Tento lék je na předpis.

 Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Pradaxa 150 mg tvrdé tobolky

dabigatranum etexilatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Pradaxa a k čemu se používá

Pradaxa je lék, který obsahuje léčivou látku dabigatran-etexilát. Účinkuje tak, že zablokuje látku, která se v těle účastní na tvorbě krevních sraženin.
 

Pradaxa se užívá u dospělých k prevenci vzniku krevních sraženin v žilách po operativních náhradách kolenního nebo kyčelního kloubu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pradaxa užívat

Neužívejte přípravek Pradaxa

 • jestliže jste alergický(á) na dabigatran-etexilát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže trpíte závažným snížením funkce ledvin
 • jestliže v současnosti krvácíte
 • jestliže máte onemocnění některého orgánu, které zvyšuje riziko závažného krvácení
 • jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení. Ten může být vrozený, neznámé příčiny nebo způsobený jinými léky
 • jestliže trpíte závažným snížením funkce jater nebo jaterním onemocněním, které by případně mohlo být příčinou úmrtí
 • jestliže užíváte ketokonazol nebo itrakonazol v perorální formě, přípravky k léčbě plísňových infekcí
 • jestliže užíváte cyklosporin, přípravek, který zabraňuje vzniku odmítavé reakce těla proti transplantovanému orgánu
 • jestliže užíváte dronedaron, přípravek užívaný k zabránění opakování Vašeho problému s nepravidelnou srdeční činností
 • jestliže užíváte léky zabraňující srážení krve (např. warfarin, rivaroxaban, apixaban nebo heparin), kromě přechodu na jinou antikoagulační léčbu nebo pokud máte žilní nebo tepenný katetr a užíváte heparin k udržení průchodnosti těchto katetrů
 • jestliže máte umělou srdeční chlopeň

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem. Možná bude také třeba se během léčby přípravkem Pradaxa poradit s lékařem v případě, že pocítíte příznaky nebo budete muset podstoupit chirurgický zákrok. Oznamte svému lékaři všechna onemocnění, kterými trpíte nebo která jste prodělal(a), a to zejména ta, která jsou uvedena v následujícím seznamu:

 • pokud máte jaterní onemocnění, které je spojeno se změnami v krevních testech, použití přípravku Pradaxa se nedoporučuje.
 • jestliže máte zvýšené riziko krvácení, což může být v následujících případech:
 • jestliže se u Vás v nedávné době objevilo krvácení
 • jestliže jste během minulého měsíce podstoupil(a) biopsii (chirurgické vynětí tkáně)
 • jestliže jste prodělal(a) těžké poranění (například zlomeninu kosti, poranění hlavy nebo jakékoli poranění vyžadující chirurgické ošetření)
 • jestliže trpíte zánětem jícnu nebo žaludku
 • jestliže máte problémy se zpětným pronikáním žaludeční šťávy do jícnu (tzv. reflux)
 • jestliže užíváte léky, které mohou zvýšit riziko krvácení, jako je aspirin (kyselina acetylsalicylová), klopidogrel, tikagrelor.
 • jestliže užíváte protizánětlivé léky, jako je diklofenak, ibuprofen, piroxikam.
 • jestliže trpíte bakteriální endokarditidou (infekcí srdeční výstelky
 • jestliže trpíte poruchou funkce ledvin nebo dehydratací (příznaky zahrnující pocit žízně a snížené množství tmavě zbarvené (koncentrované) moči)
 • jestliže je Vám více než 75 let
 • jestliže je Vaše tělesná hmotnost 50 kg nebo méně
 • jestliže jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu) nebo u Vás byl diagnostikován stav, který zvyšuje riziko vzniku srdeční příhody.
 •  jestliže podstupujete plánovaný chirurgický výkon. Přípravek Pradaxa se bude muset dočasně vysadit z důvodu zvýšeného rizika krvácení během operace a krátce po ní. Pokud je to možné, je třeba přípravek Pradaxa vysadit alespoň 24 hodin před operací. U pacientů s vyšším rizikem krvácení může lékař rozhodnout o ještě časnějším vysazení léčby.
 • jestliže musíte podstoupit neplánovaný chirurgický výkon. Pokud je to možné, chirurgický výkon by měl být odložen na dobu nejméně 12 hodin po podání poslední dávky. Jestliže chirurgický výkon nelze odložit, může existovat zvýšené riziko krvácení. Váš lékař zváží riziko krvácení společně s naléhavostí chirurgického výkonu.
 • pokud máte cévky (katetry) zavedené do zad: Cévka může být do zad zavedena například za účelem anestezie nebo k léčbě bolesti během operace nebo po operaci. Pokud budete dostávat přípravek Pradaxa po odstranění katetru, lékař bude pravidelně kontrolovat Váš stav.
 • při pádu nebo zranění v průběhu léčby, zejména pokud se uhodíte do hlavy, vyhledejte okamžitě lékaře. Možná budete muset být lékařem vyšetřen(a), protože můžete mít zvýšené riziko krvácení.

Děti a dospívající
Přípravek Pradaxa nepodávejte dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Pradaxa
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Například:

 • léky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin, fenprokumon, heparin, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, rivaroxaban)
 • protizánětlivé léky a léky proti bolesti (např. kyselina acetylsalicylová)
 • třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek k léčbě depres
 • léčivé přípravky k léčbě deprese, které se nazývají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu
 • rifampicin nebo klarithromycin, dva druhy antibiotik
 • přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (například: amiodaron, dronedaron, chinidin, verapamil)
 • Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující amiodaron, chinidin nebo verapamil, je třeba dávku přípravku Pradaxa snížit na 150 mg užívaných jednou denně ve formě 2 tobolek po 75 mg, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení. Přípravek Pradaxa a tyto léky je nutno užívat ve stejnou dobu. Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující verapamil a máte sníženou funkci ledvin na méně než polovinu, je třeba dávku přípravku Pradaxa snížit na 75 mg, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení.
 • léky k léčbě plísňových infekcí (například ketokonazol, itrakonazol, posakonazol), pokud nejsou aplikovány pouze na kůži
 • přípravky, které zabraňují vzniku odmítavé reakce těla proti transplantovanému orgánu (například takrolimus, cyklosporin)
 • protivirové léčivé přípravky k léčbě AIDS (například ritonavir)
 • přípravky k léčbě epilepsie (například karbamazepin, fenytoin)

Těhotenství a kojení
Vliv přípravku Pradaxa na těhotenství a nenarozené dítě není znám. V těhotenství byste přípravek Pradaxa neměla užívat, pokud Vám lékař nesdělí, že je to bezpečné. Ženy ve fertilním věku se během léčby přípravkem Pradaxa mají vyhnout otěhotnění.
Během léčby přípravkem Pradaxa byste neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pradaxa nemá žádné známé účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Pradaxa užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka je 220 mg jednou denně (užívá se ve formě 2 tobolek o síle 110 mg).

Jestliže máte sníženou funkci ledvin na méně než polovinu nebo pokud je Vám 75 let nebo více, doporučená dávka je 150 mg jednou denně (ve formě 2 tobolek po 75 mg).
 

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující amiodaron, chinidin nebo verapamil, doporučená dávka je 150 mg jednou denně (ve formě 2 tobolek po 75 mg).

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující verapamil a máte sníženou funkci ledvin na méně než polovinu, je třeba dávku přípravku Pradaxa snížit na 75 mg, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení.

Po operaci s náhradou kolenního kloubu

Léčbu přípravkem Pradaxa byste měl(a) zahájit během 1 - 4 hodin po skončení operace užitím jedné tobolky. Poté je nutno pokračovat 2 tobolkami jednou denně po celkovou dobu 10 dní.

Po operaci s náhradou kyčelního kloubu

Léčbu přípravkem Pradaxa byste měl(a) zahájit během 1 – 4 hodin po skončení operace užitím jedné tobolky. Poté je nutno pokračovat 2 tobolkami jednou denně po celkovou dobu 28 - 35 dní.

U obou typů operace nesmí být léčba zahájena, jestliže dochází ke krvácení v místě operace. Jestliže léčbu nelze zahájit dříve než následující den po operaci, dávkování je třeba zahájit 2 tobolkami jednou denně.

Prevence ucpání cévy v mozku nebo jiné cévy v těle krevní sraženinou vzniklou při abnormálním srdečním rytmu a léčba krevních sraženin v žilách nohou a plic včetně prevence opakovaného vzniku krevních sraženin v žilách nohou a plic

Doporučená dávka je 300 mg užívaná ve formě jedné tobolky o síle 150 mg dvakrát denně.

Jestliže je Vám 80 let nebo více, je doporučená dávka přípravku Pradaxa 220 mg užívaná ve formě jedné tobolky o síle 110 mg dvakrát denně.

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující verapamil, je třeba dávku přípravku Pradaxa snížit na 220 mg užívaných dvakrát denně ve formě 1 tobolky po 110 mg, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení.

Jestliže je u Vás potenciálně vyšší riziko krvácení, může se Váš lékař rozhodnout předepsat Vám dávku přípravku Pradaxa 220 mg užívanou ve formě jedné tobolky o síle 110 mg dvakrát denně.

Přípravek Pradaxa může být užíván s jídlem nebo bez jídla. Tobolku je třeba spolknout celou a zapít sklenicí vody, aby se zajistil transport tobolky do žaludku. Tobolku nelámejte, nekousejte ani nevysypávejte obsah tobolky, protože se tím může zvýšit riziko krvácení.

Při užívání tobolek přípravku Pradaxa z blistru dodržujte prosím následující pokyny

Následující obrázky znázorňují, jak vyjmout z blistru tobolky přípravku Pradaxa
 pradaxa příbalový letákOddělte jednodávkový blistr z celého blistru podél perforační linie.
 pradaxa příbalový letákSloupněte fólii na zadní straně blistru a vyjměte tobolku.

 • tobolky přes fólii blistru neprotlačujte.
 • neodstraňujte fólii blistru dříve, než je nutné tobolku užít.

Při užívání tobolek přípravku Pradaxa z lahvičky dodržujte prosím následující pokyny

 • pro otevření stlačte víčko a otočte jím.
 • po vyjmutí tobolky vraťte víčko zpět na lahvičku a lahvičku dobře uzavřete, ihned jakmile užijete svou dávku léku.

Změna antikoagulační léčby

 • Změna z léčby přípravkem Pradaxa na injekčně podávanou antikoagulační léčbu (léčba snižující srážlivost krve):

Prevence vzniku krevních sraženin po operativních náhradách kolenního nebo kyčelního kloubu
Nezahajujte antikoagulační léčbu injekčně podávanými přípravky (například heparinem) dříve než po 24 hodinách od poslední dávky přípravku Pradaxa.

Prevence ucpání cévy v mozku nebo jiné cévy v těle krevní sraženinou vzniklou při abnormálním srdečním rytmu a léčba krevních sraženin v žilách nohou a plic včetně prevence opakovaného vzniku krevních sraženin v žilách nohou a plic
Nezahajujte antikoagulační léčbu injekčně podávanými přípravky (například heparinem) dříve,
než po 12 hodinách od poslední dávky přípravku Pradaxa.
 

 • Změna z injekčně podávané antikoagulační léčby na léčbu přípravkem Pradaxa:

Začněte s užíváním přípravku Pradaxa 0-2 hodiny před dobou, ve které by byla podána následující injekce.

Prevence ucpání cévy v mozku nebo jiné cévy v těle krevní sraženinou vzniklou při abnormálním srdečním rytmu a léčba krevních sraženin v žilách nohou a plic včetně prevence opakovaného vzniku krevních sraženin v žilách nohou a plic

 • Změna z léčby přípravkem Pradaxa na léky ředící krev s obsahem antagonistů vitaminu K  (například fenprokumonu): Váš lékař bude potřebovat výsledky krevních testů a poučí Vás, kdy máte zahájit léčbu přípravky s obsahem antagonistů vitaminu K.
 • Změna z léků ředících krev s obsahem antagonistů vitaminu K (například fenprokumonu) na léčbu přípravkem Pradaxa: Ukončete léčbu přípravkem obsahujícím antagonistu vitaminu K. Váš lékař bude potřebovat výsledky krevních testů a poučí Vás, kdy máte zahájit léčbu přípravkem Pradaxa.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pradaxa, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Pradaxa, než Vám bylo doporučeno, může u Vás nastat zvýšené riziko krvácení. Váš lékař může provést krevní test ke zhodnocení rizika krvácení.

Jestliže jste užil(a) vyšší než předepsanou dávku přípravku Pradaxa, informujte o tom ihned svého lékaře. Pokud nastane krvácení, může být nutné chirurgické ošetření nebo léčba transfúzí krve.
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pradaxa
Prevence vzniku krevních sraženin po operativních náhradách kolenního nebo kyčelního kloubu Pokračujte v užívání zbývajících denních dávek přípravku Pradaxa další den ve stejnou denní dobu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Prevence ucpání cévy v mozku nebo jiné cévy v těle krevní sraženinou vzniklou při abnormálním srdečním rytmu a léčba krevních sraženin v žilách nohou a plic včetně prevence opakovaného vzniku krevních sraženin v žilách nohou a plic
Zapomenutou dávku lze užít ještě do 6 hodin před následující řádnou dávkou.
Zapomenutou dávku je nutno zcela vynechat, pokud zbývající čas do další řádné dávky je kratší než
6 hodin.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pradaxa
Užívejte přípravek Pradaxa přesně tak, jak Vám byl předepsán. Neukončujte užívání přípravku Pradaxa bez předchozí porady s lékařem. Přerušení užívání přípravku Pradaxa může zvýšit riziko vzniku krevní sraženiny u pacientů po operativní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu nebo zvýšit riziko ucpání cévy v mozku nebo jiné cévy v těle u pacientů s abnormálním srdečním rytmem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 

Pradaxa ovlivňuje srážení krve, a proto většina nežádoucích účinků má vztah k příznakům, jako jsou podlitiny nebo krvácení.
Může se vyskytnout velké nebo závažné krvácení, které představuje nejzávažnější nežádoucí účinky a, bez ohledu na jeho lokalizaci může toto krvácení vést k poškození zdraví, ohrožení na životě nebo dokonce k úmrtí. V některých případech tato krvácení nemusí být zjevná.

Jestliže zaznamenáte jakékoli krvácení, které samo nepřestane, nebo pokud zaznamenáte známky rozsáhlého krvácení (výjimečná slabost, únava, bledost, závrať, bolest hlavy nebo nevysvětlitelný otok), ihned informujte lékaře. Váš lékař může rozhodnout o podrobnějším sledování nebo změnit Vaši léčbu.

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí.

Nežádoucí účinky uvedené níže jsou seskupeny podle toho, s jakou pravděpodobností nastávají.

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10):

 • Pokles množství hemoglobinu v krvi (látka obsažená v červených krvinkách)
 • Neobvyklé hodnoty laboratorních testů jaterní funkce

Méně časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100):

 • Krvácení může nastat z nosu, do žaludku nebo do střeva, z penisu/pochvy nebo z močových cest (včetně krve v moči, která zbarví moč dorůžova či dočervena), z hemoroidů, do konečníku, pod kůži, do kloubu, po poranění nebo po operaci
 • Vznik krevního výronu nebo modřiny po operaci
 • Přítomnost krve ve stolici zjištěná laboratorním testem
 • Pokles počtu červených krvinek v krvi
 • Pokles podílu červených krvinek v krvi
 • Alergická reakce
 • Zvracen
 •  Častá řídká nebo tekutá stolice
 • Nevolnost
 • Vylučování malého množství tekutiny z řezu po chirurgickém výkonu
 • Sekrece z rány (vylučování tekutiny z rány vzniklé chirurgickým výkonem)

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 1000):

 • Krvácení
 • Krvácení může nastat do mozku, z chirurgického řezu, z místa vstupu injekce nebo cévky do žíly
 • Krví zbarvený výtok v místě vstupu cévky do žíly
 • Vykašlávání krve nebo krví zbarveného hlenu
 • Pokles počtu krevních destiček v krvi
 • Pokles počtu červených krvinek po operac
 • Závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí
 • Závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje nebo krku
 • Kožní vyrážka nápadná svědícími tmavočervenými vyvýšeninami kůže, způsobenými alergickou reakcí
 • Náhlé kožní změny, které ovlivňují barvu a vzhled kůže
 • Svědění
 • Vřed v žaludku nebo ve střevě (včetně jícnového vředu)
 • Zánět jícnu a žaludku
 • Zpětný průnik žaludeční šťávy do jícnu (reflux)
 • Bolest břicha nebo žaludku
 • Poruchy trávení
 • Potíže při polykání
 • Vylučování tekutiny z rány
 • Vylučování tekutiny z pooperační rány

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):

 • Potíže s dechem nebo dušnost

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Pradaxa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, blistru nebo lahvičce za „Použitelné do:“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevkládejte tobolky do krabiček na léky či do dávkovačů léků, ledaže by tobolky zůstaly v originálním obalu.

Lahvička: Po otevření je nutno přípravek spotřebovat do 4 měsíců. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevkládejte tobolky do krabiček na léky či do dávkovačů léků.

Obsah balení a další informace

Co Pradaxa obsahuje

 • Léčivou látkou je dabigatranum, který je podáván ve formě dabigatrani etexilati mesylas o síle 75 mg
 • Pomocnými látkami jsou kyselina vinná, arabská klovatina, hypromelosa, dimetikon 350, mastek a hyprolosa.
 • Obal tobolky obsahuje karagenan, chlorid draselný, oxid titaničitý a hypromelosu.
 • Potiskový inkoust obsahuje šelak, černý oxid železitý a hydroxid draselný.

Jak Pradaxa vypadá a co obsahuje toto balení

Pradaxa 75 mg jsou tvrdé tobolky s neprůhledným víčkem bílé barvy a neprůhledným tělem bílé barvy. Víčko tobolky je potištěné logem firmy Boehringer Ingelheim, tělo nápisem „R75“.
 

Přípravek Pradaxa je dodáván v baleních obsahujících 10 x 1, 30 x 1, 60 x 1 tvrdou tobolku
v hliníkových perforovaných jednodávkových blistrech. Přípravek Pradaxa je k dispozici dále i v baleních obsahujících 60 x 1 tvrdou tobolku v hliníkových perforovaných jednodávkových bílých blistrech.

Tvrdé tobolky Pradaxa 75 mg jsou také dodávány v polypropylenových (plastikových) lahvičkách, obsahujících 60 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Německo

a

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Birkendorfer Strasse 65
D-88397 Biberach an der Riss
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Boehringer Ingelheim International GmbH

Ke stažení:
Pradaxa 150 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 10.1.2018