Varianty léku Ewofex

ATC CODE: R06AX26

Tento lék je na předpis.

Sp.zn.sukls38468/2015

Příbalový leták - příbalová informace: informace pro pacienta

EWOFEX 180 mg potahované tablety

(Fexofenadini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Ewofex a k čemu se používá

Ewofex obsahuje fexofenadin-hydrochlorid, který patří do skupiny antihistaminik.

Ewofex 180 potahované tablety je užíván u dospělých a mladistvých ve věku 12 let a starších ke zmírnění příznaků, které se objevují při dlouhotrvajících alergických kožních reakcích (chronická idiopatická kopřivka) jako je svědění, otok a vyrážky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ewofex užívat

Neužívejte Ewofex

 • jestliže jste alergický(á) na fexofenadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ewofex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • máte problémy s játry nebo ledvinami
 • máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění srdce, protože tento přípravek může způsobit zrychlení nebo nepravidelnost srdeční činnosti
 • jste staršího věku

Pokud se Vás týká kterýkoli z výše uvedených údajů nebo pokud si nejste jistý(á), před užitím Ewofexu to sdělte svému lékaři.

Další léčivé přípravky a Ewofex
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravky zklidňující zažívací potíže (antacida) obsahující hliník nebo hořčík mohou ovlivňovat účinek Ewofexu, a to snížením vstřebaného podílu přípravku.
Doporučuje se, abyste dodržel(a) interval 2 hodiny mezi požitím Ewofexu a přípravku na trávení.

Jestliže užíváte fexofenadin současně s erytromycinem nebo ketokonazolem nebo ho užijete s jednorázovou dávkou kombinace lopinaviru s ritonavirem, hladina fexofenadinu v plazmě se může zvýšit. Je možné, že vzrostou nežádoucí účinky.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli přípravek.
Neužívejte Ewofex, jestliže jste těhotná, pokud to není nezbytně nutné.
Užívání Ewofexu není během kojení doporučeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nepravděpodobné, že Ewofex má vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Nicméně se ujistěte, že tyto tablety Vám nezpůsobí ospalost nebo závrať před řízením nebo obsluhou strojů.

Jak se Ewofex užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti od 12 let:
Ewofex 180 mg potahované tablety: Doporučená dávka je 1 tableta (180 mg) 1x denně. Tabletu
užívejte s vodou, a to před jídlem.

Jestliže jste užil(a) více Ewofexu, než jste měl(a)
Jestliže jste si vzal(a) příliš mnoho tablet Ewofexu, kontaktujte ihned svého lékaře či nejbližší pohotovostní službu. Příznakem předávkování u dospělých je závrať, ospalost, únava a suchost v ústech.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ewofex
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Další dávku si vezměte v obvyklém čase, tak jak Vám předepsal lékař.

Jestliže jste přestal(a) užívat Ewofex
Sdělte svému lékaři, pokud chcete přestat užívat Ewofex, a to ještě před ukončením léčby.
Pokud přestanete Ewofex užívat dříve, než je doporučeno, příznaky se u Vás mohou znovu objevit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned sdělte svému lékaři a přestaňte užívat Ewofex, pokud se u Vás objeví:

 • otok tváře, rtů, jazyka nebo krku a potíže s dýcháním, protože tyto příznaky mohou být známkou závažné alergické reakce

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 nemocných):

 • bolest hlavy
 • ospalost
 • nevolnost
 • závrať

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 nemocných):

 • pocit únavy

Ostatní nežádoucí účinky (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit), které se mohou objevit, jsou:

 • poruchy spánku
 • nespavost
 • děsivé sny
 • nervozita
 • zrychlená nebo nepravidelná srdeční činnost
 • průjem
 • vyrážka a svědění kůže
 • kopřivka
 • závažné alergické reakce, které mohou způsobit otok tváře, rtů, jazyka a krku, návaly horka, tíseň v oblasti hrudníku a ztížené dýchání

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Ewofex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Ewofex obsahuje:
 Léčivou látkou je fexofenadini hydrochloridum.

Jedna tableta přípravku Ewofex 180 mg potahované tablety obsahuje 180 mg fexofenadini hydrochloridum.
- Pomocné látky jsou:

 • Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát.
 • Potahová vrstva tablety: hypromelosa (E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, makrogol 4000, oxid železitý žlutý (E 172) a oxid železitý červený (E 172).

Jak Ewofex vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Ewofex 180 mg potahované tablety jsou broskvově zbarvené oválné potahované tablety, hladké po obou stranách.

Balení přípravku může obsahovat 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 nebo 200 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Ewopharma International, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Výrobce:
Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Ewopharma, spol. s r.o.
Burzovní palác
Rybná 682/14
110 05 Praha 1
tel: +420 267 311 613
e-mail: info@ewopharma.cz

 Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.8.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
Ewopharma International, s. r. o.

Ke stažení:
Ewofex 180 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.1.2018