ATC CODE: S01BC03

Tento lék je na předpis.

sp.zn.sukls193773/2014

Příbalový leták - Příbalová informace: Informace pro pacienta

VOLTAREN OPHTHA CD oční kapky, roztok

(diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Voltaren Ophtha CD a k čemu se používá

Co je Voltaren Ophtha CD

Léčivou látkou přípravku Voltaren Ophtha CD je sodná sůl diklofenaku (diclofenacum natricum).

K čemu se Voltaren Ophtha CD používá

Voltaren Ophtha CD je nesteroidní protizánětlivý přípravek působící také proti bolesti.

Voltaren Ophtha CD se používá:

 • k léčbě zánětu po operaci šedého zákalu a jiných chirurgických výkonech
 • jako prevence otoku sítnice po odstranění šedého zákalu spojeného s implantací nitrooční čočky
 • k léčbě zánětu a bolestivosti u poúrazových stavů
 • k odstranění zúžení zornice během operace šedého zákalu
 • k léčbě bolesti oka a světloplachosti

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren Ophtha CD používat

Nepoužívejte Voltaren Ophtha CD:

 • jestliže jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Obdobně jako ostatní nesteroidní protizánětlivé přípravky je Voltaren Ophtha CD kontraindikován u pacientů, u kterých po aplikaci kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků blokujících syntézu prostaglandinů (léky ovlivňující zánět a bolest) došlo k vývoji astmatického záchvatu, kopřivky nebo akutní rýmy. U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytla přecitlivělost na tyto léky, je nutná zvýšená opatrnost.

Přípravek nesmějí používat ženy v posledních 3 měsících těhotenství, protože by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění plodu a útlumu děložních stahů. V mateřském mléce bylo nalezeno téměř nezjistitelné množství, které nemá vliv na kojence. O podání přípravku kojícím ženám rozhodne lékař.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Voltaren Ophtha CD se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Protizánětlivé účinky očních nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSAIDs) mohou maskovat nástup nebo zhoršení oční infekce. Pokud dojde k výskytu infekce nebo existuje riziko infekce, musí být společně s přípravkem Voltaren Ophtha CD zvolena odpovídající protiinfekční léčba.

Oční kapky nesmějí být nikdy používány formou injekce.

Náhodné požití přípravku nevyvolá u dospělých nežádoucí reakci.
Při náhodném požití dítětem se poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a Voltaren Ophtha CD

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud současně používáte steroidy k očnímu podání.

Pacienti, kteří užívají léky tlumící srážlivost krve nebo trpí poruchou srážlivosti krve, mohou po aplikaci Voltaren Ophtha CD pozorovat prodloužení doby krvácivosti.

V případě, že používáte ještě jiné oční kapky, musíte mezi jednotlivými aplikacemi dodržovat časový odstup nejméně 5 minut.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Voltaren Ophtha CD nemá být používán během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. O jeho používání se poraďte s lékařem.
Přípravek není vhodný pro kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může způsobit neostré vidění, a tím nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Voltaren Ophtha CD obsahuje benzalkonium-chlorid jako konzervační látku, která může způsobit dráždění očí. Nesmí být nikdy aplikován pacientům, kteří současně nosí měkké kontaktní čočky, které obarvuje. Kontaktní čočky musejí být před nakapáním přípravku Voltaren Ophtha CD vyjmuty a mohou být nasazeny nejdříve za 15 minut po aplikaci.

Jak se Voltaren Ophtha CD používá

Vždy používejte Voltaren Ophtha CD přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí:

a) oční chirurgické zákroky a jejich komplikace
Před operací: 5krát 1 kapka v průběhu tří hodin před operací.
Po operaci: první den po operaci 1 kapka 3krát denně, další dny 1 kapka 3 až 5krát denně tak dlouho, jak to vyžaduje stav pacienta.

b) Léčba poúrazových zánětlivých stavů, úleva od bolesti a světloplachosti
1 kapka každých 4 až 6 hodin.

c) léčba pooperační bolesti oka a potíží
1 až 2 kapky během hodiny před zákrokem, 1 až 2 kapky během prvních 15 minut po zákroku a dále pak 1 kapka každých 4 až 6 hodin po dobu 3 dnů.

U starších pacientů není nutná úprava dávkování

Děti:

Přípravek není určen k léčbě dětí. V pediatrické populaci nebyly cílené studie s přípravkem provedeny.

Dávkovač zůstává sterilní do prvního otevření originálního uzávěru. Při aplikaci se nesmí konec dávkovače dotýkat očí nebo okolních tkání, protože by mohlo dojít ke kontaminaci roztoku. Po každém použití lahvičku pečlivě uzavřete.

Pokud je nutné do oka aplikovat více než jeden lék, musí být mezi aplikacemi jednotlivých léků dodržen interval nejméně 5 minut.

Délku používání přípravku stanoví ošetřující lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10)

 • bolest oka

Méně časté (u méně než 1 pacienta ze 100)

 • pocit pálení v oku po aplikaci
 • poruchy vidění po aplikaci

Vzácné (u méně než 1 pacienta z 1 000)

 • reakce z přecitlivělosti, svědění a zčervenání kůže
 • reakce z přecitlivělosti na světlo (alergické reakce na sluneční záření)
 • keratitis punctata (léze rohovky), ulcerace rohovky, ztenčení rohovky
 • dušnost
 • zhoršení astmatu

Jiné hlášené nežádoucí účinky (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

 • rhinitida (otok a podráždění nosní sliznice)
 • překrvení spojivky (zčervenání očí), alergie spojivky (zánět povrchové vrstvy oka), otok očního víčka
 • kašel
 • kopřivka (svědění), vyrážka, kontaktní ekzém

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Voltaren Ophtha CD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do" nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Po prvním otevření lahvičky nesmíte přípravek používat déle než 28 dní.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Voltaren Ophtha CD obsahuje

Léčivá látka: diclofenacum natricum (sodná sůl diklofenaku) 1 mg v 1 ml (= 48 kapek)
Pomocné látky: trometamol, benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, hydroxypropylgamadex, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, propylenglykol, tyloxapol, voda na
injekci.

Jak přípravek Voltaren Ophtha CD vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá neprůhledná polyethylenová lahvička s kapátkem a šroubovacím uzávěrem o obsahu 5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Laboratoires THEA,
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, 
Francie

Výrobce

EXCELVISION
27, rue de la Lombardière
07100 Annonay
Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.2.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline s.r.o.

Ke stažení:
Voltaren Ophtha

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 13.10.2018