ATC CODE: R01AA07

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OLYNTH 0,1% nosní sprej, roztok

(xylometazolini hydrochloridum)

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Olynth 0,1% musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 5-7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Olynth 0,1% a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Olynth 0,1%, xylometazolin-hydrochlorid, způsobuje v místě svého účinku stažení cév, tím snižuje otok sliznic a následně usnadňuje dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů.
K nástupu účinku obvykle dochází za 5-10 minut.

Přípravek Olynth 0,1% je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě.

Přípravek Olynth 0,1% je rovněž určen k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou.

Olynth 0,1% je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olynth 0,1% používat

Nepoužívejte přípravek Olynth 0,1%

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na xylometazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • v případě suchého zánětu nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha a šimrání v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů
 • u dětí do 7 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olynth 0,1% je zapotřebí

 • jestliže jste léčen/a některými léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy) nebo jinými léky s možným účinkem na zvýšení krevního tlaku
 • jestliže trpíte zvýšeným nitroočním tlakem, zejména máte-li zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem
 • jestliže trpíte závažným onemocněním oběhového systému (např. ischemickou chorobou srdeční, vysokým krevním tlakem)
 • jestliže trpíte feochromocytomem (nádorem dřeně nadledvin, který způsobuje zvýšení krevního tlaku)
 • jestliže trpíte některými poruchami látkové výměny (zvýšenou funkcí štítné žlázy, cukrovkou)

V těchto případech lze přípravek Olynth 0,1% používat pouze po poradě s lékařem, který zhodnotí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Olynth 0,1% a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Týká se to některých léků užívaných na zlepšení nálady (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva), které mohou působit na oběhový systém zvýšením krevního tlaku.

Používání přípravku Olynth 0,1% s jídlem a pitím
Přípravek Olynth 0,1% lze používat nezávisle na stravovacích zvyklostech.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Použití přípravku
Olynth 0,1% není v průběhu těhotenství a kojení doporučeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při dlouhodobém podávání nebo při podání vyšší dávky přípravku Olynth 0,1% nelze vyloučit celkové účinky na kardiovaskulární nebo nervový systém. V takovém případě může být snížena schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Olynth 0,1%
Přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Přípravek Olynth 0,1% proto nepoužívejte v případě, že jste přecitlivělý/á na tuto látku.

Jak se přípravek Olynth 0,1% používá

Přípravek Olynth 0,1% používejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělým a dětem od 7 let se přípravek podává podle potřeby, nejvýše však 3x denně 1 dávka přípravku Olynth 0,1% nosního spreje do každé nosní dírky. Dávkování závisí na citlivosti nemocného a na účinku přípravku. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Olynth 0,1% déle než 5-7 dní. Jestliže se do této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Delší používání než 5-7 dní je možné pouze po poradě s lékařem.

K dalšímu používání přípravku smí dojít pouze po několikadenní přestávce.

Používání přípravku Olynth 0,1% u chronické rýmy je povoleno pouze pod dohledem lékaře vzhledem
k nebezpečí ztenčení nosní sliznice.

Návod k použití
Odstraňte ochranný kryt. Před prvním použitím několikrát stiskněte pumpičku, dokud se poprvé neobjeví souvislý obláček aerosolu. Nosní sprej je tímto připraven k dalšímu použití. Při aplikaci stiskněte pouze jednou pumpičku a lehce vdechněte nosem. Lahvičku s přípravkem držte svisle.
Nevstřikujte si dávku přípravku držením nosního spreje ve vodorovné poloze nebo v poloze dnem lahvičky vzhůru. Po použití nasaďte opět na pumpičku ochranný kryt.

Jestliže jste použil/a více přípravku Olynth 0,1%, než jste měl/a
Při předávkování nebo neúmyslném požití přípravku může dojít k těmto příznakům: rozšíření zornic (mydriáze), nucení na zvracení, zvracení, modravému zabarvení rtů (cyanóze), horečce, křečím, oběhovým poruchám (zrychlení tepu, poruchám srdečního rytmu, oběhovému selhání, srdeční zástavě, zvýšení krevního tlaku), poruchám funkce plic (otoku plic, poruchám dýchání) a poruchám nálady.

Může dojít též k ospalosti, snížení tělesné teploty, zpomalení srdečního tepu, poklesu krevního tlaku až napodobující šok, přerušení dýchání a bezvědomí.

Při těchto obtížích je nutné ihned vyhledat lékaře! Jako první pomoc je možné podat živočišné uhlí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Olynth 0,1% nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého.

Dýchací systém
U citlivých nemocných může přípravek Olynth 0,1% způsobit příznaky dráždění sliznice přechodného a mírného charakteru, které se projeví jako pálení v nose nebo suchost nosní sliznice. V ojedinělých případech může dojít ke zvýšenému otoku nosní sliznice po odeznění účinku léku.

Nervový systém
Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout bolesti hlavy, nespavost nebo únava.

Oběhový systém
Ojediněle až vzácně se mohou dostavit účinky přípravku na srdce a krevní oběh, jako např. bušení srdce, zrychlený tep a zvýšení krevního tlaku.

Dlouhodobé nebo časté používání vyšších dávek přípravku Olynth 0,1% může vést k pocitům pálení v nose nebo suchosti sliznic, ale i k překrvení sliznic, které se zhoršuje s nadměrným používáním léku (tzv. rhinitis medicamentosa). K tomuto účinku může dojít i 5 dnů po ukončení léčby - dlouhodobé podávání přípravku může vést k trvalému poškození sliznice, pocitu sucha a šimrání v nose s tvorbou strupů a drobným krvácením po jejich odloučení (rhinitis sicca).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Olynth 0,1% uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Z hygienických důvodů se má přípravek zlikvidovat po 4 týdnech od prvního použití .

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co přípravek Olynth 0,1% obsahuje

 • Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum (xylometazolin-hydrochlorid) 1 mg (0,1%) v 1 ml roztoku.

Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, sorbitol 70% krystalizující, čištěná voda.

Jak přípravek Olynth 0,1% vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je vyráběn v lékové formě nosního spreje, je balen ve skleněné lahvičce s dávkovacím zařízením.

Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited
c/o Johnson & Johnson,
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce
FAMAR ORLÉANS
5, Avenue de Concyr
45071 Orléans Cedex 2
Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson&Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha 5, tel. 227 012 111, www.jnjcz.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
5.11. 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážená pacientko, vážený paciente,
téměř každý člověk trpí jednou nebo vícekrát do roka rýmou, ať již v důsledku „běžného“ nachlazení
nebo alergické reakce. V naprosté většině případů jde o neškodné onemocnění, které však přesto může
být zatěžující. Zvláště nepříjemným se stává ucpaný nos v noci, kdy musí postižený dýchat převážně
ústy a dochází u něj k osychání rtů a vysychání sliznice krku. Proto Vám chceme s pomocí přípravku
Olynth 0,1% učinit rýmu snesitelnější.

Jak vzniká rýma?
Rýma z nachlazení, odborně nazývaná "akutní virová rinitida ", je virové onemocnění. Naproti tomu je
„alergická rinitida“ (např. senná rýma) vyvolána vdechnutím látek, vyvolávajících alergickou reakci
(např. pylu). Reakce je v obou případech obdobná: nosní sliznice oteče a vytváří zvýšené množství
hlenu. Máte rýmu a pocit ucpaného nosu. Tyto projevy mohou být ještě zhoršeny doprovodnou
bakteriální infekcí.

Olynth 0,1% – nadechněte se!
Léčivá látka přípravku Olynth 0,1% působí přímo na nosní sliznici, kde zužuje cévy, rozšířené
v důsledku rýmy. To vede k rychlému zmírnění otoku nosní sliznice a uvolnění dýchání. Současně
dochází ke snížení tvorby hlenu, a proto Vám již tak silně neteče z nosu. Přípravek Olynth 0,1%
působí rychle, dlouhodobě (až 12 hodin) a díky obsahu pomocné látky sorbitolu je velmi šetrný
k nosní sliznici.

Držitel rozhodnutí o registraci:
McNeil Products Limited

Ke stažení:
Olynth 0,1%

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 8.2.2016