ATC CODE: R03BA01

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls148647/2017

 Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Ecobec 50 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu

(Beclometasoni dipropionas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Ecobec a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku – beklometason-dipropionát - patří do skupiny léčiv, které se nazývají kortikoidy. Má protizánětlivý účinek, který se při inhalačním použití projevuje především v průduškách. Tento účinek umožňuje použití přípravku při léčbě průduškového astmatu.

Účinek přípravku se rozvíjí obvykle v průběhu jednoho týdne, a proto přípravek není použitelný pro léčbu akutního astmatického záchvatu.

Přípravek se používá k dlouhodobé léčbě a prevenci průduškového astmatu u dětí starších 2 let, mladistvých a dospělých. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ecobec používat

Nepoužívejte přípravek Ecobec:

 • jestliže jste alergický(á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • u dětí ve věku do 2 let.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Ecobec se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 •  jestliže trpíte plicní tuberkulózou nebo jste toto onemocnění prodělal(a) v minulosti
 • jestliže trpíte infekcí očí, úst nebo dýchacích cest
 • jestliže jste těhotná nebo těhotenství plánujete
 • jestliže kojíte.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), včetně léků
vydávaných bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Ecobec, a pokud tyto léky používáte (včetně některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat.
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Děti a dospívající
Přípravek Ecobec 250 mikrogramů není doporučen pro léčbu dětí.

Těhotenství, kojení a plodnost
 

Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V případě, že otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Ecobec, informujte o tom co nejdříve svého ošetřujícího lékaře. Inhalace přípravku během těhotenství může být spojena se zpomalením růstu plodu.
V těhotenství lékař zváží prospěch léčby oproti možnému riziku pro nenarozené dítě a rozhodne, zda můžete přípravek užívat.
 

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Léčivá látka se pravděpodobně vylučuje do mateřského mléka. Lékař zváží prospěch léčby oproti možnému riziku pro Vaše dítě a rozhodne, zda můžete pokračovat v používání přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Ecobec nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Další léčivé přípravky a přípravek Ecobec
U přípravku Ecobec nejsou interakce známy. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Přípravek Ecobec obsahuje alkohol
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

Jak se přípravek Ecobec používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

ECOBEC 50 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu:

Děti od 2 do 12 let obvykle inhalují 2 dávky (100 mikrogramů) 2krát až 4krát denně (ve čtyřhodinových
intervalech).

Dospělí a děti nad 12 let obvykle inhalují 2 dávky 3 až 4krát denně, nebo 3 až 4 dávky 2krát denně.

ECOBEC 100 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu:

Děti od 2 do 12 let obvykle inhalují 1 dávku 2krát až 4krát denně (ve čtyřhodinových intervalech).

Dospělí a děti nad 12 let obvykle inhalují 1 dávku 3 až 4krát denně, nebo 2 dávky 2krát denně.
 

ECOBEC 250 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu:

Dospělí obvykle inhalují 2 dávky 2krát denně nebo 1 dávku 4krát denně (ve čtyřhodinových intervalech).

Přípravek používejte pravidelně v dávkách doporučených lékařem.

Nezvyšujte ani nesnižujte dávku bez porady s lékařem. Léčbu bez porady s lékařem nepřerušujte, i když se cítíte lépe.

Je důležité, abyste užíval(a) takovou dávku, která Vám byla předepsána. Bez předchozí konzultace se svým lékařem byste neměl(a) zvyšovat nebo snižovat svou dávku.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ecobec je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři.
Přípravek Ecobec je určen k dlouhodobé léčbě, nikoli k léčbě akutního záchvatu dušnosti. Léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Pokud užíváte kortikoidy s účinkem na celý organismus (systémové kortikoidy), je nutné o této skutečnosti informovat lékaře, který rozhodne o dalším léčebném
postupu.

Jestliže jste začal(a) používat přípravek Ecobec místo systémových kortikoidů, měl(a) byste stále u sebe nosit výstražnou kartičku.

Po vysazení systémových kortikoidů a převedení na přípravek Ecobec se mohou dostavit reakce z přecitlivělosti (alergická rýma, ekzémy) nebo celkové projevy (únava, bolesti kloubů, celková slabost). V tomto případě vždy informujte o těchto potížích svého lékaře.

 

Způsob použití:

Přípravek inhalujte dle návodu k použití.
K tomu, aby se přípravek dostal do místa svého působení, je důležité, aby lék byl vstříknut do úst současně s nádechem.

Pokud jste nikdy v minulosti inhalátor nepoužívali, doporučujeme Vám nacvičit si krok 3 (viz návod k použití) bez stlačení dna nádobky, abyste se naučili zkoordinovat stlačení nádobky s nádechem.

Při prvním použití nebo v případě, že přípravek nebyl používán déle než pět dnů, je nutno před podáním první dávky prověřit, zda při stlačení nádobky dochází k vystříknutí obsahu.

Dětem je nutno pomáhat při podávání přípravku. Doporučuje se, aby nástřik byl proveden jinou osobou v době, kdy se dítě začíná nadechovat.

U nespolupracujících pacientů je nutné použít univerzální inhalační nástavec.

Návod k použití:
1. Sejměte ochranný kryt z ústí aplikátoru. Přesvědčte se, že ústní aplikátor je čistý.
Případný prach a nečistoty odstraňte.
Příbalový leták
2. Držte nádobku dnem vzhůru s palcem na spodní straně a ukazovákem na horním okraji.
Pohybem nahoru a dolů inhalátor silně protřepejte.

Příbalový leták
3. Hluboce vydechněte, abyste vyprázdnili plíce. Ústní aplikátor vsuňte mezi rty a pevně je sevřete. Pokud možno zhluboka a pozvolna se nadechněte a současně stlačte ukazovákem dno nádobky, aby došlo k vystříknutí aerosolu a uvolnění léku. Pokračujte v nádechu.

Příbalový leták
4. Vyjměte nádobku z úst a zadržte dech na 10 sekund, nebo jak nejdéle můžete. Pomalu vydechněte.

Příbalový leták
5. Pokud máte předepsanou víc než 1 dávku, počkejte nejméně 1 minutu a postup opakujte od kroku 2.

6. Nasaďte ochranný kryt na ústní aplikátor.

7. Po každé inhalaci byste si měl(a) důkladně vypláchnout ústa vodou, kterou následně vyplivnete. Tento krok vám pomůže předejít vzniku moučnivky (bílé skvrny v ústech a hrdle způsobené kvasinkami).

Nepřehlédněte krok 3. Je důležité, abyste začali s nádechem co nejpomaleji je to možné a těsně před použitím inhalátoru. Zkuste si to několikrát před zrcadlem. Jestliže nepoužíváte přípravek Ecobec správně, uniká značné množství přípravku, které je viditelné jako jemná mlha. Pokud se tedy vytvoří mlha v horní části inhalátoru nebo po stranách Vašich úst, musíte začít znova od kroku 2.

Čištění inhalátoru

Inhalátor musíte udržovat čistý, především ústní aplikátor. Správné čištění zabrání vzniku usazenin.

Čistěte inhalátor nejméně jednou týdně.

Sejměte ochranný kryt a vyjměte kovovou nádobku z plastového obalu. Plastový obal omyjte teplou vodou.
Zvláště důležité je dobře propláchnout malou dírku v ústním aplikátoru. K čištění inhalátoru nepoužívejte příliš horkou vodu.

Důkladně vysušte (pokud je to možné, nechejte plastový obal schnout přes noc), ale nepoužívejte přímé zdroje tepla.

Po vysušení vložte nádobku do plastového obalu a nasaďte ochranný kryt. Kovová nádobka nesmí přijít do kontaktu s vodou.

Příbalový leták

Nedostatečné vysušení ústního aplikátoru vede ke zvýšení rizika jeho ucpání

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ecobec než jste měl(a):

Výskyt významných nežádoucích účinků při občasném použití většího množství přípravku se neočekává. Akutní toxicita (škodlivost) beklometason-dipropionátu je nízká. Při opakovaném použití většího množství přípravku informujte svého lékaře, co nejdříve to bude možné.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ecobec:
Zapomenete-li si vzít nebo podat dítěti dávku, užijte ji nebo podejte dítěti ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v původním sledu používání nebo podávání. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

 • kandidóza úst a hrdla (moučnivka)
 • chrapot a podráždění hrdla

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 •  rozmazané vidění

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)

 • alergické reakce: otok v oblasti očí, hrdla, rtů a obličeje (tzv. angioedém)
 • paradoxní bronchospasmus (stažení průdušek s dušností)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

 • potlačení funkce kůry nadledvin
 • zpomalení růstu dětí a dospívajících
 • katarakta (šedý zákal)
 • glaukom (zelený zákal)
 • kopřivka
 • vyrážka
 • svědění, zarudnutí
 • snížené množství minerálů v kostní hmotě (snížení hustoty kosti)

Neznámé nežádoucí účinky (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • psychomotorická hyperaktivita
 • poruchy spánku
 • úzkost
 • deprese
 • agresivita
 • poruchy chování (především u dětí)
 • strach, neklid, nervozita, podrážděnost

Pokud se po podání přípravku Vaše dýchání a dušnost náhle zhorší, přerušte jeho podávání a ihned vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

Jak přípravek Ecobec uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním světlem.
Aerosol! Nádobka je pod stálým tlakem. Neodhazujte do ohně a neničte násilím, ani po spotřebování přípravku. Chraňte oči.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ecobec obsahuje

 • Léčivou látkou je beclometasoni dipropionas. Jedna odměřená dávka obsahuje 50 mikrogramů (Ecobec 50 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu), 100 mikrogramů (Ecobec 100 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu) a 250 mikrogramů (Ecobec 250 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu).
 • Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol a norfluran.

Jak přípravek Ecobec vypadá a co obsahuje toto balení:
Popis přípravku: čirý roztok.
 

Velikosti balení:
Hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilem, vložená do PE aplikátoru s nasouvacím krytem, obsahuje 200 dávek.
 

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
747 70 Opava Komárov,
Česká republika

Výrobce:
Norton Waterford T/A IVAX Pharmaceuticals Ireland
IDA Industrial Park
Cork Road, Waterford
Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 7. 2017

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR

Ke stažení:
Ecobec 50 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 11.1.2018