ATC CODE: J05AB01

Tento lék je na předpis.

sp.zn.sukls139430/2014

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Zovirax 800 mg tablety

aciclovirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Zovirax a k čemu se používá

Zovirax obsahuje léčivou látku aciklovir. Ta patří do skupiny léčiv, která se nazývají antivirotika.
Účinkuje tak, že zastavuje růst některých virů.

Zovirax lze užít:

 • k léčbě planých neštovic a pásového oparu; u pásového oparu pomáhá také snížit bolest nervů, která se vyskytuje po vymizení vyrážky;
 • k léčbě oparu na rtu, na genitáliích a jiných infekcí způsobených virem herpes simplex;
 • k prevenci návratu oparu na rtu, na genitáliích a jiných infekcí způsobených virem herpes simplex;
 • k prevenci infekce virem herpes u osob, jejichž imunitní systém je oslaben, což vede k tomu, že jejich tělo je oslabeno pro boj s infekcemi.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zovirax užívat

Neužívejte Zovirax

 • jestliže jste alergický(á) na aciklovir, valaciklovir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Neužívejte Zovirax, pokud se Vás to týká. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Zovirax užívat.
Upozornění a opatření
Dříve než začnete Zovirax užívat, informujte svého lékaře, pokud

 • máte problémy s ledvinami;
 • je Vám více než 65 let.

Poraďte se s lékařem, pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká. Lékař může snížit dávku přípravku Zovirax.
Užíváte-li Zovirax, je nutné, abyste v dostatečné míře přijímal(a) tekutiny.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Zovirax užívat.

Další léčivé přípravky a Zovirax
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které ovlivňují funkci ledvin, jako jsou např. cimetidin a probenecid.

Těhotenství a kojení
Zovirax není obvykle v průběhu těhotenství doporučován. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékář zváží přínosy užívání přípravku Zovirax během těhotenství pro Vás a riziko pro Vaše dítě.

Léčivá látka přípravku Zovirax může přestupovat do mateřského mléka. Pokud kojíte, musíte se před zahájením užívání přípravku Zovirax poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Některé nežádoucí účinky, jako je ospalost, mohou narušit Vaši schopnost koncentrace a reakce. Před řízením nebo obsluhou strojů se ujistěte, že se u Vás tyto nežádoucí účinky nevyskytují.

Zovirax 200 mg obsahuje monohydrát laktosy
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se Zovirax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám určí správnou dávku, způsob a délku užívání přípravku:

 • podle druhu Vaší infekce;
 • podle toho, zda se jedná o léčbu infekce nebo o prevenci jejího návratu.

K léčbě infekcí virem herpes simplex se dospělým obvykle podává 200 mg 5x denně, přibližně v intervalu 4 hodin s vynecháním noční dávky. V léčbě se obvykle pokračuje po dobu 5 dní, při těžkých infekcích se léčba může prodloužit.
Dětem ve věku 2 let a starším se obvykle podává stejná dávka jako dospělým.

K prevenci návratu infekcí virem herpes simplex se dospělým obvykle podává 200 mg 4x denně, přibližně v intervalu 4 hodin.

K léčbě planých neštovic a pásového oparu se dospělým obvykle podává 800 mg 5x denně, přibližně v intervalu 4 hodin s vynecháním noční dávky. V léčbě se obvykle pokračuje po dobu 7 dní.

Dětem ve věku od 6 let se obvykle podává 800 mg 4x denně; dětem ve věku od 2 do 6 let 400 mg 4x denně a dětem mladším než 2 roky 200 mg 4x denně.

Máte-li poruchu funkce ledvin, dávku Vám lékař upraví.

Užívání tohoto léčivého přípravku

 • Tento lék se užívá ústy.
 • Spolkněte celou tabletu a zapijte ji dostatečným množstvím vody.
 • Užívejte Zovirax každý den ve stejnou dobu.
 • Užívejte Zovirax podle pokynů lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zovirax, než jste měl(a)
Zovirax není obvykle škodlivý, pokud se velké množství neužívá po dobu několika dnů. Pokud jste užil(a) příliš mnoho přípravku Zovirax, řekněte to svému lékaři. Vezměte si s sebou balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zovirax
Jestliže jste zapomněl(a) užít Zovirax, vezměte si ho, jakmile si vzpomenete. Pokud se již ale blíží čas další dávky, zapomenutou dávku vynechejte.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Zovirax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Příznaky, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost
závažné alergické reakce (anafylaxe). U osob užívajících Zovirax jsou vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000). Rychlý rozvoj příznaků zahrnuje:

 • svědivou kožní vyrážku (kopřivku);
 • otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém);
 • pokles krevního tlaku, který vede ke kolapsu.
  → Pokud se u Vás objeví alergická reakce, přestaňte Zovirax užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 osobu z 10):

 • bolest hlavy;
 • závratě;
 • pocit na zvracení nebo zvracení;
 • průjem;
 • bolest břicha;
 • svědění;
 • kožní reakce po vystavení pokožky slunci (fotosenzitivita);
 • únava;
 • zvýšená teplota (horečka).

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 osobu ze 100):

 • svědivá vyrážka (kopřivka);
 • vypadávání vlasů.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 osobu z 1 000):

 • pocit zkráceného dechu (dušnost);
 • změna v krevních testech;
 • otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém);
 • zvýšení hodnot jaterních enzymů.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 osobu z 10 000):

 • zmatenost nebo neklid;
 • třes
 • nestabilita při chůzi a porucha koordinace pohybů (ataxie);
 • pomalá, nesrozumitelná řeč (dysartrie);
 • slyšení nebo vidění věcí, které neexistují (halucinace);
 • psychotické poruchy;
 • záchvaty (křeče);
 • ospalost;
 • onemocnění mozku (encefalopatie);
 • porucha vědomí (kóma);
 • zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka), zánět jater (hepatitida);
 • bolest v dolní části zad v oblasti ledvin nebo přímo nad boky (bolest ledvin);
 • selhání ledvin.

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech (postihují až 1 osobu z 10 000):

 • snížený počet červených krvinek (anemie);
 • snížený počet bílých krvinek (leukopenie);
 • snížený počet krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají srážení krve) (trombocytopenie).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Zovirax uchovávat

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Zovirax obsahuje

 • Léčivou látkou je aciclovirum 800 mg v jedné tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, magnesium-stearát.

Jak Zovirax vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Zovirax jsou baleny v PVC/Al blistrech, příbalová informace je umístěná v krabičce nebo na ní.

Tablety Zovirax jsou dodávány v krabičkách obsahujících 35x 800 mg.

Tablety Zovirax 800 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní, na jedné straně vyraženo „GXCX5“.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
The Wellcome Foundation Ltd.,
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS
Velká Británie

Výrobce
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A
Grunwaldzka 189, Poznaň,
Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.12.2014

Vysvětlení termínů použitých na obalech:
EXP = Použitelné do
LOT = Číslo šarže

Držitel rozhodnutí o registraci:
The Wellcome Foundation Ltd

Ke stažení:
Zovirax 800 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 1.3.2016