ATC CODE: R01AA07

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls37265/2010

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OLYNTH 0,025%

nosní kapky - (xylometazolini hydrochloridum)

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Olynth 0,025% musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Olynth 0,025% a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Olynth 0,025% xylometazolin-hydrochlorid způsobuje v místě svého účinku stažení cév, snižuje otok nosní sliznice, usnadňuje dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů.
K nástupu účinku obvykle dochází za 5-10 minut.

Přípravek Olynth 0,025% je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou, která se projevuje záchvaty řídkého výtoku z nosu a jeho ucpáním, a při alergické rýmě.

Přípravek Olynth 0,025% je rovněž určen k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou.
Olynth 0,025% je určen k léčbě kojenců a dětí do 2 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olynth 0,025% používat

Nepoužívejte Olynth 0,025%

  • jestliže je Vaše dítě alergické (přecitlivělé) na xylometazolin-hydrochlorid, konzervační látku benzalkonium chlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku
  • v případě suchého zánětu nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha a šimrání v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých krust.
  • v případě vrozené srdeční vady nebo glaukomu s uzavřeným úhlem můžete přípravek používat pouze po poradě s lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olynth 0,025% je zapotřebí
Ve všech případech, kdy Vaše dítě trpí jakýmkoli onemocněním, můžete přípravek Olynth 0,025% používat pouze po poradě s lékařem, který zhodnotí prospěšnost léčby.

Dlouhodobé používání přípravku může vést k překrvení a otoku nosní sliznice. V mírnějších případech je možné využít možnosti podávání kapek nejdříve do jedné nosní dírky a po zmírnění obtíží pokračovat v podávání do druhé nosní dírky, aby bylo zachováno dýchání alespoň jednou nosní dírkou. V těchto případech je však zapotřebí porada s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Olynth 0,025% a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání přípravku Olynth 0,025% s jídlem a pitím
Přípravek Olynth 0,025% lze používat nezávisle na stravovacích zvyklostech.

Důležité informace o některých složkách přípravku Olynth 0,025%
Přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Přípravek Olynth 0,025% proto nepoužívejte pokud je Vaše dítě přecitlivělé na tuto látku.

Jak se přípravek Olynth 0,025% používá

O podávání přípravku Olynth 0,025% kojencům a dětem do 2 let se poraďte s lékařem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, kojencům a dětem do 2 let se přípravek podává podle potřeby, nejvýše však 3x denně 1-2 kapky do každé nosní dírky. Kojencům je vhodné nos vytírat. Dávkování závisí na citlivosti nemocného a na účinku léku. Nejmenší odstup mezi jednotlivými dávkami je 8 hodin.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Olynth 0,025% déle než 5 dní. Jestliže se do této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé rekce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Delší používání než 5 dní je možné pouze po poradě s lékařem.

K opakovanému používání přípravku smí dojít pouze po 3-5denní přestávce.

U kojenců s nízkou hmotností a u nedonošených kojenců určí dávkování lékař.

Používání přípravku Olynth 0,025% u chronické rýmy je dovoleno pouze pod dohledem lékaře vzhledem k nebezpečí ztenčení nosní sliznice.

Návod k použití
Před podáním nosních kapek lehce zakloňte dítěti hlavu, aby nedošlo k polknutí hlenu.
Po každém použití řádně očistěte dávkovací pipetu a uzávěr dobře zašroubujte.

Jestliže došlo k překročení dávky přípravku Olynth 0,025%, než je doporučeno
Při předávkování nebo neúmyslném požití přípravku může dojít k těmto příznakům: rozšíření zornic (mydriáze), nucení na zvracení, zvracení, modravému zabarvení rtů (cyanóze), horečce, křečím, oběhovým poruchám (zrychlení tepu, poruchám srdečního rytmu, oběhovému selhání, srdeční zástavě, zvýšení krevního tlaku), plicním poruchám (otoku plic, poruchám dýchání) a poruchám nálady.

Může dojít též k ospalosti, snížení tělesné teploty, zpomalení srdečního tepu, poklesu krevního tlaku až napodobující šok, přerušení dýchání a bezvědomí.

Při těchto obtížích je nutné ihned vyhledat lékaře! Jako první pomoc při neúmyslném požití je možné podat živočišné uhlí.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Olynth 0,025% nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Dýchací soustava
U citlivých nemocných může přípravek Olynth 0,025% způsobit příznaky podráždění nosní sliznice přechodného a mírného charakteru, které se projeví jako pálení v nose nebo suchost nosní sliznice.
V ojedinělých případech může dojít ke zvýšenému otoku nosní sliznice po odeznění účinku léku.

Nervová soustava
Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout bolesti hlavy, nespavost nebo únava.

Oběhová soustava
Ojediněle až vzácně se mohou dostavit účinky na srdce a krevní oběh, jako např. bušení srdce, zrychlený tep a zvýšení krevního tlaku.

Dlouhodobé nebo časté používání vyšších dávek přípravku Olynth 0,025% může vést k pocitům pálení v nose nebo suchosti sliznic, ale i k překrvení sliznic, které se zhoršuje s nadměrným používáním léku (tzv. rhinitis medicamentosa). K tomuto účinku může dojít i 5 dnů po ukončení léčby - dlouhodobé podávání přípravku může vést k trvalému poškození sliznice, pocitu sucha a šimrání v nose s tvorbou krust a drobným krvácením po jejich odloučení (rhinitis sicca).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Olynth 0,025% uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Olynth 0,025% obsahuje

  • Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum (xylometazolin-hydrochlorid) 0,25 mg (0,025%) v 1 ml roztoku.
  • Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, nekrystalizující sorbitol 70%, čištěná voda.

Jak přípravek Olynth 0,025% vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je vyráběn v lékové formě nosních kapek, je balen ve skleněné lahvičce s dávkovací pipetou.

Velikost balení: 10 ml (mililitrů)

Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited
c/o Johnson & Johnson,
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce
FAMAR ORLÉANS
5, Avenue de Concyr
45071 Orléans Cedex 2
Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel.: 227 012 111, www.jnjcz.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.5.2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
téměř každý člověk trpí jednou nebo vícekrát do roka rýmou, ať již v důsledku „běžného“ nachlazení nebo alergické reakce. V naprosté většině případů jde o neškodné onemocnění, které však přesto může být zatěžující. Zvláště nepříjemným se stává ucpaný nos v noci, kdy musí Vaše dítě dýchat převážně ústy a dochází u něj k osychání rtů a vysychání sliznice krku. S pomocí přípravku Olynth 0,025% chceme učinit rýmu snesitelnější.

Jak vzniká rýma?
Rýma z nachlazení, odborně nazývaná "akutní virová rinitida", je virové onemocnění. Naproti tomu je „alergická rinitida“ (např. senná rýma) vyvolána vdechnutím látek, vyvolávajících alergickou reakci (např. pylu). Reakce je v obou případech obdobná: nosní sliznice oteče a vytváří zvýšené množství hlenu. Dítě má rýmu a pocit ucpaného nosu. Tyto projevy mohou být ještě zhoršeny doprovodnou bakteriální infekcí.

Olynth 0,025% – pomoc při léčbě rýmy
Léčivá látka přípravku Olynth 0,025% působí přímo na nosní sliznici, kde zužuje cévy, rozšířené v důsledku rýmy. To vede k rychlému zmírnění otoku nosní sliznice a uvolnění dýchání. Současně dochází ke snížení tvorby hlenu, a proto Vašemu dítěti již tak silně neteče z nosu. Přípravek Olynth 0,025% působí rychle, dlouhodobě (až 12 hodin) a díky obsahu pomocné látky sorbitolu je velmi šetrný k nosní sliznici.

Držitel rozhodnutí o registraci:
McNeil Products Limited

Ke stažení:
Olynth 0,025%

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.2.2016