ATC CODE: C07AB02

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls200668/2015

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Metoprolol AL 100 tablety

Metoprololi tartras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Metoprolol AL 100 a k čemu se používá

Metoprolol AL 100 obsahuje léčivou látku metoprolol-tartarát, která patří do skupiny léčiv nazývaných beta-blokátory. Metoprolol-tartarát snižuje tepovou frekvenci, stažlivost srdce a rychlost vedení srdečního vzruchu a snižuje zvýšený krevní tlak.
Metoprolol-tartarát zvyšuje toleranci námahy a snižuje počet anginózních záchvatů (bolest na hrudi vznikající při nedostatečném prokrvení srdce).

Metoprolol AL 100 se používá k léčbě:

 • vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze)
 • akutního infarktu myokardu a dlouhodobé léčbě po infarktu myokardu
 • onemocnění, při kterém dochází k nedokrvení srdce. Příčinou je postižení věnčitých tepen, zásobujících srdeční sval (ischemická choroba srdeční)
 • funkčních poruch srdce (hyperkinetický srdeční syndrom)
 • nepravidelného a zrychleného srdeční rytmu (tachyarytmie)
 • předcházení záchvatům migrén (profylaxe migrény)

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metoprolol AL 100 užívat

Neužívejte Metoprolol AL 100:

 • jestliže jste alergický(á) na metoprolol-tartarát, jiný beta blokátor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže trpíte klinicky zjevnými příznaky selhávání srdce projevující se dušností a otékáním kotníků (manifestní srdeční selhání)
 • při šoku
 • jestliže trpíte poruchou převodu srdečního vzruchu mezi srdeční síní a komorou (AV blokem druhého nebo třetího stupně)
 • jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu, která souvisí s poruchou tvorby vzruchu v srdečních síních (sick-sinus syndrom)
 • jestliže trpíte poruchami vedení srdečního vzruchu sinoatriálním uzlem (SA blok)
 • jestliže trpíte bradykardií (klidová tepová frekvence nižší než 50 pulzů/min před zahájením léčby)
 • jestliže trpíte hypotenzí (systolický krevní tlak nižší než 90 mmHg)
 • jestliže máte vyšší než je normální hladina kyselin v krvi (metabolická acidóza)
 • jestliže trpíte hyperreaktivitou průdušek (např. při bronchiálním astmatu)
 • jestliže trpíte pokročilým stadiem okluzívního onemocnění periferních tepen projevující se ucpáním velkých periferních tepen na horních a dolních končetinách
 • při současné léčbě inhibitory MAO (s výjimkou inhibitorů MAO-B)

U pacientů léčených Metoprololem AL 100 (pokud nejsou umístěni na jednotce intenzivní péče) nesmí být intravenózně (nitrožilně) podávány blokátory kalciového kanálu typu verapamilu a diltiazemu a jiných intravenózních antiarytmik – léky na úpravu srdečního rytmu (např. disopyramidu).

Upozornění a opatření:

 • Jestliže trpíte nízkým stupněm poruchy přenosu srdečního vzruchu mez srdečními síněmi a komorami (AV blok prvního stupně)
 • U diabetu (cukrovky) s vysoce nestabilními hladinami koncetrace glukózy v krvi (kvůli riziku závažných stavů hypoglykémie – nízké hladiny glukózy v krvi)
 • Jestliže dodržujete po delší období přísnou dietu nebo jste vystaven(a) vysoké fyzické námaze (kvůli riziku závažných stavů hypoglykémie – nízké hladiny glukózy v krvi)
 • Jestliže trpíte nádorovým onemocněním nadledvin označovaného feochromocytom – v takovém případě lze užívat Metoprolol AL 100 teprve po předcházející léčbě alfablokátory
 • Jestliže máte poruchu funkce jater (viz bod 3 Jak se Metoprolol AL 100 užívá).

Pacientům s psoriázou (lupénka) v osobní nebo rodinné anamnéze by se měl Metoprolol AL 100 podávat pouze po pečlivém zvážení očekávaného pozitivního účinku a možných rizik léčby.

Betablokátory mohou zvyšovat citlivost k alergenům a závažnost anafylaktických reakcí, čili celkových náhlých alergických reakcí. U pacientů, kteří prodělali závažné reakce z přecitlivělosti anebo podstupují specifickou imunoterapii (desenzibilizační léčbu), se mohou betablokátory podávat pouze v jasně indikovaných případech.

Další léčivé přípravky a Metoprolol AL 100
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné užití přípravku Metoprolol AL 100 a inzulínu nebo léků na diabetes, užívaných ústy (tzv. perorální antidiabetika) může prodloužit účinnek těchto dalších léků a maskovat nebo oslabit příznaky nízké hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie), zvláště zrychlený srdeční tep (tachykardie) a třes prstů. Proto jsou nutné pravidelné kontroly hladiny krevního cukru (glykémie).

Současné užívání léčivého přípravku Metoprolol AL 100 a tricyklických antidepresiv, barbiturátů, fenothiazinů, glyceroltrinitrátu, diuretik, vazodilatancií a jiných antihypertenziv může vyvolat zvýšený pokles krevního tlaku.

Současné užívání přípravku Metoprolol AL 100 a blokátorů vápníkových kanálů typu nifedipinu může vyvolat zvýšený pokles krevního tlaku a v ojedinělých případech může dojít k srdeční nedostatečnosti.

Tlumivé účinky přípravku Metoprolol AL 100 na srdce a antiarytmik (přípravky pro léčbu poruch srdečního rytmu) se mohou sčítat.

Pacienti, kteří současně užívají Metoprolol AL 100 a blokátory vápníkových kanálů typu verapamilu a diltiazemu nebo jiná antiarytmika (např. disopyramid), musí být pečlivě sledováni, protože existuje riziko zvýrazněného poklesu tlaku krve (hypotenze), závažného zpomalení srdeční akce (bradykardie) nebo jiných poruch srdečního rytmu (arytmií).

Upozornění:

Současné užívání Metoprololu AL 100 a srdečních glykosidů, reserpinu, alfamethyldopy, guanfacinu nebo klonidinu může vést k výraznému snížení tepové frekvence nebo zpomalení vedení srdečních impulzů.

Náhlé vysazení klonidinu může při současné léčbě Metoprololem AL 100 způsobit výrazné zvýšení krevního tlaku. Je-li klonidin užíván současně s Metoprololem AL 100, nesmí být jeho podávání přerušeno, pokud nebyl Metoprolol AL 100 vysazen o několik dní dříve. Pouze v takovém případě může být klonidin postupně vysazován.

Současné užívání Metoprololu AL 100 a noradrenalinu, adrenalinu nebo jiných sympatomimetik (i obsažených např. v lécích proti kašli a nosních nebo očních kapkách) může vést k významnému zvýšení krevního tlaku.

U pacientů léčených Metoprololem AL 100 se může objevit snížená odpověď na dávku adrenalinu, běžně užívanou pro potlačení alergické reakce.

Vzhledem k riziku silné hypertenzní reakce by se při léčbě Metoprololem AL 100 neměly současně užívat inhibitory monoaminoxidázy (MAO).

Indometacin a rifampicin mohou snižovat antihypertenzní účinek Metoprololu AL 100.

Cimetidin může zvyšovat účinek Metoprololu AL 100.

Metoprolol AL 100 může snižovat vylučování lidokainu.

Současné užívání Metoprololu AL 100 a narkotik/anestetik může vést k výraznému poklesu krevního tlaku. Negativně inotropní účinek těchto léků může být aditivní.

Neuromuskulární blokáda vyvolaná periferními myorelaxancii (např. sukcinylcholinem, tubokurarinem) může být zvýrazněna inhibicí beta-receptorů Metoprololem AL 100.

Nemůže-li být Metoprolol AL 100 vysazen před zákroky vyžadujícími celkovou anestézii nebo před podáním periferních svalových relaxancií, musí být anesteziolog informován o tom, že pacient je léčen Metoprololem AL 100.

Metoprolol AL 100 s alkoholem
Pokud požijete alkohol během užívání tohoto léčivého přípravku, může dojít ke zhoršení schopnosti účastnit se silničního provozu, obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné opory.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Podávání přípravku Metoprolol AL 100 v těhotenství a zejména v prvním trimestru těhotenství lze zvážit, pokud je to nezbytně nutné. Lékař musí pečlivě zvážit poměr přínosu a možného rizika, protože dosud nejsou k dispozici žádné přiměřeně dokumentované studie o použití u těhotných žen.

Metoprolol-tartarát prochází přes placentu a snižuje průtok krve placentou a může uškodit nenarozenému dítěti.

Léčba metoprolol-tartarátem se má ukončit 48-72 hodin před předpokládaným dnem porodu. 
Pokud to není možné, musí být novorozenec pečlivě sledován 48-72 hodin po narození.

Kojení
Metoprolol-tartarát se vylučuje do mateřského mléka. U kojenců se proto musí sledovat možné projevy nežádoucích účinků tohoto přípravku, přestože jsou po terapeutických dávkách málo pravděpodobné. Pro udržení co nejnižší možné hladiny metoprolol-tartarátu v mateřském mléce by ženy neměly kojit po dobu 3-4 hodin od užití metoprolol-tartarátu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pacienti užívající tento přípravek musí být pod pravidelnou lékařskou kontrolou. Reakce na léčbu se individuálně liší a přípravek může vést ke snížení pohotovosti, která má za následek zhoršení schopnosti účastnit se silničního provozu, obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné opory. Platí to zejména na začátku léčby, při zvyšování dávky léku nebo změně léčby nebo při současném požití alkoholu.

Metoprolol AL 100 obsahuje monohydrát laktosy
Pokud vám váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat

Jak se Metoprolol AL 100 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování by mělo být upraveno individuálně podle terapeutické odpovědi. Úpravy dávkování může provádět jen lékař.

Doporučená dávka přípravku je:

Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze)
½ tablety Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně nebo ½ -1 tableta jednou denně (což odpovídá 50-100 mg metoprolol-tartarát denně). V případě potřeby může být denní dávka zvýšena na 1 tabletu dvakrát denně (což odpovídá 200 mg metoprolol tartarátu denně).

Ischemická choroba srdeční
½ tablety Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně nebo ½ -1 tableta jednou denně (což odpovídá 50-100 mg metoprolol-tartarátu denně). V případě potřeby může být denní dávka zvýšena na 1 tabletu dvakrát denně (což odpovídá 200 mg metoprolol-tartarátu denně).

Hyperkinetický srdeční syndrom
½ tablety Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně nebo ½ -1 tableta jednou denně (což odpovídá 50-100 mg metoprolol-tartarátu denně). V případě potřeby může být denní dávka zvýšena na 1 tabletu dvakrát denně (což odpovídá 200 mg metoprolol-tartarátu denně).

Tachyarytmie (rychlá a nepravidelná srdeční činnost)
1 tableta Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně (což odpovídá 100-200 mg metoprolol tartarátu).

Akutní a dlouhodobá léčba infarktu myokardu a prevence reinfarktů
Metoprolol AL 100 se podává pouze u pacientů, u nichž nejsou kontraindikovány betablokátory.

a) akutní léčba
Při akutním infarktu myokardu je třeba zahájit léčbu co nejrychleji po hospitalizaci, přičemž důležitá je také průběžná kontrola EKG a krevního tlaku. Léčba se zahajuje 5 mg metoprololtartarátu intravenózně.

Pacientům, kteří snášejí první dávku bez obtíží, je možné podávat další dávky – 5 mg metoprololtartarátu – i.v. v dvouminutových intervalech, dokud není dosaženo celkové maximální dávky až 15 mg metoprolol-tartarátu.

Pacienti, kteří snášejí bez obtíží celkovou dávku 15 mg podanou i.v., užívají dále ½ tablety Metoprololu AL 100, nejdříve však 15 minut po poslední intravenózní injekci.

V následujících 48 hodinách se pacientům podává ½ tablety Metoprololu AL 100 každých 6 hodin (50 mg metoprolol-tartarátu). U pacientů, kteří snášejí bez obtíží pouze dávku nižší než 15 mg metoprolol-tartarátu podanou i.v., je třeba s perorální léčbou začít velmi opatrně (25 mg metoprolol-tartarátu).

b) udržovací léčba
Po akutní fázi by pacienti měli užívat udržovací dávku odpovídající 1 tabletě Metoprololu AL 100 dvakrát denně (200 mg metoprolol-tartarátu denně). V případě, že po podání klesne tepová frekvence a/nebo krevní tlak do takové míry, že je nutný léčebný zásah, nebo se objeví jiné komplikace, léčba Metoprololem AL 100 musí být ihned přerušena.

Profylaxe migrény
1 tableta Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně (což odpovídá 100-200 mg metoprololtartarátu denně).

Pacienti s poruchou funkce jater
U pacientů s těžkou poruchou funkce jater je vylučování Metoprololu AL 100 sníženo, a proto může být nutné snížit dávkování Metoprololu AL 100.

Způsob podání
Tablety se polykají celé, po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.

Při užívání přípravku 1 x denně se lék obvykle užívá ráno, při 2 denních dávkách se přípravek užívá ráno a večer.

Délka léčby
Délku léčby určuje lékař.

Pokud se domníváte, že účinek přípravku Metoprolol AL 100 je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Metoprolol AL 100, než jste měl(a)
V případě předávkování informujte neprodleně lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V závislosti na rozsahu intoxikace, předávkování může vyvolat závažný pokles krevního tlaku (hypotenzi), zpomalení srdeční činnosti (bradykardii) až srdeční zástavu, srdeční selhání a kardiogenní šok. Další projevy předávkování mohou zahrnovat dýchací obtíže, bronchospasmus (zúžení průdušek), zvracení, poruchy vědomí a příležitostně křeče.
V případě předávkování nebo při závažném poklesu krevního tlaku a/nebo tepové frekvence ukončete léčbu Metoprololem AL 100.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Metoprolol AL 100
Pokračujte v léčbě Metoprololem AL 100 podle předepsaného schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Metoprolol AL 100
Léčba Metoprololem AL 100 může být přerušena nebo ukončena jen po poradě s lékařem. Náhlé přerušení léčby může vést k sníženému průtoku krve srdečním svalem (srdeční ischémii) a znovu vzplanutí anginy pectoris (bolest na hrudi způsobené nedostatečným okysličením srdce), infarktu myokardu nebo hypertenze (zvýšení krevního tlaku).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zvláště na počátku léčby byly příležitostně zaznamenány poruchy centrálního nervového systému jako únava, deprese, závratě, zmatenost, bolesti hlavy, pocení, noční můry nebo zvýšená snová aktivita, poruchy spánku, halucinace.

Příležitostně byly zaznamenány přechodné zažívací potíže jako nevolnost (nepříjemný pocit v žaludku s pocitem na zvracení), zvracení, bolesti v břiše, zácpa a průjem.

Občas byla pozorována námahová dušnost a vzácně byl zaznamenán bronchospazmus (viz bod Neužívejte Metoprolol AL 100).

Příležitostně byly zaznamenány i parestezie (pocit brnění, píchání, svědění či pálení kůže) a pocit chladu v končetinách. Vzácně byla po podávání přípravku pozorována svalová ochablost a křeče ve svalech.

Zhoršení příznaků bylo pozorováno u pacientů s claudicatio intermittens (občasné kulhání objevující se při delší chůzi, provázené bolestmi hlavně ve svalstvu dolních končetin a vyvolané nedostatečným krevním zásobením) a s poruchami periferního krevního oběhu (včetně pacientů s Raynaudovým syndromem).

Vzácně se vyskytuje pokles krevního tlaku, synkopa (náhlá, krátkodobá ztráta vědomí), palpitace (bušení srdce), bradykardie (zpomalení srdeční frekvence), poruchy atrioventrikulárního vedení (poruchy vedení vzruchu v srdci) nebo znovu vzplanutí srdeční nedostatečnosti s periferními otoky a/nebo s námahovou dušností.

U pacientů s anginou pectoris se v jednotlivých případech nedá vyloučit zhoršení záchvatů.

U pacientů s bronchospazmem (zvláště u těch, kteří trpí obstrukční bronchopulmonální chorobou) se může objevit dušnost, protože metoprolol-tartarát může zvyšovat odpor v dýchacích cestách.

Pouze zřídka se u léčených pacientů vyskytuje pocit sucha v ústech, konjunktivitida (zánět spojivek) nebo snížené slzení (to musí mít na paměti zejména lidé používající kontaktní čočky) a ojediněle byly popsány poruchy vidění.

Metoprolol AL 100 může maskovat příznaky thyreotoxikózy (hyperfunkce štítné žlázy).

Vzácně byla popsána rovněž manifestace latentní formy diabetu (cukrovka) nebo zhoršení manifestní formy diabetu. U pacientů, kteří po dlouhou dobu dodržují přísnou dietu nebo kteří jsou vystaveni velké fyzické námaze, může při užívání Metoprololu AL 100 dojít k hypoglykémii.
Varovné příznaky hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) (zvláště třes a tachykardie) mohou být přitom maskovány.

Ojediněle se při užívání přípravku vyskytly případy sníženého libida (sexuální touha) a impotence.

Ojediněle dochází k vypadávání vlasů, zhoršení sluchu nebo hučení v uších, přibývání na váze, změnám osobnosti (např. emoční labilita nebo krátkodobá ztráta paměti), trombocytopenie (nedostatek krevních destiček) nebo leukopenie (snížený počet bílých krvinek), alergická rýma, Peyronieova nemoc (deformace penisu v důsledku poškození topořivých tělísek).

Občas se vyskytly případy alergických kožních reakcí (erytém (červené zbarvení kůže), pruritus (svědění), exantém (vyrážka), fotosenzitizace (zvýšená citlivost pokožky na sluneční záření)).

Léčba Metoprololem AL 100 může být spojena s poruchami metabolismu lipidů; přitom hladina celkového cholesterolu bývá normální, hladina HDL cholesterolu (cholesterol označován také jako tzv. „hodný“ cholesterol) snížena a hladina plazmatických triglyceridů zvýšena.

Dlouhodobá léčba Metoprololem AL 100 byla v ojedinělých případech spojena s artropatií (onemocnění kloubů různé příčiny postihující jeden nebo několik kloubů).

Ojediněle byly popsány i případy zvýšení hladiny sérových transamináz – jaterních enzymů (GOT, GPT) nebo hepatitidy (zánět jater).

Betablokátory mohou rovněž v ojedinělých případech aktivovat nebo zhoršit psoriázu nebo způsobit psoriáze podobnou kožní vyrážku.

Betablokátory mohou zvyšovat citlivost k alergenům a zvyšovat závažnost anafylaktických reakcí (akutní odezva organismu na styk s alergenem). U pacientů, kteří prodělali těžké reakce přecitlivělosti anebo prodělávají specifickou imunoterapii (desenzibilizační léčbu), se mohou objevit zvýrazněné anafylaktické reakce.

U pacientů se závažným poškozením ledvin se v ojedinělých případech vyskytuje zhoršení funkcí ledvin v průběhu léčby beta-blokátory. U těchto pacientů by léčba Metoprololem AL 100 měla být provázena sledováním funkcí ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Metoprolol AL 100 uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Metoprolol AL 100 obsahuje

 • Léčivou látkou je metoprololi tartras 100mg v jedné tabletě
 • Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, povidon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek

Jak Metoprolol AL 100 vypadá a co obsahuje toto balení
Kulaté, bílé, bikonvexní tablety se čtvrtící rýhou po obou stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Metoprolol AL 100 je dostupný ve velikostech balení 20, 60 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 19
D-89150 Laichingen, Německo

Výrobce
STADA Arzneimittel AG,
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.12.2015.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Aliud Pharma GmbH

Ke stažení:
Metoprolol AL 100

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 30.1.2016