ATC CODE: N02CC01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls241080/2010

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Sumatriptan Actavis 50 mg potahované tablety

Sumatriptanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
  informaci.

Co je přípravek Sumatriptan Actavis a k čemu se používá

Sumatriptan Actavis patří do skupiny léků zvané agonisté serotoninových receptorů.
Předpokládá se, že bolesti hlavy migrenózního původu jsou způsobeny rozšířením krevních cév.
Sumatriptan tyto cévy stahuje, a tím ulevuje od migrenózní bolesti hlavy.

Sumatriptan Actavis se používá k léčbě záchvatů migrény s aurou (varovný pocit, který obvykle zahrnuje zrakové zkreslení, jako záblesky, klikaté čáry, hvězdičky nebo vlny) nebo bez ní.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumatriptan Actavis užívat

Neužívejte přípravek Sumatriptan Actavis

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte srdeční infarkt.
 • jestliže máte srdeční chorobu.
 • jestliže se u Vás vyskytují projevy, které by mohly ukazovat na srdeční chorobu, jako jsou přechodné bolesti na hrudníku nebo pocit tlaku na hrudníku.
 • jestliže jste prodělal(a) mozkovou mrtvici nebo tzv. tranzitorní ischemickou ataku (mírná forma mozkové mrtvice, která netrvá déle než 24 hod.).
 • jestliže máte oběhové poruchy v dolních končetinách, které způsobují křečovité bolesti při chůzi (tzv. ischemická choroba dolních končetin).
 • jestliže máte významně zvýšený krevní tlak nebo jestliže je Váš krevní tlak vysoký i přes léčbu.
 • jestliže máte výrazně sníženou funkci jater.
 • jestliže používáte nebo jste v nedávné době používal(a) léky obsahující ergotamin (na migrénu).
 • jestliže používáte nebo jste v nedávné době používal(a) léky zvané inhibitory MAO (např. moklobemid na depresi nebo selegilin na Parkinsonovu chorobu).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Sumatriptan Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže máte projevy srdeční choroby, jako je přechodná bolest na hrudníku nebo pocit tlaku na hrudníku, které mohou rovněž vystřelovat směrem ke krku
 • jestliže používáte léky patřící do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (léky na depresi nebo jiné duševní choroby)
 • jestliže máte sníženou funkci jater nebo ledvin
 • jestliže máte epilepsii nebo jinou chorobu, které snižuje práh pro vznik záchvatů
 • jestliže jste přecitlivělý(á) na sulfonamidy
 • jestliže máte riziko rozvoje srdeční choroby (např. máte cukrovku, jste silný kuřák nebo se léčíte náhražkami nikotinu) a zejména jestliže jste žena v klimakteriu nebo muž starší 40 let s těmito rizikovými faktory, Váš lékař by Vám měl před předepsáním sumatriptanu vyšetřit srdeční funkci.
  Ve velmi vzácných případech se po užívání sumatriptanu vyskytly závažné srdeční obtíže, i když 
  nebyly zjištěny žádné příznaky srdeční choroby. Jestliže máte obavy, obraťte se na svého lékaře.

Sumatriptan Actavis se smí používat pouze tehdy, jestliže bolest hlavy je jednoznačně migréna.
Jestliže se bolest hlavy liší od Vašich obvyklých bolestí hlavy, neberte si sumatriptan bez konzultace s lékařem.

Po užívání přípravku Sumatriptan Actavis můžete pociťovat krátkodobou bolest a pocit tlaku na hrudníku. Tyto obtíže mohou být celkem intenzivní a mohou vystřelovat až ke krku. Ve velmi vzácných případech může být způsobena účinkem léku na srdce. Jestliže projevy neustoupí, obraťte se na svého lékaře.

Nadměrné užívání sumatriptanu může způsobit chronické každodenní bolesti hlavy nebo jejich zhoršení. Jestliže máte pocit, že je to Váš případ, obraťte se na svého lékaře. K úpravě obtíží může být potřebné vysadit léčbu přípravkem Sumatriptan Actavis.

Další léčivé přípravky a přípravek Sumatriptan Actavis
Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Sumatriptan Actavis a Sumatriptan Actavis může ovlivnit účinky jiných léků. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, bylinných přípravcích nebo přírodních produktech.
To je mimořádně důležité při používání léků obsahujících

 • ergotamin (na léčbu migrény)
 • inhibitory MAO (např. moklobemid na depresi nebo selegilin na Parkinsonovu chorobu)
 • lithium (na manicko-depresivní [bipolární] poruchy)
 • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI - na depresi a jiné duševní choroby) nebo rostlinné léky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

Těhotenství a kojení
Zkušenosti s používáním sumatriptanu v těhotenství jsou omezené. Požádejte proto svého lékaře nebo lékárníka o radu ještě před užíváním přípravku Sumatriptan Actavis v těhotenství. Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu před užíváním jakýchkoliv léků v období kojení. Sumatriptan přechází do mateřského mléka. Proto je nutné se vystříhat kojení po dobu 24 hodin po užití sumatriptanu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pacient s migrénou se může po záchvatu migrény nebo z důvodu léčby přípravkem Sumatriptan Actavis cítit ospalý. Tuto skutečnost je nutné vzít v úvahu v situacích, kdy je potřebná zvýšená pozornost, např. při řízení. Viz rovněž kapitolu Možné nežádoucí účinky.

Přípravek Sumatriptan Actavis obsahuje laktosu
Sumatriptan Actavis obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře před používáním tohoto léku.

Jak se přípravek Sumatriptan Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař rozhodne jaká dávka je pro Vás osobně potřebná.
Doporučenou dávku nesmíte překročit.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Jak se Sumatriptan Actavis užívá

 • Tablety se polknou celé a zapijí se polovinou sklenky vody. Tablety je možné rozdělit na dvě poloviny. Tablety je možné rozdrtit a rozmíchat ve vodě.
 • Sumatriptan Actavis by se měl užít při prvních známkách záchvatu migrény, může se však vzít i při probíhajícím záchvatu.
 • Sumatriptan Actavis se nesmí používat preventivně (profylakticky).

Dávkování
Obvyklá dávka u dospělých na záchvat migrény je jedna tableta 50 mg. U některých pacientů je nutná dávka 100 mg. Maximální denní dávka je 300 mg.

Jestliže migréna odezní po první dávce léku, avšak později se záchvat znovu objeví, lze dávku léku podat znovu a ve vzácných případech dvakrát během 24 hodin (což je maximum). Denní dávka 300 mg nesmí být překročena.

Jestliže nedošlo k úlevě od obtíží po první dávce a tento lék nemá žádný účinek, neberte si při tomtéž záchvatu migrény další dávky léku.
Až budete mít příště záchvat migrény, můžete Sumatriptan Actavis zkusit znovu.

Jestliže budete pozorovat, že účinek přípravku Sumatriptan Actavis je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sumatriptan Actavis, než jste měl(a)
Projevy předávkování jsou stejné jako projevy uvedené v bodě 4. Možné nežádoucí účinky. Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé z příznaků uvedených níže mohou být způsobené vlastním záchvatem migrény.

Níže uvedený popis se používá k označení četnosti nežádoucích účinků:

Časté: méně než u 1 pacienta z 10, avšak více než u 1 pacienta ze 100.
Méně časté: méně než u 1 pacienta ze 100, avšak více než u 1 pacienta z 1000.
Vzácné: méně než u 1 pacienta z 1000, avšak více než u 1 pacienta z 10 000.
Velmi vzácné: méně než u 1 pacienta z 10 000 až není známo (z dostupných údajů nelze určit).


Časté:

 • návaly (zrudnutí obličeje trvající několik minut), závratě, pocit slabosti, únava, ospalost;
 • krátkodobé zvýšení krevního tlaku brzy po podání léku
 • nevolnost nebo zvracení – jestliže není součástí migrény
 • bolest, pocity brnění, horka, chladu, tíhy a tlaku nebo napětí.

Jestliže tyto účinky přetrvávají nebo jsou mimořádně závažné, zejména bolest na hrudníku nebo u srdce, která se šíří do paží, oznamte to ihned Vašemu lékaři, protože velmi vzácně byly hlášeny podobné obtíže, které byly způsobené srdečním infarktem.

Velmi vzácné:

 • zrakové poruchy jako je chvění víček, dvojité vidění a zhoršení zraku. Byly popsány případy, kdy došlo k trvalému poškození zraku.
 • pokles krevního tlaku, který může vést k mdlobám, zejména při postavení se
 • zpomalení nebo zrychlení srdeční frekvence, bušení srdce, změny srdečního rytmu
 • chvění, třes nebo nekontrolované pohyby
 • ztuhlost šíje.

Jestliže Vám bylo provedeno vyšetření jaterních testů při užívání přípravku Sumatriptan Actavis, sdělte to svému lékaři, protože užívání tohoto léku může ovlivnit výsledky tohoto vyšetření.

Jestliže se u Vás vyskytnou níže uvedené příznaky, přestaňte užívat Sumatriptan Actavis a obraťte se ihned na svého lékaře

 • náhlá dušnost, pocit třepetání nebo tíhy na hrudníku, otoky víček, obličeje nebo rtů, vyrážka – červené skvrny nebo kopřivka, které mohou být známkami alergické reakce
 • záchvaty (obvykle u lidí s epilepsií – i v minulosti)
 • zánět tlustého střeva, který se může projevovat jako bolest v levém podbřišku nebo jako krvavý průjem
 • Raynaudův fenomén, který se může objevit jako bledost nebo modré zabarvení pokožky, případně bolesti prstů rukou či nohou, nosu nebo čelisti v odpovědi na chlad nebo stres

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Jak přípravek Sumatriptan Actavis uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do/ EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

Obsah balení a další informace

Co přípravek Sumatriptan Actavis obsahuje
Léčivou látkou je sumatriptanum. Jedna tableta obsahuje sumatriptanum 50 mg (ve formě sumatriptani succinas).
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, laktosa, sodná sůl kroskarmelosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.
Potahová vrstva: monohydrát laktosy, mannitol, triacetin, mastek a oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Sumatriptan Actavis vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety

Bílé, podlouhlé bikonvexní tablety z obou stran a hran s půlicí rýhou, z jedné strany vyraženo „SN“ z druhé strany vyraženo „50“.

Velikost balení
Blistry: 2, 3, 4, 6, 12,18 a 24 potahovaných tablet.
Lahvičky: 2, 3, 4, 6, 12,18 a 24 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjördur, Island

Výrobce
Actavis hf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjördur, Island

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika Sumatriptan Actavis 50 mg
Estonsko  Sumatriptan Actavis
Island  Sumacta
Litva  Sumatriptan Actavis 50 mg tabletés
Lotyšsko  Sumatriptan Actavis
Maďarsko  Triptagram 50 mg bevont tabletta
Polsko  Triptagram
Rumunsko  Sumacta 50 mg drajeuri
Slovenská republika Sumatriptan Actavis 50 mg
Slovinsko  SUMACTA tbl.
Švédsko  Sumacta 50 mg dragerad tablett


Tato příbalová informace byla schválena dne: 1.8.2012

Držitel rozhodnutí o registraci:
Actavis Group PTC ehf.

Ke stažení:
Sumatriptan Actavis 50 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 22.2.2016