ATC CODE: S01CA01

Tento lék je na předpis.

sp.zn.: sukls228724/2010
a sp.zn.: sukls229916/2010, sukls174009/2012, sukls57066/2014

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

TOBRADEX oční mast 3 mg/g + 1 mg/g

tobramycinum / dexamethanosum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je TOBRADEX oční mast a k čemu se používá

TOBRADEX oční mast se používá k prevenci a léčbě zánětu a k prevenci možných infekcí v oku (očích) u dospělých a dětí od 2 let.
Zánět může vzniknout jako důsledek oční operace, může být vyvolán infekcí nebo cizím tělískem, které se Vám dostalo do oka nebo dokonce oko poranilo.

TOBRADEX oční mast je kombinací kortikosteroidu a látky působící proti infekci.
Kortikosteroidy (v tomto případě dexamethason) pomáhají preventivně působit proti vzniku zánětu nebo zánět minimalizují. Látka působící proti infekcím (v tomto případě tobramycin) je účinná na celou řadu mikroorganismů, které mohou oko (oči) infikovat.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TOBRADEX oční mast používat

Nepoužívejte TOBRADEX oční mast:

 • jestliže jste alergický(á) na tobramycin a/nebo na dexamethason nebo kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže si myslíte, že máte:
  • Infekční zánět oka (herpes simplex keratitida), neštovice nebo jakoukoli jinou virovou oční infekci
  • Tuberkulózní zánět oka (oční tuberkulózu)
  • Neléčené hnisavé infekce oka
  • Plísňové onemocnění očí
  • Ječné zrno

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku TOBRADEX se poraďte se svým lékařem.

 • Přípravek TOBRADEX oční mast používejte pouze do očí.
 • Pokud pociťujete alergické reakce, jako je svědění očního víčka, otok nebo zčervenání očí po použití přípravku TOBRADEX oční mast, přerušte léčbu a poraďte se svým lékařem. Tato alergická citlivost se může vyskytovat ve spojitosti s dalšími lokálními nebo systémovými antibiotiky aminoglykosidového typu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se náhle vrátí, poraďte se svým lékařem. Při používání tohoto přípravku můžete být náchylnější k dalším očním infekcím.
  Pokud máte infekci, může Vám lékař předepsat jiný přípravek k léčení této infekce.
 • Pokud používáte jiné antibiotikum, včetně perorálně podávaného, zároveň s přípravkem TOBRADEX oční mast, požádejte o radu svého lékaře.
 • Pokud používáte TOBRADEX oční mast po delší dobu:
  - můžete být náchylnější k jiným očním infekcím
  - můžete mít zvýšený tlak ve Vašem oku (očích)
  - může dojít k tvorbě katarakty (šedého zákalu).
 • Tento přípravek obsahuje steroidy, o kterých je známo, že při aplikaci do oka mohou zpomalit hojení očního poranění. Také o nesteroidních protizánětlivých lécích (tzv. NSAID) je známo, že mohou zpomalovat nebo zpožďovat hojení. Proto současné podávání lokálních NSAID a přípravku TOBRADEX oční mast může zvýšit možnost komplikací při procesu hojení.
 • Pokud máte potíže způsobující ztenčování oční tkáně, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před zahájením léčby.
 • Pokud používáte další léky, přečtěte si také bod Další léčivé přípravky a přípravek TOBRADEX.
 • Dlouhodobé používání nebo zvýšená frekvence podávání může vést k oční hypertenzi (zvýšení nitroočního tlaku) a/nebo glaukomu (zeleného zákalu). U citlivých pacientů se může zvýšený nitrooční tlak objevit i po obvyklém dávkování.
  Je možné, že bude potřeba, aby Vám lékař kontroloval v průběhu léčby Váš nitrooční tlak.
  Je třeba, abyste se řídili pokynem svého lékaře. Časté měření nitroočního tlaku je důležité zejména u dětí mladších než 6 let léčených přípravky s obsahem dexamethasonu, protože riziko oční hypertenze vyvolané kortikosteroidy může být větší u dětí a může k němu dojít dříve než u dospělých. Poraďte se se svým lékařem zejména ohledně dětí. Riziko zvýšení nitroočního tlaku a/nebo tvorby katarakty vyvolané kortikosteroidy je zvýšené u predisponovaných pacientů (např. cukrovka).
 • Nepoužívejte přípravek TOBRADEX u dětí ve věku do 2 let, protože v této populaci nebyla bezpečnost a účinnost přípravku stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek TOBRADEX
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře, jestliže používáte lokální nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) – např. ibuprofen, diklofenak nebo naproxen. Současné podávání lokálních NSAID a lokálních steroidů může zvýšit možnost komplikací při procesu hojení.

V případě souběžné léčby s jinými očními přípravky pro lokální použití má být mezi jednotlivými aplikacemi zachován interval 5 minut. Oční mast má být nanesena jako poslední.

Těhotenství a kojení
Než začnete používat jakékoliv léky, požádejte svého lékaře o radu.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek TOBRADEX oční mast se v průběhu těhotenství nebo kojení nedoporučuje používat, pokud to Váš lékař nepovažuje za nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po aplikaci přípravku TOBRADEX oční mast může být Vaše vidění nějakou dobu rozmazané. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud tento stav neodezní.

Jak se přípravek TOBRADEX oční mast používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je malé množství masti (proužek o délce zhruba 1,5 cm), nanesené do spojivkového vaku (spojivkových vaků) postiženého oka (postižených očí) třikrát až čtyřikrát denně. Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho bude Vaše léčba trvat.

Použití u dětí
Tobradex oční mast může být podáván dětem od dvou let ve stejné dávce jako dospělým.

Tobradex oční mast - příbalový leták

 1. Připravte si tubičku s přípravkem TOBRADEX oční mast a zrcátko.
 2. Umyjte si ruce.
 3. Odšroubujte uzávěr.
 4. Tubičku uchopte mezi palec a ukazováček.
 5. Zakloňte hlavu. Stáhněte si víčko čistým prstem dolů tak, aby se mezi víčkem a okem vytvořila jakási “kapsa”. Do této kapsy se pak aplikuje proužek masti (obrázek 1).
 6. Přibližte se ústím tuby k oku. Pomůže-li Vám to, použijte zrcátko.
 7. Nedotýkejte se ústím tuby oka, očního víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Ústí tuby masti by se mohlo kontaminovat.
 8. Lehce stlačte tubu a vytlačte proužek masti (obrázek 2).
 9. Po použití přípravku TOBRADEX oční mast uvolněte spodní víčko a několikrát mrkněte, abyste zajistili pokrytí celého povrchu oka mastí. Lehce oko (oči) na několik sekund zavřete – tím se pomůže zabránit přípravku TOBRADEX oční mast v proniknutí do dalších částí těla.
 10. Pokud nanášíte mast do obou očí, opakujte postup i pro druhé oko.
 11. Okamžitě po použití nasaďte na tubu pevně uzávěr.
 12. Používejte vždy jen jednu tubu.

Jestliže se Vám nepodaří umístit mast do oka, zkuste to znovu.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek TOBRADEX oční mast v pravidelnou dobu, naneste do oka jednu dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se však již okamžik další aplikace masti, zapomenutou dávku úplně přeskočte a pokračujte podle pravidelného schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku TOBRADEX oční mast, než jste měl (a)
Je-li to nezbytné, lze TOBRADEX vypláchnout z oka (očí) vlažnou vodou.

Používáte-li ještě jiný oční lék, je třeba, abyste mezi jednotlivými aplikacemi zachovali interval alespoň 5 minut a oční mast aplikovali jako poslední.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek TOBRADEX oční mast nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány u přípravku TOBRADEX oční mast:

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)
Účinky na oko: zvýšený tlak v oku (očích), bolest oka, svědění oka, nepříjemný pocit v oku, podráždění oka, svědění očního víčka, infekce na povrchu oka s povrchovým poškozením.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)
Účinky na oko: oční alergie, zánět oka, rozmazané vidění, suchost, zčervenání oka.
Účinky na organismus: poruchy chuti.

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů stanovit)
Účinky na oko: otok očního víčka, zčervenání očního víčka, zvětšení velikosti čočky, zvýšená produkce slz.
Účinky na organismus: alergie (hypersenzitivita), závratě, bolest hlavy, pocit na zvracení, podrážděný žaludek, vyrážka, svědění, otok obličeje.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek TOBRADEX oční mast uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a na krabičce za ‘EXP’.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Tubu udržujte dobře uzavřenou.

Přípravek je nutné zlikvidovat 4 týdny po prvním otevření tuby, aby se zamezilo infekci. Zapište si proto na krabičku datum otevření tuby.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co TOBRADEX oční mast obsahuje

 • Léčivými látkami jsou tobramycinum 3mg/g a dexamethanosum 1mg/g.
 • Pomocnými látkami jsou chlorbutanol, tekutý parafín (minerální olej) a bílá vazelína.

Jak přípravek TOBRADEX oční mast vypadá a co obsahuje toto balení
TOBRADEX oční mast je bílá až téměř bílá homogenní mast dodávaná v balení obsahujícím tubu o
obsahu 3,5 g s plastovou hubicí a plastovým šroubovacím uzávěrem.

Držitel rozhodnutí o registraci
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4
Česká republika

Výrobce
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgie

nebo

Alcon Cusí, S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou
Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
4.3.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

Ke stažení:
Tobradex oční mast

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 24.2.2016