ATC CODE: N02AX02

Tento lék je na předpis.

Příloha č.1a k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls84052/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRAMAL kapky 100 mg/1 ml

Perorální kapky, roztok v lahvičce s kapací vložkou
(Tramadoli hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli  nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek TRAMAL kapky a k čemu se používá

Tramadol – léčivá látka přípravku TRAMAL kapky – je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů, ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a v mozku.

Přípravek TRAMAL kapky se používá k léčbě středně silné až silné bolesti.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRAMAL kapky užívat

Neužívejte TRAMAL kapky

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku TRAMAL kapky
 • při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky (léky ovlivňujícími náladu a emoce)
 • jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je užíval(a) v  posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL kapky (viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky ").
 • jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů
 • jako náhradu při léčbě drogové závislosti.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRAMAL kapky je zapotřebí:

 • jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opioidech);
 • jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení);
 • jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot);
 • jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy a nebo při onemocněních mozku);
 • jestliže máte potíže s dýcháním;
 • jestliže máte epilepsii nebo jste náchylní záchvatům, protože riziko vzniku záchvatů může být zvýšeno;
 • jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin.

V těchto případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem.

Byly hlášeny epileptické záchvaty u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených dávkách. Riziko se zvyšuje, když dávky tramadolu překračují doporučenou horní hranici denní dávky (400 mg).

Přípravek TRAMAL kapky není určen k léčbě dětí mladších než 1 rok.

Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek TRAMAL kapky může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se přípravek TRAMAL kapky dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik tolerance)
a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL kapky a pacient musí být během léčby pečlivě sledován.

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL kapky vyskytne nebo se v minulosti vyskytl některý z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře.
Tento léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek TRAMAL kapky současně s léky zvanými inhibitory MAO (určité léky na léčbu deprese). Neužívejte TRAMAL kapky ani tehdy, jestliže jste výše uvedené inhibitory MAO užíval(a) v posledních 14 dnech.

Analgetický účinek přípravku TRAMAL kapky může být snížen a doba působení může být zkrácena, užíváte-li léky, které obsahují

 • karbamazepin ( na epileptické záchvaty); - pentazocin, nalbufin nebo buprenorfin (proti bolesti);
 • ondansetron (proti žaludeční nevolnosti).

Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek TRAMAL kapky užívat a v jaké dávce.

Riziko nežádoucích účinků stoupá,

 • jestliže současně s přípravkem TRAMAL kapky užíváte léky na uklidnění, na spaní a jiná analgetika jako je morfin nebo kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit malátný(á) nebo je Vám na omdlení. Když se tyto příznaky objeví, oznamte to svému lékaři.
 • jestliže současně s přípravkem TRAMAL kapky užíváte léky, které mohou vyvolat křeče, jako jsou určitá antidepresiva. Při současném užívání s přípravkem TRAMAL kapky se může zvýšit riziko křečí. Zda je přípravek TRAMAL kapky pro Vás vhodný, posoudí Váš lékař.
 • jestliže současně s přípravkem TRAMAL kapky užíváte inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (často označované jako SSRI), nebo inhibitory MAO (léky proti depresi). Může dojít k vzájemnému ovlivnění přípravku TRAMAL kapky s těmito přípravky a mohou se objevit příznaky jako zmatenost, neklid, horečka, pocení, nekoordinované pohyby končetin nebo očí, mimovolní svalové záškuby nebo průjem.
 • jestliže užíváte současně s přípravkem TRAMAL kapky kumarinové přípravky proti krevní srážlivosti (léky pro zředění krve), např. warfarin. Účinek těchto léků může být zesílen, a může se projevit krvácení.

Užívání přípravku TRAMAL kapky s jídlem a pitím
V průběhu léčby přípravkem TRAMAL kapky nepijte alkohol, protože zesiluje účinky přípravku TRAMAL kapky.
Jídlo neovlivňuje účinek přípravku TRAMAL kapky.

Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jelikož o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen není dostatek informací, TRAMAL kapky, byste neměla užívat pokud jste těhotná.
Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést u novorozence ke vzniku příznaků z vysazení.

Obecně se podávání tramadolu kojícím matkám nedoporučuje. Malá množství tramadolu jsou vylučována
do mateřského mléka. Po jedné dávce obvykle není nutné kojení přerušit. Požádejte o radu svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek TRAMAL kapky může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může tak ovlivnit Vaše reakce.
Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek, nepoužívejte elektrické přístroje, neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku TRAMAL kapky:
Přípravek TRAMAL kapky obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Pokud je přípravek TRAMAL kapky podáván dlouhodobě (např. 2 týdny a více) může mít škodlivý vliv na chrup.
Přípravek TRAMAL kapky obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát (odvozenina ricinového oleje), který může vyvolat žaludeční nevolnost a průjem.

Jak se užívá přípravek TRAMAL kapky, roztok v lahvičce s dávkovačem

Vždy užívejte přípravek TRAMAL kapky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

TRAMAL kapky je dodáván buď v lahvičce s kapací vložkou nebo v lahvičce s dávkovací pumpou. Prosím, uvědomte si, že jedno stlačení lahvičky s dávkovací pumpou neodpovídá 1 kapce v lahvičce s kapací vložkou. Viz poznámky na konci této příbalové informace pro další podrobnosti.

Dávka by měla být stanovena podle intenzity bolesti a Vaší individuální odpovědi na bolest. Obecně by měla být užívána nejnižší účinná dávka.
Neurčí-li lékař jinak, je obvyklá dávka přípravku:

Dospělí a mladiství od 12 let
20 – 40 kapek (odpovídá 50 – 100 mg tramadoli hydrochloridum)
V závislosti na Vaší bolesti účinek přetrvává 4 – 8 hodin.

Neužívejte více než 160 kapek (tj. 4dávky po 40 kapkách)
což odpovídá 400 mg tramadoli hydrochloridum. Výjimečně, v případě klinické potřeby, může lékař nařídit podání vyšší denní dávky.

Děti
TRAMAL kapky (lahvička s kapací vložkou): pro děti od 1 roku věku je obvyklá jednotlivá dávka 4-8 kapek /
10 kg (1-2 mg tramadoli hydrochloridum/1 kg tělesné hmotnosti). Podrobné informace o dávce vztahující se k tělesné hmotnosti najdete na konci této příbalové informace.

Obecně by měla být zvolena nejnižší možná analgeticky účinná dávka. Nesmí být překročena celková denní dávka 8 mg tramadoli hydrochloridum na kg tělesné hmotnosti, maximálně však 400 mg tramadoli hydrochloridum.
.
U dětí se doporučuje podávat přípravek TRAMAL kapky přednostně z lahvičky s kapací vložkou než z lahvičky s dávkovací pumpou, protože umožňuje přesné dávkování podle dané tělesné hmotnosti.

Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být vylučování tramadolu zpomaleno. Je-li to Váš případ, lékař Vám může doporučit prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami.

Postižení jater nebo ledvin (selhání) / dialyzovaní pacienti
Vylučování tramadolu může být prodlouženo, trpíte-li postižením jater a/nebo ledvin.V těchto případech Váš lékař může doporučit prodloužení intervalu mezi dávkami.

Jak a kdy by se měl přípravek TRAMAL kapky užívat?
TRAMAL kapky, roztok pro perorální podání (k vnitřnímu užití).

TRAMAL kapky: Kapky se užívají s malým množstvím tekutiny nebo na kostce cukru a lze je užívat
nezávisle na jídle.

Podrobné informace o použití lahvičky s kapací vložkou nebo s dávkovací pumpou najdete na konci této příbalové informace.

Jak dlouho by se měl přípravek TRAMAL kapky užívat?
Neužívejte TRAMAL kapky déle, než je nezbytné. Je-li z důvodu povahy a závažnosti onemocnění nezbytná dlouhodobá léčba bolesti, Váš lékař Vás bude kontrolovat v pravidelných a krátkých časových intervalech, (v případě potřeby i léčbu přeruší), aby zjistil zda byste měl(a) v léčbě přípravkem TRAMAL kapky pokračovat a s jakou dávkou.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRAMAL kapky je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TRAMAL kapky, než jste měl(a):
Jestliže jste omylem užil(a) dávku navíc, nejspíše žádné negativní účinky nenastanou. Měl(a) byste užít další dávku tak, jak máte předepsáno.
Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, bušení srdce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, poruchy dýchání až zástava dechu. V těchto případech ihned volejte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít TRAMAL kapky:
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRAMAL kapky, pravděpodobně se opět objeví bolest.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku, prostě pokračujte v užívání kapek jako předtím.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL kapky:
Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem TRAMAL kapky předčasně, nejspíše se opět objeví bolest. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem.

Ukončení léčby přípravkem TRAMAL kapky je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve vzácných případech, se mohou někteří lidé, kteří užívali nějakou dobu TRAMAL kapky, po náhlém přerušení léčby cítit ne zcela dobře. Mohou cítit neklid, úzkost, nervozitu nebo se cítit nejistí. Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním nebo potíže žaludeční a střevní. U velmi malého počtu lidí mohou nastat panické záchvaty, halucinace, neobvyklé pocity jako jsou svědění, brnění a snížená citlivost, a hučení v uších (tinnitus). Velmi vzácně byly zaznamenány další neobvyklé účinky na CNS, jako je zmatenost, bludy, změny vnímání vlastní osobnosti (depersonalizace), změny vnímání skutečnosti (derealizace) a bludy z pronásledování (paranoia). Pokud se po vysazení přípravku TRAMAL kapky vyskytne u Vás některý z těchto příznaků, poraďte se prosím se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TRAMAL kapky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obvykle se četnost nežádoucích účinků třídí následujícím způsobem:

 • velmi časté (u více než 1 z 10 osob),
 • časté (u více než 1 ze 100 osob a méně než 1 z 10 osob),
 • méně časté (u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 z 100 osob),
 • vzácné (u více než 1 z 10 000 osob a méně než 1 z 1000 osob),
 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 osob)
 • není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte příznaky alergické reakce, jako je otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla, a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivku spolu s dýchacími potížemi.

Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem TRAMAL kapky je pocit na zvracení a závratě, které se vyskytují u více než 1 pacienta z 10.

Srdeční poruchy
Méně časté : účinky na srdce (bušení srdce, rychlá srdeční akce).
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především u pacientů, kteří stojí nebo při fyzické zátěži.
Vzácné : pomalá srdeční akce.

Vyšetření
Vzácné: vzestup krevního tlaku

Poruchy krevního oběhu
Méně časté: účinky na krevní oběh (pocit na omdlení nebo kolaps)
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především u pacientů, kteří stojí nebo při fyzické zátěži.

Poruchy metabolismu a výživy
Vzácné: změny chuti k jídlu.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:
Vzácné: pomalé dýchání, dušnost.
Při překročení doporučených dávek nebo při současném užívání jiných léků, které působí tlumivě na mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání. Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, nebylo však prokázáno, že byly způsobeny tramadolem.

Poruchy nervového systému
Velmi časté : závratě.
Časté : bolesti hlavy, ospalost.
Vzácné : abnormální vjemy (např. svědění, mravenčení, znecitlivění), chvění, epileptické záchvaty, svalové záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí (synkopa).
Epileptické záchvaty se objevily hlavně po užívání vysokých dávek tramadolu nebo při současném užívání jiných léčivých přípravků, které mohou záchvaty vyvolat.
Není známo: poruchy řeči

Psychiatrické poruchy
Vzácné : halucinace, zmatenost, poruchy spánku, úzkost a noční děsy.
Po léčbě přípravkem TRAMAL kapky se mohou vyskytnout psychiatrické poruchy. Jejich intenzita a povaha může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce léčby). Tyto obtíže mohou spočívat ve změnách nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podrážděnost), změnách aktivity (obvykle snížení, vzácněji zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny pocitů a rozpoznávání, které mohou vést k chybným rozhodnutím).
Je možný vznik závislosti.
Jestliže je přípravek TRAMAL kapky užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost, ačkoli je riziko vzniku závislosti velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou objevit příznaky z vysazení (viz. ”Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL kapky”).

Poruchy oka
Vzácné : rozmazané vidění.
Není známo: rozšíření zornic (mydriáza).

Žaludeční a střevní obtíže
Velmi časté : pocit na zvracení.
Časté : zvracení, zácpa, sucho v ústech.
Méně časté : nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v žaludku, nadýmání), průjem.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté : pocení
Méně časté : kožní reakce (např. svědění, vyrážka).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vzácné : svalová slabost.

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy močových cest
Vzácné : ztížený nebo bolestivý odtok moči, menší množství moči oproti normálu.

Poruchy imunitního systému
Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) se
vyskytly ve velmi vzácných případech.

Celkové poruchy a reakce v místě podání
Časté : únava

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak uchovávat přípravek TRAMAL kapky, roztok v lahvičce s dávkovačem

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek TRAMAL kapky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek TRAMAL kapky 100 mg/1 ml obsahuje

Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.
Jeden ml perorálních kapek, roztoku obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg (jedna kapka obsahuje 2,5 mg tramadoli hydrochloridum).
Pomocnými látkami jsou glycerol 85%, kalium-sorbát, glyceromakrogol-hydroxystearát, propylenglykol,
natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, sacharosa, čištěná voda, silice máty rolní, anýzové aroma.

Jak přípravek TRAMAL kapky 100 mg/1 ml vypadá a co obsahuje toto balení
Tramal kapky je čirá, slabě viskosní, bezbarvá až slabě nahnědlá tekutina.

TRAMAL kapky je dodáván v balení:
1x 10 ml a 3x 10 ml (lahvička z tmavého skla s kapací vložkou z bílého LDPE, bílý PP, šroubovací bezpečnostní uzávěr, krabička)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
GRÜNENTHAL GmbH, Aachen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.6.2012

______________________________________________________________________

Návod k použití přípravku TRAMAL kapky v lahvičce s kapací vložkou:

Poznámka k balení
Bezpečnost balení přípravku TRAMAL kapky je výrobcem zajištěna dodávkou lahviček v zalepené krabičce. Pouze nepoškozený obal a neporušená perforace zaručuje, že s obsahem nebylo manipulováno.

Lahvička s kapací vložkou má bezpečnostní kroužek. Pouze neporušený kroužek zaručuje, že s obsahem nebylo manipulováno.
Je-li balení poškozeno, informujte o tom lékárníka.

Poznámka k hladině obsahu
Ve výšce hladiny tekutiny v originálně zabalené lahvičce přípravku TRAMAL kapky může být rozdíl i několik mm. Je to dáno rozdílnou tloušťkou stěny ve spodní části skleněné lahvičky.

Poznámka k užití
Lahvička obsahující roztok přípravku TRAMAL kapky má bezpečnostní šroubovací víčko proti možnému otevření dětmi.
Při otevření pevně stiskněte víčko dolů a odšroubujte. Po použití, pevně víčko zašroubujte.

lahvičku držte dnem vzhůru a jemně poklepejte prstem na její dno, dokud
se neobjeví první kapky. Dávkování najdete v oddíle 3 „JAK SE PŘÍPRAVEK
TRAMAL KAPKY UŽÍVÁ?“

Obsah tramadoli hydrochloridum v jednotlivých počtech kapek perorálního roztoku:

 
Počet kapek Tramadoli hydrochloridum
1 kapka 2.5 mg
5 kapek 12.5 mg
10 kapek 25 mg
15 kapek 37.5 mg
20 kapek 50 mg
25 kapek 62.5 mg
30 kapek 75 mg
35 kapek 87.5 mg
40 kapek 100 mg

 

Poznámka k dávkování přípravku TRAMAL kapky u dětí starších než 1 rok
Návod k dávkování podle tělesné hmotnosti u dětí (viz také oddíl 3 „JAK SE PŘÍPRAVEK
TRAMAL KAPKY UŽÍVÁ?“

Přibližný věk Tělesná hmotnost Počet kapek v jednotlivé dávce (1-2 mg/kg)
1 rok 10 kg 4 - 8
3 roky 15 kg 6 - 12
6 roků 20 kg 8 - 16
9 roků 30 kg 12 - 24
11 roků 40 kg 16 - 32

Držitel rozhodnutí o registraci:
STADA Arzneimittel AG

Ke stažení:
Tramal kapky 100 mg/1 ml

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 24.2.2016