ATC CODE: N07CA01

Tento lék je na předpis.

Sp.zn.sukls53907/2012
Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Betahistin Actavis 24 mg tablety

Betahistini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co je přípravek Betahistin Actavis 24 mg a k čemu se používá

Betahistin Actavis 24 mg je lék, který se používá k léčbě projevů Ménierova syndromu, jako jsou závratě, zvonění v uších, ztráta sluchu a nevolnost.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betahistin Actavis 24 mg užívat

Neužívejte přípravek Betahistin Actavis 24 mg

 • jestliže jste alergický(á) na betahistin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte vzácný nádor nadledvin feochromocytom

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Betahistin Actavis 24 mg se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou

 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) žaludeční vředy (peptické vředy)
 • jestliže máte průduškové astma
 • jestliže máte kopřivku, kožní vyrážku nebo alergickou rýmu, protože může dojít ke zhoršení těchto příznaků
 • jestliže máte nízký krevní tlak.

Jestliže se u Vás vyskytuje některý z těchto stavů, poraďte se se svým lékařem, zda můžete betahistin užívat.
Tyto skupiny pacientů musí lékař během léčby sledovat.

Děti a dospívající
Betahistin Actavis 24 mg se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18-ti let věku vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Další léčivé přípravky a Betahistin Actavis 24 mg
Interakce znamená, že léky nebo chemické látky mohou ovlivnit způsob působení těchto léků či látek na sebe, případně vznik nežádoucích účinků při užití obou léků či látek ve stejnou dobu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud užíváte některý z následujících léků:

 • Antihistaminika - mohou (teoreticky) snižovat účinek přípravku Betahistin Actavis 24 mg. Také přípravek Betahistin Actavis 24 mg může snižovat účinek antihistaminik.
 • Inhibitory monoaminooxidázy (MAOIs) - léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby mohou zvyšovat působení přípravku Betahistin Actavis 24 mg.

Betahistin Actavis 24 mg s jídlem, pitím a alkoholem
Během užívání přípravku Betahistin Actavis 24 mg můžete pít alkohol.
Betahistin můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Betahistin Actavis 24 mg pokud jste těhotná, dokud Váš lékař nerozhodne, že je to zcela nezbytné. Není známo, zda je užívání betahistinu v těhotenství bezpečné.

Během užívání přípravku Betahistin Actavis 24 mg nekojte, pokud Vám Váš lékař neřekne. Není známo, zda je betahistin vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby můžete řídit a obsluhovat stroje, dokud nebudete pociťovat ospalost.
Ujistěte se, že víte, jak na Vás tento lék působí, dříve než začnete řídit nebo obsluhovat stroje.

Betahistin Actavis 24 mg obsahuje laktózu
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před použitím tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

Jak se přípravek Betahistin Actavis 24 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí
Polovina nebo jedna tableta dvakrát denně.

Zlepšení může být pozorováno někdy až po několika týdnech léčby.

Jak používat lék
Nejlépe je užít tablety s jídlem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Betahistin Actavis 24 mg, než jste měl/a
Jestliže jste užil(a) více přípravku Betahistin Actavis 24 mg než je předepsaná dávka, obraťte se na svého lékaře.
Projevy předávkování betahistinem jsou nevolnost, zvracení, trávicí obtíže a záchvaty při vyšších dávkách.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Betahistin Actavis 24 mg
Vyčkejte na dobu, kdy si máte vzít další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby přípravkem Betahistin Actavis 24 mg se mohou objevit následující závažné nežádoucí účinky:

 • Alergické reakce, jako jsou:
  • otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku.
   To může způsobit potíže s dýcháním.
  • zarudlá kožní vyrážka, svědění a zanícení kůže

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, ihned ukončete léčbu a kontaktujte svého lékaře.

Časté nežádoucí účinky (alespoň 1 ze 100 a méně než 1 z 10 pacientů):
Nevolnost, poruchy trávení, bolesti hlavy.

Vzácné nežádoucí účinky (alespoň 1 z 10 000 a méně než 1 z 1000 pacientů)
Palpitace (bušení srdce)

Další nežádoucí účinky
Bolesti hlavy, svědění, vyrážka, kopřivka, mírné žaludeční potíže jako je zvracení, bolest břicha (žaludku) a nadýmání. Užívání přípravku Betahistin Actavis 24 mg s jídlem může pomoci snížit případné žaludeční potíže.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Jak přípravek Betahistin Actavis 24 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za „Použitelné do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Betahistin Actavis 24 mg obsahuje

Léčivou látkou je betahistini dihydrochloridum.
Jedna tableta obsahuje 24 mg betahistini dihydrochloridum.

Pomocnými látkami jsou: povidon, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon a kyselina stearová.

Jak přípravek Betahistin Actavis 24 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikosti balení: 20, 30, 40, 50, 60 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjördur
Island

Výrobce
Catalent Germany Schorndorf GmbH*
Steinbeisstrasse 2
D-73614 Schorndorf Německo

Držitel rozhodnutí o registraci:
Actavis Group PTC ehf.

Ke stažení:
Betahistin Actavis 24 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 1.12.2015