ATC CODE: C07AB02

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls114085/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BETALOC 1 MG/ML injekční roztok

metoprololi tartras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

Co je BETALOC 1 mg/ml a k čemu se používá

BETALOC 1 mg/ml obsahuje léčivou látku, která se nazývá metoprolol tartarát. Tato léčivá látka patří do skupiny léčiv označovaných jako betablokátory. BETALOC 1 mg/ml se používá:

 • k léčbě nepravidelné srdeční akce/rytmu
 • k léčbě po srdečním infarktu

BETALOC 1 mg/ml zpomaluje činnost srdce a šetří práci srdce.

Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete BETALOC 1 mg/ml používat

Nepoužívejte přípravek BETALOC 1 mg/ml, jestliže:

 • jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo kteroukoliv složku přípravku (viz bod 6: Další informace)
 • jste přecitlivělý(á) na jiné betablokátory (např. atenolol nebo propranolol)
 • jste měl(a) některou z následujících srdečních komplikací:
  • srdeční infarkt doprovázený šokem
  • srdeční selhání, které není dobře kontrolováno (obvykle je takový stav doprovázen dušností a otékáním kotníků)
  • srdeční blokádu druhého nebo třetího stupně (tento stav bývá léčen voperováním kardiostimulátoru)
  • srdeční akce je pomalá nebo nepravidelná
 • máte nízký krevní tlak, který se u Vás projevuje slabostí
 • máte špatný krevní oběh
 • máte nádorové onemocnění označované jako feochromocytom, které není léčeno. Toto nádorové onemocnění postihuje nadledviny a může způsobovat vysoký krevní tlak. 
  Pokud se léčíte s tímto nádorem, lékař Vám předepíše lék s obsahem alfablokátoru.
  Tento lék byste měl(a) užívat spolu s BETALOC 1 mg/ml.
 • máte vyšší než normální hladinu kyselin v krvi (metabolická acidóza)

Pokud se některá z výše uvedených skutečností vztahuje také na Vás, nemůžete užívat BETALOC 1 mg/ml. V případě nejistoty se poraďte s lékařem nebo zdravotní sestrou ještě před podáním přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BETALOC 1 mg/ml je zapotřebí, pokud máte:

 • astma, pískoty na průduškách nebo jiné dýchací obtíže nebo se u Vás objevila alergie na štípnutí hmyzu, na potraviny nebo jiné látky. Pokud jste někdy měl(a) astma nebo pískoty, nemůžete užívat tento lék bez předchozí porady s lékařem.
 • bolest na hrudi (angina pectoris, Prinzmetalova angina pectoris)
 • špatný krevní oběh nebo Vám selhává srdce, které je kontrolováno léčbou
 • srdeční blokádu prvního stupně
 • problémy s játry
 • cukrovku. V tomto případě může být potřebné,aby lékař Vaši léčbu cukrovky upravil.
 • thyreotoxikózu (stav, kdy štítná žláza produkuje nadbytek hormonů štítné žlázy).
  Betaloc 1 mg/ml může zakrývat/maskovat příznaky thyreotoxikózy.
 • nebo jste měl(a) lupénku (porucha kůže)

Pokud se některá z výše uvedených skutečností vztahuje také na Vás, poraďte se s lékařem ještě před zahájením léčby přípravkem Betaloc 1 mg/ml.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. Tyto informace jsou důležité, neboť BETALOC 1 mg/ml může ovlivňovat účinek jiných léků a také naopak.
Zvláště důležité jsou informace o následujících léčivech:

 • klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a nebo migrény). Pokud užíváte současně klonidin a BETALOC 1 mg/ml, nepřestávejte užívat klonidin, dokud tak nerozhodne lékař. Lékař Vám dá přesné informace o tom, jak léčbu klonidinem nebo přípravkem BETALOC 1 mg/ml ukončit.
 • s obsahem inhibitorů monoaminooxidázy
 • verapamil, diltiazem nebo nifedipin (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo bolesti na hrudi – angina pectoris)
 • chinidin, amiodaron nebo digoxin (k léčbě nepravidelnosti srdeční akce/rytmu)
 • hydralazin (k léčbě vysokého krevního tlaku)
 • k léčbě žaludečních vředů (např. cimetidin)
 • k léčbě infekčních onemocnění (např. rifampicin)
 • adrenalin, též známý jako epinefrin (k povzbuzení srdeční činnosti)
 • k léčbě bolesti, zánětlivých onemocnění a zánětu kloubů (např. indometacin a celekoxib)
 • k léčbě deprese
 • k léčbě psychických onemocnění (např. fenothiaziny)
 • barbituráty (léky s tlumivým účinkem)
 • antihistaminika (k léčbě senné rýmy a alergií)
 • jiné betablokátory používané jako oční kapky (např. timolol)
 • insulin nebo léky určené k léčbě cukrovky (diabetes), které se užívají ústy. Může být nutné, aby lékař upravil dávkování těchto léků.
 • lidokain (místně znecitlivující látka)
 • léky s obsahem ergotaminu (k léčbě migrény)

Užívání BETALOC 1 mg/ml s jídlem a pitím
Informujte lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste nedávno pil(a) alkohol. Alkohol může ovlivnit účinek přípravku BETALOC 1 mg/ml.

Chirurgické zákroky
Pokud půjdete do nemocnice nebo k zubnímu lékaři k chirurgickému výkonu, řekněte lékaři, lékaři-anesteziologovi nebo zubnímu lékaři, že užíváte BETALOC 1 mg/ml. Důvodem je skutečnost, že Váš krevní tlak může v průběhu anestezie poklesnout.

Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Předtím než začnete užívat BETALOC 1 mg/ml, informujte lékaře, že jste těhotná a nebo kojíte.
V případě, že otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem BETALOC 1 mg/ml, informujte lékaře co nejdříve.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud pociťujete závrať a nebo cítíte únavu po užívání přípravku BETALOC 1 mg/ml, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.

Jak se BETALOC 1 mg/ml používá

Dospělí
BETALOC 1 mg/ml Vám podá lékař nebo zdravotní sestra do některé žíly. Lékař rozhodne o podané dávce.Velikost dávky závisí na Vašem onemocnění.
Děti
BETALOC 1 g/ml není určen pro podání dětem.
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku
Jestliže si myslíte, že Vám byla podána větší než správná dávka, poraďte se přímo s lékařem.
Jestliže jste přestal(a) užívat BETALOC 1 mg/ml
Lékař nebo zdravotní sestra Vám řeknou, kdy přestanete užívat BETALOC 1 mg/ml. Je možné, že k vysazení přípravku dojde postupným snižováním dávky.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i BETALOC 1 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (u více než jednoho pacienta z 10)

 • Pocit únavy.

Časté (u méně než jednoho pacienta z 10)

 • můžete si všimnout pomalejší srdeční akce, když užíváte BETALOC 1 mg/ml. Je vhodné o tom říci lékaři co nejdříve. Lékař může snížit dávku přípravku a nebo postupně vysadit přípravek úplně.
 • Bušení srdce.
 • Závratě, zvláště při změně polohy těla (vstávání). Někdy mohou být doprovázeny celkovou slabostí/mdlobou.
 • Bolest hlavy.
 • Dušnost, zvláště při fyzické aktivitě.
 • Pocit na zvracení.
 • Křeče v oblasti žaludku.
 • Průjem a zácpa.
 • Studené ruce a nohy.

Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100)

 • Deprese.
 • Obtížné usínání.
 • Nepříjemné noční sny.
 • Potíže se soustředěním.
 • Pocit ospalosti.
 • Pocit brnění, píchání či necitlivosti kůže.
 • Změny na EKG.
 • Pocit dechové tísně.
 • Zvracení.
 • Kožní vyrážka.
 • Zvýšená potivost.
 • Svalové křeče.
 • Bolest na hrudi.
 • Otoky.
 • Nabírání na váze.

Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000)

 • Pocit úzkosti a nervozity.
 • Poruchy vidění.
 • Sucho v očích a podrážděné oči.
 • Nepravidelná srdeční akce/rytmus.
 • Sucho v ústech.
 • Zeslabení vlasů.
 • Neschopnost ztopořit penis (impotence).
 • Problémy s játry (podle jaterních testů).

Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10000)

 • Změny složení krve. Lékař může kontrolovat Vaši krev, aby zjistil, zda nedochází k těmto změnám.
 • Snížení počtu krevních destiček v krvi. Prvním projevem může být snadnější tvorba modřin.
 • Zmatenost.
 • Halucinace.
 • Ztráta paměti a problémy s pamětí.
 • Změny/poruchy chuti.
 • Hučení v uších.
 • Zánět jater.
 • Zvýšená citlivost kůže na oslunění.
 • Bolest kloubů.

Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit.
Jestliže máte následující zdravotní postižení, může dojít k jejich zhoršení v průběhu léčby přípravkem BETALOC 1 mg/ml:

 • Těžko se Vám dýchá (jste dušní), cítíte únavu a máte oteklé kotníky (projevy selhávajícího srdce). Tyto potíže se mohou dočasně zhoršit. Tento nežádoucí účinek udává méně než jeden pacient ze 100.
 • Lupénka (postižení kůže) a špatný krevní oběh se mohou v průběhu léčby dále zhoršit.
  Tento nežádoucí účinek udává méně než jeden pacient z 10 000.

Neobávejte se tohoto seznamu nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

Jak BETALOC 1 mg/ml uchovávat

Lékař nebo lékárník jsou zodpovědní za uchovávání přípravku, jeho použití a zacházení s nepoužitelným léčivem.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Použijte ihned pootevření ampulky.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Další informace

Co BETALOC 1 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je metoprolol-tartarát. Jedna ampulka s 5 ml injekčního roztoku obsahuje 5 mg (miligramů) metoprolol-tartarátu (tedy 1 mg metoprolol-tartarátu v 1 ml injekčního roztoku).
Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný a voda na injekce.

Jak BETALOC 1 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
BETALOC 1 mg/ml je dodáván v ampulkách z bezbarvého skla. Jedna ampulka obsahuje 5 ml čirého bezbarvého roztoku.
Balení obsahuje 5 ampulek po 5 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Výrobce
Cenexi, 94120 Fontenay sous Bois, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci.

AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
Tel.: 222 807 111
Fax: 222 807 221

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
28.6.2011

Držitel rozhodnutí o registraci:
AstraZeneca UK Limited

Ke stažení:
Betaloc injekce

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 3.12.2015