vážící méně než 25 kg.

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy

 • Jestliže máte problémy s ledvinami, může být dávka změněna. Lékař může zvolit jinou sílu nebo jiný lék.
 • Jestliže máte problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se zkontrolovala funkce jater.

Jak se přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan užívá

Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 500 mg/125 mg

 • Užívejte s jídlem.
 • Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody.

Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 875 mg/125 mg

 • Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody na začátku jídla nebo těsně před jídlem.
 • Tablety je možné přelomit v místě půlící rýhy, aby se usnadnilo jejich polykání. Obě části tablety musí být užity najednou.
 • Dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny neužívejte 2 dávky po sobě.
 • Přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan neužívejte déle než 2 týdny. Pokud Vaše potíže stále přetrvávají, navštivte znovu lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan, mohou příznaky zahrnovat podrážděný žaludek (pocit na zvracení, zvracení nebo průjem) nebo křeče (záchvaty). Co nejdříve se obraťte na svého lékaře. Vezměte s sebou krabičku nebo blistr od léku, abyste je ukázali lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan

Jestliže zapomenete užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím počkejte přibližně 4 hodiny. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan

Přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan užívejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítíte lépe. K boji s infekcí potřebujete každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornost

alergické reakce:

 • kožní vyrážka;
 • zánět krevních cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla;
 • horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo tříslech;
 • otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém), způsobující potíže s dýcháním;
 • kolaps.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, ihned se obraťte na svého lékaře.
Přestaňte přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan užívat.

zánět tlustého střeva

 • zánět tlustého střeva způsobující vodnatý průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest v žaludku a/nebo horečku.

Co nejdříve se obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás objeví tyto příznaky.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

 • průjem (u dospělých).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

 • moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, dutině ústní nebo v kožních záhybech);
 • pocit na zvracení, zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud tento stav nastane, užívejte přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan s jídlem;
 • zvracení;
 • průjem (u dětí).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
 • trávicí potíže
 • závratě
 • bolest hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • zvýšení hladiny určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme).

Jestliže zaznamenáte některý z těchto příznaků, ihned se obraťte na svého lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • snížený počet krevních destiček podílejících se na srážení krve
 • snížený počet bílých krvinek.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • alergické reakce (viz výše)
 • zánět tlustého střeva (viz výše)
 • zánět mozkových blan (aseptická meningitida)
 • závažné kožní reakce:
  - rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupováním kůže, zejména v okolí úst, nosu, očí a genitálu (StevensJohnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže (více než 30 % kožního povrchu těla – toxická epidermální nekrolýza)
  - rozsáhlá červená kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní dermatitida)
  - červená, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza)
  - chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními výsledky krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních enzymů) (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)).

Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných kanálků
 • snížená srážlivost krve
 • nadměrná aktivita
 • křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan nebo u lidí s ledvinovými problémy)
 • černé zabarvení jazyka, který se jeví jako ochlupený.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami v krevních testech a v moči:

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie)
 • krystalky v moči.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan obsahuje

Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum.

Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 500 mg/125 mg

 • Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum 500 mg jako amoxicillinum trihydricum a acidum clavulanicum 125 mg jako kalii clavulanas.

Pomocnými látkami jsou:

 • Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, krospovidon, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát
 • Potahová vrstva tablety: bazický butylovaný methakrylátový kopolymer, oxid titaničitý, mastek a makrogol.

Jak přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan jsou bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru s půlicí rýhou.

Přípravek Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 500 mg/125 mg je dostupný v baleních s blistry obsahujících 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 100 a 500 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Ireland Limited
Unit 35/36 Grange Parade
Baldoyle Industrial Estate
Dublin 13
Irsko

Výrobce

PenCef Pharma GmbH
Breitenbachstrasse 13
13509 Berlin
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika Amoxicillin/Clavulanic acid Mylan
Itálie Amoxicillina e Acido clavulanico Zentiva Italia
Maďarsko Amoxicillin/Klavulánsav Mylan 500 mg/125 mg filmtabletta,
Amoxicillin/Klavulánsav Mylan 875 mg/125 mg filmtabletta
Nizozemsko Amoxicilline/Clavulaanzuur Zentiva 500 mg/125 mg filmomhulde tabletten
Amoxicilline/Clavulaanzuur Zentiva 875 mg/125 mg filmomhulde tabletten
Polsko Amylan
Slovenská republika Amoxicillin/Clavulanic Acid Mylan 500 mg/125 mg filmom obalené tablety
Amoxicilin/ Clavulanic Acid Mylan 875 mg/125 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 8. 2018

Medicínské informace

Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí.

Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinnou tohoto jevu je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou přežívat a dokonce se i množit, a to navzdory léčbě antibiotiky.

Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence

Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. Dodržováním následujících pokynů napomůžete snížení nebezpečí vzniku rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.

 1. Je velmi důležité, abyste antibiotikum užívali ve správné dávce, ve správnou dobu a po doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud něčemu neporozumíte, požádejte lékaře nebo lékárníka o vysvětlení.
 2. Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze k léčbě infekce, pro kterou bylo předepsáno.
 3. Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má dotyčný infekci podobnou té Vaší.
 4. Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě.
 5. Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby byla zajištěna jejich správná likvidace.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Generics [UK] Ltd.

Ke stažení:
Amoxicillin Mylan 500 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 24.10.2018