ATC CODE: R06AE09

Tento lék je na předpis.

Sp.zn. sukls263467/2018

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

Zenaro 0,5 mg/ml sirup

levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je přípravek Zenaro a k čemu se používá

Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou přípravku Zenaro.
Zenaro je antialergikum.

Používá se k léčbě známek onemocnění (příznaků) spojených s:

 • alergickou rýmou (včetně přetrvávající alergické rýmy).
 • kopřivkou (urtikarie).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zenaro užívat

Neužívejte přípravek Zenaro:

 • jestliže jste alergický(á) na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zenaro se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud přichází v úvahu neschopnost vyprázdnění močového měchýře (při stavech po poranění míchy nebo při zvětšené prostatě), poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože přípravek Zenaro může způsobit zhoršení záchvatu.

Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat přípravek Zenaro několik dní před testem. Tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

Děti

Podávání přípravku Zenaro kojencům a dětem do 2 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Zenaro

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Zenaro s jídlem, pitím a alkoholem

Opatrnosti je třeba při současném podávání přípravku Zenaro a alkoholu nebo jiných látek působících na mozek. U citlivých pacientů může současné podávání přípravku Zenaro a alkoholu nebo jiných látek působících na mozek způsobit další snížení bdělosti a výkonnosti.

Sirup Zenaro lze užívat neředěný nebo zředěný ve sklenici vody. Přípravek Zenaro se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti léčení přípravkem Zenaro mohou pociťovat spavost/ospalost, únavu a vyčerpání.
Pokud řídíte nebo obsluhujete stroje, buďte opatrní, dokud nezjistíte, jak na Vás tento přípravek působí. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání levocetirizinu v doporučené dávce nedochází k žádné poruše duševní bdělosti, schopnosti rychle reagovat nebo schopnosti řídit.

Přípravek Zenaro obsahuje maltitol

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Zenaro užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí a dospívající od 12 let věku: 10 ml roztoku (2 plné odměrné lžičky) jednou denně.

Porucha funkce ledvin a jater
U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka snížena podle závažnosti jejich onemocnění ledvin, u dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte, dávku určí Váš lékař.

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nesmí přípravek Zenaro užívat.

Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, mají užívat obvyklou předepsanou dávku.

U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin a u dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte; dávku určí Váš lékař.

Starší pacienti od 65 let věku
U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky za předpokladu, že mají normální funkci ledvin. 

Použití u dětí
Děti ve věku 6 až 12 let: 10 ml roztoku 1×denně.
Děti ve věku 2 až 6 let: 2,5 ml roztoku 2× denně.

Podávání přípravku Zenaro kojencům a batolatům do 2 let věku se nedoporučuje.

Jak a kdy máte přípravek Zenaro užívat
Pouze perorální podání.
Sirup se může užívat neředěný nebo zředěný ve sklenici vody. Přípravek Zenaro se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jak dlouho máte přípravek Zenaro užívat
Délka užívání závisí na typu, trvání a průběhu Vašich obtíží a určuje ji Váš lékař.

Pokyny pro otevření lahvičky opatřené bezpečnostním uzávěrem
Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi.
Otevření lahvičky: pevně stlačte uzávěr směrem dolů a odšroubujte proti směru hodinových ručiček.
Po použití uzávěr opět pevně zašroubujte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zenaro, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zenaro, než jste měl(a), může se u dospělých objevit spavost. U dětí se zpočátku může projevit vzrušení a neklid, později pak spavost.

Jestliže si myslíte, že jste se přípravkem Zenaro předávkoval(a), informujte, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zenaro

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zenaro nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Následující dávku užijte v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zenaro

Ukončení léčby by nemělo mít žádné nepříznivé účinky. Avšak vzácně, pokud přestanete Zenaro užívat, se může vyskytnout pruritus (intenzivní svědění), dokonce i v případě, že se tyto příznaky nevyskytovaly před zahájením léčby. Příznaky mohou samovolně vymizet. Příznaky mohou být v některých případech intenzivní a mohou vyžadovat opět začít s léčbou. Příznaky by po opětovném zahájení léčby měly vymizet.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při prvních příznacích přecitlivělosti (alergické reakce) na přípravek Zenaro přestaňte lék užívat a okamžitě vyhledejte lékaře. Mezi příznaky přecitlivělosti patří: otok v oblasti úst, jazyka, na obličeji a/nebo v hrdle nebo problémy s polykáním spolu s kožními reakcemi způsobujícími lokální zarudnutí, otok a svědění, potíže s dýcháním, náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být i smrtelný.

Při léčbě levocetirizinem byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • Sucho v ústech.
 • Únava.
 • Ospalost.
 • Bolest hlavy.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • Bolest břicha.
 • Vyčerpání.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • Agresivní nebo agitované chování.
 • Halucinace.
 • Deprese.
 • Křeče.
 • Potíže s usínáním.
 • Opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou.
 • Zánět jater, abnormální jaterní funkce.
 • Poruchy vidění, rozmazané vidění, okulogyrie (mimovolní krouživé pohyby očí).
 • Bušení srdce, zrychlený tep (tachykardie).
 • Mravenčení, závratě, synkopa (mdloba), třes, dysgeuzie (zkreslení vnímání chuti).
 • Pocit otáčení či pohybu.
 • Bolestivé nebo obtížné močení, neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř.
 • Otoky.
 • Výsev na kůži a sliznicích vždy po užití přípravku.
 • Svědění a pálení kůže, vyrážka, kopřivka.
 • Dušnost.
 • Zvýšení tělesné hmotnosti.
 • Nevolnost, zvracení, průjem.
 • Zvýšená chuť k jídlu.
 • Bolest svalů, bolest kloubů.
 • Pruritus (intenzivní svědění) po přerušení léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Zenaro uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C a po prvním otevření neužívejte déle než 6 měsíců.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Zenaro obsahuje

 • Léčivou látkou je levocetirizin-dihydrochlorid. 10 ml sirupu obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg.
 • Pomocnými látkami jsou glycerol 85% (E 422), propylenglykol, roztok maltitolu (E965), sodná sůl sacharinu (E594), trihydrát natrium-acetátu (na úpravu pH), ledová kyselina octová (na úpravu pH), třešňové aroma, čištěná voda.

Jak přípravek Zenaro vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zenaro je čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý roztok.
Vnitřní obal: hnědá skleněná lahvička s dětským bezpečnostním šroubovacím PP uzávěrem. Odměrná
PS lžička o celkovém objemu 5 ml s 2,5 a 1,25ml ryskou.
Vnější obal: papírová krabička.

Velikost balení: 200 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika Zenaro
Slovenská republika Zenaro 0,5 mg/ml sirup
Polsko Zenaro
Rumunsko Zenaro 0,5 mg/ml sirop
Bulharsko Зенаро 0,5 mg/ml сироп

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 8. 2018

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s.

Ke stažení:
Zenaro 0,5 mg/ml sirup

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 21.10.2018