ATC CODE: R03DC03

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls144577/2011

Příbalový leták -  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Montelukast Actavis 10 mg potahované tablety

Pro dospívající a dospělé od 15 let věku

montelukastum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Montelukast Actavis 10 mg a k čemu se používá

Montelukast Actavis 10 mg je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky zvané leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a otok dýchacích cest v plicích a rovněž i alergické projevy.
Blokováním leukotrienů přípravek Montelukast 10 mg zmírňuje projevy průduškového astmatu, pomáhá zvládat astma a zlepšuje projevy sezónní alergie (která se rovněž nazývá senná rýma nebo sezónní alergická rýma).

Lékař Vám předepsal Montelukast Actavis 10 mg k léčbě astmatu, a to k prevenci vzniku příznaků astmatu během dne i noci.

 • Montelukast Actavis 10 mg se používá k léčbě pacientů ve věku od 15 let, kterým jejich léčba neposkytuje dostatečnou kontrolu nad astmatem a u kterých je potřebná dodatečná léčba.
 • Montelukast Actavis 10 mg rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení dýchacích cest u pacientů ve věku od 15 let.
 • U pacientů s astmatem ve věku od 15 let, u kterých je Montelukast Actavis 10 mg indikován v léčbě astmatu, může rovněž vést k úlevě od projevů sezónní alergické rýmy.

Lékař určí, jak přípravek Montelukast Actavis 10 mg používat v závislosti na příznacích a závažnosti Vašeho astmatu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast Actavis 10 mg užívat

Informujte svého lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, které máte nyní nebo jste je měli v minulosti.

Neužívejte přípravek Montelukast Actavis 10 mg, pokud

 • jste alergičtí (přecitlivělí) na montelukast nebo na kteroukoli další složku přípravku Montelukast 10 mg (viz bod 6 – Další informace).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Montelukast Actavis 10 mg je zapotřebí

 • Pokud se Vám astma nebo dýchání zhorší, ihned se obraťte na svého lékaře.
 • Perorální přípravek Montelukast Actavis 10 mg není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám dal lékař. Vždy u sebe mějte protiastmatické inhalační záchranné léky.
 • Je důležité, abyste užívali všechny léky proti astmatu, které Vám lékař předepsal. Přípravek Montelukast Actavis 10 mg se nesmí používat místo jiných léků proti astmatu, které Vám lékař předepsal.
 • Pokud užíváte léky proti průduškovému astmatu, mějte na mysli, že pokud se u Vás vyvine kombinace příznaků, jako je chřipkové onemocnění, mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, musíte se obrátit na svého lékaře.
 • Nesmíte užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani jiné protizánětlivé léky (tzv. nesteroidní antirevmatika), pokud Vaše astma zhoršují.

Užívání přípravku dětmi
Pro děti ve věku 2 až 14 let jsou k dispozici jiné síly a lékové formy léku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Montelukast Actavis 10 mg, případně přípravek Montelukast 10 mg může mít vliv na působení jiných léků, které užíváte.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Předtím, než začnete přípravek Montelukast Actavis 10 mg užívat, informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:

 • fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie)
 • fenytoin (používá se k léčbě epilepsie)
 • rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí).

Užívání přípravku Montelukast Actavis 10 mg s jídlem a pitím
Montelukast Actavis 10 mg se smí užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Použití v těhotenství
Těhotné ženy nebo ženy, které plánují otěhotnět, se musí před zahájením užívání přípravku Montelukast Actavis 10 mg obrátit na lékaře. Lékař vyhodnotí, zda během této doby mohou přípravek Montelukast Actavis 10 mg užívat.

Použití během kojení
Není známo, zda se přípravek Montelukast Actavis 10 mg objevuje v mateřském mléku. Jestliže kojíte nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Montelukast Actavis 10 mg obrátit na svého lékaře. Lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek Montelukast Actavis 10 mg užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neočekává se, že by užívání přípravku Montelukast Actavis 10 mg ovlivňovalo Vaši schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je závrať a malátnost), které byly u přípravku Montelukast Actavis 10 mg velmi vzácně hlášeny, mohou u některých pacientů jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivnit.

Důležité informace o některých složkách přípravku Montelukast Actavis 10 mg
Přípravek Montelukast Actavis 10 mg obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před používáním tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

Jak se přípravek Montelukast Actavis 10 mg užívá

 • Užívejte pouze jednu tabletu přípravku Montelukast Actavis 10 mg jednou denně, jak předepsal Váš lékař.
 • Přípravek se musí užívat, i když nemáte žádné příznaky, nebo i když máte akutní astmatický záchvat.
 • Vždy užívejte přípravek Montelukast Actavis 10 mg podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Lék se užívá ústy.

Pacienti ve věku 15 let a starší
Jedna tableta přípravku Montelukast Actavis 10 mg se užívá každý den večer. Přípravek Montelukast Actavis 10 mg se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže užíváte přípravek Montelukast Actavis 10 mg, přesvědčte se, že neužíváte žádný jiný přípravek, který by obsahoval stejnou léčivou látku, tj. montelukast.

Jestliže jste užili více přípravku Montelukast Actavis 10 mg, než jste měli
Ihned se obraťte na svého lékaře se žádostí o radu.
Ve většině hlášení o předávkování nebyly uvedeny žádné nežádoucí účinky. K nejčastěji se vyskytujícím hlášeným příznakům při předávkování u dospělých a dětí patřily bolest břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a nadměrná aktivita.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Montelukast Actavis 10 mg
Snažte se přípravek Montelukast Actavis 10 mg užívat podle předpisu. Pokud však dávku vynecháte, pokračujte podle obvyklého schématu v užívání jedné tablety jednou denně.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

Jestliže jste přestali přípravek Montelukast Actavis 10 mg užívat
Přípravek Montelukast Actavis 10 mg může léčit Vaše průduškové astma pouze tehdy, pokud jej trvale užíváte.
Je důležité, abyste přípravek Montelukast Actavis 10 mg užívali tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. Pomůže při zvládání Vašeho astmatu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Montelukast Actavis 10 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud si všimnete níže uvedených nežádoucích účinků, které byly hlášeny při léčbě montelukastem, přestaňte užívat přípravek Montelukast Actavis 10 mg a obraťte se ihned na lékaře:

 • náhle vzniklý sípot, otok rtů, jazyka a hrdla nebo otok těla, vyrážka, mdloby nebo polykací potíže (těžká alergická reakce)
 • příznaky podobné chřipce, mravenčení nebo necitlivost v rukou a nohou, zhoršení plicních příznaků, případně vyrážka (syndromu Churga-Straussové).

V souvislosti s užíváním montelukastu byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů

 • bolest hlavy
 • bolest břicha
 • žízeň.

Dále byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

 • zvýšený sklon ke krvácení
 • alergické reakce včetně vyrážky, otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat dýchací nebo polykací potíže
 • zvýšení hladin některých látek v krvi (transaminázy)
 • abnormální sny včetně nočních můr, halucinace, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, rozrušení včetně agresivního chování, třes, deprese, neklidný spánek, sebevražedné myšlenky a jednání (ve velmi vzácných případech)
 • závrať, malátnost, mravenčení/necitlivost, křeče
 • bušení srdce
 • krvácení z nosu
 • průjem, sucho v ústech, poruchy trávení, pocit nucení na zvracení, zvracení
 • zánět jater, jaterní potíže (eozinofilní infiltrace jater)
 • tvorba modřin, svědění, kopřivka, vyrážka, jemné červené uzlíky pod kůží nejčastěji na holeni (erythema nodosum)
 • bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče;
 • únava, pocit nevolnosti, otok, horečka

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o více informací o nežádoucích účincích. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Montelukast Actavis 10 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Montelukast Actavis 10 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti tohoto léku se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Montelukast Actavis 10 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je montelukast. Jedna potahovaná tableta obsahuje sodnou sůl montelukastu, což odpovídá 10 mg montelukastu.
 • Pomocnými látkami jsou: jádro tablety – granulovaná mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, magnesium-stearát; potahová vrstva – monohydrát laktosy, hypromelosa 2910/15, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172)

Jak přípravek Montelukast Actavis 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Potahovaná tableta
Béžové, čtvercové, bikonvexní tablety s vyraženým M na jedné straně.

OPA-Al-PVC/Al blistry:
7, 28, 30, 56, 60, 98, 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

Výrobce
Actavis Ltd.
Bulebel Industrial Estate
ZTN 3000 Zejtun
Malta

Tento léčivý přípravek byl registrován v zemích EU pod následujícími názvy:

Česká republika: Montelukast Actavis 10 mg
Dánsko: Actamone
Estonsko, Litva: Montelukast Actavis
Kypr, Malta: Respirel
Lotyšsko: Montelukast Actavis 10 mg plėvele dengos tabletės
Maďarsko: RESPIREL filmtabletta
Polsko: Actamone, coated tablets
Rumunsko: Actamone 10 mg comprimate filmate
Slovensko: Actamone 10 mg
Slovinsko: Actamone 10 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.2.2012

Držitel rozhodnutí o registraci:
Actavis Group PTC ehf.

Ke stažení:
Montelukast Actavis 10 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 1.2.2016