ATC CODE: D10AF01

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls190080/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DALACIN T KOŽNÍ ROZTOK

clindamycini dihydrogenophosphas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Dalacin T a k čemu se používá

Přípravek Dalacin T obsahuje antibiotikum, klindamycin-dihydrogen-fosfát. Kožní roztok se používá k léčbě akné.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dalacin T používat

Nepoužívejte přípravek Dalacin T

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klindamycin nebo linkomycin nebo na kteroukoli další složku přípravku Dalacin T.
 • jestliže trpíte nebo jste trpěl/a zánětlivým onemocněním střev spojeným s podáváním antibiotik.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dalacin T je zapotřebí

 • Pokud trpíte určitou formou alergie, poraďte se se svým lékařem ohledně používání přípravku Dalacin T.
 • Jestliže se u Vás během léčby přípravkem Dalacin T nebo po jejím ukončení vyskytne silný, déle trvající průjem nebo průjem s krví a hlenem, oznamte tuto skutečnost ihned lékaři.
 • Pokud máte sklon k těžkým průjmům či trpíte nebo jste někdy prodělal/a zánětlivé onemocnění střev (Crohnovu nemoc, ulcerózní kolitidu), informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
 • Kožní roztok Dalacin T nepoužívejte současné přípravky obsahující benzoylperoxid.
 • Kožní roztok Dalacin T obsahuje alkohol a může vyvolat pálení a podráždění očí, sliznic a porušené kůže. Při náhodném vniknutí do očí nebo při potřísnění sliznice nebo poraněné pokožky je nutné opláchnout zasažené místo dostatečným množstvím studené vody. Má nepříjemnou chuť a v okolí úst je nutné jej nanášet s opatrností.
 • Dlouhodobé používání přípravku Dalacin T vyžaduje dohled lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste používal/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Než začnete současně s přípravkem Dalacin T používat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék.

Těhotenství:
Pokud jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, informujte o této skutečnosti svého lékaře. Pokud jste těhotná, poraďte se svým lékařem ohledně používání přípravku Dalacin T.

Kojení:
Pokud kojíte, informujte o této skutečnosti lékaře. Lékař rozhodne, zda je pro Vás přípravek Dalacin T vhodný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly hodnoceny.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dalacin T

 • Propylenglykol obsažený v přípravku Dalacin T kožní roztok může vyvolat místní podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).

Jak se přípravek Dalacin T používá

Vždy používejte přípravek Dalacin T přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dvakrát denně naneste tenkou vrstvu přípravku DALACIN T na postižená místa. Přípravek není nutno vtírat do pokožky ani postižené místo zakrývat. DALACIN T se nanáší na suchou a čistou pokožku.

Zlepšení lze očekávat až po několika týdnech léčby. Používání přípravku DALACIN T po dobu několika měsíců vyžaduje dohled lékaře. Sami léčbu neukončujte a důsledně dbejte rad lékaře.

Použití u dětí
Přípravek Dalacin T není určen pro děti do 12 let.

Jestliže jste použil/a více přípravku Dalacin T, než jste měla
V případě, že použijete více přípravku, než jste měl/a, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a nanést přípravek Dalacin T
Pokud zapomenete nanést přípravek Dalacin T, naneste jej na pokožku, jakmile si vzpomenete.

Jestliže jste přestal/a používat přípravek Dalacin T
Pokud dojde ke zlepšení Vašeho akné, léčbu přípravkem Dalacin T svévolně neukončujte. Poraďte se se svým lékařem ohledně dalšího používání tohoto přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dalacin T nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky po zevním použití přípravků Dalacin T byly hlášeny jen ojediněle.

Nejčastějším nežádoucím účinkem při používání kožního roztoku je suchá kůže.

Z dalších nežádoucích účinků se jedná o:

 • Oční poruchy: píchavá bolest oka. Poruchy trávicího ústrojí: bolesti břicha, zažívací potíže. Vzácně byly hlášeny případy průjmu, krvavého průjmu a kolitida (zánět střeva), včetně tzv. pseudomembranózní kolitidy.

Pokud se u Vás během léčby vyskytne silný, déle trvající průjem nebo průjem s krví (může být spojený s bolestí břicha nebo horečkou), oznamte tuto skutečnost ihned lékaři.

 • Infekce: zánět vlasových folikulů působený gramnegativními mikroby.
 • Poruchy kůže: podráždění kůže, kontaktní dermatitida (neinfekční zánět kůže), mastnější pokožka, kopřivka.

Mohou se též objevit reakce z přecitlivělosti na kteroukoliv složku přípravku.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Dalacin T uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Dalacin T kožní roztok nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Dalacin T kožní roztok uchovávejte při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Dalacin T obsahuje
Léčivou látkou je clindamycini dihydrogenophosphas 10 mg v 1 ml roztoku.

Pomocnými látkami Dalacinu T kožního roztoku jsou isopropylalkohol, propylenglykol, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a čištěná voda.

Jak přípravek Dalacin T vypadá a co obsahuje toto balení

Dalacin T kožní roztok je čirý bezbarvý roztok.

Balení:
Dalacin T kožní roztok: 30 a 60 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
PFIZER, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie
Pfizer Service Company BVPA, Zaventem, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
23.5.2012

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer Corporation Austria GmbH

Ke stažení:
Dalacin T kožní roztok

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 13.12.2015