ATC CODE: M01AE01
ÚČINNÉ L.: IBUPROFEN

sp.zn. sukls182844/2017

Příbalový leták - příbalová informace: informace pro pacienta 

APO-IBUPROFEN 400 mg potahované tablety

(Ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem

Co je přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg a k čemu se používá

Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně.
Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.
Dále se APO-IBUPROFEN 400 mg užívá při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.
Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající nad 12 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívat

Neužívejte přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku APOIBUPROFEN 400 mg) nebo na některou pomocnou látku přípravku a při přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka,
 • jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku, při krvácení nebo proděravení v zažívacím traktu způsobených nesteroidními protizánětlivými léky v minulosti,
 • jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti
 • jestliže máte závažné srdeční selhání.

Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg je zapotřebí

 • pokud trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater,
 • při průduškovém astmatu i v klidovém stavu,
 • při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy),
 • při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida,
 • při současné léčbě léky snižujícími srážení krve.
 • pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte).

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře.

Podávání některých nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která APO-IBUPROFEN 400 mg patří) může být spojeno s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

APO-IBUPROFEN 400 mg by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.
U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla vředová choroba komplikována krvácením nebo perforaci zažívacího traktu, dále u starších pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, by mělo být zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.
V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko vzniku krvácení, vředu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku. Závažnost těchto poruch je obecně vyšší u starších pacientů.
Pokud se objeví krvácení ze zažívacího traktu, okamžitě přestaňte APO-IBUPROFEN 400 mg užívat a vyhledejte lékaře.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg neužívejte, máte-li plané neštovice.

Dlouhodobé užívání jakýchkoli léků proti bolesti při bolestech hlavy může vyvolat jejich zhoršení. Při podezření na takový stav lék dále neužívejte a vyhledejte lékaře.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě dávky určen dětem do 12 let.
U dehydrovaných dospívajících (12-18 let) existuje riziko poruchy funkce ledvin.

Další léčivé přípravky a APO-IBUPROFEN 400 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. APOIBUPROFEN 400 mg může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými léky. Především je informujte v případě, že se jedná o následující léky:

Kyselina acetylsalicylová nebo jiná nesteroidní antirevmatika (léčivé přípravky proti zánětu a bolesti) Možné zvýšení rizika vředů nebo krvácení žaludku a střev
Kyselina acetylsalicylová v nízkých dávkách (do 75 mg za den) Ibuprofen může snížit účinek kyseliny acetylsalicylové jako protisrážlivého léku
Digoxin (na srdeční nedostatečnost) Účinek digoxinu může být zesílen
Kortikosteroidy (léčivé přípravky používané při zánětlivých stavech) Možné zvýšení rizika vředů nebo krvácení žaludku a střev
Antiagregancia (protisrážlivé látky), jako je např. kyselina acetylosalicylová, tiklopidin Možné zvýšení rizika krvácení
Antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení) jako je např. warfarin Možné zesílení účinku těchto léků ibuprofenem
Fenytoin (na epilepsii) Účinek fenytoinu může být zesílen
Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky užívané na depresi) Možné zvýšení rizika krvácení žaludku a střev
Lithium (lék na maniodepresivní stavy a depresi) Účinek lithia může být zesílen
Probenecid nebo sulfinpyrazon (léky používané k léčbě dny) Účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi se snižuje
Léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACEinhibitory jako je captopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan) a diuretika (tablety na odvodnění) Ibuprofen může snížit účinek těchto léků a zvýšit riziko poškození ledvin
Baklofen (lék snižující svalové napětí) Může dojít k zesílení účinku baklofenu
Draslík šetřící diuretika Může vést ke zvýšeným hodnotám draslíku v krvi
Metotrexát (lék používaný u některých druhů rakoviny a při revmatismu) Může dojít k zesílení účinku metotrexátu
Cyklosporin a takrolimus (léky k potlačení imunitního systému) Může dojít k poškození ledvin
Zidovudin (lék používaný při HIV a AIDS) Užití ibuprofenu může vést k zvýšenému riziku krvácení do kloubů nebo krvácení, které může vést u HIV (+) hemofiliků k otokům
Chinolonová antibiotika (léčba infekcí) Možné zvýšení rizika křečí
Cholestyramin (lék používaný ke snížení cholesterolu) cholesterolu) Možné snížení vstřebávání ibuprofenu

 

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem APOIBUPROFEN 400 mg. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívat s jinými léčivy.

Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg s jídlem, pitím a alkoholem
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek nesmí užívat ženy v posledních třech měsících těhotenství.
V prvních šesti měsících těhotenství a při kojení užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře.
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost. U některých jedinců však může vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou bolesti hlavy nebo závratě, které mohou nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost,  koordinaci pohybů a rychlé rozhodování, jako jsou řízení motorových vozidel a obsluha strojů. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje azobarvivo
Azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110) může způsobit alergické reakce. ac

 

Jak se přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívá

  1. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:
   Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu APOIBUPROFEN 400 mg 3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Bez doporučení lékaře nesmí být překročena dávka 1200 mg ibuprofenu za den. Pokud se bolesti nezmírní po 5 dnech nebo horečka neustupuje po 3 dnech léčby přípravkem APO-IBUPROFEN 400 mg nebo se obtíže zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
  2. Doporučené dávkování při léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře nebo mimokloubního revmatismu
   Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování. Dospělí a dopívající nad 12 let obvykle užívají 1-2 potahované tablety APO-IBUPROFEN 400 mg 3krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Pokud se při léčení revmatických onemocnění, nedostaví v průběhu jednoho až dvou týdnů zlepšení, poraďte se s lékařem o dalším postupu.

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg
Pokud zapomenete vzít tabletu APO-IBUPROFEN 400 mg, užijte ji, jakmile si vzpomenete.
Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, které jsou seřazeny dle četnosti výskytu:

Velmi často (možnost výskytu u více než u 1 pacienta z 10 léčených pacientů): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.
 

Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolest v nadbřišku.
 

Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): bolest hlavy, závrať.
 

Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice žaludku, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici) 1, proděravění sliznice trávicího traktu, alergické reakce jako horečka, vyrážka, poškození jater, srdeční selhávání, otoky, sterilní zánět mozkových plen2, zúžení průdušek3, zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí4.
 

Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoční labilita, palpitace (bušení srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči,
porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin), puchýřovité kožní reakce.

 1. Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.
 2.  Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy kolagenóz).
 3. U pacientů s průduškovým astmatem.
 4. Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné.

Léky jako je APO-IBUPROFEN 400 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně při objevení se krvácení z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou mikrokryslatická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, potahová vrstva: hyprolosa, makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení
APO-IBUPROFEN 400 mg jsou kulaté, vypouklé, oranžové, potahované tablety označené na jedné straně APO 400.
Velikost balení: 30 a 100 potahovaných tablet v lahvičce se šroubovacím uzávěrem
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pozn.: Každá lahvička obsahuje vysoušedlo v plastovém obalu (aby tablety zůstaly suché).
Vysoušedlo nepolykejte!

Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce:
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 10. 2017.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe BV

Ke stažení:
APO Ibuprofen 400 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 9.1.2018