ATC CODE: N02BE51

sp. zn. sukls55973/2017

Příbalový leták - Příbalová informace – informace pro uživatele

Panadol Plus Grip potahované tablety

paracetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 • Dospívajícím od 12 do 15 let nepodávejte přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.

Co je přípravek Panadol Plus Grip a k čemu se používá

Panadol Plus Grip obsahuje léčivou látku paracetamol, která působí proti bolesti a horečce, odstraňuje bolest v krku, bolest hlavy, svalů i kloubů a snižuje tělesnou teplotu při horečce. Dále obsahuje pseudoefedrin, který uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní
dutiny a tak usnadňuje dýchání.
Panadol Plus Grip nezpůsobuje ospalost.

Panadol Plus Grip je vhodný pro dospělé a dospívající od 12 let k odstranění nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení, k nimž patří překrvení nosní sliznice a ucpaný nos, bolest spojená se zánětem vedlejších nosních dutin, bolest hlavy, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, třesavka a horečka. Přípravek užívejte pouze tehdy, když příznaky chřipky nebo nachlazení doprovází ucpaný nos nebo zánět vedlejších nosních dutin. Netrpíte-li ucpaným nosem ani zánětem vedlejších nosních dutin, měl(a) byste užívat jednosložkový přípravek obsahující pouze paracetamol.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Dospívajícím od 12 do 15 let nepodávejte přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol Plus Grip užívat

Neužívejte přípravek Panadol Plus Grip

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol, pseudoefedrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte závažnou hypertenzi (velmi vysoký krevní tlak), epilepsii, žloutenku, závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin, závažné onemocnění srdce nebo cév, nebo glaukom s uzavřeným úhlem (druh zeleného očního zákalu).
 • jestliže užíváte nebo jste v posledních dvou týdnech užíval(a) některé přípravky určené k léčbě deprese (inhibitory MAO).
 • jestliže užíváte jiné přípravky k léčbě chřipky a nachlazení, ke zmírnění překrvení nosní sliznice nebo uvolnění ucpaného nosu, stimulující léky nazývané amfetaminy (některé z těchto léků se používají k léčbě poruch pozornosti), léky ke snížení chuti k jídlu nebo tricyklická antidepresiva (léky k léčbě deprese).

Upozornění a opatření

 • Panadol Plus Grip obsahuje paracetamol.
  Neužívejte tento lék s žádným dalším lékem obsahujícím paracetamol.
 • Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s konzumací alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.
 • Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
 • Panadol Plus Grip není určený k dlouhodobé léčbě.

Před užitím přípravku Panadol Plus Grip se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami.
 • jestliže máte onemocnění srdce nebo cév, zvýšenou funkci štítné žlázy, zbytnění prostaty, nepravidelný srdeční rytmus, vysoký krevní tlak, diabetes (cukrovku), feochromocytom (nádor dřeně nadledvin) nebo glaukom (zelený zákal).
 • jestliže užíváte přípravky ke snížení krevního tlaku (alfa- a betablokátory, methyldopa) a léky poškozující játra.
 • jestliže užíváte warfarin nebo jiné léky ke snížení krevní srážlivosti
 • chudokrevnost způsobenou zvýšeným rozpadem červených krvinek (závažnou hemolytickou anémii)
 • jestliže máte deficit (nedostatek) enzymu zvaného glukóza-6-fosfátdehydrogenáza
 • jestliže konzumujete ve zvýšené míře alkohol
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte

Při užívání přípravku Panadol Plus Grip je třeba zvláštní opatrnosti jestliže:

 • máte závažnou infekci, protože ta může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy.
  Příznaky metabolické acidózy jsou:
  • hluboké, zrychlené, obtížné dýchání
  • nevolnost (pocit na zvracení), zvracení
  • ztráta chuti k jídlu

Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.

Pokud se u Vás při užívání přípravku Panadol Plus Grip objeví:

 • náhlá bolest břicha nebo krev ve stolici
 • náhlá silná bolest hlavy, nevolnost, zvracení nebo poruchy zraku, okamžitě přestaňte tento přípravek užívat a vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající
Vzhledem k množství léčivé látky není přípravek Panadol Plus Grip vhodný pro děti mladší než 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Plus Grip
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Panadol Plus Grip a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po konzultaci s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater, nebo
léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii (fenobarbital) či antibiotika (rifampicin), a dále je nutná konzultace lékaře při současném užívání warfarinu vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení.
Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin. 
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení, cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu, zidovudin (k léčbě infekce HIV), isoniazid (k léčbě tuberkulózy), chloramfenikol (antibiotikum) nebo lamotrigin (k léčbě epilepsie).

Panadol Plus Grip se nesmí užívat současně s některými přípravky určenými k léčbě deprese (inhibitory MAO, tricyklická antidepresiva) a s některými přípravky určenými k léčbě vysokého krevního tlaku.

Užívání přípravku Panadol Plus Grip s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek není určen pro těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Panadol Plus Grip může ovlivnit rozpoznávací funkce a schopnost bezpečně řídit.
V případě výskytu závratí se nedoporučuje řízení dopravních prostředků ani obsluha strojů.

Jak se přípravek Panadol Plus Grip užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen k perorálnímu (vnitřnímu) podání.

Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 15 let
1-2 tablety po 4 až 6 hodinách až třikrát denně. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety, maximální denní dávka je 6 tablet. Časový odstup
mezi jednotlivými dávkami musí být minimálně 4 hodiny.

Obvyklá délka léčby je 3-5 dní.

Děti a dospívající do 15 let
Dospívající ve věku 12-15 let: 1 tableta až třikrát denně s časovým odstupem nejméně 6 hodin.

Minimální interval mezi dávkami musí být dodržen.
Přípravek není určen pro děti mladší než 12 let.
Tablety je třeba zapít tekutinou.

Upozornění: Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Pokud nedojde při léčbě přípravkem Panadol Plus Grip do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte bez
porady s lékařem nejdéle 7 dnů, u dospívajících do 15 let 3 dny.
Vzhledem k obsahu pseudoefedrinu není přípravek určen pro aktivní sportovce (pozitivní dopingová zkouška).

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)
Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na zvracení, zvracením a bledostí, nebo náhodného požití přípravku dítětem kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení, protože by mohlo dojít
k selhání jater. Předložte jim použité balení a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a případnou další dávku užijte s časovým odstupem uvedeným v bodě 3 výše.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat tento lék a okamžitě kontaktujte lékaře:

 • jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená obtížemi s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje.
 • jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka, olupování kůže nebo vředy v ústech.
 • jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků objevily potíže s dýcháním a podobná reakce se objevila i po podání tohoto přípravku.
 • jestliže u Vás došlo k nevysvětlené tvorbě modřin.

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

Stejně postupujte i v případě:

 • jestliže máte potíže s močení. Ty se s větší pravděpodobností objeví u mužů s hypertrofií (zbytněním) prostaty. Tyto nežádoucí účinky jsou méně časté (objevují se u 1 až 10 osob z 1 000).
 • jestliže máte neobvykle rychlou tepovou frekvenci nebo pocit neobvykle rychlé nebo nepravidelné srdeční činnosti. Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:
Průjem, bolest břicha, pocení a abnormální výsledky jaterních testů, selhání jater nebo žloutenka, změny krevního obrazu (vzácné, objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).
Dále se může objevit nervozita, nespavost, závrať, zvracení a pocit na zvracení, sucho v ústech (časté, objevují se u 1 až 10 osob ze 100), neklid (méně časté, objevují se u 1 až 10 osob z 1000) a vysoký krevní tlak a halucinace (vzácné, objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).
S neznámou četností se může objevit ischemická kolitida (zánět tlustého střeva v důsledku nedostatečného krevního zásobení).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na
adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Panadol Plus Grip uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Panadol Plus Grip obsahuje

 • Léčivou látkou jsou paracetamolum granulatum obductum 363,75 mg a paracetamolum microgranulatum obductum 191,81 mg, což odpovídá paracetamolum 500 mg, a pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg v 1 tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hlinitý lak indigokarmínu (132), potahová vrstva opadry YS-1-19025A bezbarvá (hypromelosa, makrogol), karnaubský vosk.

Jak přípravek Panadol Plus Grip vypadá a co obsahuje balení

Panadol Plus Grip jsou dvouvrstvé podlouhlé bikonvexní potahované tablety, jedna vrstva je bílá, označená číslicí 2 v kruhu, druhá je modrá drobně kropenatá.
Velikost balení: 6, 10, 12, 18, 24 a 30 potahovaných tablet v blistru a krabičce.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika
email: cz.info@gsk.com

Výrobce
Famar A.V.E. Anthoussa Plant, Anthoussa Avenue 7, Anthoussa Attiki, 15344, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
9. 3. 2017

Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline s.r.o.

Ke stažení:
Panadol Plus Grip

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 27.9.2017