Tento lék je na předpis.

Sp.zn.sukls239958/2017

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Pantoprazole Zentiva 20 mg enterosolventní tablety

pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg a k čemu se používá

Přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg obsahuje léčivou látku pantoprazol. Přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg je selektivní „inhibitor protonové pumpy“, lék snižující množství kyseliny produkované ve Vašem žaludku. Užívá se k léčbě onemocnění souvisejících s kyselostí žaludku a střev.

Přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg se používá

U dospělých a dospívajících ve věku od 12 let k léčbě:

 • příznaků [např. pálení žáhy, kyselá regurgitace (tj. návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu), bolest při polykání] spojených s refluxní chorobou jícnu v důsledku návratu kyseliny ze žaludku zpět do jícnu.
 • k dlouhodobé léčbě refluxní ezofagitidy (zánět jícnu doprovázený regurgitací žaludeční kyseliny) a předcházení jejího návratu.

Pantoprazole 20 mg se používá u dospělých

 • k předcházení tvorby dvanáctníkových a žaludečních vředů vyvolaných nesteroidními antiflogistiky (NSAID, např. ibuprofen) u rizikových pacientů, kteří musí NSAID užívat dlouhodobě.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg užívat

Neužívejte přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg

 • Jestliže jste alergický(á) na pantoprazol, sóju nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže jste alergický(á) na léčivé přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Pantoprazole Zentiva 20 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Jestliže trpíte těžkým onemocněním jater. Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste někdy měl(a) problémy s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy, zejména pokud přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg užíváte dlouhodobě. Jestliže dojde ke zvýšení jaterních enzymů, léčba má být ukončena.
 • Jestliže užíváte léky zvané NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky) dlouhodobě a byl Vám předepsán přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg, neboť je u Vás zvýšené riziko rozvoje žaludečních a střevních komplikací. Každé možné riziko bude vyhodnoceno ve vztahu k Vašim osobním rizikovým faktorům, jako je Váš věk (65 let a více), předchozí výskyt žaludečních či dvanáctníkových vředů nebo krvácení do žaludku nebo střev.
 • Jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12.
 • Jestliže užíváte inhibitory HIV proteázy jako je atazanavir (k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem, požádejte lékaře o konkrétní radu.
 • Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Pantoprazole Zentiva 20 mg po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).
 • Jestliže užíváte Pantoprazole Zentiva 20 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, sdělte to ihned svému lékaři. Nízké hladiny hořčíku v krvi mohou vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.
 • Jestliže se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Pantoprazole Zentiva 20 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny.
 • Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Pantoprazole Zentiva 20 mg bude možná nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.
 • Jestliže máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A).

Ihned informujte svého lékaře

Jestliže před nebo po užívání tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících příznaků, neboť by se mohlo jednat o projev jiného, závažnějšího onemocnění:

 • neúmyslný úbytek na váze,
 • zvracení, zejména opakované,
 • zvracení krve; může se projevit jako černá kávová zrna ve zvratcích,
 • zaznamenáte krev ve stolici; stolice může mít černý nebo dehtovitý vzhled,
 • potíže při polykání nebo bolest při polykání,
 • bledost a pocit únavy (anémie),
 • bolesti hrudi,
 • bolesti žaludku,
 • silný a/nebo neustupující průjem, protože tento přípravek byl spojován s mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu.

Váš lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření k vyloučení zhoubného onemocnění, protože pantoprazol může též zmírnit příznaky rakoviny a mohl by tím oddálit její diagnózu. Jestliže Vaše příznaky i přes léčbu přetrvávají, budou zvážena další vyšetření.

Jestliže užíváte přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás bude pravidelně sledovat. Je nutné, abyste mu při každé návštěvě ohlásil(a) jakékoli nové a neobvyklé příznaky a okolnosti.

Děti a dospívající

Přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg není určen pro děti, neboť dosud nebylo prokázáno, že je vhodný pro použití u dětí mladších 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg může ovlivnit účinek jiných léčiv, proto informujte lékaře, jestliže užíváte:

 • Léky jako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používané k léčbě plísňových infekcí) nebo erlotinib (používaný u některých typů rakoviny), protože přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg může narušit správný účinek těchto a dalších léčiv.
 • Warfarin či fenprokumon, které mají vliv na houstnutí nebo řídnutí krve (krevní srážlivost).
  Mohou být nutná další vyšetření.
 • Léky k léčbě infekce HIV, jako je atazanavir.
 • Methotrexát (užívaný k léčbě revmatoidní artritidy, psoriázy a rakoviny) - jestliže užíváte methotrexát, Váš lékař může dočasně přerušit Vaši léčbu přípravkem Pantoprazole Zentiva 20 mg, neboť pantoprazol může hladinu methotrexátu v krvi zvýšit.
 • Fluvoxamin (užívaný k léčbě depresí a jiných psychiatrických onemocnění) - jestliže užíváte fluvoxamin Váš lékař může snížit dávku.
 • Rifampicin (užívaný k léčbě infekcí).
 • Třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (užívaná k léčbě mírných depresí).

Těhotenství, kojení a plodnost

Dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen nejsou k dispozici. Bylo zjištěno, že pantoprazol je vylučován do lidského mateřského mléka. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek můžete užívat pouze v případě, když Váš lékař rozhodne o tom, že přínos léčby převáží rizika pro Vaše nenarozené dítě či kojence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pantoprazole Zentiva 20 mg nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Jestliže zaznamenáte nežádoucí účinky jako závrať či porucha vidění, nemáte řídit či obsluhovat stroje.

Přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg obsahuje sόjový lecitin a maltitol

Jestliže jste alergický(á) na arašídy či sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy a jak se přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg užívá

Tablety se užívají jednu hodinu před jídlem, polykají se celé, nesmí se kousat ani drtit a zapíjejí se trochou vody.

Doporučená dávka přípravku je: 

dospělí a dospívající ve věku od 12 let

Léčba příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace, bolest při polykání) spojených s refluxní chorobou jícnu
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Tato dávka obvykle přináší úlevu během 2–4 týdnů, nejpozději během dalších 4 týdnů. Lékař Vám sdělí, jak dlouho máte přípravek užívat. Poté je možno opakující se příznaky kontrolovat užíváním jedné tablety denně dle potřeby.

Dlouhodobá léčba refluxní ezofagitidy a předcházení jejího opakování
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Pokud dojde k návratu onemocnění, lékař může dávku zdvojnásobit. V takovém případě můžete užívat přípravek Pantoprazole Zentiva 40 mg, jednu tabletu denně. Po vyléčení můžete dávku znovu snížit na jednu 20mg tabletu denně.

dospělí

K předcházení dvanáctníkových a žaludečních vředů u pacientů, kteří musí NSAID užívat dlouhodobě
Obvyklá dávka je jedna tableta denně.

Zvláštní skupiny pacientů

 • Jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater, nemáte užívat více než jednu 20mg tabletu denně.
  Použití u dětí a dospívajících
 • Tyto tablety nejsou určeny pro děti do 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pantoprazole Zentiva 20 mg, než jste měl(a)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka. Příznaky předávkování nejsou známy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Vezměte si následující dávku v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg

Nepřestávejte v užívání těchto tablet bez předchozí porady s lékařem či lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka, nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte tyto tablety užívat a ihned informujte svého lékaře nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší
nemocnici:

 • Závažné alergické reakce (četnost vzácná: postihují až 1 z 1 000 pacientů): otok jazyka a/nebo krku, obtíže při polykání, kopřivka, dýchací obtíže, alergický otok obličeje (Quinckeho edém/angioedém), silná závrať s velmi rychlým srdečním tepem a silným pocením.
 • Závažné kožní stavy (četnost není známa: z dostupných údajů nelze určit): puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, eroze (včetně mírného krvácení) v oblasti očí, nosu, úst/rtů či genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme) a citlivost na světlo.
 • Další závažné stavy (četnost není známa): zežloutnutí kůže či očního bělma (těžké poškození jaterních buněk, žloutenka) či horečka, vyrážka a zvětšení ledvin někdy s bolestivým močením a bolestmi v kříži (těžký zánět ledvin, někdy vedoucí k selhání ledvin).

Další nežádoucí účinky jsou:

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

 • nezhoubné polypy žaludku.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):

 • bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost, zácpa, sucho v ústech, bolest a nepříjemný pocit v břiše, kožní vyrážka, exantém, erupce, svědění, pocit slabosti, vyčerpání či celkově špatného zdraví, poruchy spánku, zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů).

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů):

 • porucha chuti nebo kompletní ztráta chuti, poruchy vidění, např. rozmazané vidění, kopřivka, bolest kloubů, bolest svalů, změny hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, vysoká horečka, otok končetin (periferní edém), alergické reakce, deprese, zvětšení prsů u mužů.

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů):

 • dezorientace.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky vyskytly již v minulosti), pokles hladiny sodíku v krvi, pokles hladiny hořčíku v krvi (viz bod 2), pocity brnění, mravenčení, píchání, pocit pálení nebo znecitlivění, vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů.

Nežádoucí účinky zjištěné krevními testy:

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):

 • zvýšená hladina jaterních enzymů.

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů):

 • zvýšená hladina bilirubinu, zvýšená hladina tuků v krvi, prudký pokles kolujících granulárních bílých krvinek spojený s vysokou horečkou.

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů):

 • snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat krvácení či častější tvorbu modřin, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím,
 • současný abnormální pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření lahvičky spotřebujte přípravek do 3 měsíců.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je pantoprazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje pantoprazolum 20 mg (což odpovídá 22,575 mg pantoprazolum natricum sesquihydricum).
   
 • Pomocnými látkami jsou:
  Jádro tablety: Maltitol (E965), krospovidon, sodná sůl karmelosy, uhličitan sodný (E500), kalcium-stearát.
  Potah tablety: Polyvinylalkohol, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, sójový lecithin (E322), žlutý oxid železitý (E172), uhličitan sodný (E500), disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, triethyl-citrát (E1505).

Jak přípravek Pantoprazole Zentiva 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Pantoprazole Zentiva 20 mg jsou žluté oválné enterosolventní tablety.

Druh obalu:
Nylon/Al/PVC/Al blistry
HDPE lahvičky s polypropylénovým uzávěrem a vysoušedlem

Velikost balení:
14, 28, 56, 84 a 98 enterosolventních tablet (v blistrech)
14 a 28 enterosolventních tablet (v HDPE lahvičkách)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Sofarimex – Ind. Quimica e Farmaceutica, Cacem, Portugalsko
Sanofi–Aventis Sp. z o.o., Rzeszow, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika Pantoprazole Zentiva
Polsko Ozzion
Rumunsko ZENCOPAN 20 mg comprimate gastrorezistente
Slovenská republika Ozzion 20 mg gastrorezistentné tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 11. 2017

Následující doporučení pro životní styl a dietní opatření Vám mohou napomoci zmírnit výskyt pálení žáhy nebo jiných příznaků souvisejících s překyselením.

 • Vyhýbejte se přejídání.
 • Jezte pomalu.
 • Nekuřte.
 • Omezte spotřebu alkoholu a kofeinu.
 • Zhubněte (pokud máte nadváhu).
 • Vyvarujte se těsného oblečení, nenoste pásek.
 • Jezte nejpozději alespoň 3 hodiny před ulehnutím.
 • Spěte se zvýšenou polohou hlavy (máte-li noční příznaky).
 • Snižte příjem potravy, která může vyvolat pálení žáhy. To je například čokoláda, mentol, máta peprná, tučná a smažená jídla, kyselá jídla, kořeněná jídla, citrusy a ovocné šťávy, rajčata.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Pantoprazole Zentiva 20 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 27.10.2018