ATC CODE: G01AA10

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls4803/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Dalacin vaginální krém

clindamycini phosphas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Dalacin vaginální krém a k čemu se používá

Přípravek Dalacin vaginální krém obsahuje antibiotikum, klindamycin-dihydrogen-fosfát. Užívá se k léčbě poševních infekcí způsobených citlivými bakteriemi u netěhotných žen a žen ve druhém a třetím trimestru těhotenství.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dalacin vaginální krém užívat

Neužívejte přípravek Dalacin vaginální krém

 • jestliže jste alergická (přecitlivělá) na klindamycin nebo linkomycin nebo na kteroukoli další složku přípravku Dalacin vaginální krém.
 • jestliže trpíte průjmovým onemocněním spojeným s podáváním antibiotik.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dalacin vaginální krém je zapotřebí

 • Jestliže se u Vás během léčby přípravkem Dalacin vaginální krém nebo po jejím ukončení vyskytne silný, déle trvající průjem nebo průjem s krví a hlenem, oznamte tuto skutečnost ihned lékaři.
 • Během léčby přípravkem Dalacin vaginální krém se nedoporučuje pohlavní styk.
 • Přípravek Dalacin vaginální krém obsahuje látky, které mohou oslabovat kondomy nebo jiné vaginální antikoncepční pomůcky. V průběhu léčby se proto jejich používání nedoporučuje. Nedoporučuje se ani používání jiných vaginálních prostředků, jako jsou tampóny nebo výplachy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Než začnete současně s přípravkem Dalacin vaginální krém užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte
se se svým ošetřujícím lékařem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství:
Pokud jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, informujte o této skutečnosti svého lékaře. Pokud jste těhotná, poraďte se svým lékařem ohledně používání přípravku Dalacin vaginální krém.

Kojení:
Pokud kojíte, informujte o této skutečnosti lékaře. Lékař rozhodne, zda je pro Vás přípravek Dalacin vaginální krém vhodný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly hodnoceny.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dalacin vaginální krém
Přípravek Dalacin vaginální krém obsahuje sorbitan-stearát, cetylstearylalkohol a propylenglykol. Tyto látky mohou způsobovat podráždění a zanícení kůže.

Jak se přípravek Dalacin vaginální krém užívá

Vždy užívejte přípravek Dalacin vaginální krém přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, zavede se 1 aplikátor zcela naplněný krémem hluboko do pochvy každý den večer před spaním po dobu 3 nebo 7 dnů.

1 aplikátor (5 g) obsahuje přibližně 100 mg klindamycin-dihydrogen-fosfátu.

Návod k použití:
Odšroubujte víčko a jeho hrotem probodněte hrdlo tuby. Našroubujte plastikový aplikátor na závit tuby.
Jemně tiskněte tubu od konce a naplňte aplikátor krémem (až ucítíte odpor). V tuto chvíli by měl být z aplikátoru vidět celý píst. Aplikátor odšroubujte a tubu opět uzavřete víčkem.

Lehněte si na záda, pokrčte kolena a dejte nohy od sebe (tzv. gynekologická poloha).

Zasuňte aplikátor co nejhlouběji do pochvy a stiskněte nadoraz píst. Vyjměte aplikátor, ale nedotýkejte se při tom pístu. Aplikátor použijte jen jednou a na další aplikaci použijte jen nový.

Jestliže jste užila více přípravku Dalacin vaginální krém, než jste měla
V případě, že použijete více přípravku, než jste měla, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Dalacin vaginální krém
V případě, že od doby, kdy jste měla zavést přípravek Dalacin vaginální krém uběhlo jen pár hodin, krém znovu zaveďte. Pokud je skoro čas na další dávku přípravku Dalacin vaginální krém, zapomenutou dávku vynechte a krém zaveďte jako obvykle. Dávku nezdvojujte.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Dalacin vaginální krém
Někdy se můžete cítit lépe již po několika dnech léčby. Léčbu však svévolně neukončujte a lék užívejte tak dlouho, jak Vám bylo doporučeno lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dalacin vaginální krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého:

Pokud se u Vás během léčby vyskytne silný, déle trvající průjem nebo průjem s krví a hlenem, oznamte tuto skutečnost ihned lékaři.

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10):

 • infekční onemocnění (kvasinkové infekce pochvy, zánět poševní sliznice)
 • kožní poruchy (svědění)
 • poruchy zažívacího ústrojí (křeče)

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 pacienta ze 100):

 • poruchy středního ucha (závrať)
 • poruchy zažívacího ústrojí (bolest břicha, zápach z úst, průjem, pocit nevolnosti, zvracení, zácpa, poruchy trávení, nadýmání)
 • infekční onemocnění (systémové kvasinkové infekce, houbové infekce, infekce močových cest)
 • poruchy imunitního systému (alergické reakce)
 • poruchy nervového systému (závratě, bolesti hlavy)
 • kožní poruchy (vyrážka (červené pupínky), zarudnutí kůže, kopřivka)
 • poruchy ledvin a močových cest (bolestivé močení, přítomnost cukru a bílkoviny v moči)
 • poševní bolestivost, poševní výtok
 • krvácení z nosu

Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

 • poruchy žláz s vnitřní sekrecí (zvýšená funkce štítné žlázy)
 • infekční onemocnění (zánět pochvy vyvolaný prvoky - trichomonádami, bakteriální infekce, infekce horních cest dýchacích, kožní kvasinková onemocnění)
 • poruchy nervového systému (poruchy chuti)
 • poruchy menstruace, pánevní bolestivost, krvácení z dělohy, endometrióza (výskyt děložní sliznice mimo sliznici dělohy)
 • poruchy zažívacího ústrojí (nafouknuté břícho)
 • kožní poruchy (makulopapulární vyrážka – vyrážka se skvrnami a pupínky)
 • bolest zad
 • zánětlivá zduření

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Dalacin vaginální krém uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Dalacin vaginální krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Dalacin vaginální krém obsahuje
Léčivou látkou jsou 2,0 g clindamycini phosphas ve 100 g přípravku.

Pomocnými látkami přípravku jsou: sorbitan-stearát, polysorbát 60, propylenglykol, kyselina stearová,
cetylstearylalkohol, cetylpalmitát, tekutý parafín, čištěná voda a benzylalkohol.

Jak přípravek Dalacin vaginální krém vypadá a co obsahuje toto balení
Dalacin vaginální krém je bílý, polotuhý krém.

Balení:
Tuba s 20 g přípravku Dalacin vaginální krém se 3 aplikátory.
Tuba se 40 g přípravku Dalacin vaginální krém se 7 aplikátory.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
PFIZER, spol.s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie
Pfizer Service Company, Zaventem, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 10.8.2011.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer Corporation Austria GmbH

Ke stažení:
Dalacin vaginální krém

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 13.12.2015