ATC CODE: N02BE51

sp. zn. sukls257463/2017

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

PARALEN GRIP horký nápoj třešeň 650 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň a k čemu se používá

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň obsahuje kombinaci dvou léčivých látek – paracetamolu a fenylefrinu. Zatímco paracetamol působí proti bolesti a horečce, fenylefrin uvolňuje dýchací cesty.

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení, včetně horečky, bolesti při zánětu vedlejších nosních dutin, bolesti hlavy, bolesti v krku a bolesti svalů a kloubů. Navíc pomáhá při rýmě, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tím usnadňuje dýchání.

Přípravek užívejte pouze tehdy, když příznaky chřipky nebo nachlazení doprovází ucpaný nos nebo vedlejší nosní dutiny. Netrpíte-li ucpaným nosem, měl(a) byste užívat jednosložkový přípravek obsahující pouze paracetamol.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 15 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívat

Neužívejte přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte závažné onemocnění jater,
 • jestliže máte vysoký krevní tlak nebo závažné onemocnění srdce nebo cév,
 • jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy,
 • jestliže máte cukrovku,
 • jestliže máte zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem, 
 • pokud trpíte zadržováním moči,
 • jestliže máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
 • jestliže současně užíváte:
  ▪ léky k léčbě deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy) nebo jestliže jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech,
  ▪ léky k léčbě deprese (ze skupiny tricyklických antidepresiv),
  ▪ léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění (ze skupiny beta-blokátorů, případně methyldopu nebo reserpin).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PARALEN GRIP horký nápoj třešeň se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin,
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte,
 • jestliže trpíte závažnou formou určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anemie,
 • jestliže jste byl(a) lékařem informován(a), že máte snížené množství granulocytů (druh bílých krvinek) v krvi,
 • jestliže máte problémy s požíváním alkoholu,
 • jestliže jste muž a máte zvětšenou prostatu,
 • jestliže máte Raynaudův syndrom (projevuje se změnou barvy kůže a pocitem chladu),
 • jestliže máte průduškové astma,
 • jestliže trpíte nedostatkem enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy
 • jestliže trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní protizánětlivé léky (používané k léčbě zánětu a bolesti).

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Děti

Přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15 let.

Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň, pokud užíváte:

 • jiné léky obsahující paracetamol,
 • jiné léky proti chřipce a nachlazení,
 • jiné léky k uvolnění ucpaného nosu (sympatomimetika-dekongestiva),
 • léky k léčbě deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy), nebo jestliže jste je užíval(a) během posledních 14 dnů, léky k léčbě deprese (ze skupiny tricyklických antidepresiv) nebo léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění (ze skupiny beta-blokátorů, případně methyldopu nebo reserpin) (viz bod „Neužívejte přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň“).

O používání přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte:

 • léky proti nevolnosti a zvracení (metoklopramid a domperidon),
 • léky snižující krevní srážlivost (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K),
 • léky k léčbě epilepsie (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin, topiramát),
 • léky k léčbě migrény (ergotamin a metylsergid),
 • léky k léčbě průduškového astmatu (sympatomimetika),
 • rifampicin nebo izoniazid (k léčbě tuberkulózy),
 • chloramfenikol, flukloxacilin (antibiotika),
 • zidovudin (lék na HIV a AIDS),
 • cholestyramin (ke snížení vysoké hladiny cholesterolu v krvi),
 • kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
 • digoxin (na posílení srdeční činnosti),
 • probenecid (lék k léčbě dny),
 • léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém,
 • jiné léky ovlivňující funkci jater,
 • léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň s jídlem, pitím a alkoholem

Pokud se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte tento přípravek během jídla.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může zvýšit riziko poškození jater.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Použití přípravku PARALEN GRIP horký nápoj třešeň během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U citlivých jedinců může přípravek vyvolat závrať, a tak nepříznivě ovlivnit aktivity vyžadující zvýšenou pozornost. Pokud se u Vás závrať vyskytne, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň obsahuje sacharózu

Přípravek obsahuje 3,14 g sacharózy v 1 dávce. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, včetně starších osob, a dospívající od 15 let: užívá se jeden sáček maximálně 4× denně.
Obsah jednoho sáčku rozpusťte ve sklenici horké (nikoli vařící) vody a teplý nápoj vypijte. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem. Jednotlivé dávky se podávají vždy nejdříve po 4 hodinách.
Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení Vašeho zdravotního stavu Vám lékař může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu.

Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.
Pokud obtíže po léčbě zcela nevymizely, nebo pokud se příznaky onemocnění během 3 dnů nezlepší nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře a poraďte se o dalším postupu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN GRIP horký nápoj třešeň, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování, protože je zde riziko závažného poškození jater projevujícího se až po delší době.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň

Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví následující velmi vzácné nežádoucí účinky:

 • nevolnost, kopřivka, náhlý otok (např. obličeje nebo hrdla), pocit tísně na hrudi spojený s dušností nebo ztíženým polykáním (příznaky anafylaxe),
 • otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku,
 • závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolest hlavy, bolest v krku, bolest těla (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.

Nežádoucí účinky, které se mohou dále vyskytnout, jsou uvedeny ve skupinách podle četnosti.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

 • bolest hlavy, závrať (točení hlavy), nespavost.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

 • pocit na zvracení, neklid, nervozita.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

 • poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu bílých krvinek a krevních destiček). Krevní poruchy mohou mít následující projevy: bezbolestné tečkovité fialové skvrny na kůži, které se někdy seskupují do větších ploch, krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny, zvýšená náchylnost k infekcím, únava, bolest hlavy.
 • kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí,
 • dušnost, sípání (příznaky zúžení průdušek – bronchospasmus),
 • poškození jater nebo ledvin,
 • bušení srdce, zvýšený krevní tlak,
 • zvracení, průjem.

Není známo (nelze z dostupných údajů určit):

 • bolest očí, bodání v očích, rozmazané vidění, poruchy citlivosti nebo nesnášenlivost světla, akutní glaukom s uzavřeným úhlem (náhlé rozmazané vidění, závažná bolest očí nebo bolest v obličeji, vizuální haló – světelný kruh kolem zdroje světla),
 • zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep,
 • zánět jater (hepatitida), který může vést k akutnímu selhání jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Jak přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň

 • Léčivými látkami jsou paracetamolum 650 mg a phenylephrini hydrochloridum 10 mg v jednom jednodávkovém sáčku.
 • Dalšími složkami jsou: sacharóza, kyselina citronová, kyselina vinná, povidon 25, draselná sůl acesulfamu, třešňové aroma v prášku, růžový anthokyaninový extrakt (E 163), kyselina askorbová obalená ethylcelulosou.

Jak přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek PARALEN GRIP horký nápoj třešeň je bílo-růžový prášek s částečkami červeného barviva.
Dodává se v jednodávkových zatavených vrstvených sáčcích (papír/Al/PE) v krabičce. Jeden sáček obsahuje 5 g prášku pro perorální roztok.
Balení obsahuje 6 nebo 12 sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
19. 9. 2018

Držitel rozhodnutí o registraci:
Sanofi-Aventis, s.r.o.

Ke stažení:
PARALEN GRIP horký nápoj třešeň

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 27.10.2018