ATC CODE: R02AA20

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls133585/2011

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Strepsils Med a Citron pastilky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Strepsils Med a Citron musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Strepsils Med a Citron a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Med a Citron obsahují léčivé látky, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie způsobující bolesti v krku a záněty v ústní dutině.

Pastilky Strepsils Med a Citron se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní, nosohltanu a hltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Strepsils Med a Citron užívat

Neužívejte přípravek Strepsils Med a Citron:

  • jestliže jste v minulosti měl/a alergickou reakci na některou složku přípravku.

Přípravek není určen dětem do 5 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Strepsils Med a Citron je zapotřebí:

  • jestliže máte cukrovku; o vhodnosti užívání přípravku je potřeba se poradit s Vaším lékařem;
  • jestliže trpíte vrozenou nesnášenlivostí fruktosy, glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy) nebo nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharosu a isomaltosu).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při současném užívání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Další interakce (tj. ovlivnění účinků současně užívaných léků) nejsou známy.

Používání přípravku s jídlem a pitím:
Pastilky se neodporúča používat během jídla.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nejsou známy žádné nežádoucí vlivy přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Strepsils Med a Citron:
Jedna pastilka Strepsils Med a Citron obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy. Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje každá dávka 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy.

Pastilky Strepsils Med a Citron nejsou vhodné pro pacienty s vrozenou nesnášenlivostí fruktosy,
glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy) nebo
nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharosu a isomaltosu).

Vzhledem k obsahu cukru by se měli pacienti s cukrovkou o vhodnosti použití přípravku poradit se svým lékařem.

Jak se přípravek Strepsils Med a Citron užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Med a Citron jsou určeny dospělým a dětem starším 5 let.

Dospělí a děti od 15 let: každé 2 - 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.
Užívejte maximálně 6 pastilek během jednoho dne.

Děti od 8 do 15 let: užívá se 4 x denně 1 pastilka.

Děti od 5 do 7 let: užívá se 3 x denně 1 pastilka.

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dětí nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Přípravky jsou určeny ke krátkodobé léčbě, léčba by neměla trvat déle než 2 – 3 týdny (při delším užívání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflory a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů).

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Strepsils Med a Citron je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil/a více pastilek Strepsils Med a Citron, než jste měl/a:
Při předávkování, které je vzhledem k charakteru přípravku velmi nepravděpodobné, nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Strepsils Med a Citron nežádoucí účinky.

Pastilky jsou obvykle dobře snášeny, v ojedinělých případech se mohou vyskytnout bolestivé projevy na jazyku.

Ve výjimečných případech se objevuje přecitlivělost, která se může projevovat jako kožní vyrážka, pocit pálení v ústech, horečka nebo průjem.

Při případném výskytu jakýchkoliv nežádoucích reakcí se poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Jak přípravek Strepsils Med a Citron uchovávat

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Další informace

Co přípravek Strepsils Med a Citron obsahuje:
Léčivé látky: dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg

Pomocné látky: kyselina vinná, čištěný med, silice máty peprné, deterpenovaná citronová silice, chinolinová žluť, prostý sirup, tekutá glukosa.

Jak přípravek Strepsils Med a Citron vypadá a co obsahuje toto balení:
Žluté okrouhlé pastilky s vyraženým logem „S“ na obou stranách s charakteristickou chutí medu a citronu.

a)   Blistr z PVC/PVDC/Al, papírová krabička.
      Balení obsahuje: 6, 8, 12, 16, 24 alebo 36 pastilek.
b)   PP tuba s uzávěrem z PE.
      Tuba obsahuje 10 pastilek.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough, Velká Británie

Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 110 141

Datum poslední revize textu
5.10.2011

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser (UK) Ltd

Ke stažení:
Strepsils Med a Citron

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 22.2.2016