ATC CODE: G03HA01
ÚČINNÉ L.: CYPROTERON-ACETÁT

Tento lék je na předpis.

sp.zn.sukls128679/2017
a sp.zn.sukls129744/2017

Příbalový leták - Příbalová informace – informace pro uživatele

ANDROCUR 50 mg, tablety

cyproteroni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Androcur a k čemu se používá

Androcur je hormonální přípravek, který potlačuje účinek mužských pohlavních hormonů (androgenů). Léčivou látkou je cyproteron-acetát.

Androcur snižuje hladinu testosteronu (mužského pohlavního hormonu) v krvi, což vede ke snížení pohlavního pudu.

Androgeny podporují růst karcinomu (rakoviny) prostaty. Androcur tento účinek tlumí.

Androcur se používá:

 • k potlačení intenzity pohlavního pudu v případě sexuální deviace u mužů
 • k antiandrogenní léčbě inoperabilního karcinomu prostaty (není-li možná operativní léčba)

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Androcur užívat

Neužívejte Androcur

Neužívejte Androcur, jestliže máte některé onemocnění uvedené níže.

Informujte svého lékaře před začátkem užívání Androcuru v následujících případech:

v případě, že je přípravek předepsán k potlačení pohlavního pudu u sexuálních deviací

 • jestliže máte jaterní onemocnění.
 • jestliže trpíte vrozenou poruchou funkce jater projevující se poruchou tvorby bilirubinu vznikajícího z barviva červených krvinek (Dubin-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom).
 • jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubné nebo zhoubné nádory jater.
 • jestliže máte kachektizující onemocnění (způsobující celkovou sešlost a ztrátu síly).
 • jestliže trpíte těžkou chronickou depresí.
 • jestliže máte nebo jste někdy měl onemocnění postihující krevní oběh, zvláště stavy související s trombózou (tvorbou krevní sraženiny) v krevních cévách (tromboembolický proces).
 • jestliže máte těžký diabetes (cukrovku) s cévními změnami.
 • jestliže máte onemocnění zvané srpkovitá anémie.
 • jestliže jste alergický na cyproteron-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubný nádor mozku (meningiom).

v případě, že je přípravek předepsán k antiandrogenní léčbě inoperabilního karcinomu prostaty

 • jestliže máte jaterní onemocnění.
 • jestliže trpíte vrozenou poruchou funkce jater projevující se poruchou tvorby bilirubinu vznikajícího z barviva červených krvinek (Dubin-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom).
 • jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubné nebo zhoubné nádory jater (pouze pokud se nejedná o metastázy karcinomu prostaty).
 • jestliže máte kachektizující onemocnění (způsobující celkovou sešlost a ztrátu síly; s výjimkou inoperabilního karcinomu prostaty).
 • jestliže trpíte těžkou chronickou depresí.
 • jestliže máte onemocnění postihující krevní oběh, zvláště stavy související s trombózou (tvorbou krevní sraženiny) v krevních cévách (tromboembolický proces).
 • jestliže jste alergický na cyproteron-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte nebo jste měl nezhoubný nádor mozku (meningiom).

Upozornění a opatření

Androcur se nedoporučuje podávat dětem a dopívajícím chlapcům do 18 let věku, protože pro tuto věkovou skupinu nebyla stanovena bezpečnost a účinnost léčby.

Androcur se nesmí podávat před ukončením puberty u dětí a dospívajících, protože může mít nepříznivý vliv na tělesný růst a dosud nezralé endokrinní funkce.

Pokud máte cukrovku (diabetes), musíte upozornit lékaře, neboť je možné, že bude třeba upravit vaši léčbu. Tato nemoc vyžaduje pečlivý dohled během léčby Androcurem (viz také část „Neužívejte Androcur“).

Během léčby Androcurem byla hlášena chudokrevnost (anémie). Proto vám bude lékař během léčby kontrolovat počet červených krvinek.

Údaje z klinických studií na zvířatech naznačují, že vysoké dávky Androcuru-50 mohou snižovat funkci nadledvin (žlázy v blízkosti ledvin vytvářející hormony). Proto lékař může během léčby Androcurem provádět některé testy, pomocí kterých bude tento účinek sledovat.

Ve spojitosti s dlouhodobým užíváním (roky) cyproteron-acetátu v dávce 25 mg/den a více byl hlášen výskyt nezhoubných nádorů mozku (jednotlivých a mnohočetných meningiomů).
Pokud vám byl zjištěn meningiom, váš lékař léčbu Androcurem ukončí (viz část „Neužívejte Androcur“).

U pacientů užívajících Androcur byl popsán výskyt krevních sraženin (tromboembolických příhod), i když příčinný vztah k užívání přípravku nebyl určen. Pacienti, kteří dříve prodělali výskyt krevní sraženiny, nebo mají pokročilé maligní onemocnění, mají zvýšené riziko vzniku další tromboembolické příhody.

Informujte svého lékaře, jestliže jste někdy prodělal onemocnění související s tvorbou krevních sraženin v tepnách nebo žílách, jako např. hluboká žilní trombóza, krevní sraženina v plicích (plicní embolie), srdeční záchvat (infarkt myokardu) nebo mrtvice (cévní mozková příhoda).

Léčíte-li se pro karcinom prostaty, informujte lékaře, jestliže jste již někdy dříve prodělal některé z následujících onemocnění, protože v těchto případech je nutné, aby lékař zhodnotil danou situaci u každého pacienta před tím, než předepíše Androcur.

 • poruchy krevného oběhu (zvláště výskyt krevních sraženin)
 • srpkovitá anémie
 • ávažná forma cukrovky (diabetes mellitus) s cévními změnami

Užívá-li se Androcur k potlačení pohlavního pudu u sexuálních deviací, může být jeho potlačující účinek snížen při současném požití alkoholu.

Další léčivé přípravky a Androcur

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Zvláště informujte lékaře, jestliže užíváte statiny (léky snižující krevní tuky), protože vysoké dávky Androcuru mohou zhoršit nežádoucí účinky na svalovou tkáň (myopatie nebo rabdomyolýza), které se mohou objevit během léčby statiny.

Dále informujte lékaře, jestliže užíváte léky ovlivňující játra např.

 • ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol (k léčbě mykotických infekcí)
 • ritonavir (k léčbě virových infekcí)
 • rifampicin (k léčbě tuberkulózy)
 • fenytoin (k léčbě epilepsie)
 • přípravky obsahujících třezalku tečkovanou

Vysoké dávky Androcuru (100 mg 3x denně) mohou blokovat určité jaterní enzymy, což může ovlivnit účinek jiných léků.

Těhotenství, kojení a plodnost

Léčba přípravkem Androcur-50 v daných indikacích není určena pro ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Androcur může vést k únavě a ke snížení energie a může ovlivnit schopnost koncentrace.

Androcur-50 obsahuje laktosu

Přípravek Androcur-50 obsahuje 105,5 mg laktosy v jedné tabletě. Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se Androcur užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se trochou tekutiny.

Máte-li pocit, že účinek Androcuru-50 je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Potlačení intenzity pohlavního pudu v případě sexuální deviace u mužů

Individuální dávkování stanoví lékař.

 1. Léčba se obvykle zahajuje dávkou 1 tableta Androcuru-50 2krát denně.
 2. Lékař může dávku zvýšit na 2 tablety 2krát denně nebo dokonce krátkodobě na 2 tablety 3krát denně.
 3. Jakmile je dosaženo uspokojivého léčebného výsledku, Váš lékař určí nejnižší možnou dávku, která je třeba k udržení terapeutického účinku. Poměrně často stačí 1/2 tablety 2krát denně.
 4. Při hledání udržovací dávky nebo při vysazování přípravku bude lékař dávku snižovat postupně. Proto může lékař snižovat denní dávku o 1 tabletu nebo o 1/2 tablety v odstupech několika týdnů.

Aby byl stabilizován léčebný účinek, je zapotřebí užívat Androcur-50 dlouhodobě. Lékař Vám může během této doby doporučit psychoterapeutickou podporu.

Antiandrogenní léčba inoperabilního karcinomu prostaty

Denní dávka jsou 2 tablety Androcuru-50 dvakrát až třikrát denně (= 200 - 300 mg denně).

Pocítíte-li zlepšení zdravotního stavu, nesmíte přerušit léčbu nebo měnit předepsanou dávku.

Ke snížení počátečního vzestupu mužských pohlavních hormonů při léčbě agonisty gonadotropiny uvolňujícího hormonu (Gn-RH agonisty):

 1. Úvodní denní dávka jsou 2 tablety Androcuru-50 2krát denně (=200 mg denně) samotné po dobu 5 – 7 dní.
 2. Následují 2 tablety Androcuru-50 2krát denně (=200 mg denně) 3 – 4 týdny společně s GnRH agonisty v dávce doporučené držitelem rozhodnutí o registraci (viz příbalová informace k těmto přípravkům).

K léčbě návalů horka u pacientů léčených Gn-RH analogy nebo u pacientů po orchiektomii (odstranění varlat).

 1. Denní dávka je 1 – 3 tablety denně (50 – 150 mg denně).
 2. Je-li nutné, dávka může být zvyšována až na 2 tablety třikrát denně (300 mg denně).

Starší pacienti (65 let a více)
Podle dostupných údajů není třeba u starších pacientů upravovat dávky.

Pacienti s poruchou funkce jater
Pokud máte poruchu funkce jater, neužívejte Androcur-50 (viz část „Neužívejte Androcur50“)

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Podle dostupných údajů není třeba upravovat dávky u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Jestliže jste užil více Androcuru-50, než jste měl

Nejsou zprávy o výskytu škodlivého účinku při požití více tablet.

Jestliže jste zapomněl užít Androcur-50

Zapomenuté tablety Androcuru-50 zpětně neužívejte (nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou tabletu. Pokračujte v pravidelném užívání tablet v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal užívat Androcur-50

Původní onemocnění, pro které vám byl Androcur-50 předepsán, se může zhoršit.
Nepřestávejte Androcur-50 užívat, dokud vám lékař neřekne. Jestliže chcete užívání přípravku ukončit, poraďte se o tom předem se svým lékařem.

Pokud máte další otázky týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Neprodleně informujte lékaře, jestliže zpozorujete některý z následujících nežádoucích účinků:

 • Obecný pocit nedobrého zdraví, horečka, pocit na zvracení, zvracení, ztráta chuti k jídlu, svědění celého těla, žluté zabarvení kůže a očí, světle zbarvená stolice, tmavě zbarvená moč.
  Tyto příznaky mohou být známky jaterní toxicity, včetně zánětu jater (hepatitida) nebo jaterního selhávání.

U pacientů léčených Androcurem byly pozorovány poruchy jaterní funkce, některé z nich závažné (žloutenka, hepatitida a jaterní selhání). Při dávkách 100 mg a více byly také hlášeny případy úmrtí. Nejvíce hlášených úmrtí bylo u mužů s pokročilou rakovinou prostaty.
Poruchy jaterních funkcí jsou závislé na dávce a obvykle se rozvinou až po několika měsících od začátku léčby. Proto vám bude lékař kontrolovat jaterní funkce před léčbou a dále v průběhu léčby, zvláště vyskytnou-li se příznaky naznačující možnost jaterní toxicity. Pokud se jaterní toxicita potvrdí, lékař přeruší léčbu Androcurem, pokud se neprokáže, že jaterní toxicita může být vysvětlena jinou příčinou (např. druhotnými nádory). V tomto případě může léčba Androcurem pokračovat, pokud zřejmý prospěch léčby převáží její riziko.

 • Neobvyklé bolesti v nadbřišku, které během krátké doby samy nezmizí. Tyto nežádoucí účinky mohou být známkou nezhoubných nebo zhoubných jaterních nádorů, které mohou vést k život ohrožujícímu vnitřnímu krvácení (nitrobřišní krvácení).
 • Otok lýtka nebo nohy, bolest na hrudníku, potíže s dýcháním nebo náhle vzniklá slabost.
  Tyto nežádoucí účinky mohou být známkou tvorby krevních sraženin (tromboembolické příhody).

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitými frekvencemi, které jsou definovány takto:

 • velmi časté: vyskytují se nejméně u 1 pacienta z 10 pacientů
 • časté: vyskytují se nejméně u 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů
 • méně časté: vyskytují se nejméně u 1 z 1000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů
 • vzácné: vyskytují se nejméně u 1 z 10 000 pacientů, ale méně než u 1 z 1000 pacientů
 • velmi vzácné: vyskytují se méně než u 1 z 10 000 pacientů
 • neznámé: frekvenci nelze z dostupných údajů určit

Velmi časté nežádoucí účinky

 • zvratné potlačení tvorby spermií (spermatogeneze)
 • snížení pohlavní touhy (snížené libido)
 • neschopnost dosáhnout erekce nebo její udržení (erektilní dysfunkce)

Časté nežádoucí účinky

 • jaterní toxicita, včetně žloutenky, zánětu jater (hepatitida), jaterního selhání
 • zvýšení tělesné hmotnosti
 • snížení tělesné hmotnosti
 • depresivní nálada
 • přechodný neklid
 • zvětšení prsní žlázy (gynekomastie)
 • únava
 • návaly horka
 • pocení
 • dechová tíseň

Méně časté nežádoucí účinky

 • vyrážka

Vzácné nežádoucí účinky

 • alergické reakce (hypersenzitivita)

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • nezhoubné (benigní) a zhoubné (maligní) jaterní tumory

Nežádoucí účinky, pro které není frekvence výskytu známa

 • vnitřní krvácení (nitrobřišní krvácení)
 • tvorba krevních sraženin (tromboembolické příhody) (viz část „Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru je zapotřebí“)
 • nezhoubné nádory mozku (meningiomy) (viz část „Neužívejte Androcur“ a „Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru je zapotřebí“)
 • řídnutí kostí (osteoporóza)
 • chudokrevnost (anémie)

Během léčby Androcurem je u mužů snížen sexuální pud a potence a je potlačena funkce varlat. Tyto změny se vrací k normálu (jsou reverzibilní) po ukončení léčby.

Androcur omezuje postupně během několika týdnů tvorbu spermií (spermatogenezi) jako výsledek svého protihormonálního (antiandrogenního a antigonadotropního) působení.
Spermatogeneze se obnovuje postupně během několika měsíců od ukončení léčby Androcurem.

U mužů může Androcur způsobit zvětšení prsní žlázy (gynekomastii, někdy spojené s dotykovou citlivostí bradavek), které obvykle ustupuje po ukončení léčby Androcurem. Stejně jako u jiné antiandrogenní léčby, může dlouhodobé užívání Androcuru vést k osteoporóze.
Ve spojitosti s dlouhodobým užíváním Androcuru (několik let) v dávce 25 mg a více byl hlášen výskyt nezhoubných mozkových nádorů (meningiomů) (viz část „Neužívejte Androcur“ a „Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru je zapotřebí“).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Androcur uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Androcur-50 obsahuje

Léčivou látkou je cyproteroni acetas.
Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 50 mg.

Pomocnými látkami jsou: laktosa, kukuřičný škrob, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Androcur-50 vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou bílé až slabě nažloutlé, kulaté, ploché o průměru 9 milimetrů, na jedné straně půlicí rýha, na druhé straně vyraženo „BV“ v pravidelném šestiúhelníku. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Androcur-50 je dostupný v blistrech obsahujících 10 tablet.
Tablety jsou uloženy v blistru složeném z průhledné vrstvy vyrobené z polyvinylchloridu a z hliníkové fólie.

Velikost balení: 20 nebo 50 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Německo

Výrobce

Bayer AG, Müllerstrasse 178, 13353 Berlín, Německo
Delpharm Lille S.A.S., Parc d'Activités Roubaix-Est, 22 Rue de Toufflers CS 50070, 59452
Lys-Lez-Lannoy, Francie
Bayer Weimar GmbH und Co. KG, Döbereinerstrasse 20, 99427 Weimar, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 5. 2017

Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer Pharma AG

Ke stažení:
Androcur 50 pro muže

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 16.3.2018