ATC CODE: J01FA10

Tento lék je na předpis.

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls30219/2012

Příbalový leták - PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SUMAMED - tvrdé tobolky

(azithromycinum 250 mg)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co je SUMAMED a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku SUMAMED, tvrdé tobolky je azithromycin. Azithromycin patří do skupiny makrolidových antibiotik. Má široké spektrum účinnosti a prokázal se jako účinný proti velkému množství kmenů mikroorganismů.

SUMAMED, tvrdé tobolky je indikován k léčbě následujících infekčních onemocnění:

 • Infekce horních cest dýchacích: bakteriální zánět hltanu, mandlí, vedlejších dutin nosních a středního ucha
 • Infekce dolních cest dýchacích: bakteriální zánět průdušek, akutní zhoršení chronického zánětu průdušek, zápal plic
 • Infekce kůže a měkkých tkání: migrující erytém – zarudnutí (první stádium Lymeské borreliózy
 • možná infekce po kousnutí infikovaným klíštětem), růže, bakteriální puchýřovitá onemocnění kůže a sekundární hnisavé záněty kůže
 • Pohlavně přenosné choroby, nekomplikované záněty močové trubice, děložního čípku a pánve

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SUMAMED užívat

Neužívejte SUMAMED

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na azithromycin nebo na jiné makrolidové antibiotikum a nebo na kteroukoli další složku přípravku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SUMAMED je zapotřebí

 • jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin
 • jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
SUMAMED může reagovat s některými jinými léky. Je důležité oznámit svému lékaři, zda užíváte nějaký jiný lék, zvláště některý z následujících:

 • léky, které snižují kyselost v žaludku (antacida)
 • léky ze skupiny námelových alkaloidů (ergotamin)
 • kumarinová antikoagulancia a warfarin (léky užívané na ředění krve)
 • léky na posílení srdeční činnosti (digoxin)
 • cyklosporin (lék užívaný k ovlivnění imunitního systému)

Vzhledem k možnosti interakce přípravku SUMAMED i s jinými, zde neuvedenými léčivými přípravky, prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku SUMAMED s jídlem a pitím
SUMAMED tobolky se užívají v jedné denní dávce. Tobolky se polykají celé.
SUMAMED tobolky se mají užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle.

Těhotenství a kojení
O užívání přípravku SUMAMED během těhotenství a v období kojení rozhodne vždy lékař.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebylo prokázáno, že by SUMAMED ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Jak se SUMAMED užívá

Vždy užívejte SUMAMED přesně tak, jak Vám řekl Váš lékař. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, včetně starších pacientů a děti s tělesnou hmotností nad 45 kg
Při léčení infekcí horních a dolních cest dýchacích a infekcí kůže a měkkých tkání (kromě migrujícího erytému) je celková dávka azithromycinu 1 500 mg, která by měla být užita během 3 dnů (500 mg jednou denně).

Při léčení migrujícího erytému je celková dávka azithromycinu 3 g, která by se měla podávat následovně:
1 000 mg (4 tobolky v jednotlivé dávce) první den a dále 500 mg (2 tobolky) jednou denně od druhého do pátého dne.

Při léčení nekomplikované genitální infekce vyvolané Chlamydií trachomatis je dávka 1 000 mg podávána
v jedné perorální dávce (4 tobolky v jednotlivé dávce).

Pacienti s poruchou ledvin
U pacientů s mírně porušenou funkcí ledvin není nutná úprava dávky. Opatrnosti je třeba při podávání přípravku SUMAMED pacientům se závažnou poruchou ledvin.

Pacienti s poruchou jater
SUMAMED by neměl být podáván pacientům se závažným jaterním onemocněním.

Jestliže jste užil/a více přípravku SUMAMED než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více tobolek než jste měl/a, ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít SUMAMED
Užijte dávku, jakmile si to uvědomíte a dále pokračujte dle předpisu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i SUMAMED nežádoucí účinky, které se ale nemusí objevit u každého.

SUMAMED je obvykle dobře snášen.

K vyjádření, jak často byly nežádoucí účinky pozorovány, se používají následující termíny:

 • velmi časté: vyskytují se u 1 a více z 10 léčených pacientů
 • časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů
 • méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 léčených pacientů
 • vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů
 • velmi vzácné: vyskytující se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů
 • není známo: z dostupných údajů nelze určit
Infekce a infestace
méně časté: kandidóza (kvasinkové infekční onemocnění), kandidóza dutiny ústní, poševní infekce
není známo: zánět tlustého střeva
Poruchy krve a lymfatického systému
méně časté: snížení počtu bílých krvinek
není známo: snížení počtu krevních destiček, hemolytická anémie (chudokrevnost)
Poruchy imunitního systému
méně časté:

angioedém (alergická reakce organismu, která způsobuje zúžení dýchacích cest),
hypersenzitivita (přecitlivělost na některé látky)

není známo: anafylaktická reakce (akutní alergická reakce)
Poruchy metabolismu a výživy
časté: anorexie (ztráta chuti k jídlu)
Psychiatrické poruchy
méně časté: nervozita
vzácné: neklid
není známo: agresivita, úzkost
Poruchy nervového systému
časté: závratě, bolesti hlavy, parestézie (porucha čití – mravenčení, brnění, svědění), porucha chuti
méně časté: snížená citlivost, ospalost, nespavost
není známo: krátkodobá ztráta vědomí, křeče, psychomotorická hyperaktivita, ztráta a porucha čichu, ztráta chuti, myasthenia gravis (narušení nervosvalového přenosu – porucha hybnosti, svalová únava)
Poruchy oka
časté: poškození zraku
Poruchy ucha a labyrintu
časté: hluchota
méně časté: poškození sluchu, ušní šelest
vzácné: závratě
Srdeční poruchy
méně časté: bušení srdce
není známo: poruchy srdečního rytmu, ventrikulární tachykardie (komorová tachykardie), torsade de pointes (druh komorové polymorfní tachykardie)
Cévní poruchy
není známo: nízký tlak
Gastrointestinální poruchy
velmi časté: průjem, bolest břicha, nevolnost, nadýmání
časté: zvracení, poruchy trávení
méně časté: zánět žaludku, zácpa
není známo: zánět slinivky břišní, zbarvení jazyka
Poruchy jater a žlučových cest
méně časté: zánět jater
vzácné: abnormální funkce jater
není známo: zánět jater, žloutenka, rozpad jaterní tkáně a poruchy jaterních funkcí, které vedly v ojedinělých případech k úmrtí
Poruchy kůže a podkožní tkáně
časté: vyrážka, svědění
méně časté: Stevens-Johnsonův syndrom (těžká kožní reakce), citlivost na světlo, kopřivka
není známo: toxická epidermální nekrolýza a erythema multiforme (odumírání a olupování kůže)
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
časté: bolest kloubů
Poruchy ledvin a močového ústrojí
není známo: akutní selhání ledvin, zánět ledvin
Všeobecné poruchy
časté: únava
méně časté: bolest na hrudi, otok, nevolnost, astenie (celková tělesná slabost)
Vyšetření
časté: snížený počet bílých krvinek, zvýšený počet eozinofilů (druh bílých krvinek, které se uplatňují v obraně proti parazitům a při alergii), snížená hladina hydrogenuhličitanů v krvi

méně časté: zvýšené hladiny enzymů, které poukazují na onemocnění jater, stejně tak zvýšené hladiny bilirubinu (žlučového barviva) v krvi, zvýšené hladiny dusíku močoviny a kreatininu v krvi, abnormální hladiny draslíku v krvi (poukazují na funkci ledvin)
není známo: prodloužený interval QT (ukazatel délky trvání komorové repolarizace, souvisí tedy se změnami srdeční frekvence) na EKG


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak SUMAMED uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Další informace

Co SUMAMED obsahuje

 • Léčivou látkou je azithromycinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje azithromycinum 250 mg.
 • Pomocnými látkami jsou mrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, želatina, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 132).

Jak SUMAMED vypadá a co obsahuje toto balení
SUMAMED tvrdé tobolky jsou neprůhledné, světle modré (spodní část) a tmavomodré (vrchní část) tobolky obsahující bílý až nažloutlý krystalický prášek bez zápachu.
Velikost balení: 6 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Kraków, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
9.2.2012

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR

Ke stažení:
Sumamed

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce: 22.2.2016