Varianty léku Letrox

ATC CODE: H03AA01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls23125/2008 a příloha k sp.zn.: sukls133772/2010, sukls133773/2010, sukls28481/2009

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Letrox 150 - tablety

(levothyroxinum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Letrox 150 a k čemu se používá

Letrox 150 je přípravek obsahující hormon štítné žlázy (chemicky definovaný).
Letrox 150 se užívá:

 • jako náhrada chybějících hormonů štítné žlázy u všech forem hypotyreózy (snížené funkce štítné žlázy)
 • k prevenci návratu strumy (zvětšení štítné žlázy) po operaci strumy, pokud je funkce štítné žlázy normální
 • k léčbě nezhoubného zvětšení štítné žlázy (strumy), pokud je funkce štítné žlázy normální
 • při zhoubném nádoru štítné žlázy, zejména po operačním odstranění, aby byl potlačen opětovný růst nádoru a nahrazeny chybějící hormony štítné žlázy

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letrox 150 užívat

Neužívejte Letrox 150:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levothyroxin sodný nebo na kteroukoli další složku přípravku Letrox 150
 • při jakékoli formě neléčené zvýšené funkci štítné žlázy
 • jestliže jste v nedávné době prodělal/a infarkt myokardu, akutní zánět srdečního svalu, při neléčené nedostatečnosti kůry nadledvinek nebo neléčené nedostatečnosti podvěsku mozkového (hypofýzy)
 • jestliže jste těhotná a užíváte současně léky proti zvýšené funkci štítné žlázy (tyreostatika) (viz také „Těhotenství a kojení“)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Letrox 150 je zapotřebí:

 • Před zahájením léčby přípravkem Letrox 150 je nutné vyloučit nebo zahájit léčbu těchto onemocnění:

onemocnění věnčitých tepen (např. angina pectoris), vysoký krevní tlak, nedostatečnost hypofýzy
(podvěsku mozkového) nebo kůry nadledvin a autonomní onemocnění štítné žlázy (přítomnost oblastí ve
štítné žláze, které samostatně tvoří hormony štítné žlázy)

 • Pokud trpíte nedostatečností věnčitých tepen, srdeční slabostí nebo poruchami srdečního rytmu spojenými se zvýšenou srdeční frekvencí, je nutné za všech okolností zabránit i mírnější formě zvýšení funkce štítné žlázy způsobené levothyroxinem.
 • V případě snížené funkce štítné žlázy způsobené onemocněním hypofýzy (podvěsku mozkového) je nutné zjistit, zda není přítomna současně i nedostatečnost kůry nadledvin. V případě potřeby musí být tento stav léčen ještě před zahájením léčby hormony štítné žlázy.
 • Jestliže jste žena po menopauze, trpíte sníženou funkcí štítné žlázy a zároveň je u Vás zvýšené riziko řídnutí kostí (osteoporózy), funkce štítné žlázy musí být kontrolovány častěji, aby se zabránilo zvýšení hladiny levothyroxinu v krvi.
 • Jestliže podstupujete dialýzu, např. při léčbě léčivou látkou sevelamer při vysokých hladinách fosforečnanů v krvi, lékař bude pravděpodobně uvažovat o sledování některých krevních hodnot vztahujících se k účinnosti levothyroxinu (viz také „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

U starších pacientů jsou nezbytné časté kontroly u lékaře a pečlivé dávkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zesílení účinku přípravku Letrox 150 až na riziko zvýšení nežádoucích účinků:

 • Salicyláty (léky k léčbě horečky a bolesti), dikumarol (lék potlačující srážlivost krve), vysoké dávky furosemidu (močopudný lék) (250 mg), klofibrát (lék k snížení zvýšených hladin tuků v krvi) a další látky by mohly zvyšovat hladinu levothyroxinu v krvi.
 • Rychlé nitrožilní podání fenytoinu by mohlo vést ke zvýšení hladiny hormonu štítné žlázy v krvi a napomoci tak rozvoji poruch srdečního rytmu.

Oslabení účinku přípravku Letrox 150:

 • Kolestyramin, kolestipol a kolesevelam (léky k snížení hladiny tuků v krvi) omezují vstřebávání levothyroxinu ve střevech a musí být proto užívány 4-5 hodin po užití přípravku Letrox 150.
 • Vstřebávání levothyroxinu ve střevech může být sníženo současným užíváním antacid (léků neutralizujících žaludeční kyselinu) obsahujících hliník nebo léků obsahujících uhličitan vápenatý nebo železo. Letrox 150 proto musí být užíván alespoň 2 hodiny před výše zmíněnými léky.
 • Propylthiouracil (lék proti zvýšené funkci štítné žlázy), glukokortikoidy (hormony kůry nadledvinek), beta-blokátory (léky na snížení vysokého krevního tlaku) a jodované kontrastní látky mohou snížit přeměnu levothyroxinu na účinnější hormon štítné žlázy trijodthyronin (T3).
 • Sertralin (lék k léčbě deprese) a chlorochin/proguanil (léky na malárii a revmatická onemocnění) snižují účinnost levothyroxinu.
 • Barbituráty (léky na spaní) a některé jiné léky mohou urychlit rozpad levothyroxinu v játrech.
 • Potřeba levothyroxinu se může zvýšit při užívání hormonálních kontraceptiv nebo hormonální substituční terapie po menopauze.
 • Sevelamer a lanthanum karbonát (lék na snížení zvýšených hladin fosforečnanů v krvi dialýzovaných pacientů) by mohl snížit vstřebávání a účinnost levothyroxinu. Proto musí být Letrox 150 užíván alespoň 1 hodinu před nebo 3 hodiny po užití sevelameru nebo lanthanum karbonátu. Lékař Vám takébude častěji kontrolovat funkce štítné žlázy (viz také“ Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Letrox150 je zapotřebí).

Další možné interakce:

 • Amiodaron (lék k léčbě poruch srdečního rytmu) může – vzhledem k vysokému obsahu jodu v molekule – vyvolat jak zvýšení funkce štítné žlázy (hypertyreózu), tak i snížení funkce štítné žlázy (hypotyreózu). Zvláštní opatrnost je vyžadována u nodulární strumy s možnou přítomností neidentifikovaných oblastí tvořících hormony (autonomie).
 • Levothyroxin může zesilovat účinek některých léků omezujících srážlivost krve (deriváty kumarinu) a snižovat účinek léků snižujících hladinu glukózy v krvi. Při současné léčbě těmito léky a levothyroxinem Vám bude Váš lékař kontrolovat míru srážlivosti Vaší krve nebo hladinu glukózy v krvi, a to zejména na začátku léčby, a upravovat v případě potřeby dávkování léků omezujících srážlivost krve nebo léků snižujících hladinu glukózy v krvi.
 • Salicyláty (léky proti horečce a bolesti), dikumarol (lék omezující srážení krve), vysoké dávky furosemidu (lék zvyšující močení) (250 mg), klofibrát (lék ke snížení vysoké hladiny tuků v krvi) a jiné látky mohou zvyšovat hladinu levothyroxinu v krvi.

Užívání přípravku Letrox 150 s jídlem a pitím
Výrobky obsahující sóju mohou narušit vstřebávání levothyroxinu ve střevech. Zejména na začátku a po
ukončení sójové diety může být potřebná úprava dávkování přípravku Letrox 150.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Stálá náhrada hormonů štítné žlázy je důležitá obzvláště v těhotenství a v období kojení, a je proto nutné
v ní pokračovat. Přes značné používání v těhotenství není dosud známo nebezpečí pro plod. Množství hormonů štítné žlázy vylučovaných do mateřského mléka během kojení je i při léčbě vysokými dávkami levothyroxinu velmi malé, a tedy neškodné.

Potřeba levothyroxinu u pacientek se sníženou funkcí štítné žlázy v těhotenství vzrůstá, a to z důvodu vyšší hladiny estrogenů (ženských pohlavních hormonů) v krvi. Proto je zapotřebí kontrolovat funkci štítné žlázy v těhotenství i po jeho ukončení a dávky hormonů štítné žlázy v případě potřeby upravit.

Letrox 150 se však nesmí užívat v těhotenství souběžně s léky proti zvýšené funkci štítné žlázy (tyreostatiky), protože vyvolává potřebu vyššího dávkování tyreostatik. Tyreostatika mohou (na rozdíl od levothyroxinu) projít přes placentu do krevního oběhu plodu a přivodit hypotyreózu (sníženou funkci štítné žlázy) u nenarozeného dítěte. Zvýšená funkce štítné žlázy by proto měla být v průběhu těhotenství léčena výlučně nízkými dávkami tyreostatik.

V průběhu těhotenství nelze provádět test suprese štítné žlázy.

V průběhu těhotenství a po dobu kojení je třeba přesně dodržovat dávkování předepsané lékařem a nepřekračovat jej.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Letrox 150 užívá

Vždy užívejte přípravek Letrox 150 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Individuální denní dávka by měla být stanovena na základě laboratorního diagnostického a klinického vyšetření. Léčba hormony štítné žlázy musí být zahajována obzvláště opatrně u starších osob, u pacientů s onemocněním věnčitých tepen a u pacientů se závažnou či dlouhotrvající sníženou funkcí štítné žlázy, a to tak, že se zvolí nižší úvodní dávka, která se pomalu zvyšuje v delších časových intervalech. Současně je třeba často kontrolovat hladinu hormonů štítné žlázy.

Zkušenosti ukazují, že nižší dávka je také dostačující při nízké tělesné hmotnosti a závažné nodulární strumě.

Dávkování:
Obvyklá dávka je:

Užití Dávka (μg/den)
Snížená funkce štítné žlázy:
Dospělí (zvyšovat o 25 – 50 μg v intervalech 2 – 4 týdnů)

počáteční dávka 25 – 50

poté 100 – 200

Prevence opakované tvorby strumy po operaci strumy: 75 – 200
Nezhoubná struma při normální funkci štítné žlázy: 75 – 200
Po operaci štítné žlázy kvůli zhoubnému nádoru 150 – 300


U dětí se zahajuje léčba 12,5 - 50 μg levothyroxinu sodného denně, u novorozenců pak 25-50 μg levothyroxinu sodného denně.
Dávkování při dlouhodobé léčbě má odpovídat mimo jiných hodnot i věku a hmotnosti jednotlivého dítěte.
V následující tabulce je uveden přehled obvyklých dávek používaných k náhradě hormonů štítné žlázy u novorozenců a dětí:

Věk Dávka μg / den Dávka μg / kg / den
0 – 6 měsíců 25 – 50 10 – 15
6 – 24 měsíců 50 – 75 8 – 10
2 – 10 let 75 – 125 4 – 6
10 – 16 let 100 – 200 3 – 4
Více než 16 let 100 – 200 2 – 3


U novorozenců s nedostatkem hormonů štítné žlázy je mimořádně důležité zahájit léčbu co nejdříve, aby byl zajištěn jejich normální duševní a tělesný vývoj. Koncentrace levothyroxinu v krvi musí být v prvních 3 – 4 letech života upravena na horní hranici normálních hodnot. Během prvních 6 měsíců života je stanovování hladiny levothyroxinu v krvi pro kontroly spolehlivější než stanovování hladiny TSH (tyreotropní hormon řídící činnost štítné žlázy) v krvi. Přes dostatečné dodávání levothyroxinu může normalizace hladiny TSH trvat v ojedinělých případech až 2 roky.

Kde je to vhodné, při zahajování léčby a při zvyšování dávkování u dospělých a také u dětí se doporučuje užívání lékové formy s nižším obsahem léčivé látky.

Při dlouhodobé léčbě se doporučuje v případě potřeby převést pacienta na lékovou formu s vyšším obsahem léčivé látky.

Pokyny k jednoduššímu půlení tablet:
Položte tabletu půlicí rýhou vzhůru na pevný podklad. Pokud nyní prstem zatlačíte na tabletu, tableta se rozlomí na dvě poloviny.

Letrox - návod k rozpůlení tablety

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Letrox 150 je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se, prosím, s lékařem.

Způsob použití:
Celou denní dávku polkněte ráno nalačno, nejméně půl hodiny před snídaní, a zapijte ji trochou tekutiny.
Malým dětem se podává celá denní dávka najednou, a to nejméně půl hodiny před prvním denním jídlem.
K usnadnění užití se tablety nechají rozpadnout v malém množství vody a vzniklá jemná suspenze (která se musí čerstvě připravit před každým podáním !) se podá s trochu větším množstvím tekutiny.

Délka léčby:

 • při snížené funkci štítné žlázy: obvykle celoživotně
 • prevence opětovné tvorby strumy: několik měsíců nebo let až celoživotně
 • nezhoubná struma: několik měsíců nebo let až celoživotně
  U nezhoubné strumy je nutná délka léčby 6 měsíců až 2 roky. V případě, že během této doby není léčba přípravkem Letrox 150 dostatečně účinná, je nutné zvážit další možné léčebné možnosti.
 • operace štítné žlázy z důvodu zhoubného nádoru štítné žlázy: obvykle celoživotně

Délku léčby určuje lékař.

Jestliže jste užil/a použil/a více přípravku Letrox 150, než jste měl/a:
Při předávkování by se mohly vyskytovat typické projevy zvýšené funkce štítné žlázy: bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, pocit tlaku okolo srdce (angina pectoris), svalová slabost a svalové křeče, pocit horka, nadměrné pocení, horečka, třes prstů, vnitřní neklid, nespavost, úbytek váhy, zvracení, průjem, menstruační potíže, bolesti hlavy, zvýšený tlak v mozku.
Při případném výskytu těchto obtíží vyhledejte, prosím, lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a uží přípravek Letrox 150:
Nezdvojujte následující dávku, jestliže jste přípravek zapomněl/a užít, ale pokračujte v užívání podle obvyklého schématu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Letrox 150:
Pro úspěšnou léčbu je nezbytné pravidelné užívání přípravku Letrox 150 v předepsaných dávkách.
Při přerušení nebo předčasném ukončení léčby by mohlo dojít k návratu obtíží, jejichž povaha závisí na tom, o jakou základní chorobu se jedná.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Letrox 150 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při vyhodnocování nežádoucích účinků se používají následující četnosti:

Velmi časté mohou se vyskytovat u více než 1 pacienta z 10
Časté mohou se vyskytovat u 1-10 pacientů ze 100
Méně časté mohou se vyskytovat u 1-10 pacientů z 1000
Vzácné mohou se vyskytovat u 1-10 pacientů z 10000
Velmi vzácné mohou se vyskytovat u méně než 1 pacienta z 10000 Není známo četnost výskytu
z dostupných údajů nelze určit


Při správném užívání se nepředpokládají během léčby přípravkem Letrox 150 žádné nežádoucí účinky.

Pokud v ojedinělých případech není daná velikost dávky snášena nebo dojde k předávkování, pak by se mohly vyskytnout typické příznaky zvýšené funkce štítné žlázy, například bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, pocit tlaku v okolí srdce (angina pectoris), svalová slabost a křeče, pocit horka, nadměrné pocení, horečka, třes prstů, vnitřní neklid, nespavost, úbytek váhy, zvracení, průjem, bolesti hlavy, menstruační poruchy, zvýšení tlaku v mozku), a to zejména při nadměrně rychlém zvyšování dávky na začátku léčby (viz také „Jestliže jste užil/a použil/a více přípravku Letrox 150, než jste měl/a).
Po konzultaci s lékařem musí být denní dávka snížena nebo užívání léku na několik dní přerušeno.
Jakmile nežádoucí účinky odezní, léčbu lze opět s opatrností zahájit.

V ojedinělých případech není snášeno příslušné dávkování léku a v některých případech může dojít k předávkování, a to zejména při příliš rychlém zvyšování dávkování při zahajování léčby. Objevit se pak mohou typické projevy zvýšené funkce štítné žlázy (viz Předávkování).
V takovém případě musí být denní dávka snížena nebo se po konzultaci s ošetřujícím lékařem užívání tablet na několik dní přeruší. Jakmile nežádoucí účinky odezní, v léčbě je možné opět s opatrností pokračovat.

Při přecitlivělosti na levothyroxin nebo jinou látku obsaženou v přípravku se mohou vyskytnout alergické reakce jako např. kopřivka, křeče průduškové svaloviny s dušností (bronchospasmus) a otok hrtanu.
Výskyt závažného alergického šoku byl popsán v ojedinělých případech. Pokud dojde k výskytu reakce z přecitlivělosti, navštivte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Letrox 150 uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Letrox 150 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání
PVDC/PVC-Alu blistr. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Alu-Alu blistr.Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Letrox 150 obsahuje

 • Léčivou látkou je levothyroxinum natricum 150 g.
 • Pomocné látky jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A), dextrin (z kukuřičného škrobu), částečně vyšší nasycené acylglyceroly.

Jak přípravek Letrox 150 vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř bílé až mírně béžové, kulaté, jemně vypouklé tablety s půlící rýhou na jedné straně a s vyraženým
„150“ na druhé straně

Velikost balení: 25, 50 a 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.9. 2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Berlin-Chemie AG

Ke stažení:
Letrox 150

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 18.1.2016