Varianty léku Budenofalk

ATC CODE: A07EA06
ÚČINNÉ L.: BUDESONID

Tento lék je na předpis.

Sp.zn.sukls202578/2016

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule

Budesonidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule a k čemu se používá

Léčivou látkou v přípravku Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule je budesonid, který se vyznačuje výrazným místním protizánětlivým účinkem. Užívá se pro léčbu zánětlivých střevních onemocnění.

Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule je užíván při léčbě:

 • Crohnovy nemoci: mírná až středně těžká akutní forma chronického zánětlivého střevního onemocnění postihující dolní část tenkého střeva (ileum) a/nebo horní část tlustého střeva (vzestupný tračník)
 • akutního stádia kolagenní kolitidy (chronické zánětlivé střevní onemocnění charakterizované chronickými vodnatými průjmy)

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule užívat

Neužívejte Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule

 • jestliže jste alergický(á) na budesonid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte závažné jaterní onemocnění (jaterní cirhózu)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule se poraďte se svým lékařem, pokud máte:

 • tuberkulózu
 • vysoký krevní tlak
 • cukrovku (diabetes mellitus) nebo rodinný výskyt cukrovky
 • řídnutí kostí (osteoporózu)
 • žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
 • zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal) nebo oční choroby jako je zakalení oční čočky (šedý zákal) nebo rodinný výskyt zeleného zákalu (glaukomu)
 • závažné jaterní onemocnění

Přípravek Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule není vhodný pro pacienty s Crohnovou nemocí postihující horní část zažívacího traktu.

V případech, kdy onemocnění způsobuje mimostřevní příznaky (postihuje např. kůži, oči a klouby), je léčebný účinek přípravku nepravděpodobný.

Během léčby přípravkem, zejména při vyšším dávkování a delším trvání léčby, se mohou objevit nežádoucí účinky, které jsou typické pro systémové glukokortikoidy a mohou postihnout všechny části těla (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky).

Další opatření během léčby Budenofalk Uno 9 mg enterosolventními granulemi:

 • Informujte lékaře, pokud máte infekci. Příznaky některých infekcí mohou být atypické nebo méně výrazné.
 • Neužívejte, pokud máte plané neštovice nebo pásový opar nebo pokud jste tato onemocnění neprodělali v minulosti. Mohli byste mít závažnější průběh těchto onemocnění. Pokud přijdete do kontaktu s planými neštovicemi nebo pásovým oparem, je nezbytné oznámit to svému lékaři.
 • Sdělte lékaři, pokud jste ještě neprodělali spalničky.
 • Pokud potřebujete být očkováni, poraďte se nejprve se svým lékařem.
 • Pokud podstupujete chirurgický zákrok, oznamte lékaři, že užíváte Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule.
 • Jestliže jste před zahájením léčby přípravkem byli léčeni glukokortikoidy se silnějším účinkem, při zahájení léčby Budenofalk Uno 9 mg enterosolventními granulemi se mohou znovu objevit příznaky onemocnění. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména:

 • srdeční glykosidy jako je digoxin (léky užívané při léčbě srdečních onemocnění)
 • diuretika (léky zvyšující vylučování moči)
 • ketokonazol nebo itrakonazol (léky k léčbě plísňových onemocnění)
 • antibiotika užívaná k léčbě infekcí (jako je klarithromycin)
 • ritonavir (lék k léčbě HIV infekce)
 • karbamazepin (lék k léčbě epilepsie)
 • rifampicin (lék k léčbě tuberkulózy)
 • estrogeny a perorální antikoncepční přípravky
 • cimetidin (používaný ke snížení kyselosti žaludeční šťávy)

Při současném podávání cholestyraminu (lék na zvýšenou hladinu cholesterolu a také k léčbě průjmů) nebo antacid (na trávicí potíže) a Budenofalk Uno 9 mg enterosolventních granulí, užívejte tyto přípravky s odstupem alespoň 2 hodiny.

Přípravek Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule by mohl ovlivnit výsledky testů prováděných Vaším lékařem nebo v nemocnici. Před provedením testů informujte svého lékaře, že užíváte Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule.

Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule s jídlem a pitím

Během léčby Budenofalk Uno 9 mg enterosolventními granulemi nepijte grepfruitový džus, protože může dojít ke změně účinnosti budesonidu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V těhotenství užívejte Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule pouze na výslovné doporučení lékaře.

Budesonid se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Pokud kojíte, užívejte Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule obsahuje sacharosu, laktosu a sorbitol

Každý sáček obsahuje 828 mg sacharosy, 36 mg monohydrátu laktosy a 900 mg sorbitolu. Pokud jste byl/a někdy lékařem seznámen/a s tím, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, upozorněte na tuto skutečnost před nasazením přípravku.

Jak se Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Crohnova nemoc a kolagenní kolitida

Dospělí (nad 18 let)
Pokud lékař neurčí jinak, užívejte l sáček ráno.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek by neměl být používán u dětí do 18 let.

Způsob podání
Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule je určen pouze pro podání ústy.
Užívejte 30 minut před snídaní. Obsah sáčku vložte přímo na jazyk a potom spolkněte se sklenicí vody. Granule nežvýkejte, protože by mohla být ovlivněna jejich účinnost.

Trvání léčby
Doba léčby je obecně 8 týdnů.

O délce léčby rozhodne lékař podle Vašeho klinického stavu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule, než jste měl(a)

Jestliže jste užili najednou větší množství léku, vezměte si příští dávku v předepsaném množství.
Dávku nesnižujte. V případě pochybností kontaktujte lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Pokud je to možné, vezměte s sebou obal a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule

Pokud jste si dávku zapomněli vzít, pokračujte v léčení dávkou předepsanou. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule

Vždy se poraďte se svým lékařem před přerušením nebo předčasným ukončením léčby. Je důležité, abyste léčbu přípravkem nepřerušili náhle, protože by mohlo dojít k opětovnému onemocnění.
Užívejte přípravek, dokud lékař nerozhodne o ukončení léčby, a to ani v případě zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

Lékař by měl snižovat dávku přípravku postupně, z 1 sáčku každý den na 1 sáček obden po dobu alespoň 2 týdnů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví některý z následujících účinků, sdělte to okamžitě svému lékaři:

 • infekce
 • bolest hlavy
 • změny v chování jako deprese, podrážděnost, euforie, neklid, úzkost nebo agrese

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10

 • Cushingův syndrom – např. měsíčkovitý (kulatý) obličej, přírůstek tělesné hmotnosti, snížená tolerance glukózy, zvýšené hodnoty glukózy v krvi, vysoký krevní tlak, zadržování tekutin ve tkáních (např. otoky nohou), zvýšené vylučování draslíku (hypokalemie), nepravidelná menstruace a nadměrné ochlupení u žen, impotence, abnormální laboratorní nálezy (snížená funkce kůry nadledvin), červené pruhovité trhliny v kůži (strie z roztažení), akné
 • porucha trávení, podráždění žaludku (dyspepsie)
 • zvýšené riziko infekcí
 • bolest svalů a kloubů, svalová slabost a záškuby
 • křehké kosti (osteoporóza)
 • bolest hlavy
 • změny nálady jako je deprese, podrážděnost a euforie
 • vyrážka z přecitlivělosti, červené skvrny z krvácení do kůže, zpomalené hojení ran, lokální kožní reakce jako je kontaktní dermatitida

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100

 • vředy žaludku nebo tenkého střeva
 • neklid se zvýšenou fyzickou aktivitou, úzkost

Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000

 • rozmazané vidění (způsobené zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal - glaukom) nebo zákalem čočky (šedý zákal - katarakta))
 • zánět slinivky břišní
 • kostní ztráta z důvodu nedostatečného prokrvení (osteonekróza)
 • agrese
 • zhmoždění

Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000

 • zpomalený růst u dětí
 • zácpa
 • zvýšený nitrolební tlak s případným zvýšeným nitroočním tlakem (otok papily optického nervu u dospívajících)
 • zvýšené riziko žilní trombózy, záněty cév (po ukončení dlouhodobé léčby kortikoidy)
 • únava, celková vyčerpanost

Tyto nežádoucí účinky jsou typické pro glukokortikoidy a většinu lze očekávat při léčbě jinými glukokortikoidy. Mohou se objevit závislost na dávce, trvání léčby, současné nebo dřívější léčbě jinými glukokortikoidy a na citlivosti jednotlivce.

Pokud jste před zahájením léčby přípravkem Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule byli léčeni silnějším glukokortikoidem, mohou se vaše příznaky po změně léku znovu objevit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule obsahuje

Léčivou látkou je: budesonidum 9 mg v jednom sáčku s enterosolventními granulemi

Další pomocnými látkami jsou:
Methakrylátový kopolymer typ RL (typ A) (Eudragit RL), granulovaný methakrylátový kopolymer RS (typ B) (Eudragit RS), kyselina citronová (pro úpravu pH), monohydrát laktosy, citronové aroma v prášku, magnesium-stearát, kopolymer MA/MMA 1:1 (Eudragit L 100), methakrylátový kopolymer typ S (Eudragit S 100), povidon K25, sukralosa, zrněný cukr (sacharosa a kukuřičný škrob), sorbitol (E420), mastek, triethyl-citrát, xanthanová klovatina (viz bod 2 pro další informace o laktose, sacharose a sorbitolu).

Jak přípravek Budenofalk Uno 9 mg enterosolventní granule vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až našedlé enterosolventní granule s citrónovou vůní.

Velikost balení
15, 20, 30, 50 a 60 sáčků v jednom balení
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Německo
Tel.: 0049 (0) 761/1514-0
Fax: 0049 (0) 761/1514-321
E-mail: zentrale@drfalkpharma.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Ewopharma spol. s r.o.
Burzovní palác
Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Česká republika
tel: 00420 267 311 613

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko,
Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika,
Slovinsko, Švédsko, Velká Británie: Budenofalk
Rakousko: Budo-San
Francie: MIKICORT
Itálie: Intesticortmono
Španělsko: Intestifalk

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.10.2016

Držitel rozhodnutí o registraci:
Dr. Falk Pharma GmbH

Ke stažení:
Budenofalk Uno

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 23.3.2018