ATC CODE: A12AA04

sp.zn.sukls20602/2009

Příbalová informace: informace pro pacienta

Calcium pantothenicum Zentiva - mast

Calcii pantothenas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
    Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Calcium pantothenicum Zentiva a k čemu se používá

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Sůl pantothenové kyseliny (calcii pantothenas) se používá k podpoření obnovy poraněné kůže nebo sliznice a růstu nově tvořené tkáně.
Přípravek Calcium pantothenicum Zentiva se používá místně k podpoře hojení a epitelizaci malých poranění (drobná popálení a oděrky), podráždění kůže (jako důsledek např. ozáření rentgenem, po nadměrném slunění), chronických (vleklých) a bércových vředů, trhlin konečníku.
Mast je vhodná pro suchou až velmi suchou kůži jako podpůrný prostředek při léčbě atopické dermatitidy, kontaktních ekzémů (kožní onemocnění), na doléčení herpes simplex labialis (opar rtu) a herpes zoster (pásový opar).
Dále se používá pro pravidelné ošetřování prsů u kojících matek a léčbu poranění a ragád (trhlin) prsních bradavek, v péči o kojence jako prevence a léčba plenkové dermatitidy (opruzenin).
Pouze na doporučení lékaře se mast používá na ošetření děložního čípku.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé, děti, pro těhotné i kojící ženy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calcium pantothenicum Zentiva používat

Nepoužívejte přípravek Calcium pantothenicum Zentiva

  • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Další léčivé přípravky a přípravek Calcium pantothenicum Zentiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používala nebo které možná budete používat.
Interakce s jinými přípravky nejsou známy. Avšak bez porady s lékařem nepoužívejte na ošetřované místo jiné přípravky.

Používání přípravku Calcium pantothenicum Zentiva s jídlem a pitím
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek můžete užívat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek Calcium pantothenicum Zentiva obsahuje
Přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny, který může způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Jak se přípravek Calcium pantothenicum Zentiva používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je 1-2krát denně naneste tenkou vrstvu masti na postižené místo.
V péči o prsa, u kojících matek, nanášejte na bradavky po každém kojení.
Při ošetřování kojenců nanášejte při každém přebalení mast na dobře očištěnou pokožku.
Na doporučení gynekologa je možné použít silnější vrstvu masti na vaginální tampón, který může zůstat zaveden ve vagíně nejdéle 24 hodin (po 24 hodinách je nutné tampón vyměnit).
Bez porady s lékařem přípravek používejte na postiženou kůži nejdéle 7 dní. Jestliže po používání přípravku potíže neustoupí do 7 dní nebo se naopak zhoršují, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Calcium pantothenicum Zentiva, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem při místním použití se nevyskytuje.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Calcium pantothenicum Zentiva
Pokud zapomenete použít přípravek, naneste přípravek na postižené místo, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku přípravku.

Jestliže jste přestala používat přípravek Calcium pantothenicum Zentiva
Po předčasném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je většinou dobře snášen. Výjimečně se může u přecitlivělých osob vyskytnout alergická reakce (např. lehké zarudnutí kůže, svědění a pálení).
Strana 3 (celkem 3)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41, Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Jak přípravek Calcium pantothenicum Zentiva uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Calcium pantothenicum Zentiva obsahuje

  • Léčivou látkou je calcii pantothenas 0,05 g v 1 g masti.
  • Pomocnými látkami jsou makrogol-1500-dipolyhydroxystearát, ceresin, bílý vosk, tvrdý parafín, tekutý parafín, bílá vazelína, tuk z ovčí vlny, cholesterol, triklosan, roztok chlorhexidin-diglukonátu, čištěná voda.

Jak přípravek Calcium pantothenicum Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Calcium pantothenicum Zentiva je jemná homogenní mast žlutobílé barvy, charakteristického zápachu.
Velikost balení: 30g, 50g, 70 g a 100g.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
7.8.2013

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Calcium pantothenicum Zentiva

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 5.12.2015