ATC CODE: M01AE01

Sp.zn.sukls232067/2016

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro pacienta

Ibuprofen Dr.Max 200 mg potahované tablety

Ibuprofenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
  • do 3 dnů u dětí a dospívajících;
  • do 7 dnů u dospělých.

Co je Ibuprofen Dr.Max a k čemu se používá

Ibuprofen Dr.Max patří do skupiny léků, které se nazývají NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky), které tlumí bolest, zánět a snižují horečku.

Ibuprofen Dr.Max 200 mg se používá ke zmírnění mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, menstruační bolesti a ke snížení horečky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Dr.Max užívat

Neužívejte Ibuprofen Dr.Max

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte alergické reakce jako astma, rýmu, svědivou vyrážku nebo otok rtů, obličeje, jazyka či hrdla po použití léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou nebo jiných léků na bolest a zánět (NSAID)
 • jestliže jste měl(a) nebo máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed či krvácení v souvislosti s předchozím používáním léků na bolest a zánět (NSAID)
 • jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed či krvácení nebo jestliže jste měl(a) v minulosti dvě nebo více těchto příhod
 • jestliže máte závažné potíže s játry, ledvinami nebo srdcem (včetně ischemické choroby srdeční)
 • jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství 
 • jestliže jste silně dehydratován(a) (způsobeno např. zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin)
 • jestliže trpíte aktivním krvácením (včetně krvácení do mozku)
 • jestliže trpíte poruchou krvetvorby z neznámých příčin

Ibuprofen Dr.Max 200 mg nesmí užívat děti mladší 6 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ibuprofen Dr.Max se poraďte se svým lékařem,

 • pokud máte systémový lupus erythematodes (SLE) nebo jiné autoimunitní onemocnění
 • pokud máte vrozenou poruchu červeného krevního barviva hemoglobin (porfyrie)
 • pokud máte chronické zánětlivé střevní onemocnění, jako je zánět tlustého střeva s vředy (ulcerózní kolitida), zánětlivé postižení trávicího traktu (Crohnova choroba) či jiné choroby žaludku nebo střev
 • pokud máte poruchu krvetvorby
 • pokud máte problémy se srážením krve
 • pokud máte alergie, sennou rýmu, astma, chronické zduření nosní sliznice, dutin, nosních mandlí nebo chronické obstrukční onemocnění dýchacího systému, protože v těchto případech je větší riziko zúžení dýchacích cest s dýchacími potížemi (bronchospasmus)
 • pokud máte problémy s oběhem krve v tepnách horních či dolních končetin
 • pokud máte poruchu funkce jater, ledvin nebo srdce nebo vysoký krevní tlak
 • pokud jste se právě podrobil(a) velkému chirurgickému výkonu
 • pokud jste v 1. až 6. měsíci těhotenství
 • pokud kojíte.

Starší pacienti
Jestliže jste starší osoba, budete náchylnější k nežádoucím účinkům, zejména ke krvácení a perforaci trávicího traktu, které mohou být i smrtelné.

Vředy, perforace a krvácení do žaludku nebo střev
Jestliže jste měl(a) v minulosti vřed žaludku nebo střev, zejména pokud byl komplikován perforací nebo krvácel, měl(a) byste dávat pozor na jakékoli neobvyklé břišní příznaky a sdělit je neprodleně svému lékaři, zejména pokud se tyto projevy objeví na začátku léčby, protože riziko krvácení a tvorby vředů v zažívacím systému je v tomto případě větší, a to zejména u starších pacientů. Jestliže se objeví krvácení nebo vředy v zažívacím traktu, je třeba léčbu ihned ukončit.

Krvácení, vředy nebo perforace (proděravění) žaludku či střev se mohou objevit bez jakýchkoliv varovných příznaků i u pacientů, kteří dosud nikdy tyto potíže neměli. Tyto komplikace mohou být rovněž smrtelné.

Riziko vředů, perforace nebo krvácení do žaludku či střev se obecně zvyšuje s vyššími dávkami ibuprofenu. Riziko se rovněž zvyšuje při užívání ibuprofenu společně s některými dalšími léky (viz „Další léčivé přípravky a Ibuprofen Dr.Max“ níže).

Kožní reakce
Přestaňte užívat Ibuprofen Dr.Max s prvním příznakem kožní vyrážky, postižením sliznic nebo jiných známek alergie, protože se může jednat o první příznak závažných kožních reakcí (exfoliativní dermatitis, erytéma multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom), které mohou být někdy i smrtelné. Největší riziko vzniku těchto reakcí je v prvním měsíci léčby.

Účinky na srdce a mozek
Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby (7 dní u dospělých nebo 3 dny u dětí a dospívajících). 

Před užitím přípravku Ibuprofen Dr.Max se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

 • máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“).
 • máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.

Účinky na ledviny
Ibuprofen může způsobovat problémy s funkcí ledvin, a to i u pacientů, kteří dosud neměli žádné potíže s ledvinami. Tyto potíže mohou u náchylných osob mít za následek otoky nohou a vést až k srdečnímu selhání nebo se může objevit vysoký krevní tlak.

Ibuprofen může způsobit poškození ledvin, zejména u pacientů, kteří již mají poruchu funkce ledvin, srdce nebo jater nebo užívají diuretika, ACE inhibitory, případně u starších nemocných. Ukončení léčby ibuprofenem obvykle vede k úpravě stavu.

Aseptická meningitida (zánět mozkových blan bez bakteriální infekce)
Během léčby ibuprofenem se vyskytly případy meningitidy (projevující se ztuhlostí krku, bolestí hlavy, pocitem na zvracení, zvracením, horečkou nebo dezorientací). I když je výskyt pravděpodobnější u pacientů s autoimunitním onemocněním, jako je systémový lupus erythematodes nebo smíšené onemocnění pojivových tkání, byl výskyt zaznamenán i u pacientů, kteří nemají dlouhodobé onemocnění.

Další upozornění
Při dlouhodobém užívání léků proti bolesti ve vysokých dávkách se může objevit bolest hlavy, která se nemá léčit vyššími dávkami tohoto přípravku. Pravidelné užívání léků proti bolesti může způsobit trvalé poškození ledvin a riziko selhání ledvin.

Ibuprofen může maskovat příznaky či projevy infekce (horečka, bolest a otok) a dočasně prodloužit dobu krvácení.

Ibuprofen Dr.Max může snížit Vaši šanci otěhotnět. Jestliže plánujete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním, informujte o tom svého lékaře.

Děti a dospívající
Nepodávajte dětem mladším 6 let.

U dehydrovaných dětí a dospívajících může ibuprofen způsobit poruchy funkce ledvin.

Další léčivé přípravky a Ibuprofen Dr.Max
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nežádoucí účinky přípravku Ibuprofen Dr.Max mohou být výraznější, pokud se současně užívají některé další léky. Naopak, Ibuprofen Dr.Max může zvýšit nebo snížit účinek jiných léků nebo zvýraznit jejich nežádoucí účinky, pokud se tyto léky užívají současně.

Ibuprofen Dr.Max může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.:

 • jiné nesteroidní protizánětlivé léky
 • antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, heparin, tiklopidin)
 • léky proti srážení krevních destiček (proti srážení krve) jako klopidogrel 
 • methotrexát (používaný k léčbě rakoviny a autoimunitních chorob)
 • digoxin (na léčbu různých srdečních chorob)
 • fenytoin (používá se k prevenci vzniku epileptických záchvatů)
 • lithium (používá se k léčbě deprese a mánie)
 • diuretika (léky na odvodnění) včetně draslík šetřících diuretik
 • léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan)
 • cholestyramin (používaný k léčbě vysokého cholesterolu)
 • aminoglykosidy (léky proti některým typům bakterií)
 • SSRI (léky proti depresi) jako je paroxetin, sertralin, citalopram
 • moklobemid (RIMA - lék na depresi nebo sociální fobii)
 • cyklosporin, takrolimus (léky na potlačení imunitní odpovědi po transplantaci orgánu)
 • zidovudin nebo ritonavir (používají se k léčbě pacientů s HIV)
 • mifepriston
 • probenecid nebo sulfinpyrazon (na léčbu dny)
 • chinolonová antibiotika
 • deriváty sulfonylmočoviny (k léčbě cukrovky 2. typu)
 • kortikosteroidy (proti zánětům)
 • bisfosfonáty (používané při osteoporóze, Pagetově chorobě a ke snížení vysokých hladin vápníku v krvi)
 • oxpentifylin ((pentoxifylin) používaný k léčbě chorob spojených s poruchou krevního oběhu v dolních nebo horních končetinách)
 • baklofen (lék uvolňující svaly).

Pokud užíváte výše uvedené léky, poraďte se svým lékařem, než začnete užívat Ibuprofen Dr.Max.

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibuprofen Dr.Max. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Ibuprofen Dr.Max užívat s jinými léčivy.

Ibuprofen Dr.Max s jídlem a pitím
Ibuprofen Dr.Max užívejte s jídlem nebo po jídle. Tabletu zapijte sklenicí vody.

Nepijte alkohol, protože může zhoršit nežádoucí účinky přípravku Ibuprofen Dr.Max, a to zejména účinky na žaludek, střeva či mozek.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ibuprofen se nesmí používat v posledních 3 měsících těhotenství, protože může způsobit významné poruchy srdce, plic a ledvin u ještě nenarozeného dítěte. Jestliže se používá na konci těhotenství, může způsobit krvácení u matky a dítěte a oslabit sílu děložních stahů, což může opozdit nástup porodu.
V prvních 6 měsících těhotenství smíte používat Ibuprofen Dr.Max pouze po konzultaci se svým lékařem a to jen pokud je to zcela nezbytné.

Přípravek patří do skupiny léků (NSAID), které mohou zhoršit plodnost žen. Tento účinek je reverzibilní a odezní po vysazení léku.

Ibuprofen se ve velmi malém množství vylučuje do mateřského mléka a při krátkodobé léčbě není obvykle nutné kojení přerušit. Jestliže však máte předepsanou dlouhodobou léčbu, je třeba zvážit předčasné ukončení kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ibuprofen obecně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Jelikož však při používání vysokých dávek se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako únava, ospalost a závratě (často hlášeny) a poruchy zraku (hlášeny méně často), u jednotlivých pacientů může být snížena schopnost řídit a obsluhovat stroje. Tento účinek je umocněn současným požitím alkoholu. 

Jak se Ibuprofen Dr.Max užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nežádoucí účinky lze minimalizovat používáním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu potřebnou ke zvládnutí projevů choroby.

Dospělí nemají užívat Ibuprofen Dr.Max déle než 7 dní bez porady s lékařem. Děti a dospívající nemají užívat Ibuprofen Dr.Max déle než 3 dny bez porady s lékařem.

Dávka ibuprofenu závisí na věku a tělesné hmotnosti pacienta.

Doporučená dávka je:

Mírná až středně silná bolest a horečka
Dospělí a dospívající nad 12 let (≥ 40 kg)
Užívá se 1-2 tablety v jednorázové dávce nebo 3-4 krát denně v intervalu 4 až 6 hodin.
Maximální denní dávka nemá překročit 6 tablet (1 200 mg).

Děti ve věku od 6 do 12 let (> 20 kg)
Ibuprofen Dr.Max 200 mg nesmí být podáván dětem ve věku od 6 do 12 let bez porady s lékařem.

Děti 6 – 9 let (20-29 kg): Užívá se 1 tableta 1 až 3 krát denně v intervalu 4 až 6 hodin podle potřeby.
Maximální počet užívaných tablet by neměl překročit 3 tablety za den.
Děti 10 – 12 let (30-40 kg): Užívá se 1 tableta 1 až 4 krát denně v intervalu 4 až 6 hodin podle potřeby. Maximální počet užívaných tablet nemá překročit 4 tablety za den.

Migrenózní bolest hlavy
Dospělí a dospívající nad 12 let (≥ 40 kg)
2 tablety v jednorázové dávce, v případě potřeby 2 tablety v intervalech 4 až 6 hodin.
Maximální denní dávka nemá překročit 6 tablet (1 200 mg)

Bolesti při menstruaci
Dospělí a dospívající nad 12 let
Užívá se 1-2 tablety 1-3 krát denně podle potřeby v intervalu 4 až 6 hodin. Maximální počet tablet nemá překročit 6 tablet (1 200 mg) v jednom dni.

Tabletu užívejte s jídlem nebo po jídle a zapijte ji sklenicí vody. Pro snadné spolknutí léku nebo úpravu dávek je možné tabletu rozdělit na dvě poloviny.

Pokud jste dospělí a Váš stav se nezlepšil do 7 dní nebo se zhoršil, obraťte se na svého lékaře. Pokud je nutné podávat dítěti nebo dospívajícímu tento přípravek déle než 3 dny nebo se příznaky onemocnění zhoršují, obraťte se na lékaře.

Starší pacienti
Jestliže jste starší osoba, vždy se před užíváním přípravku Ibuprofen Dr.Max poraďte se se svým lékařem, protože budete náchylnější k nežádoucím účinkům, zejména ke krvácení a perforaci v trávicím traktu, což může být i smrtelná komplikace. Váš lékař Vám poradí.

Snížená funkce ledvin nebo jater
Jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo jater, vždy se před užíváním přípravku Ibuprofen Dr.Max poraďte se svým lékařem. Lékař Vám dá příslušné pokyny.

Jestliže jste užil(a) víc přípravku Ibuprofen Dr.Max, než jste měl(a)
Jestliže užijete více tablet přípravku Ibuprofen Dr.Max než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře, lékařskou pohotovostní službu nebo lékárníka.
Příznaky předávkování mohou být: nevolnost, zvracení a bolest žaludku nebo průjem. Rovněž se může vyskytnout hučení v uších, bolest hlavy, závratě a krvácení do žaludku nebo střev. U závažnějších případů předávkování se může vyskytnout netečnost, vzrušení, dezorientace, kóma, záchvaty, křeče (zejména u dětí), rozmazané vidění, oční problémy, selhání ledvin, poškození jater, nízký krevní tlak, dechový útlum, modravé zbarvení rtů, jazyka a prstů a zvýšený sklon ke krvácení. U astmatiků může rovněž dojít ke zhoršení astmatu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ibuprofen Dr.Max
Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku svého léku, vezměte si příští dávku co nejdříve, pokud však nezbývají méně než 4 hodiny do příští dávky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se častěji vyskytují při vyšších dávkách a delším trvání léčby.

Užívání léků, jako je Ibuprofen Dr.Max, může mírně zvýšit riziko srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo mozkové mrtvice. Při používání NSAID bylo popsáno zadržování vody (otoky), vysoký krevní tlak a srdeční selhání.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle frekvence výskytu a jsou vyjádřeny následujícím způsobem:
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů
Časté: postihují až 1 z 10 pacientů
Méně časté: postihují až 1 ze 100 pacientů
Vzácné: postihují až 1 z 1 000 pacientů
Velmi vzácné: postihují až 1 z 10 000 pacientů
Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit.

Níže uvedené nežádoucí účinky jsou významné, a pokud se u Vás vyskytnou, vyžadují okamžitý zásah.
V případě, že se vyskytnou níže uvedené projevy, přestaňte užívat Ibuprofen Dr.Max a okamžitě vyhledejte lékaře:

Časté:

 • černá dehtovitá stolice nebo zvracení s příměsí krve (vřed v zažívacím traktu s krvácením)

Velmi vzácné:

 • otok obličeje, rtů a hrdla (hrtanu), který může způsobit výrazné dýchací obtíže (angioedém), rychlý srdeční tep, závažný pokles krevního tlaku nebo život ohrožující šok
 • náhlá alergická reakce s dušností, sípáním a poklesem krevního tlaku
 • závažná vyrážka s tvorbou puchýřů na kůži, zejména na dolních končetinách, pažích, rukou a nohou, ale může se objevit i na obličeji a rtech (erytéma multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom). Tyto obtíže mohou být ještě závažnější, puchýře jsou větší a rozšiřují se a části pokožky se mohou olupovat (Lyellův syndrom). Může se rovněž objevit závažná infekce s odumřením kůže (nekrózou), podkožní tkáně a svalů

Jestliže se u Vás vyskytnou níže uvedené nežádoucí účinky, přestaňte užívat lék a obraťte se co nejdříve na svého lékaře:

Velmi časté

 • pálení žáhy, bolest břicha, špatné trávení.

Méně časté

 • rozmazané vidění nebo jiné oční potíže jako citlivost na světlo
 • reakce z přecitlivělosti jako je kožní vyrážka, svědění, záchvaty astmatu (někdy s nízkým krevním tlakem)
 • zvýšená citlivost kůže na světlo

Vzácné

 • ztráta zraku

Velmi vzácné

 • náhle vzniklý otok plic s následnou dušností, vysokým krevním tlakem, zadržováním vody a přibýváním na váze

Další možné nežádoucí účinky přípravku Ibuprofen Dr.Max jsou:

Velmi časté:

 • zažívací poruchy jako průjem, pocit nevolnosti, zvracení, plynatost, zácpa.

Časté:

 • vřed v zažívacím traktu s perforací nebo bez ní
 • zánět střev a zhoršení zánětu tlustého střeva (kolitida) a zažívacího systému (Crohnova choroba) a komplikace slizničních výchlipek (divertiklů) na tlustém střevě (perforace nebo píštěl)
 • mikroskopické krvácení do střev, které může mít za následek chudokrevnost (anémii)
 • vředy a zánět v dutině ústní
 • bolest hlavy, ospalost, závratě, únava, neklid, nespavost a podrážděnost

Méně časté:

 • zánět žaludeční sliznice
 • porucha funkce ledvin včetně otoků, zánět ledvin a selhání ledvin
 • rýma
 • dýchací obtíže (bronchospasmus)

Vzácné:

 • deprese, zmatenost, halucinace
 • syndrom lupus erythematodes
 • zvýšení hladiny močoviny a jaterních enzymů v krvi, pokles koncentrace hematokritu a krevního barviva hemoglobin, zpomalení shlukování krevních destiček a prodloužení doby krvácivosti, pokles hladiny vápníku v séru a zvýšení hladiny kyseliny močové v séru

Velmi vzácné:

 • nepříjemné vnímání srdeční činnosti, srdeční selhání, srdeční infarkt nebo vysoký krevní tlak
 • poruchy krvetvorby (s projevy jako horečka, bolest v krku, povrchové vředy v dutině ústní, chřipkové symptomy, těžká únava, krvácení z nosu a do kůže)
 • zvonění nebo hučení v uších
 • zánět jícnu nebo slinivky břišní
 • zúžení střev
 • akutní zánět jater, žlutavé zbarvení pokožky a očního bělma, porucha funkce jater, poškození nebo selhání jater
 • poškození tkáně ledvin
 • vypadávání vlasů

Není známo:

 • brnění v dlaních a na chodidlech
 • úzkost
 • zhoršený sluch
 • celkový pocit nevolnosti
 • zánět očního nervu, který může způsobit problémy s viděním
 • zánět mozkových blan bez přítomnosti bakteriální infekce (aseptická meningitida)

Ibuprofen Dr.Max může způsobit snížení počtu bílých krvinek a Vaše odolnost vůči infekcím může být snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy jako horečka a závažné zhoršení Vašeho celkového stavu nebo horečka s místními projevy infekce, jako je bolest v krku (larynx), hrtanu či ústech nebo potíže s močením, vyhledejte neprodleně svého lékaře. Bude Vám provedeno vyšetření krve s cílem zjistit případné snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o užívání tohoto léku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Ibuprofen Dr.Max uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

Obsah balení a další informace

Co Ibuprofen Dr.Max obsahuje

 • Léčivou látkou je ibuprofen (ibuprofenum). Jedna potahovaná tableta obsahuje 200 mg ibuprofenu.
 • Dalšími složkami jsou:
  Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hyprolosa, natrium-laurylsulfát, sodná sůl kroskarmelosy, mastek.
  Obal tablety (potahová soustava Opadry 06B28499 bílá): hypromelosa 2910/5, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelosa 2910/15, hypromelosa 2910/50

Jak Ibuprofen Dr.Max vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety.
Bílé, oválné, bikonvexní (z obou stran vypouklé) potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
Tabletu lze rozdělit na stejné poloviny.

Velikosti balení
Blistry: 6, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 50 a 100 potahovaných tablet.
Obal na tablety: 10, 20, 30 a 50 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Dr. Max Pharma Ltd.
First Floor Roxburghe House
273-287 Regent Street
W1B 2HA London
Velká Británie

Výrobce
Actavis UK Limited
Whiddon Valley
Barnstaple
North Devon
EX32 8NS, Velká Británie

nebo

Balkanpharma - Dupnitsa AD
3, Samokovsko shose Str
2600 Dupnitsa
Bulharsko

nebo

Medis International a.s., výrobní závod Bolatice
Průmyslová 961/16
747 23 Bolatice
Česká republika

nebo 

Balkanpharma – Razgrad AD
68 Aprilsko vastanie Blvd.
Razgrad 7200
Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko Ibunin 200 mg Filmtabletten
Belgie Ifenin 200 mg filmomhulde tabletten
Bulharsko Ibudulor
Česká republika Ibuprofen Dr.Max 200 mg potahované tablety
Dánsko Ibunin
Estonsko Ifenin
Německo Ibuprofen-Actavis 200 mg Filmtabletten
Finsko Ifenin 200mg tabletti, kalvopäällysteinen
Irsko Buplex 200 mg film coated tablets
Island Ibuprofen Actavis
Itálie Zorendol
Litva Ifenin 200 mg plėvele dėngtos tabletės
Lotyšsko Ifenin 200 mg apvalkotās tabletes
Malta Ibufen 200 mg
Nizozemsko Ibuprofen Sanias 200 mg, filmomhulde tabletten
Norsko Ifenin
Polsko Ifenin
Portugalsko Ifenin
Rumunsko Adagin 200 mg comprimate filmate
Švédsko Ifenin
Slovenská republika Ibudulor 200 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.11.2016

Držitel rozhodnutí o registraci:
Dr. Max Pharma Limited

Ke stažení:
Ibuprofen Dr.Max 200

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 19.9.2017