sp.zn. sukls102651/2012

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

Strepsils Jahoda bez cukru 0,6 mg/1,2 mg pastilky

amylmetacresolum/alcohol dichlorobenzylicus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je Strepsils Jahoda bez cukru a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru obsahují léčivé látky dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest a záněty v dutině ústní a hltanu.

Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Jahoda bez cukru používat

Nepoužívejte Strepsils Jahoda bez cukru:

 • jestliže jste alergický(á) na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • přípravek není určen dětem do 6 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.

Upozornění a opatření

Před použitím Strepsils Jahoda bez cukru se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Strepsils Jahoda bez cukru je určen ke krátkodobé léčbě, po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflory a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů);
 • přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti:

Strepsils Jahoda bez cukru není určen dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a Strepsils Jahoda bez cukru:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Strepsils Jahoda bez cukru s jídlem a pitím:

Nepoužívejte pastilky před jídlem a během jídla. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 30 minut po použití tohoto přípravku.

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se nedoporučuje jej používat v období těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Strepsils Jahoda bez cukru nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strepsils Jahoda bez cukru obsahuje isomalt a roztok maltitolu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1,8 g isomaltu a 0,46 g roztoku maltitolu v jedné dávce. Při vyšších dávkách může mít přípravek mírný projímavý účinek. Energetická hodnota maltitolu (nebo isomaltu) je 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g).

Jak se Strepsils Jahoda bez cukru používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Jahoda bez cukru jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 6 let.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti od 6 let: Každé 2 – 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 5 dní.

Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Jahoda bez cukru, než jste měl(a):

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem);
 • vyrážka;
 • bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Strepsils Jahoda bez cukru uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Strepsils Jahoda bez cukru obsahuje

Léčivé látky: amylmetacresolum, alcohol dichlorobenzylicus.
Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg.

Pomocné látky: tekuté jahodové aroma, růžový anthokyaninový extrakt, sodná sůl sacharinu, kyselina vinná, roztok maltitolu, isomalt.

Jak Strepsils Jahoda bez cukru vypadá a co obsahuje toto balení:

Růžové kulaté pastilky charakteristické jahodové chuti, s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky.

Blistr: PVC/PVdC/Al, krabička.
Balení obsahuje 6, 8, 10, 12, 16, 24 nebo 36 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH
Slough,Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB
Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o.
Atrium Flóra
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel. č.: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.11.2016

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser (UK) Ltd

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 9.10.2018