ATC CODE: R03DC03

Tento lék je na předpis.

Sp.zn.sukls103497/2014

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

Montelukast Actavis 5 mg žvýkací tablety

Pro děti ve věku 6 až 14 let

montelukastum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete Vy nebo Vaše dítě tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy nebo Vaše dítě.
 • Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je Montelukast Actavis 5 mg a k čemu se používá

Přípravek Montelukast Actavis 5 mg je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky zvané leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a otok dýchacích cest v plicích. Blokování leukotrienů zmírňuje projevy průduškového astmatu a pomáhá astma zvládat.

Váš lékař nebo dětský lékař předepsal přípravek Montelukast Actavis 5 mg k léčbě Vašeho astmatu nebo astmatu Vašeho dítěte, a to k prevenci vzniku příznaků astmatu během dne i noci.

 • Přípravek Montelukast Actavis 5 mg se používá k léčbě u pacientů ve věku 6 až 14 let, kterým jejich léčba neposkytuje dostatečnou kontrolu nad astmatem a u kterých je potřebná dodatečná léčba.
 • Přípravek Montelukast Actavis 5 mg lze rovněž použít jako alternativní léčbu k inhalačním kortikosteroidům u pacientů ve věku 6 až 14 let, kteří na své astma v nedávné době neužívali ústy podávané (perorální) kortikosteroidy a u kterých se prokázalo, že nejsou schopni inhalační kortikosteroidy užívat.
 • Přípravek Montelukast Actavis 5 mg rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení dýchacích cest u pacientů ve věku 6 - 14 let.

Váš lékař nebo dětský lékař určí, jak přípravek Montelukast Actavis 5 mg používat v závislosti na příznacích a závažnosti Vašeho astmatu nebo astmatu Vašeho dítěte.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívat

Informujte svého nebo dětského lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, které Vaše dítě nyní má nebo v minulosti mělo.

Neužívejte přípravek Montelukast Actavis 5 mg

 • pokud jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí(á) na montelukast nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Montelukast Actavis 5 mg se poraďte se svým dětským lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 • Pokud se astma nebo dýchání u Vás nebo Vašeho dítěte zhorší, ihned se obraťte na svého lékaře nebo dětského lékaře.
 • Perorální přípravek Montelukast Actavis 5 mg není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám dal lékař nebo pro dítě dětský lékař. Vždy u sebe mějte pro sebe nebo své dítě protiastmatické inhalační záchranné léky.
 • Je důležité, abyste Vy nebo Vaše dítě užívali všechny léky proti astmatu, které Vám lékař nebo dětský lékař předepsal. Přípravek Montelukast Actavis 5 mg se nesmí používat místo jiných léků proti astmatu, které Vám lékař nebo dětský lékař dítěti předepsal.
 • Pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte léky proti průduškovému astmatu, mějte na mysli, že pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyvine kombinace příznaků, jako je chřipkové onemocnění, mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, musíte se obrátit na svého lékaře nebo dětského lékaře.
 • Vy nebo Vaše dítě nesmíte užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani jiné protizánětlivé léky (tzv. nesteroidní antirevmatika), pokud zhoršují Vaše astma nebo astma Vašeho dítěte.

Další léčivé přípravky a přípravek Montelukast Actavis 5 mg

Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Montelukast Actavis 5 mg, případně přípravek Montelukast Actavis 5 mg může mít vliv na působení jiných léků, které Vy nebo Vaše dítě užíváte.

Informujte svého lékaře nebo dětského lékaře, případně lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné době užíval(a/o) nebo které možná budete užívat.

Předtím, než Vy nebo Vaše dítě začnete přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívat, informujte svého lékaře nebo dětského lékaře, pokud užíváte následující léky:

 • fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie)
 • fenytoin (používá se k léčbě epilepsie)
 • rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí).
 • gemfibrozil (používá se k léčbě vysokých hladin lipidů v plasmě).

Přípravek Montelukast Actavis 5 mg s jídlem a pitím
Přípravek Montelukast Actavis 5 mg se nesmí užívat současně s jídlem; musí se užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení

Není známo, zda se přípravek Montelukast Actavis 5 mg objevuje v mateřském mléku. Jestliže kojíte nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Montelukast Actavis 5 mg obrátit na svého lékaře. Lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by užívání přípravku Montelukast Actavis 5 mg ovlivňovalo schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je závrať a malátnost), které byly u přípravku Montelukast Actavis 5 mg velmi vzácně hlášeny, mohou u některých pacientů jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivnit.

Přípravek Montelukast Actavis 5 mg obsahuje aspartam, který je zdrojem aminokyseliny fenylalaninu. Může být škodlivý u osob s fenylketonurií (což je vzácná dědičná porucha metabolizmu).

Přípravek Montelukast Actavis 5 mg obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař nebo dětský lékař sdělil, že Vy nebo Vaše dítě trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před používáním tohoto léčivého přípravku se svým lékařem nebo dětským lékařem.

Jak se přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívá

 • Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů Vašeho lékaře nebo dětského lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo dětským lékařem, případně lékárníkem.
 • Doporučená denní dávka je jedna tableta přípravku Montelukast Actavis 5 mg jednou denně, jak předepsal Váš lékař nebo dětský lékař.
 • Přípravek se musí užívat, i když nemáte Vy nebo Vaše dítě žádné příznaky nebo i když máte akutní astmatický záchvat.
 • Lék se užívá ústy.

Děti ve věku 6 až 14 let:
Jedna žvýkací tableta přípravku Montelukast Actavis 5 mg se užívá každý den večer. Přípravek Montelukast Actavis 5 mg se nesmí užívat současně s jídlem; musí se užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

Jestliže užíváte Vy nebo Vaše dítě přípravek Montelukast Actavis 5 mg, přesvědčte se, že Vy ani dítě neužíváte žádný jiný přípravek, který by obsahoval stejnou léčivou látku, tj. montelukast.

Jiné věkové skupiny pacientů:
Pro pacienty v jiných věkových skupinách jsou k dispozici jiné síly a lékové formy léku.

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užili více přípravku Montelukast Actavis 5 mg, než jste měli
Ihned se obraťte na svého lékaře nebo dětského lékaře se žádostí o radu.

Ve většině hlášení o předávkování nebyly uvedeny žádné nežádoucí účinky. K nejčastěji se vyskytujícím hlášeným příznakům při předávkování u dospělých a dětí patřily bolest břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a nadměrná aktivita.

Jestliže jste zapomněl(a) užít nebo jste zapomněl(a) svému dítěti podat přípravek Montelukast Actavis 5 mg

Snažte se přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívat či podávat podle předpisu. Pokud však Vy nebo dítě dávku vynecháte, pokračujte podle obvyklého schématu v užívání jedné tablety jednou denně.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

Jestliže Vy nebo Vaše dítě přestanete přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívat

Přípravek Montelukast Actavis 5 mg může léčit průduškové astma pouze tehdy, pokud jej užíváte trvale.

Je důležité, abyste Vy nebo Vaše dítě přípravek Montelukast Actavis 5 mg užívali tak dlouho, jak jej lékař/dětský lékař bude předepisovat. Pomůže při zvládání Vašeho astmatu nebo astmatu dítěte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo dětského lékaře, případně lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud si všimnete níže uvedených nežádoucích účinků, které byly hlášeny při léčbě montelukastem, přestaňte užívat přípravek Montelukast Actavis 5 mg a obraťte se ihned na lékaře:

 • náhle vzniklý sípot, otok rtů, jazyka a hrdla nebo otok těla, vyrážka, mdloby nebo polykací potíže (těžká alergická reakce). Tento nežádoucí účinek je méně častý (postihuje až 1 ze 100 pacientů).
 • příznaky podobné chřipce, mravenčení nebo necitlivost v rukou a nohou, zhoršení plicních příznaků, případně vyrážka (syndrom Churga-Straussové). Tento nežádoucí účinek je velmi vzácný (postihuje až 1 z 10 000 pacientů Tento nežádoucí  účinek je velmi vzácný (postihuje až 1 z 10 000 pacientů).
 • závažné kožní reakce (erythema multiforme), které se může objevit bez varování. Tento něžádoucí účinek je velmi vzácný (postihuje až 1 z 10 000 pacientů).

Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny v souvislosti s užíváním montelukastu:

Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů

 • Nachlazení (infekce horních cest dýchacích)

Časté: postihují až 1 z 10 pacientů

 • Bolest hlavy
 • Bolest břicha
 • Žízeň
 • Průjem, pocit na zvracení, zvracení
 • Vyrážka
 • Horečka
 • Astma
 • Hyperaktivita
 • Zarudnutí, svědění kůže (ekzém)
 • Zvýšené množství některých látek v krvi (transaminázy)

Méně časté: postihují až 1 ze 100 pacientů

 • Změny chování a nálady např. abnormální sny včetně nočních můr, poruchy spánku, náměsíčnost, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, neklid včetně agresivního chování nebo nepřátelství, deprese
 • Závratě, ospalost, mravenčení/necitlivost, záchvaty (křeče)
 • Krvácení z nosu
 • Sucho v ústech, poruchy trávení
 • Podlitiny, svědění, kopřivka
 • Bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče
 • Únava, pocit nevolnosti, otoky

Vzácné: postihují až 1 z 1000 pacientů

 • Třes, poruchy pozornosti, poruchy paměti
 • Zvýšený sklon ke krvácení
 • Třes
 • Bušení srdce (palpitace)
 • Otok kůže

Velmi vzácné postihují až 1 z 10 000 pacientů

 • Halucinace, zmatenost
 • Hepatitida (zánět jater), problémy s játry (infiltrace jater eosinofily)
 • Jemné červené uzly pod kůží nejčastěji na bércích (erythema nodosum)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Montelukast Actavis 5 mg uchovávat

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do/EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti tohoto léku se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
 • Uchovávejte při teplotě do 30°C.
 • Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se  svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Montelukast Actavis 5 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je montelukast. Jedna žvýkací tableta obsahuje sodnou sůl montelukastu, což odpovídá montelukastu 5 mg.
 • Pomocnými látkami (excipienty) jsou: mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, červený oxid železitý (E 172), mannitol, třešňové aroma (aromatické látky totožné s přírodními, aromatické látky, přírodní aromatické látky, maltodextrin (bramborový), arabská klovatina (E414), triacetin (E1518), ethylmaltol, maltol, tokoferol alfa (E307)), aspartam (E 951), magnesium-stearát

Jak přípravek Montelukast Actavis 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Montelukast Actavis 5 mg jsou růžové, skvrnité, kulaté, z obou stran vypouklé tablety o průměru 9,5 mm s vyraženým M5 na jedné straně.

Blistry: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 98, 100 žvýkacích tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

Výrobce
Actavis Ltd.
Bulebel Industrial Estate
ZTN 3000 Zejtun
Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Bulharsko, Dánsko: Actamone
Česká republika: Montelukast Actavis 5 mg
Estonsko, Litva: Montelukast Actavis
Finsko: Montelukast Actavis 5 mg purutabletti
Kypr, Malta: Respirel
Lotyšsko: Montelukast Actavis 5 mg kramtomosios tabletės
Maďarsko: RESPIREL rágótabletta
Polsko: Actamone, chewable tablets
Rumunsko: Actamone 5 mg comprimate masticabile
Slovenská republika: Actamone 5 mg
Slovinsko: Actamone 5 mg žvečljive tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.10.2015

Držitel rozhodnutí o registraci:
Actavis Group PTC ehf.

Ke stažení:
Montelukast Actavis 5 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.10.2017