ATC CODE: D02AC

sp.zn. sukls130278/2012

Příbalový leták - Příbalová informace: informace pro uživatele

Excipial mast s mandlovým olejem

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

Co je Excipial mast s mandlovým olejem a k čemu se používá

Masťový základ Excipial mast s mandlovým olejem je kožním přípravkem k zevnímu použití, který zlepšuje stav pokožky tím, že jí dodává vodu a tuky.

Excipial mast s mandlovým olejem je určena pro suchou až velmi suchou pokožku. Zvlášť je vhodná pro dětskou pokožku. Intenzivně promašťuje, neobsahuje vodu a není vodou smývatelná.

Excipial mast s mandlovým olejem se používá jako masťový základ pro individuální přípravu mastí.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Excipial mast s mandlovým olejem používat

Nepoužívejte Excipial mast s mandlovým olejem:

  • jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Excipial mast s mandlovým olejem se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Další léčivé přípravky a Excipial mast s mandlovým olejem
Excipial mast s mandlovým olejem může nepříznivě ovlivnit vstřebávání jiného zevního přípravku.
Proto je vhodné použít přípravky v časových odstupech. O vhodnosti používání jiných přípravků na recept nebo volně prodejných se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Excipial mast s mandlovým olejem se může používat i v době těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek by neměl ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se Excipial mast s mandlovým olejem používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se nanáší v tenké vrstvě 2- až 3-krát denně na postižená místa. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Excipial mast s mandlovým olejem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1000 pacientů)

  • příznaky přecitlivělosti, zarudnutí, pálení a svědění kůže v místě použití

Reakce vymizí záhy po přerušení používání přípravku, je však třeba další postup projednat s ošetřujícím lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Excipial mast s mandlovým olejem uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Jestliže dojde při uchovávání přípravku Excipial mast s mandlovým olejem k vytékání oleje z tuby, není toto pro uživatele závada a při dalším zpracování pro individuální přípravu mastí nebo při roztírání přípravku na pokožku dojde okamžitě k jeho promíchání s ostatními složkami přípravku.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Excipial mast s mandlovým olejem obsahuje

  • Excipial mast s mandlovým olejem je masťový základ bez obsahu léčivé látky.
  • Pomocnými látkami jsou čištěný mandlový olej, oxid zinečnatý, hydrogenovaný ricinový olej, glycerol-monostearát, bílá vazelína, parfém, koncentrovaný olejový roztok tokoferolů.

Jak Excipial mast s mandlovým olejem vypadá a co obsahuje toto balení
Excipial mast s mandlovým olejem je bílá homogenní mast se slabou vůní.
Excipial mast s mandlovým olejem je dostupná v tubě obsahující 100 g masti.
Zatavená hliníková tuba s plastovým šroubovacím uzávěrem, papírová krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce
Movianto Česká republika s.r.o., Podolí, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.6.2015.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Galderma-Spirig

Ke stažení:
Excipial mast s mandlovým olejem

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 24.12.2015