ATC CODE: N05CF02

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls30527/2010

PŘÍBALOVÝ LETÁK - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Zolpidem Orion 10 mg - potahované tablety

Zolpidemi tartras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je přípravek Zolpidem Orion 10 mg a k čemu se používá

Zolpidem Orion 10 mg je přípravek na spaní patřící do skupiny léčiv podobných benzodiazepinům. Je používán ke krátkodobé léčbě poruch spánku.

Zolpidem je předepisován pouze v případě závažných poruch spánku, které jsou vážné, vyřazují pacienta z běžné činnosti nebo jej velice stresují.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zolpidem Orion 10 mg užívat.

Neužívejte přípravek Zolpidem Orion 10 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zolpidem nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Zolpidem Orion 10 mg
 • pokud trpíte závažnou svalovou slabostí (myasthenia gravis).
 • pokud máte krátké periody zástavy dechu během spánku (syndrom spánkové apnoe).
 • pokud trpíte závažnou dechovou slabostí, při které plíce nedokážou vstřebat dostatek kyslíku (respirační insuficience).
 • pokud trpíte závažným jaterním poškozením (jaterní insuficience).

Děti a dospívající do 18 let nesmí přípravek Zolpidem Orion 10 mg užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zolpidem Orion 10 mg je zapotřebí

 • jestliže jste staršího věku nebo oslabený.

Měli byste užívat nižší dávku (viz bod 3. Jak se přípravek Zolpidem Orion 10 mg užívá). Zolpidem má relaxační účinek na svaly (uvolňuje svaly). Z tohoto důvodu, obzvlášť u starších pacientů je riziko pádů a následných zlomenin krčku stehenní kosti při nočním vstávání z postele.

 • jestliže máte poškozenou funkci ledvin.

Může trvat déle, než Vaše tělo zolpidem vyloučí. Ačkoliv není nutná úprava dávky, je potřeba zvýšená pozornost. Kontaktujte svého lékaře.

 • jestliže máte chronické (dlouho trvající) dechové obtíže.

Vaše obtíže se mohou zhoršit.

 • jestliže jste zneužíval alkohol nebo drogy.

Měl byste být pozorně sledován Vaším lékařem během léčby zolpidemem, protože máte vysoké riziko návyku a psychologické závislosti.

 • jestliže máte závažné jaterní onemocnění.

Neměl byste užívat zolpidem, jelikož u Vás existuje riziko poškození mozku (encefalopatie). Kontaktujte svého lékaře.

 • pokud trpíte bludy (psychózami), depresemi nebo úzkostmi souvisejícími s depresemi, neměla by být léčba zolpidemem jediná, kterou užíváte.

Všeobecné informace
Předtím než začnete užívat přípravek Zolpidem Orion 10 mg:

 • by měla být objasněna příčina poruch spánku.
 • by mělo být léčeno základní onemocnění.

Pokud není léčba spánkových poruch úspěšná po 7-14 dnech, může být porucha spánku způsobena psychiatrickým nebo tělesným onemocněním, proto by měl být pacient vyšetřen. Kontaktujte svého lékaře.

Závislost
Může se rozvinout tělesná a psychologická závislost. Riziko se zvyšuje s dávkou a dobou trvání léčby a je zvýšeno u pacientů s předešlým zneužíváním alkoholu nebo drog. Jestliže se vyvine tělesná závislost, je náhlé ukončení léčby spojeno s abstinenčními příznaky.

Poruchy paměti (amnézie)
Zolpidem může způsobit ztrátu paměti (amnézii). Ta se většinou objevuje několik hodin po užití zolpidemu. Abyste minimalizovali toto riziko, ujistěte se, že budete mít možnost nepřetržitého spánku trvajícího 7-8 hodin (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky).

Psychiatrické a “paradoxní"reakce
Během léčby se mohou objevit neklid, vnitřní neklid, podrážděnost, agresivita, bludy (psychózy), vztek, noční můry, halucinace, náměsíčnost, nevhodné chování, zhoršené poruchy spánku a další nežádoucí účinky postihující chování.

Pokud se objeví některý z těchto příznaků, přestaňte užívat zolpidem a kontaktujte svého lékaře. Tyto reakce jsou pravděpodobnější u starších pacientů.

Užívání jiných přípravků
Jiné přípravky mohou být ovlivněny zolpidemem a naopak účinek zolpidemu mohou ovlivnit jiné přípravky. Pokud byste užívali zolpidem současně s níže uvedenými přípravky, můžete cítit zvýšenou spavost:

 • přípravky na duševní choroby (neuroleptika/antipsychotika např. chlorpromazin nebo klozapin, antidepresiva např. amitriptylin a klomipramid).
 • jiné přípravky na spaní např. nitrazepam, temazepam.
 • přípravky na léčbu úzkostných poruch (tranquilizéry, anxiolytika, sedativa, svalová relaxancia) např. diazepam, oxazepam.
 • silné léky proti bolesti (narkotická analgetika) např. kodein, morfin. Mohou se dostavit zvýšené pocity dobré nálady (euforie), což může vést ke zvýšené psychologické závislosti.
 • myorelaxancia (léky uvolňující svaly) např. baklofen
 • přípravky pro léčbu epilepsie (antiepileptika), např. fenytoin a fenobarbital.
 • anestetika, např. halotan nebo isofluran.
 • přípravky pro léčbu alergií nebo běžných nachlazení, které způsobují spavost (tlumící antihistaminika) např. chlorfenamin.

Léky, které silně zvyšují aktivitu určitých jaterních enzymů mohou snižovat účinek zolpidemu, např. rifampicin (antibiotikum užívané např. k léčbě tuberkulózy).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích vyjmenovaných výše, nebo kterýkoli jiných, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání zolpidemu s jídlem a pitím
Při léčbě nesmíte pít alkohol, neboť může být zvýšen uspávací účinek přípravku.. Může být ovlivněna
schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Těhotenství a kojení
Kontaktujte svého lékaře v případě, že máte v úmyslu otěhotnět, nebo máte podezření, že jste těhotná, aby mohl rozhodnout zda pokračovat v léčbě.

Zolpidem by neměl být užíván během těhotenství a kojení, zvláště ne v prvních 3 měsících těhotenství, protože není ještě dostatek klinických zkušeností a nemůže být zaručena bezpečnost při užívání zolpidemu během těhotenství a kojení.

Nicméně když přínos pro matku převáží riziko pro dítě, může lékař rozhodnout léčit Vás zolpidemem..
V případě, že je přípravek Zolpidem Orion 10 mg užíván delší dobu během posledních měsíců těhotenství, mohou se u novorozence objevit abstinenční příznaky.

Jelikož je zolpidem v malém množství vylučován do mateřského mléka, neměl by být užíván během kojení.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné stroje, protože Vaše schopnosti koncentrace a reakce mohou být při užívání zolpidemu sníženy. Můžete být ospalí nebo můžete mít obtíže s pamětí. Tyto potíže jsou pravděpodobnější, pokud Váš spánek nebyl dostatečně dlouhý.

Důležité informace o některých složkách přípravku Zolpidem Orion 10 mg
Zolpidem Orion 10 mg obsahuje mléčný cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním ještě před zahájením léčby tímto přípravkem.

Jak se přípravek Zolpidem Orion 10 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Zolpidem Orion 10 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu užívejte těsně před ulehnutím do postele a zapijte. Zajistěte si, že po užití budete mít možnost nepřerušeného 7-8 hodin trvajícího spánku.

Obvyklá denní dávka je:

Dospělí
1 tableta přípravku Zolpidem Orion 10 mg denně (odpovídá 10 mg zolpidem-tartrátu/den).

Starší, oslabení pacienti nebo pacienti s poškozením jater
1/2 tablety přípravku Zolpidem Orion 10 mg denně (odpovídá 5 mg zolpidem-tartrátu/den). Pokud je účinek nedostatečný a přípravek dobře snášíte, může Váš lékař zvýšit dávku na 1 tabletu přípravku Zolpidem Orion 10 mg denně (odpovídá 10 mg zolpidemu-tartrátu/den).

Maximální dávka
Denní dávka 1 tableta přípravku denně (odpovídá 10 mg zolpidem-tartrátu/den) nesmí být překročena.

Děti a dospívající
Zolpidem nesmí užívat děti a dospívající do 18 let věku.

Doba trvání léčby
Po opakovaném užívaní po dobu několika týdnů může být uspávací (hypnotický) účinek slabší.
Trvání léčby by mělo být tak krátké, jak je to jen možné - od několika dní do 2 týdnů a nemělo by být delší než 4 týdny.

Váš lékař Vám poradí kdy a jak ukončit léčbu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zolpidem Orion 10 mg , než jste měl(a)
Kontaktujte ihned svého lékaře. Vezměte s sebou tento leták a zbývající tablety ukázat lékaři.

V případě předávkování přípravkem Zolpidem Orion 10 mg mohou být příznaky různé, od extrémní spavosti až do lehkého komatu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zolpidem Orion 10 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud stále máte možnost spát 7 – 8 hodin, tabletu můžete užít. Pokud to není možné, neužívejte tabletu do té doby než půjdete spát následující den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zolpidem Orion 10 mg
Nevysazujte zolpidem náhle, protože riziko abstinenčních příznaků je větší po náhlém vysazení léčby. Váš lékař Vám doporučí postupné snižování dávky.

V případě náhlého ukončení léčby se může dočasně zhoršit Váš spánek (rebound fenomén). To může být doprovázeno poruchami nálady, úzkostí a neklidem. Abstinenční příznaky se projevují bolestí hlavy nebo bolestí svalů, extrémními stavy úzkosti a napětí, neklidem, zmateností, podrážděností a spánkovými poruchami a ve vážných případech ztrátou vnímání reality (derealizace), odcizením sebe sama (depersonalizace), nadměrným vnímáním zvuku (hyperakuze), znecitlivěním a brněním končetin, přecitlivělostí na světlo, zvuk a fyzický kontakt, halucinacemi nebo záchvaty (epileptickými záchvaty).

Je důležité vědět o možnosti takových příznaků, abyste se zbytečně neznepokojovali.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Zolpidem Orion 10 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto účinky jsou individuální a objeví se nejčastěji v první hodině po užití přípravku pokud neulehnete ihned do postele či okamžitě neusnete.

Vedlejší účinky jsou:

 • Časté (objevují se u více než 1 pacienta ze 100, ale méně než u 1 z 10):

Nervová soustava: spavost během následujícího dne, otupělost emocí, snížená úroveň bdělosti, zmatenost, únava, bolesti hlavy, závratě.
Zrak: dvojité vidění
Sluch: točení hlavy se ztrátou rovnováhy (vertigo), ztráta svalové koordinace (ataxie)
Svaly: svalová slabost

 • Méně časté (objevují se u více než 1 pacienta z 1 000, ale méně než u 1 ze 100):

Psychické: neklid, rozrušení, podrážděnost, agresivita, bludy, vztek, noční můry, vnímání
věcí, které nejsou reálné (halucinace), psychické poruchy (psychózy), náměsíčnost, nevhodné chování a ostatní poruchy chování, ztráta paměti (amnézie), která může být spojena s nevhodným chováním (viz bod 2. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zolpidem Orion 10 mg je zapotřebí).Takové reakce se s větší pravděpodobností vyskytnou u starších pacientů.

Během léčby přípravkem Zolpidem Orion 10 mg nebo jinými přípravky na spaní (hypnotiky) se může projevit skrytá deprese.
Dlouhodobé užívání přípravku Zolpidem Orion 10 mg může vést ke vzniku tělesné nebo psychologické závislosti. Pokud náhle přerušíte léčbu, můžete trpět abstinenčními příznaky (viz bod 2. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zolpidem Orion 10 mg je zapotřebí).
Bylo hlášeno zneužití zolpidemu osobami závislými na drogách.
Pokles sexuálních potřeb (libida).

Žaludek a střevo: průjmy, nevolnost, zvracení
Kůže: kožní reakce

 • Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Játra: zvýšená hladina jaterních enzymů
Kůže: nadměrné pocení (hyperhydróza), závažné reakce způsobující otok kůže, hrdla nebo jazyka, potíže při dýchání a/nebo svědění (angioneurotický edém)
Celkové: nenormální chůze, snížení účinku zolpidemu
Poranění: pády (převážně u starších pacientů a při nesprávném užívání přípravku při nedodržování předepsaných doporučení)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak Zolpidem Orion 10 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Zolpidem Orion 10 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. První 2 číslice znamenají měsíc a poslední 4 číslice znamenají rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co Zolpidem Orion 10 mg obsahuje
Léčivá látka je zolpidem-tartrát.
Jedna potahovaná tableta obsahuje zolpidemi tartras 10 mg

Pomocné látky jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A),
magnesium-stearát a hypromelóza.

Potahová vrstva: hypromelóza, oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Jak Zolpidem Orion 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety z obou stran s půlicí rýhou, u jedné strany vyryto
„ZIM“ a „10“. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Přípravek je dostupný v:

 • krabičkách obsahujících 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 100 nebo 500 tablet v blistrech.
 • krabičkách obsahujících 50 tablet jako nemocniční balení.
 • kontejnerech s dětským bezpečnostním uzávěrem obsahujících 30, 100 nebo 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Orion Corporation
P.O. Box 65
FI-02101 Espoo
Finsko

Výrobci
Synthon Hispania S.L.
Castelló 1, Polígono Las Salinas
08330 Sant Boi de Llobregat
Španělsko

Synthon BV
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Nizozemsko

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.4.2010

Držitel rozhodnutí o registraci:
Orion Corporation

Ke stažení:
Zolpidem Orion 10 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 1.3.2016