Varianty léku propanorm

ATC CODE: C01BC03

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls330174/2017

Příbalový leták - příbalová informace: informace pro pacienta 

PROPANORM 35 mg/10 ml injekční/infuzní roztok 

propafenoni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

Co je Propanorm a k čemu se používá

Propanorm Vám bude podáván pouze pod lékařským dohledem.
Propanorm je účinný při léčbě určitých chorobných zrychlení srdečního rytmu (tachykardie). Snižuje dráždivost buněk srdečního svalu a zpomaluje vedení vzruchů v převodním systému srdce přímým působením v buňkách srdečního svalu. Tento účinek je patrný na křivce elektrokardiogramu. Propanorm v běžných dávkách významně neovlivňuje sílu srdečních stahů ani tlak krve.
Propanorm se používá k léčbě chorobného zrychlení srdečního rytmu vznikajícího mimo srdeční komory (symptomatické stavy tachykardiální supraventrikulární srdeční arytmie, tj. tachykardie atrioventrikulárního spojení, supraventrikulární tachykardie u WPW syndromu nebo paroxysmální atriální fibrilace).

Propanorm se dále používá k léčbě závažné zrychlené činnosti komor (symptomatické ventrikulární tachykardie), je-li považována lékařem za stav ohrožující život.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propanorm používat

Nepoužívejte Propanorm

 • jestliže jste alergický(á) na propafenon-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže u Vás došlo vlivem postupujícího srdečního onemocnění ke stavům se změnami struktury srdečního svalu
 • nekontrolované městnavé srdeční selhání s ejekční frakcí levé komory (ukazatel funkce a výkonnosti srdce) nižší než 35 %,
 • srdeční šok, kromě šoku vzniklého na podkladě poruchy srdečního rytmu,
 • jestliže máte pomalou srdeční činnost (těžká symptomatická bradykardie),
 •  jestliže trpíte syndromem chorého sinu, vyšším stupněm poruch vedení vzruchu srdeční svalovinou, tj. vedení vzruchu mezi síněmi a komorami a nitrokomorového vedení (sinoatriální, atrioventrikulární a intraventrikulární blokáda),
 • jestliže máte výrazný pokles krevního tlaku,
 • jestliže u Vás došlo k projevům nerovnováhy elektrolytů (např. poruchy metabolismu draslíku),
 • jestliže trpíte těžkou obstrukční chorobou průdušek a plic.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Propanorm se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

 • Pokud u Vás dojde ke změnám EKG (významnému rozšíření QRS komplexu nebo ke vzniku atrioventrikulární blokády II. a III. stupně), musí být zváženo snížení dávky.
 • Před zahájením léčby i v jejím průběhu Vám bude prováděno klinické vyšetření a vyšetření EKG, aby bylo možno zhodnotit odpověď na léčbu a rozhodnout o jejím dalším pokračování.
 • Podávání přípravku Propanorm může zhoršit průběh myasthenia gravis (svalová slabost).
 • Léčba přípravkem Propanorm může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů. Jejich činnost se proto musí kontrolovat a v případě potřeby se musí přístroj přeprogramovat.
 • Existuje zde možnost změny velmi rychlých a záchvatovitých stahů síní (fibrilace) na stahy méně rychlé a pravidelné (flutter).
 • Podobně jako u ostatních antiarytmik třídy Ic mohou u pacientů, u nichž došlo vlivem postupujícího srdečního onemocnění ke změnám struktury srdečního svalu, vzniknout vážné nežádoucí účinky.
 • U pacientů s poruchou funkce ledvin smí být Propanorm podáván pouze s velkou opatrností (pravidelné sledování EKG a některých laboratorních hodnot).
 • U pacientů s poruchou jater musí být upraveno dávkování.

Další léčivé přípravky a Propanorm
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

 • Souběžné podávání dávky ritonaviru 800–1200 mg/den a přípravku Propanorm je kontraindikováno pro možnost zvýšení plazmatických koncentrací.
 • Jsou-li souběžně používány přípravky pro místní znecitlivění (např. při implantaci kardiostimulátoru nebo u chirurgických a zubních výkonů) nebo jiné léky snižující srdeční frekvenci či stažlivost srdeční svaloviny (např. beta-blokátory, tricyklická antidepresiva), je třeba počítat s možným zesílením nežádoucích účinků přípravku Propanorm. Při souběžném používání přípravku Propanorm a intravenózního lidokainu bylo pozorováno zvýšené riziko nežádoucích účinků na centrální nervový systém působením lidokainu.
 • V průběhu léčby přípravkem Propanorm bylo popsáno zvýšení hladin propranololu, metoprololu, desipraminu, cyklosporinu, theofylinu a digoxinu v plazmě nebo krvi.
 • Je-li Propanorm podáván společně s cimetidinem, ketokonazolem, chinidinem, erythromycinem nebo grapefruitovou šťávou, může dojít ke zvýšení jeho plazmatické hladiny. V těchto případech je nutno zajistit pečlivé monitorování a v případě potřeby upravit dávkování.
 • Při souběžném podávání přípravku Propanorm a rifampicinu může dojít ke snížení účinnosti propafenonu v důsledku snížení jeho koncentrace v plazmě.
 • Je možná interakce propafenonu v kombinaci s perorálními antikoagulancii (např. fenprokumon, warfarin). Může dojít k zesílení jejich účinku. U těchto pacientů je doporučena pečlivá kontrola srážlivosti krve.
 • Souběžné podávání přípravku Propanorm s léky metabolizovanými CYP2D6 (jako například venlafaxin) může vést ke zvýšeným hladinám těchto léků.
 • Kombinovaná terapie amiodaronu s přípravkem Propanorm může ovlivnit vedení vzruchu a repolarizaci, a může tak vyvolat poruchy srdečního rytmu. Je nutné upravit dávkování obou léků v závislosti na terapeutické odpovědi.
 • Jelikož fenobarbital je známým induktorem CYP3A4, měla by být během souběžného chronického používání fenobarbitalu monitorována odpověď na terapii přípravku Propanorm.
 • Souběžné podávání přípravku Propanorm a fluoxetinu u rychlých metabolizátorů vede u S-propafenonu k vzrůstu Cmax o 39 % a AUC o 50 % a u R-propafenonu k vzrůstu Cmax o 71 % a AUC o 50 %.
 • Při souběžném používání paroxetinu s přípravkem Propanorm se mohou vyskytnout zvýšené plazmatické hladiny propafenonu. V tomto případě může lékař dávku snížit.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Propanorm se smí v průběhu těhotenství podat pouze v případě, kdy potenciální přínos léčby převýší
možné riziko pro plod.
Možnost používání při kojení posuzuje lékař.
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Propanorm může ovlivnit rychlost Vašich reakcí, a tím snížit schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje.

Jak se Propanorm používá

Propanorm Vám bude podáván pod dohledem lékaře. Přípravek se podává nitrožilní injekcí nebo nitrožilní infuzí.

Dávkování
Dávkování musí být pro každého pacienta stanoveno individuálně na základě monitorování EKG a krevního tlaku. V případě podávání infuze je nutná důkladná kontrola EKG (komplex QRS, interval PR, QTc) i oběhových parametrů.
Obvyklá jednotlivá dávka je 1 mg/kg tělesné hmotnosti. Požadovaného terapeutického účinku je často dosaženo podáváním dávky 0,5 mg/kg. V případě nutnosti lze jednotlivou dávku zvýšit až na 2 mg/kg. Léčba musí být zahájena nejnižší možnou dávkou při pečlivém sledování pacienta a monitorování jeho EKG a krevního tlaku.

Nitrožilní injekce
Nitrožilní injekce musí být aplikována pomalu po dobu 3–5 minut. Interval mezi jednotlivými injekcemi nesmí být kratší než 90–120 minut. Dojde-li k rozšíření komplexu QRS nebo na změně srdeční frekvence závislému prodloužení intervalu QT o více než 20 %, musí se injekční podávání přípravku
okamžitě přerušit.
 

Krátkodobá infuze
Při podání přípravku Propanorm ve formě krátkodobé infuze v trvání 1–3 hodiny činí dávkování 0,5– 1 mg/min.

Pomalá nitrožilní infuze
Při podání přípravku Propanorm pomalou nitrožilní infuzí by nejvyšší denní dávka měla být 560 mg (odpovídá 160 ml přípravku Propanorm).
K přípravě infuze je třeba používat 5% roztok glukosy. Vzhledem k možné precipitaci není k přípravě infuze vhodný fyziologický roztok.

Jestliže trpíte poruchou funkce jater a/nebo ledvin, může u Vás docházet ke kumulaci léčivé látky v organismu i při podávání běžných terapeutických dávek. Titrační fázi propafenon-hydrochloridem je možno zahájit i u těchto pacientů při pečlivém monitorování EKG a plazmatických hladin.
U starších pacientů s významným postižením funkce levé komory (ejekční frakce levé komory nižší než 35 %) nebo u starších pacientů se strukturálním defektem myokardu musí být léčba zahájena pozvolna, se zvláštní opatrností a dávky zvyšovány pouze po malých přírůstcích. Totéž se týká udržovací léčby.
Jakékoliv nutné zvýšení dávky nesmí být provedeno dříve než po 5–8 dnech léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

 • závrať,
 • mdloby,
 • zastřené vidění,
 • výrazné zpomalení srdeční frekvence (bradykardie) nebo vznik poruch vedení vzruchu (např. atrioventrikulární nebo intraventrikulární blokáda),
 • zvracení,
 • nucení na zvracení,
 • nechutenství,
 • zácpa,
 • pocity sucha nebo hořká pachuť v ústech,
 • bolest břicha,
 • bolest na hrudi,
 • porucha regulace krevního oběhu se sklonem k prudkému snížení krevního tlaku, při rychlém přechodu do vzpřímené polohy nebo při delším stání (posturální a ortostatická hypotenze).

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

 • alergické reakce,
 • bolest hlavy,
 • ataxie (porucha hybnosti a koordinace pohybů),
 • úzkost
 • zmatenost,
 • únava,
 • zvýšení hladin jaterních enzymů (ALT, AST, ALP),
 • zarudnutí kůže,
 • kožní vyrážka,
 • svědění,
 • kopřivka,
 • poruchy jater, včetně poškození jaterních buněk,
 • městnání žluče,
 • žloutenka a hepatitida (zánět jater).

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000)

 • vliv na srdeční rytmus – zrychlení srdeční frekvence nebo míhání komor,
 • impotence,
 • syndrom připomínající systémový lupus erythematodes (onemocnění, kdy imunitní systém vytváří protilátky, které napadají zejména kůži a klouby),
 • snížení počtu krevních destiček, snížení počtu bílých krvinek, ojediněle až zastavení tvorby bílých krvinek.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

Jak Propanorm uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Chemická a fyzikální stabilita po naředění 5% roztokem glukosy byla prokázána na dobu 72 hodin při
25 °C.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Propanorm obsahuje
Léčivou látkou je propafenoni hydrochloridum. Jedna ampule s 10 ml injekčního/infuzního roztoku obsahuje propafenoni hydrochloridum 35 mg. Jeden ml injekčního/infuzního roztoku obsahuje propafenoni hydrochloridum 3,5 mg.
Dalšími složkami jsou monohydrát glukosy a voda na injekci.

Jak Propanorm vypadá a co obsahuje toto balení
Propanorm je čirý bezbarvý roztok. Je dodáván v baleních po 10 OPC ampulích o obsahu 10 ml
injekčního roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
28. 12. 2017

Ke stažení:
Propanorm

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 10.1.2018