ATC CODE: N02BE51

K opravě sp.zn.sukls136441/2017

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

TANTOGRIP citrón 600 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek TANTOGRIP a k čemu se používá

Přípravek TANTOGRIP obsahuje kombinaci léčivých látek účinných pří úlevě od příznaků spojených s nachlazením a chřipkou včetně úlevy od různých bolestí, bolesti v krku a bolesti hlavy, zduření nosní sliznice a snížení zvýšené tělesné teploty.
Paracetamol je dobře známý lék proti bolesti (analgetikum). Je účinný proti bolestem včetně bolesti hlavy a také snižuje horečku (antipyretikum).
Fenylefrin hydrochlorid (látka snižující zduření nosní sliznice) zmírňuje otok v nose, čímž uvolňuje ucpaný nos a snižuje tak tlak v nose, který může vyvolat bolest hlavy.

Přípravek TANTOGRIP je určen k podávání dospělým a dospívajícím od 12 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTOGRIP užívat

Tak jako ostatní léčivé přípravky i přípravek TANTOGRIP nemusí být vhodný pro každého.

Neužívejte přípravek TANTOGRIP:

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte závažné srdeční obtíže,
 • jestliže máte vysoký krevní tlak (hypertenzi) nebo zvýšenou činnost štítné žlázy,
 • jestliže užíváte nebo jste v posledních 14 dnech užíval(a) léčivo zvané inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), které se obvykle užívá k léčbě depresí,
 • jestliže užíváte jiné přípravky určené k odstranění zduření nosní nebo oční sliznice (sympatomimetika).

Upozornění a opatření

Neužívejte tento léčivý přípravek s jinými přípravky obsahujícími paracetamol, užití více než 6-8 g paracetamolu za den může poškodit Vaše játra. I když nemáte potíže s játry, může se poškození jater objevit i při nižších dávkách nebo při krátkodobém užívání, pokud požíváte alkohol nebo jiné léčivé přípravky, které mohou být pro játra toxické. Dlouhodobé nadměrné požívání alkoholu výrazně zvyšuje riziko toxicity paracetamolu pro játra. Nejvyšší riziko je u chronických alkoholiků, kteří krátce abstinují (12 hodin). Během užívání tohoto léčivého přípravku nepožívejte alkohol.

Před užitím přípravku TANTOGRIP se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • Jestliže máte Raynaudův syndrom (nedostatečný krevní oběh způsobující bledost a necitlivost prstů na rukou a na nohou) nebo cukrovku.
 • Jestliže máte potíže s játry nebo ledvinami.
 • Jestliže máte ne-cirhotické onemocnění jater (onemocnění jater, které není spojeno se změnami jaterní struktury).
 • Jestliže máte glaukom s uzavřeným úhlem nebo zvětšenou prostatu.

Další léčivé přípravky a přípravek TANTOGRIP

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Je obzvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících přípravků:

 • Přípravky, které mohou zrychlit vstřebávání paracetamolu (např. metoklopramid a domperidon užívané proti nevolnosti a zvracení) nebo ho zpomalit/zpozdit (např. cholestyramin užívaný k úpravě hladin cholesterolu v krvi).
 • Přípravky užívané k ředění krve nebo k prevenci srážení krve (např. warfarin a jiné kumariny), protože užívání vysokých dávek paracetamolu může zvýšit riziko krvácení.
 • Přípravky obsahující tricyklická antidepresiva (zvláštní skupina léků k léčbě deprese), jiné přípravky uvolňující zduření nosní sliznice nebo barbituráty (užívané na problémy se spaním nebo k léčbě epilepsie).
 • Přípravky obsahující inhibitory monoaminooxidázy (viz také bod „Neužívejte přípravek TANTOGRIP“).
 • Přípravky obsahující betablokátory (léky užívané k úpravě vysokého krevního tlaku) nebo vazodilatátory (léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a bolestí nohou v důsledku potíží s cévami nebo k léčbě Raynaudova syndromu).
 • Přípravky proti selhání srdce (digoxin a srdeční glykosidy).

Těhotenství a kojení

Užívání přípravku TANTOGRIP v těhotenství nebo během kojení se nedoporučuje.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebylo prokázáno, že by přípravek TANTOGRIP ovlivňoval schopnost řídit či obsluhovat stroje.

Přípravek TANTOGRIP obsahuje sacharózu, sodík a glukózu.

Sacharóza: Přípravek obsahuje 1,8 g sacharózy v jednom sáčku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou při užití více než 2 sáčků za den (více než 5 g sacharózy).
Sodík: Tento přípravek obsahuje 112,9 mg sodíku v jednom sáčku. Nutno vzít v úvahu u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Glukóza: Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek TANTOGRIP užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Dospělí a dospívající od 12 let
1 sáček po 4–6 hodinách, maximálně 4 sáčky během 24 hodin.

Použití u dětí
Přípravek není určen k podávání dětem do 12 let.

Návod k použití

Obsah sáčku rozpusťte ve sklenici (přibližně 150 ml) horké nebo studené vody a přislaďte podle chuti.

Jestliže příznaky nachlazení nebo chřipky přetrvávají více než 3 dny, nebo se zhorší, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Neužívejte přípravek TANTOGRIP déle než 5 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TANTOGRIP, než jste měl(a)

Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) příliš velkou dávku přípravku TANTOGRIP, nebo pokud se domníváte, že dítě požilo přípravek ze sáčku, kontaktujte ihned nejbližší nemocniční pohotovost nebo svého lékaře.
Nemocnici nebo svého lékaře kontaktujte, i když se cítíte dobře, protože hrozí riziko opožděného závažného poškození jater. S sebou vezměte tuto příbalovou informaci, zbylé sáčky a krabičku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

 • Kožní reakce

Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

 • Alergická nebo hypersensitivní reakce (jako je vyrážka na kůži)
 • Poruchy krve jako je trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček, které může vést k náchylnosti ke krvácení nebo tvorbě modřin), pancytopenie (snížení počtu červených a bílých krvinek), agranulocytóza, leukopenie nebo neutropenie (snížení počtu bílých krvinek vedoucí k větší náchylnosti k infekcím)
 • Vysoký krevní tlak
 • Bolest hlavy
 • Zvracení
 • Palpitace (nepravidelný tep nebo silný tlukot srdce)
 • Akutní zánět slinivky břišní (zánět slinivky typický přítomností náhlé bolesti břicha)
 • Potíže s močením (pouze u mužů)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek TANTOGRIP uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Je důležité, abyste vždy měli k dispozici údaje o přípravku. Ponechte si krabičku i příbalovou informaci.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek TANTOGRIP obsahuje

Jeden sáček obsahuje:
Léčivými látkami jsou: paracetamolum 600 mg a phenylephrini hydrochloridum 10 mg (což odpovídá phenylephrinum 8,2 mg).

Dalšími složkami jsou sacharosa, bezvodá kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, kyselina askorbová, koloidní bezvodý oxid křemičitý, citronové aroma, práškový kurkumin 5% (kurkumin E 100 + tekutá glukosa usušená rozprášením). Viz také bod 2 „Přípravek TANTOGRIP obsahuje sacharosu, sodík a glukosu“.

Jak přípravek TANTOGRIP vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek TANTOGRIP je prášek pro perorální roztok v sáčku.
Přípravek TANTOGRIP je dostupný v baleních po 10 nebo 16 sáčcích.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, Česká republika

Výrobce:

A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona, Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Velká Británie: TANTUMGRIP lemon flavour 600 mg/10 mg powder for oral solution
Rakousko: TACHIFLUDEC mit Zitronengeschmack, 600 mg/10 mg Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Bulharsko: Тантум Флу с вкус на лимон 600 mg/10mg прах за перорален разтвор в саше
Česká republika: TANTOGRIP citrón
Maďarsko: TANTOGRIP citrom 600mg/10mg por belsőleges oldathoz
Řecko: TANTOGRIP 600mg/10mg κόνις για πόσιμο διάλυμα με γεύση λεμόνι σε φακελίσκο
Polsko: TANTUM FLU o smaku cytrynowym
Portugalsko: TANTUMGRIP sabor a limão 600 mg+10 mg pó para solução oral
Rumunsko: TANTUMGRIP cu gust de lămâie 600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală
Slovenská republika: TANTUMGRIP 600 mg/10 mg prášok na perorálny roztok s citrónovou príchuťou

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 9. 2017

Držitel rozhodnutí o registraci:
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Ke stažení:
Tantogrip citrón

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 17.10.2018